Vërtetim fakti Anëtar i ish kooperativës bujqësore deri me 01 Gusht 1991