2. Ligji nr. 119-2014, 18.09.2014 Për të drejtën e informimit