SHPALLJE E REZULTATEVE PERFUNDIMTARE “Specialist turizmi” në Drejtorinë Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist turizmi” në Drejtorinë e Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit të Bashkisë Vlorë me procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve të nenit 22 të ligjit, KPP shpall rezultatet paraprake për këtë pozicion:

1.      Ergita Kamberi                   77 pikë

2.      Kozeta Halili                        71 pikë

 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë

You may also like...