Category: Projekt-Vendime

RELACION  Mbi Projekt-Vendimin “PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË BASHKISË VLORË DREJTUAR KËSHILLIT TË MINISTRAVE PËR SHPRONËSIMIN E PASURISË       NË PRONËSI TË SUBJEKTIT SULO SHEHI NË FUNKSION TË REALIZIMIT TË PROJEKTIT SI DHE TË AKTMARRËVESHJES SË DAKORTËSISË NDËRMJET BASHKISË VLORË DHE SUBJEKTIT PËR MËNYRËN E SHLYERJES SË VLERËS SË SHPRONËSIMIT PËR PASURINË

RELACION Mbi Projekt-Vendimin “PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË BASHKISË VLORË DREJTUAR KËSHILLIT TË MINISTRAVE PËR SHPRONËSIMIN E PASURISË       NË PRONËSI TË SUBJEKTIT SULO SHEHI NË FUNKSION TË REALIZIMIT TË PROJEKTIT SI DHE TË AKTMARRËVESHJES SË DAKORTËSISË NDËRMJET BASHKISË VLORË DHE SUBJEKTIT PËR MËNYRËN E SHLYERJES SË VLERËS SË SHPRONËSIMIT PËR PASURINË

____________________________________________________________________________________                                                                R E P U B L I K A  E  SH Q I P Ë R I S Ë BASHKIA VLORË DREJTORIA JURIDIKE Nr._____prot.                                                                                               Vlorë, më___.___ 2020 RELACION Mbi Projekt-Vendimin “PËR...

PROJEKT- VENDIM PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË BASHKISË VLORË DREJTUAR KËSHILLITTËMINISTRAVE PËR SHPRONËSIMIN E PASURISË PRIVATE   NË PRONËSI TËSUBJEKTIT SULO SHEHI NË FUNKSION TË REALIZIMIT TË PROJEKTIT “ PËRRIGJENERIMIN URBAN TË SHËTITORES BREGDETARE QËNDRORE TË VLORËSSHESHIT TË FLAMURTI DHE PORTI”, “ SHESHIT TË FLAMURIT”SI DHE TË AKTMARRËVESHJES SË DAKORTËSISË NDËRMJET BASHKISË VLORË DHE SUBJEKTIT  SULO SHEHI PËR MËNYRËN E SHLYERJES SË VLERËS SË SHPRONËSIMIT PËR PASURINË PRONË PRIVATE. Bazuar në Ligjin Nr. 139/2015 , datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore“, neni 8, neni 9.1 a dhe b, pika 1.2  si dhe pika 1.6/a neni 23, neni 54 pika e dhe k në ligjin nr.107/2014 , datë 31.07.2014 “Për planiikimin dhe zhvillimin e territorit “, në Ligjin nr.8561, datë 22.12.1999 “ Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë pronë private për interes publik, neni 6 pika 5 dhe 6 Neni 10 Neni 14 e në vijimësi si dhe në kërkesën së studios projektuese datë 10.12.2020.

PROJEKT- VENDIM PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË BASHKISË VLORË DREJTUAR KËSHILLITTËMINISTRAVE PËR SHPRONËSIMIN E PASURISË PRIVATE   NË PRONËSI TËSUBJEKTIT SULO SHEHI NË FUNKSION TË REALIZIMIT TË PROJEKTIT “ PËRRIGJENERIMIN URBAN TË SHËTITORES BREGDETARE QËNDRORE TË VLORËSSHESHIT TË FLAMURTI DHE PORTI”, “ SHESHIT TË FLAMURIT”SI DHE TË AKTMARRËVESHJES SË DAKORTËSISË NDËRMJET BASHKISË VLORË DHE SUBJEKTIT  SULO SHEHI PËR MËNYRËN E SHLYERJES SË VLERËS SË SHPRONËSIMIT PËR PASURINË PRONË PRIVATE. Bazuar në Ligjin Nr. 139/2015 , datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore“, neni 8, neni 9.1 a dhe b, pika 1.2  si dhe pika 1.6/a neni 23, neni 54 pika e dhe k në ligjin nr.107/2014 , datë 31.07.2014 “Për planiikimin dhe zhvillimin e territorit “, në Ligjin nr.8561, datë 22.12.1999 “ Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë pronë private për interes publik, neni 6 pika 5 dhe 6 Neni 10 Neni 14 e në vijimësi si dhe në kërkesën së studios projektuese datë 10.12.2020.

  _____________________________________________________________________________    R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë BASHKIA VLORË Nr. ________prot.                                                                                   Vlorë, më ____.____.2020   PROJEKT- VENDIM Nr.______datë ____._____2020...

PROJEKT – VENDIM “PËR NJË SHTESË NË V.K.B-NË NR.108, DT.27.11.2019 “PËR MIRATIMIN E NUMRIT TË PUNONJËSVE TË BASHKISË INSTITUCIONEVE TË VARËSISË DHE FUNKSIONEVE TË DELEGUARA 2020”

PROJEKT – VENDIM “PËR NJË SHTESË NË V.K.B-NË NR.108, DT.27.11.2019 “PËR MIRATIMIN E NUMRIT TË PUNONJËSVE TË BASHKISË INSTITUCIONEVE TË VARËSISË DHE FUNKSIONEVE TË DELEGUARA 2020”

  R E P U B L I K A  E SH Q I P Ë R I S Ë BASHKIA VLORË Nr._______ prot.                                                                                  Vlorë, më_____._____ 2020 PROJEKT – VENDIM Nr. ________, Datë ___________.2020...

RELACION   “PËR NJË SHTESË NË VKB NR.8, DATË 30.01.2020, PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË SUBJEKTIT FIZIK ADHURIM BEQIRAJ PËR MARRJEN NË PËRDORIM TË NJË SIPËRFAQE KULLOSORE PËR KULLOTJE, PËR NJË PERIUDHË 10 VJECARE”

RELACION  “PËR NJË SHTESË NË VKB NR.8, DATË 30.01.2020, PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË SUBJEKTIT FIZIK ADHURIM BEQIRAJ PËR MARRJEN NË PËRDORIM TË NJË SIPËRFAQE KULLOSORE PËR KULLOTJE, PËR NJË PERIUDHË 10 VJECARE”

R E P U B L I K A  E  SH Q I P Ë R I S Ë BASHKIA VLORË DREJTORIA JURIDIKE Nr._____prot.                                                                                               Vlorë, më___.___ 2020 RELACION  “PËR NJË SHTESË NË VKB...

PROJEKT- VENDIM “PËR NJË SHTESË NË VKB NR.8, DATË 30.01.2020, PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË SUBJEKTIT FIZIK ADHURIM BEQIRAJ PËR MARRJEN NË PËRDORIM TË NJË SIPËRFAQE KULLOSORE PËR KULLOTJE, PËR NJË PERIUDHË 10 VJECARE”

PROJEKT- VENDIM “PËR NJË SHTESË NË VKB NR.8, DATË 30.01.2020, PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË SUBJEKTIT FIZIK ADHURIM BEQIRAJ PËR MARRJEN NË PËRDORIM TË NJË SIPËRFAQE KULLOSORE PËR KULLOTJE, PËR NJË PERIUDHË 10 VJECARE”

  R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë BASHKIA VLORË DREJTORIA JURIDKE Nr. ________prot.                                                                                   Vlorë, më ____.____.2020 PROJEKT- VENDIM Nr.______datë ____._____2020...