Tarifa per dhenien e informacionit (nesa ka)

Tarifa për dhënien e informacionit

Shërbimet administrative që ofrohen nga Bashkia Vlorë , janë pa pagesë. Përjashtim bëjnë rastet kur me ligj apo me VKB, është përcaktuar tarifë për një shërbim të caktuar.
Dhënia e informacionit është pa pagesë.

Informacioni i kërkuar në rrugë elektronike i jepet çdo qytetari, gjithashtu pa pagesë.

Kur, qytetari kërkon dokumentacion nga arkivi njësuar me origjinalin, tarifa është 1000 lekë (VKB nr.109, datë 27.11.2019, “ PËR MIRATIMIN E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE NË TERRITORIN E BASHKISË VLORË “

Mënyra e kryerjes së pagesës

Pagesa deri në vlerën 1000 lekë të reja kryhet pranë arkës ( Qendrës Ekonomike)  pranë Bashkisë  Vlorë . Për pagesat mbi vlerën e përcaktuar mund të drejtoheni pranë bankave të nivelit të dytë.