DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA TË ARDHURAT E BASHKISË PËR MUAJIN KORRIK 2020

Bazuar në Ligjin nr.139/2015 datë 17.12.2015 “Për Vetqeverisjen Vendore”, neni 9 pika 1/1 a dhe 1/1 b, neni 54 pika k dhe n, Ligjin Nr. 57, datë 18.07.2019, “Për Asistencen Sociale ne Republiken e Shqiperise “ , VKM Nr.763, datë 29.11.1995, pika 2, gërma c, “Për  kriteret e përdorimit të të ardhurave të Pushtetit Lokal”, si dhe VKB Nr.4, datë 30.01.2020, “ Mbi miratimin e kritereve të dhënies së ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për bllok ndihmen”, për familjet që nuk i plotësojnë të gjitha kriteret për  dhënien e ndihmës ekonomike, si dhe në bazë të materialit të paraqitur nga Drejtoria e Ndihmës Ekonomike dhe Shërbimit Social për Këshillin e  Bashkisë

.

                                                      

                                                         

                                                   V E N D O S A:

 

Të përfitojnë ndihmë ekonomike 41 familje me kushte shumë të vështira social-

ekonomike, me një fond prej122.400(njëqind e njëzet e dymij e katërqind)lekë.

 

Nr Njësitë      administrative    NDIHMË                     EKONOMIKE
  nr lekë
1 Qendra e Bashkisë       Vlorë 38 103.900
2 Njesia Administrative Shushice 2 14.500
Njësia Administrative Qendër 1 4.000
        GJITHËSEJ 41 122.400

Familjet që përfitojnë   në skemën e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e  Bashkisë ndodhen në listën bashkëlidhur materialit.

 

               TË MOS TRAJTOHEN ME NDIHMË EKONOMIKE

 

Nr Emri Atësia Mbiemri Rajoni Arsyet përkatëse

 

1 Vojsava Xhemil Zykaj 2 Hyrje në sistemin dixhital të nd.ek
2 Fatbardha Mehmet Cacaj 5 Hyrje ne sistemin e fondit të kushtezuar
3 Naun Mihal Zogaj 5 Hyrje në sistemin dixhital të nd.ek
4 Gezime Haxhi Veizaj 5 Hyrje në sistemin dixhital të nd.ek
5 Mbarime Barjam Mezuraj 5 Hyrje në sistemin e fondit të kushtëzuar
6 Saimir Reshat Hyseni   Hyrje në sistemin dixhital të nd.ek

 

  1. Ndihma ekonomike të fillojë në datën 01.07.2020 dhe pagesa të bëhet mbas datës 31. 08.2020.
  2. Masa e pagesës për familjet përfituese përllogaritet sipas V.K.M nr. 957, datë 04.09.2019 “Per përcaktimin e kritereve,të proçedurave,dokumentacionit dhe masës së përfitimit të ndihmës ekonomike” pika 1,kreu IV.
  3. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Drejtoria e Financës dhe Drejtoria e Ndihmës dhe Shërbimit Social .
  4. Ky vendim hyn në fuqi sipas ligjit  nr.139/2015 datë 17.12.2015 “Për Vetqeverisjen Vendore”, neni 9 pika 1/1 a dhe 1/1 b.

 

  Konceptoi: Xh.Kulla

Miratoi : I.Stasa

Jurist : D.Zëraj

                                      

 

                                                                                K R Y E T A R I                            

                                                                                           

                                                                                       Dritan Leli

      

             

 

 

________________________________________________________________________________

 

                                         

                                    R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë

BASHKIA VLORË

DREJTORIA E NDIHMËS DHE SHËRBIMIT SOCIAL

 

Nr._______prot.                                                                       Vlorë, më_____._____ 2020

 

 

R E L A C I O N

mbi

PROJEKT – VENDIMIN

“MBI DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA TË ARDHURAT E BASHKISË

PËR MUAJIN KORRIK 2020

 

Për tu ardhur në ndihmë familjeve me të ardhura të pamjaftueshme dhe në kushte të vështira social-ekonomike, të cilat nuk përfitojnë sipas kritereve të Ligjit  Nr. 57 dt. 18.07.2019, “Për Asistencen Sociale ne Republiken e Shqiperise” , bazuar në VKB Nr.4, datë 30.01.2020, “ Mbi miratimin e kritereve të dhënies së ndihmës ekonomike nga fondet e buxhetit Vendor”,  mbi bazën e kërkesave të paraqitura, kontrolleve faktike mbi gjëndjen social- ekonomike , propozohet  të trajtohen me ndihmë ekonomike 41 familje .

Për muajin Korrik 2020 të trajtohen për herë të parë familjet e mëposhtme  sipas arsyeve të parashtruara për secilën familje.

           

Nr Emër Atësi Mbiemër Nr.pers  Përshkrimi i gjendjes familjare
1 Miranda Bardhosh Malaj 1 Gjëndje e vështirë  social.ekonomike.K/F
2 Bujar Ali Hasanaj 1 Në vështiresi social.ek.K/familjar
3 Suela Kastriot Sadikaj 4 K/Familjare në veshtiresi social/ek.
4 Fatmira Kastriot Piro 3 Në vështiresi social.ek
5 Fatmir Zenel Muhameti 1 K/Familjar në vështirësi soc.ek.
6 Brisilda Qemal Sadiku 9 Gjëndje e vështirë  social.ekonomike
7 Marsela Miftar Pashaj 11 Gjëndje e vështire  social.ekonomike

 

                              Drejtore e Ndihmës Ekonomike dhe Shërbimit Social

 

Irena Stasa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...