Kërkesë për informacion

Kërkesë për informacion

Për të bërë një kërkesë për informacion tek Bashkia Vlorë, ju lutemi:

Shkarkoni këtu formularin-tip: KËRKESE PËR INFORMACION,
plotësoni të gjitha rubrikat e përcaktuara në të dhe dërgojeni në adresën postare:

Shkarko formularin e ankimimit.

Bashkia Vlorë
Koordinatori për të Drejtën e Informimit
Sheshi “4 Heronjtë”
Vlorë, 9401
Shqipëri

Ose me email të skanuar në adresën: informacioni@vlora.gov.al