Projekt-Vendim PËR MIRATIMIN E PLANIT VENDOR TË MENAXHIMIT TË INTEGRUAR TË MBETJEVE BASHKIA VLORË

         _________________________________________________________________________

 

R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë

BASHKIA VLORË

KRYETARI

Nr.______ prot.                                                                                 Vlorë, më ______._____ 2022

P / V E N D I M

Nr._____, datë ___.____. 2022

 

“PËR MIRATIMIN E PLANIT VENDOR TË MENAXHIMIT TË INTEGRUAR TË MBETJEVE BASHKIA VLORË”

Këshilli i Bashkisë Vlorë, bazuar në Ligjin nr. 10463, datë 22/09/2011 “Për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve”, neni 12 dhe neni 13, Ligjin 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligjin nr. 10431/2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, i ndryshuar, Ligjin nr. 107/2014, “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”, i ndryshuar, Ligjin nr.8094, datë 21.03.1996, “Për largimin publik të mbeturinave”, VKM nr. 418/2020, “Për Miratimin e Dokumentit të Politikave Strategjike dhe të Planit Kombëtar për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve, 2020–2035”, VKM nr. 671/2015 “Për miratimin e Rregullores së Planifikimit të Territorit”, në funksion dhe në përmbushje të kuadrit ligjor mjedisor, VKM nr.418, datë 25.06.2014 “Për grumbullimin e diferencuar të mbetjeve në burim”, VKM nr.608, datë 17.09.2014, “Për masat e nevojshme për grumbullimin dhe trajtimin e mbetjeve bio si dhe kriteret dhe afatet për pakësimin e tyre”, VKM nr.319, datë 31.05.2018, “Për miratimin e masave për kostot e menaxhimit të integruar të mbetjeve”, VKM nr. 402 datë 30.06.2021 “Për miratimin e Katalogut të Mbetjeve”, VKM nr. 957 datë 19.12.2012 “Për mbetjet nga pajisjet elektrike dhe elektronike”, VKM nr. 452, datë 11.07.2012, ndryshuar me VKM nr. 389, datë 27.6.2018, “Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin nr. 452, datë 11.07.2012 të Këshillit të Ministrave”, VKM nr. 575 datë 24.06.2015 “Për miratimin e kërkesave për menaxhimin e mbetjeve inerte” Vendim i KKT nr.1, Datë 13.01.2020 “ Për miratimin e Planit Kombëtar Sektorial për Menaxhimin e Mbetjeve të Ngurta”, VKB nr. 36, datë 28.03.2019 “ “Për Ngritjen e Ndërmarrjes Publike Bashkiake për Menaxhimin e Mbetjeve Urbane të Bashkisë Vlorë”.

 

V E N D O S I

  1. Të miratojë Planin Vendor të Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve Bashkia Vlorë 2022-2027 sipas dokumentit të planit të bashkëngjitur.
  2. Për zbatimin e ketij vendimi ngarkohet Drejtoria e Infrastrukturës dhe Investimeve Publike (DIIP), Ndërmarrja e Shërbimeve Publike dhe Ndërmarrja MIM Vlorë.
  3. Ky vendim hyn në fuqi sipas Ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” neni 55, pika 6.

 

 

K R Y E T A R

Dritan Leli

 

 

 

PVMIM Vlore 11.05.2022 4Deputy Mayor and MIM_compressed (1)

You may also like...