10.12.2016 – Njoftim për verifikimin paraprak – Drejtor ne Drejtorine e Pronave Publike dhe Menaxhimit te Aseteve

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III të VKM nr. 242, datë 18.03.2015, dhe Vendimit të Kryetarit të Bashkisë nr.53, datë 15.11.2016 “Për pranim ne konkurim te kandidatëve jashtë shërbimit civil” Drejtoria e Burimeve Njerëzore e Bashkisë Vlorë shpall:

Aplikantët e kualifikuar për të vazhduar procedurën e ngritjes ne detyre dhe pranimit te kandidateve jashte sherbimit civil:
1. Alban Mesonjesi

Procedura e konkurrimit do të zhvillohet në datën 19 Dhjetor 2016, ora 11:00 në ambientet e Bashkisë Vlorë.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore
Bashkia Vlorë

You may also like...