Aplikim per Transport Mallrash per Vete

stema_100

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA VLORË

DREJTORIA E INFRASTRUKTURES DHE ZBATIMIT TE PROJEKTEVE

KERKESAT PER TRANSPORT MALLRASH PER VETE
1- Kerkese autodeklarimi
2- Nipti +QKR
3- Vertetim nga Tatim Taksat e Bashkise Vlore dhe rrethit
4- Leje qarkullimi
5- Kontrate
6- Kontroll teknik
7- Siguracioni
8- Patente +CAP
9- Tahograf

Shenim:Te gjitha dokumentat fotokopje te noterizuar