LIGJI Nr.9154, datë 06.11.2003 “PËR ARKIVAT ”

LIGJI
Nr.9154, datë 06.11.2003
“PËR ARKIVAT ”
…dhe aktet nënligjore në zbatim të tij.
Tiranë, më 16.12.2011
Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri, Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.gov.al
2
Përmbledhje
LIGJ Nr.9154, date 06.11.2003 “Per Arkivat”
VKM Nr.390, datë 6.8.1993 “Për rregullat e prodhimit, administrimit, kontrollit
dhe ruajtjen e vulave zyrtare”
VKM Nr.761, date 19.11.2004 “Per krijimin e arkivit qendror per sistemimin,
ruajtjen dhe shfrytezimin e dokumentacionit te periudhes se sigurimit prane
institutit te sigurimeve shoqerore”
VKM Nr.157, datë 25.3.2005 “Për miratimin e rregullores së organizimit e të
funksionimit të këshillit të lartë të arkivave”
VKM Nr. 158, datë 25.3.2005 “Për miratimin e rregullores së organizimit e të
funksionimit të komisionit qendror të ekspertizës, pranë drejtorisë së
përgjithshme të arkivave”
VKM Nr.160, datë 25.3.2005 “Për miratimin e rregullores së organizimit e të
funksionimit të komisionit të përhershëm të ekspertëve, pranë drejtorisë së
përgjithshme të arkivave”
Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri, Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.gov.al
3
LIGJ
Nr.9154, date 06.11.2003
“PER ARKIVAT”
Ne mbështetje te neneve 78 dhe 83 pika 1 te Kushtetutës, me propozimin e Këshillit te
Ministrave,
KUVENDI
I REPUBLIKES SE SHQIPERISE
V E N D O S I:
KREU I
OBJEKTI DHE PERKUFIZIME
Neni 1
Ky ligj përcakton rregullat baze për organizimin e funksionimin e shërbimit arkivor ne
Shqipëri, institucionet qe kryejnë tete shërbim, si dhe detyrimet e tyre ligjore për krijimin,
ruajtjen dhe shfrytëzimin e pasurisë arkivore, si pjese e trashëgimisë kombëtare.
Neni 2
Ne këtë ligj, termat e mëposhtëm kane këto kuptime:
1.”Arkiva”janë institucionet shtetërore ose joshteterore te specializuara, qe mbledhin,
përpunojnë, administrojnë, ruajnë dhe shërbejnë pasurinë arkivore, e cila mbrohet dhe
sigurohet nga shteti. Arkiva janë edhe njësitë strukturore e nenstrukturore te institucioneve te
administratës shtetërore qendrore e vendore, qe evidencojnë, ruajnë, përpunojnë dhe vene ne
shfrytëzim dokumentet e krijuara prej tyre.
2. “Arkiv” është çdo pasuri dokumentare qe ruhet prej institucioneve te përcaktuara ne piken
1 te këtij neni, si dhe çdo pasuri dokumentare e krijuar ose e ruajtur prej subjekteve
joshteterore, juridike fizike private.
3. “Autoritet publik” janë organet përfaqësuese te pushtetit qendror dhe vendor; institucionet
e administratës, qendrore dhe vendore te pushteteve kushtetuese; personat juridike dhe fizike,
ne masën qe ata përmbushin funksione publike ose ushtrojnë një detyre administrative, sipas
ligjeve ne fuqi.
4. “Dokumente me rëndësi historike kombëtare” janë te gjitha aktet qe kane vlere ruajtjeje
te përhershme dhe shpallen si te tilla nga Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave, për shkak te
rëndësisë juridiko-administrative, historike, shkencore dhe kulturore për trashëgiminë e
popullit shqiptar.
5. “Dokumente” janë te gjitha aktet e krijuara nga autoritetet publike, gjate ushtrimit te
veprimtarisë se tyre ne funksione administrative; aktet e krijuara nga institucionet
joshtererore, si dhe subjektet juridike e fizike private, kur vlerësohen me rëndësi historike
kombëtare.
6. “Fondi arkivor kombëtar” është e gjithë pasuria dokumentare, shtetërore e
joshteterore,me vlere ruajtjeje te përhershme ose te përkohshme, ne administrim te arkivave
shtetërore a private.
7. “Kërkues” është personi qe ka paraqitur një kërkesë me shkrim për shërbim arkivor, e cila i
është miratuar, me përjashtim te vete personelit te brendshëm te arkivave.
Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri, Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.gov.al
4
8. “Komunikim” është detyrimi ligjor i arkivave shtetërore për te vene ne dispozicion dhe për
t’u shërbyer institucioneve dhe individëve dokumentet qe ato ruajnë dhe përmbushja e kësaj
përgjegjësie ligjore.
9. “Rrjet arkivor” është tërësia e institucioneve ne varësi te drejtpërdrejte, si dhe e atyre qe
kane varësi metodologjike-profesionale nga Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave, përshkruar
sipas nenit 9 te këtij ligji.
10. “Shfrytëzim i arkivave” është mundësia e përdorimit te dokumenteve arkivore, ne
funksion te njohjes me veprimtarinë e administratës shtetërore dhe e drejta për shërbim me
dokumente për qëllime studimore-shkencore ose për nevoj
a vetjake.
KREU II
FONDI ARKIVOR KOMBETAR
Neni 3
1. Fondi arkivor kombëtar është tërësia e dokumenteve te krijuara, te dërguara dhe te
pranuara, gjate veprimtarisë se institucioneve shtetërore ose joshteterore, te personave juridike
e fizike private, pavarësisht nga koha, vendi, pronësia, mënyra e krijimit dhe lloji i tyre, me
vlere historike kombëtare juridike, politike, ekonomike, sociale e kulturore.
2. Emërtimi i dokumenteve, qe përbejnë fondin arkivor kombëtar, shpallet nga Drejtoria e
Përgjithshme e Arkivave dhe është i njësuar ne te gjithë rrjetin arkivor te vendit.
Neni 4
Ne fondin arkivor kombëtar bëjnë pjese edhe dokumentet e krijuara nga institucionet e
administratave shtetërore te huaja, qe kane vepruar ne hapësirën historike shqiptare para
shpalljes se Pavarësisë, si dhe dokumentet e organizatave, shoqërive dhe personaliteteve
shqiptare, qe e kane ushtruar veprimtarinë e tyre jashtë shtetit.
Neni 5
1.Fondi arkivor kombëtar dhe arkivat mbrohen dhe sigurohen nga shteti, sipas kërkesave te
këtij ligji.
2. Shteti shqiptar njeh detyrimet për mbrojtjen e trashëgimisë dokumentare, qe rrjedhin nga
aktet juridike ndërkombëtare, ku ai është pale nënshkruese.
Neni 6
1. Dokumentet e subjekteve shtetërore e joshteterore, si dhe te personave juridike e fizike
private, qe janë bere pjese e fondit arkivor kombëtar para hyrjes ne fuqi te ligjit nr. 7726, date
29.6.1993 “Për fondin arkivor dhe për arkivat”, janë te pakthyeshme, pavarësisht nga mënyra
e hyrjes ne arkivat shtetërore, me përjashtim te rasteve kur është parashikuar ndryshe ne
marrëveshjen e pranimit.
2. Dokumentet qe përbejnë fondin arkivor kombëtar nuk dalin jashtë vendruajtjes se
përhershme, përveç rasteve kur ne ligj parashikohet ndryshe. Ne ato raste kur dokumenti del
jashtë vendruajtjes, shoqërohet nga një punonjës i autorizuar i Drejtorisë se Përgjithshme te
Arkivave. Pas përfundimit te veprimeve procedurale te domosdoshme, dokumenti kthehet ne
vendruajtjen e përhershme dhe nëse është e nevojshme përdoret përsëri sipas se njëjtës
procedure.
Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri, Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.gov.al
5
Neni 7
1. Përcaktimi i vlerës dhe i afateve te ruajtjes se dokumenteve te arkivave ne veprim te
institucioneve shtetërore behet nga komisionet e ekspertizës, qe funksionojnë pranë këtyre
institucioneve. Vendimet e tyre miratohen nga komisionet e ekspertizës, qe funksionojnë
pranë arkivave respektive te një shkalle me lart, te përshkruar sipas nenit 9 te këtij ligji.
2. Asgjësimi i dokumenteve, qe e humbasin vlerën e ruajtjes, behet nga institucionet qe i kane
ato ne administrim, sipas rregullave te përcaktuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave.
Neni 8
Institucionet shtetërore ose joshteterore, si dhe personat juridike e fizike private qe kane
dokumente te shpallura me rëndësi historike kombëtare, janë te detyruara te dërgojnë te dhëna
informuese për efekt regjistrimi ne arkivat shtetërore respektive, te përshkruar ne nenin 9
shkronjat “b”, “c”, “ç” dhe “d” te këtij ligji.
KREU III
ORGANIZIMI I RRJETIT ARKIVOR
Neni 9
1. Fondi arkivor kombëtar ruhet, përpunohet, administrohet dhe shërbehet nga rrjeti arkivor i
Republikës se Shqipërisë.
2.Rrjeti arkivor i Republikës se Shqipërisë përbëhet nga:
a) Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave;
b) Arkivi Qendror Shtetëror;
c) arkivat shtetërore qe ruajnë dokumente te se njëjtës tipologji (Arkivi Qendror i Filmit,
Arkivi Qendror Teknik);
ç) arkivat shtetërore te sistemit, qe funksionojnë ne mënyrë te përhershme pranë
institucioneve qendrore fondkrijuese;
d) arkivat shtetërore vendore;
dh) arkivat ne veprim te institucioneve shtetërore, qendrore dhe vendore;
e) arkivat private.
3. Krijimi i arkivave te rinj shtetërore, sipas pikës 2 shkronjat “c” dhe “ç” te këtij neni, behet
me vendim te Këshillit te Ministrave.
Neni 10
1. Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave është organi me i larte i rrjetit arkivor kombëtar. Ajo
është institucion qendror ne varësi te Kryeministrit.
2. Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave është person juridik. Ajo ka vulën dhe stemën e vet.
Selia e saj ndodhet ne Tirane.
3. Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave përfaqësohet nga Drejtori i Përgjithshëm, i cili
emërohet dhe lirohet nga detyra prej Kryeministrit.
Neni 11
1.Drejtori i Përgjithshëm është titullari i institucionit. Ai kryen këto detyra:
Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri, Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.gov.al
6
a)përgjigjet përpara Këshillit te Ministrave për veprimtarinë e institucionit;
b) miraton rregullore, urdhra dhe udhëzime te detyrueshme për zbatim, ne mbështetje te
legjislacionit arkivor;
c) miraton planet vjetore te drejtorive qe funksionojnë pranë Drejtorisë se Përgjithshme dhe
ato te drejtorive te arkivave shtetërore vendore;
ç) përfaqëson arkivat shtetërore te vendit ne organizmat dhe institucionet ndërkombëtare ku
ato janë anëtarësuar dhe ushtron te drejtën e votës ne emër te tyre.
2. Drejtori i Përgjithshëm kryen detyra te tjera te parashikuara nga Rregullorja e Organizimit
dhe Funksionimit te Drejtorisë se Përgjithshme te Arkivave.
Neni 12
1. Nëpunësit e Drejtorisë se Përgjithshme te Arkivave, drejtuesit, specialistet dhe arkivistet,
gëzojnë statusin e nëpunësit civil, ndërsa për punonjësit e tjerë zbatohet legjislacioni i Kodit te
Punës.
2. Rekrutimi i punonjësve, mënyra e pranimit, lëvizjes paralele, ngritjes ne detyre dhe largimit
behet sipas rregullave te përcaktuara ne ligjin nr. 8549, date 11.11.1999 “Statusi i nëpunësit
civil”.
3. Punonjësit e Drejtorisë se Përgjithshme te Arkivave, te cilët, ne datën e hyrjes ne fuqi te
këtij ligji, janë ne vende pune qe konsiderohen pjese e shërbimit civil, janë nëpunës ne
periudhe prove për 1 vit.
Neni 13
1. Ne varësi te drejtpërdrejte administrative te Drejtorisë se Përgjithshme te Arkivave janë
Arkivi Qendror Shtetëror dhe arkivat shtetërore vendore.
2. Arkivat e tjerë, qe bëjnë pjese ne rrjetin arkivor kombëtar, te përshkruar ne nenin 9
shkronjat “c”, “ç”, “dh” dhe “e”, kane varësi metodologjike-profesionale nga Drejtoria e
Përgjithshme e Arkivave.
Neni 14
1. Pranë Drejtorisë se Përgjithshme te Arkivave funksionojnë: Këshilli i Larte i Arkivave,
Komisioni Qendror i Ekspertizës, Komisioni i Deklasifikimit dhe i Zhvlerësimit te
Informacionit te Klasifikuar “sekret shtetëror” dhe Komisioni i Përhershëm i Eksperteve te
Vlerësimit te Dokumenteve me Rëndësi Historike Kombëtare.
2. Këshilli i Larte i Arkivave harton dhe miraton politikat arkivore dhe strategjinë e zhvillimit
te shërbimit arkivor.
3. Komisioni Qendror i Ekspertizës shqyrton dhe miraton listat e dokumenteve për asgjësim,
sipas vendimit te propozuar prej komisioneve te ekspertizës, qe funksionojnë pranë
institucioneve shtetërore, te cilat i dorëzojnë dokumentet e tyre ne Arkivin Qendror Shtetëror.
4. Komisioni i Deklasifikimit e i Zhvlerësimit te Informacionit te Klasifikuar “sekret
shtetëror” bën deklasifikimin e dokumenteve, qe kane hyre te klasifikuara ne Arkivin Qendror
Shtetëror dhe ne arkivat shtetërore vendore, para hyrjes ne fuqi te ligjit nr .8457, date
11.2.1999 “Për informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror”” .
5. Statusi, rregullat, përbërja dhe shpërblimi i anëtarëve te Këshillit te Larte te Arkivave, te
Komisionit Qendror te Ekspertizës, te Komisionit te Deklasifikimit e te Zhvlerësimit te
Informacionit te Klasifikuar “sekret shtetëror” dhe te Komisionit te Përhershëm te Eksperteve
për Vlerësimin e Dokumenteve me Rëndësi Historike Kombëtare, miratohen nga Këshilli i
Ministrave.
Neni 15
Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri, Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.gov.al
7
1. Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave harton normën tekniko-profesionale dhe
metodologjike te shërbimit arkivor dhe organizon, drejton e kontrollon zbatimin e njësuar te
saj ne veprimtarinë e te gjithë rrjetit arkivor te vendit.
2. Për krijimin e normës tekniko-profesionale dhe metodologjike te shërbimit, Drejtoria e
Përgjithshme e Arkivave mbështetet ne legjislacionin e vendit dhe ne aktet e marrëveshjet
themelore ndërkombëtare, te pranuara ne rang ndërkombëtar, ne këtë ligj dhe ne Rregulloren e
Organizimit dhe Funksionimit te Drejtorisë se Përgjithshme te Arkivave, e cila miratohet nga
Këshilli i Ministrave.
3. Rregullat e miratuara prej kësaj drejtorie, ne mbështetje dhe ne zbatim te këtij ligji, janë te
detyrueshme për zbatim ne te gjithë rrjetin arkivor te vendit.
Neni 16
1. Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave ushtron te drejtën e përfaqësimit dhe te votës, ne emër
te shtetit shqiptar, ne organizatat ndërkombëtare ku është anëtarë.
2. Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave nënshkruan marrëveshje dy ose shumëpalëshe me
institucionet respektive te vendeve te tjera për pasurimin e fondit arkivor kombëtar, për
publikimin, shkëmbimin e përvojave, përgatitjen dhe kualifikimin e specialisteve.
Neni 17
Arkivi Qendror Shtetëror ruan, përpunon, administron dhe shërben:
a) dokumentet qe janë trashëguar nga shteti shqiptar nga periudha parashteterore;
b) dokumentet qe janë krijuar nga institucionet qendrore e vendore te administrates shtetërore
deri ne vitin 1944;
c) dokumentet e institucioneve qendrore te administratës shtetërore dhe te organeve
udhëheqëse partiake, te krijuara deri ne vitin 1991;
ç) dokumentet e institucioneve qendrore te administratës shtetërore pa kufizim kohor, me
përjashtim te atyre qe ruhen ne arkivat e sistemit ose ne arkivat qe ruajnë akte te se njëjtës
tipologji;
d) dokumentet qe janë krijuar prej institucioneve te tjera shtetërore joqendrore pas vitit 1944,
por janë te vetme ne llojin e tyre;
dh) dokumentet qe janë krijuar prej subjekteve e personave juridike dhe fizike private, te
kaluara ne pronësi te shtetit para hyrjes ne fuqi te ligjit nr.7726, date 29.6.1993 “Për fondin
arkivor kombëtar dhe për arkivat”.
Neni 18
Arkivi Qendror Shtetëror ruan, administron dhe shërben trashëgiminë dokumentare
joadministrative, te krijuar ne hapësirën shqiptare gjate shekujve, pavarësisht nga fondkrijuesi,
gjuha, alfabeti, përmbajtja apo tipologjia e shkrimit.
Neni 19
1. Arkivat shtetërore, qe ruajnë dokumente te se njëjtës tipologji janë Arkivi Qendror i Filmit
dhe Arkivi Qendror Teknik.
2. Këta arkiva kontrollojnë zbatimin e këtij ligji dhe japin ndihme metodologjike e
profesionale ne arkivat vendore, ku ruhen dokumentet e se njëjtës tipologji.
Neni 20
Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri, Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.gov.al
8
1. Arkivat shtetërore te sistemit funksionojnë pranë këtyre institucioneve: Ministrisë se
Mbrojtjes, Ministrisë se Rendit Publik, Ministrisë se Punëve te Jashtme dhe Shërbimit
Informativ Shtetëror.
2. Institucioni i Kuvendit te Shqipërisë dhe ai i Presidentit i administrojnë dokumentet
respektive ne arkiva qe funksionojnë ne mënyrë te përhershme pranë tyre.
3. Arkivat shtetërore te sistemit funksionojnë pranë institucioneve shtetërore, te cilat, sipas
Kushtetutës se Republikës te Shqipërisë, janë institucione te pavarura.
4. Arkivi shtetëror i sistemit te drejtësisë (gjykatat e prokuroritë) krijohet dhe funksionon
pranë Ministrisë se Drejtësisë.
5. Arkivat e sistemit funksionojnë sipas kërkesave te këtij ligji.
Neni 21
1. Arkivat shtetërore te sistemit administrojnë dhe ruajnë dokumentet e trashëguara, si dhe
dokumentet e krijuara gjate veprimtarisë se institucioneve qe, sipas ligjit, e dorëzojnë pasurinë
arkivore pranë tyre. Ata kontrollojnë zbatimin e ligjit dhe japin ndihme metodike ne arkivat e
institucioneve shtetërore te varësisë se tyre.
2. Arkivat shtetërore te sistemit janë ne varësi administrative te drejtpërdrejte te drejtuesit te
institucionit.
Neni 22
1. Arkivat shtetërore vendore administrojnë dhe ruajnë dokumentet e trashëguara, si dhe
dokumentet e arkivave te institucioneve shtetërore vendore dhe te organeve te qeverisjes
vendore, qe veprojnë brenda njësisë administrativo-territoriale përkatëse. Ata kontrollojnë dhe
japin ndihme metodike ne arkivat e pushtetit vendor dhe te institucioneve shtetërore vendore,
qe veprojnë ne njësinë administrativo-territoriale përkatëse.
2. Arkivat shtetërore vendore janë te detyruar te regjistrojnë çdo pasuri dokumentare
joadministrative, qe ekziston ne territorin e njësisë se tyre administrativo-territoriale.
3. Këto pasuri i bëhen te ditura menjëherë Drejtorisë se Përgjithshme te Arkivave dhe ruhen
ne Arkivin Qendror Shtetëror.
Neni 23
1. Arkivat e institucioneve shtetërore qendrore dhe vendore janë pjese organike e tyre
dhevaren drejtpërdrejt nga drejtuesi i institucionit.
2. Ne varësi te vëllimit te dokumenteve qe krijohen, pranë çdo institucioni shtetëror
funksionojnë: sekretaria dhe arkivi, sekretari-arkivi ose punonjësi i ngarkuar me shërbimin ne
sekretari-arkiv.
Neni 24
Arkivat e institucioneve shtetërore qendrore dhe vendore kane detyre:
a) te evidentojnë korrespondencën qe dërgohet ose merret nga institucioni;
b) te bëjnë përpunimin arkivor, te ruajnë dhe te shërbejnë dokumentet qe administrojnë;
c) te dorëzojnë dokumentet ne arkivat shtetërore, sipas afateve ligjore përkatësisht sipas
përshkrimit ne nenin 9 shkronjat “b”, “c”, “ç” dhe “d” te këtij ligji.
KREU IV
ARKIVAT PRIVATE
Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri, Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.gov.al
9
Neni 25
1. Arkivat private e ushtrojnë veprimtarinë e tyre pasi licencohen nga Këshilli i Larte i
Arkivave me propozimin e Drejtorisë se Përgjithshme te Arkivave. Kriteret për licencim
përcaktohen nga Këshilli i Ministrave.
2. Pasuritë, qe administrohen ne arkivat private, gëzojnë te njëjtën mbrojtje nga shteti si ato te
arkivave publike.
Neni 26
1. Pasuri te arkivave private, për arsye historike ose me interes publik, mund te shpallen
dokumentet me rëndësi historike kombëtare. Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave, si dhe
arkivi privat kane te drejtën e nismës, ndërsa te drejtën e vendimit te shpalljes e ka Drejtoria e
Përgjithshme e Arkivave.
2. Shpallja “dokumente me rëndësi historike kombëtare” e pasurive dokumentare, qe ruhen ne
arkivat private, nuk cenon, kufizon ose ndryshon marrëdhënien e pronësisë.
3. Përfaqësuesi i arkivit privat ka te drejte te kërkojë ndryshimin e përcaktimit te dokumenteve
ne pronësi te tij, te shpallura me rëndësi historike kombëtare. Vendimi për ndryshimin e
statusit te dokumenteve te shpallura me rëndësi historike kombëtare merret ne te njëjtën
forme, me te njëjtën procedure dhe nga te njëjtat autoritete, si ne rastin e shpalljes se tyre si te
tilla.
Neni 27
1. Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave, kur nis procedurën për shpalljen e dokumenteve ne
pronësi te arkivave private, si dokumente me rëndësi historike kombëtare, njofton menjëherë
pronaret ose përfaqësuesit e këtyre te fundit.
2. Efektet ligjore te vendimit hyjnë ne fuqi një dite pas shpalljes.
Neni 28
1. Dokumentet e arkivave private, qe shpallen me rëndësi historike kombëtare nuk kane afat te
parashkrueshem. Shpallja e tyre si te tilla nuk është pengese për transferimin e te drejtës se
pronësisë dhe te te drejtave te tjera mbi këto dokumente.
Neni 31
2. Arkivat private, qe kane ne pronësi dokumente te shpallura me rëndësi historike kombëtare,
ne rastin e ndryshimit te pronësisë, janë te detyruara t’i bëjnë te njohur paraprakisht blerësit
statusin e dokumenteve te tyre.
Neni 29
1. Asgjësimi i dokumenteve te shpallura me rëndësi historike kombëtare, ne pronësi te
arkivave private, është i ndaluar.
2. Asgjësimi i dokumenteve qe e kane plotësuar afatin ligjor te ruajtjes, prone e arkivave
private, behet me te njëjtat procedura si për arkivat shtetërore. Ligjshmëria e vendimit për
asgjësim miratohet zyrtarisht dhe me shkrim nga autoritetet e arkivave shtetërore përkatës.
Neni 30
Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri, Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.gov.al
10
Dokumentet e shpallura me rëndësi historike kombëtare, ne pronësi te arkivave private, nuk
mund te shiten dhe te dhurohen jashtë vendit.
1. Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave, ne cilësinë e përfaqësuesit te shtetit shqiptar, gëzon te
drejtën e parablerjes se dokumenteve te shpallura me rëndësi historike kombëtare, qe ndodhen
ne pronësi te subjekteve private.
2. Kur subjektet private dëshirojnë te shesin dokumente te shpallura me rëndësi historike
kombëtare, ato duhet te paraqesin pranë Drejtorisë se Përgjithshme te Arkivave përshkrimin e
tyre, ne përputhje me normën e njësuar ne fuqi. Subjekti privat qe ka ne pronësi dokumente te
tilla është i detyruar te paraqesë me shkrim te dhënat e kërkuara nga Drejtoria e Përgjithshme
e Arkivave.
3. Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave, pas këshillimit te te dhënave pershkrimore, te
vlerësuara nga Komisioni i Përhershëm i Eksperteve, vendos për dhënien ose jo te lejes për
shitjen, si dhe për kushtet e tregtimit te këtyre dokumenteve. Ne çdo rast Drejtoria e
Përgjithshme e Arkivave është e detyruar t’i ktheje përgjigje pronarit te dokumenteve brenda
30 ditëve nga data e dorëzimit te te dhënave pershkrimore për to. Kundër vendimit te dhënë
nga Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave, personi ka te drejtën e ankimit ne gjykate, sipas
Kodit te Procedurave Administrative.
Neni 32
Shteti liron nga detyrimet vjetore fiskale pronaret e arkivave private, qe u dhurojnë arkivave
shtetërore dokumente te shpallura me rëndësi historike kombëtare, ne përputh je me ligjin
nr.7892, date 12.12.1994 “Për sponsorizimet”.
Neni 33
Arkivat private, qe administrojnë dokumente te shpallura me rëndësi historike kombëtare janë
te detyruar te bëjnë regjistrimin e tyre ne evidencën e arkivave shtetërore, qendrore ose
vendore dhe ne përputhje me legjislacionin për trashëgiminë kulturore. Regjistrimi i tyre behet
jo me vone se një vit nga hyrja ne fuqi e këtij ligji. Me mbarimin e këtij afati, çdo tjetërsim
ose shitblerje e dokumenteve me rëndësi historike kombëtare ne pronësi te tyre është i
paligjshëm.
Neni 34
1. Pronaret e arkivave private, qe u dhurojnë ose u shesin arkivave shtetërore dokumente me
rëndësi historike kombëtare, gëzojnë te drejtën e pronësisë intelektuale, sipas legjislacionit ne
fuqi.
2. Këto te drejta i gëzon çdo subjekt privat për dokumentet e krijuara jashtë funksioneve
shtetërore.
Neni 35
1. Kur subjektet shtetërore privatizohen, dokumentet e tyre mbeten prone e shtetit.
Institucionet e administratës shtetërore, qe bëjnë privatizimin, janë te detyruara te dorëzojnë
paraprakisht ne arkivat shtetërore përkatës, qendrore ose vendore, arkivat e subjekteve
shtetërore qe privatizohen.
2. Autoritetet e arkivave shtetërore vendosin për dhënien e pjesshme ose te plote te kopjeve te
dokumenteve, qe lidhen me tekniken dhe teknologjinë e prodhimit, pronarit te ri joshteteror,
me kërkesën e këtij te fundit. Shpenzimet e riprodhimit te dokumenteve janë te palës
kërkuese.
Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri, Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.gov.al
11
KREU V
ARKIVAT E NUMERIZUAR
Neni 36
1. Dokumentet e numerizuara, pavarësisht nga forma e regjistrimit dhe e qarkullimit, kane
vlere administrative e juridike vetëm nëse janë hartuar e janë ruajtur sipas standardeve te
miratuara.
2. Përshkrimi ligjor i dokumentit te numerizuar behet nga Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave
dhe institucionet shtetërore te shërbimit informatik. Ato përgatisin rregulla te detyrueshme për
hartimin, evidencimin, qarkullimin, përpunimin tekniko-shkencor, ekspertizën e vlerës se
ruajtjes e asgjësimin, si dhe për ruajtjen, dublikimin, riprodhimin dhe legalizimin e
dokumenteve te numerizuara. Këto rregulla miratohen nga Këshilli i Ministrave.
Neni 37
Dokumentet e numerizuara janë te vlefshme si pasuri arkivore nëse janë regjistruar ne forme
te pandryshueshme qe ne aktin e krijimit.
Neni 38
Kalimi i dokumentit qe është krijuar ne bartës material (letër, pergamene) ne dokument, ne
forme te numerizuar, behet duke ruajtur njeshmerine me origjinalin.
Neni 39
Dokumentet e numerizuara ruhen pranë arkivave te institucioneve shtetërore, qendrore dhe
vendore. Ne mbarim te afatit ligjor te ruajtjes pranë tyre, ato dorëzohen ne arkivat shtetërore
respektive, sipas përshkrimit ne nenin 9 te këtij ligji.
Neni 40
Institucionet fondkrijuese te dokumenteve te numerizuara dorëzojnë pranë arkivave përkatës,
ne te njëjtët bartës qe kane regjistruar dokumentet, edhe mjetet e informimit dhe te kërkimit
arkivor.
Neni 41
1. Arkivat e numerizuar janë pjese e rrjetit arkivor kombëtar. Arkivat e numerizuar I
nënshtrohen se njëjtës disipline ligjore për ruajtjen, komunikimin dhe shërbimin.
2. Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave ka te drejtën e përcaktimit te programeve te
numerizimit te dokumenteve ne institucionet fondkrijuese.
KREU VI
DOREZIMI I DOKUMENTEVE NE ARKIVAT SHTETERORE
Neni 42
1. Dokumentet arkivore, me mbarimin e afatit te shërbimit operativ pranë arkivave te
institucioneve fondkrijuese, dorëzohen nga këto te fundit për ruajtje dhe administrim ne
Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri, Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.gov.al
12
arkivat shtetërore, ne përputhje me nenin 9 shkronjat “b”, “c”, “ç” dhe “d” te këtij ligji, te
sistemuara dhe te inventarizuara, sipas rregullave te përcaktuara nga Drejtoria e Përgjithshme
e Arkivave. Bashke me dokumentet dorëzohen:
a) dy kopje te inventarit;
b) një kopje inventari ne regjistrim te numerizuar, qe përputhet me programin e informatizimit
te aktivit, ku dorëzohen dokumentet.
Neni 43
Dorëzimi i dokumenteve te institucioneve shtetërore ne arkivat përkatës, përshkruar sipas
nenit 9 shkronjat “b”, “c” , “ç” dhe “d” te këtij ligji, behet sipas këtyre afateve normative:
a) dokumentet administrative dorëzohen pasi te kenë kaluar 10 vjet nga data e krijimit te tyre.
Ky afat është i detyrueshëm edhe për dokumentet ne figure, ne zë e ne lëvizje, qe përbejnë
dokumente administrative;
b) dokumentet tekniko-shkencore dorëzohen pas mbarimit te nevojave për shërbim operativ,
por jo me vone se 25 vjet nga viti i krijimit te tyre;
c) dokumentet ne figure, ne zë e ne lëvizje dorëzohen pasi te kenë kaluar 15 vjet nga data e
krijimit te tyre;
ç) regjistrat e akteve te gjendjes civile dorëzohen pasi te kenë kaluar 75 vjet nga data e
krijimit te tyre;
d) dokumentet e klasifikuara “sekret shtetëror” dorëzohen pas deklasifikimit te tyre.
Deklasifikimi behet nga autoriteti klasifikues.
Neni 44
Dokumentet e institucioneve qendrore e vendore te administratës shtetërore dorëzohen ne
rrjetin shtetëror te arkivave drejtpërdrejt nga institucioni qe i ka krijuar.
Neni 45
1. Arkivat e institucioneve qendrore e vendore te administratës shtetërore, qe e mbyllin
veprimtarinë e tyre për çfarëdo lloj shkaku, dorëzohen menjëherë pranë arkivave përkatës,
sipas nenit 9 shkronjat “b”, “c”, “ç” dhe “d” te këtij ligji.
2. Kur funksionet ose atributet e një institucioni shtetëror barten ligjërisht te një institucion
tjetër, ky i fundit mund te administroje dokumentet e trashëguara deri ne mbushjen e afateve
te parashikuara ne nenin 43 te këtij ligji.
Neni 46
1. Institucionet arkivore shtetërore te përshkruara ne nenin 9 shkronjat “b”, “c” , “ç” dhe “d” te
këtij ligji kane te drejte te tërheqin para afatit normativ dokumentet e krijuara prej
institucioneve te administratës shtetërore qendrore e vendore, ne rast rreziku te dukshëm
dëmtimi a zhdukjeje fizike.
2. Ne këtë rast, si dhe kur veprimtaria e një institucioni shuhet, shpenzimet për përpunimin
arkivor te dokumenteve përballohen nga institucioni fondkrijues, kur ky ekziston, ose nga
institucioni i burimit te varësisë.
Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri, Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.gov.al
13
Neni 47
Dokumentet e subjekteve joshteterore, te personave juridike e fizike private, si dhe ato te
personaliteteve shkencore, politike, kulturore, te krijuara jashtë përgjegjësive te tyre
shtetërore, te shpallura me interes historik kombëtar, dorëzohen ne arkivat shtetërore me
vullnetin e tyre ose te trashëgimtarëve, me marrëveshje
Neni 48
Arkivat e përshkruar ne nenin 9 shkronjat “a”, “b”, “c”, “ç”, “d” dhe “dh” te këtij ligji janë te
vetmet institucione shtetërore qe kane te drejtën e blerjes dhe te administrimit te trashëgimisë
dokumentare dhe te dorëshkrimeve.
Neni 49
1. Studiuesit dhe punonjësit shkencore, qe bëjnë kërkime për projekte te institucioneve
arkivore, kërkimore-shkencore shtetërore ne arkiva te vendeve te tjera dhe marrin prej tyre
dokumente, janë te detyruar t’i dorëzojnë ato ne arkivin e institucionit ku punojnë, si dhe te
dërgojnë ne arkivat shtetërore përkatës një relacion me përshkrime te hollësishme për sasinë
dhe përmbajtjen etyre.
2. Ne këto raste, studiuesit dhe punonjësit shkencore kane te drejtën e një kopjeje falas te
dokumenteve. Kopja u ofrohet nga arkivi pranues.
Neni 50
Institucionet joshteterore, personat juridike e fizike private qe dhurojnë, lënë ne trashëgim a
për ruajtje ose u shesin dokumente arkivave shtetërore, gëzojnë te drejtën për te marre, sipas
marrëveshjes, riprodhime falas te tyre.
Neni 51
Ne rast te ndryshimeve ne organizimin administrativo-territorial, te riorganizimit te
veprimtarisë se organeve shtetërore, njoftohet Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave ose arkivat
shtetërore, te përshkruar ne nenin 9 shkronjat “a”, “b”, “c”, “ç”, “d” dhe “dh” te këtij ligji, për
te vendosur për administrimin e mëtejshëm te dokumenteve.
Neni 52
Dokumentet e shpallura me rëndësi historike kombëtare ne pronësi a zotërim te subjekteve
joshteterore dhe personave juridike e fizike private, kur këto e shuajnë veprimtarinë e tyre ose
nuk kane trashëgimtarë te njohur me ligj, depozitohen ne arkivat shtetërore.
KREU VII
KOMUNIKIMI DHE SHFRYTEZIMI I DOKUMENTEVE TE FONDIT ARKIVOR
KOMBETAR
Neni 53
1. Shërbimi arkivor garanton te drejtën për t’u njohur me dokumentet qe dëshmojnë
veprimtarinë e administratës shtetërore.
Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri, Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.gov.al
14
2. Personi dhe institucionet janë te barabarte ne te drejtën për shërbim arkivor.
3. Fondkrijuesit gëzojnë te drejtën e shfrytëzimit te dokumenteve ne çdo kohe, pavarësisht nga
afatet e përcaktuara ne nenin 61 te këtij ligji.
4. Fondkrijuesit joshteterore kane te drejtën e kufizimit te shërbimit me dokumentet e tyre ne
afate te ndryshme nga ato te përcaktuara ne nenin 61 te këtij ligji.
Neni 54
1. Shërbimi arkivor ofrohet pa autorizim.
2. Shfrytëzimi i arkivave shtetërore e private u ofrohet kërkuesve, pavarësisht nga kombësia,
shtetësia, statusi ose funksioni i tyre.
3. Autoriteti arkivor shtetëror, kur është e nevojshme, ofron vetëshërbim.
Neni 55
Kërkuesi i një dokumenti nuk është i detyruar te paraqesë arsye për t’u lejuar qe ta shfrytëzojë
atë.
Neni 56
Kërkesa për shfrytëzim dokumentesh mund te mos pranohet nëse shërbimi për to është i
kufizuar me ligj.
Neni 57
Nëse një arkiv nuk e ka dokumentin e kërkuar, kur është e mundshme, i tregon kërkuesit se ne
cilin arkiv ose autoritet publik ndodhet.
Neni 58
Punonjësit e rrjetit arkivor kombëtar shërbejnë dokumentet besnikërisht me origjinalin, pa
komente ose interpretime.
Neni 59
Mjetet e informacionit dhe te kërkimit arkivor janë te hapura. Shërbimi i tyre nuk mund t’i
kufizohet askujt.
Neni 60
Shfrytëzimi i dokumenteve te fondit arkivor kombëtar behet sipas kërkesave te këtij ligji,
nëpërmjet:
a) shërbimit te dokumenteve ose riprodhimeve te tyre (mikrofilma, fotokopje) për studim ne
sallat e leximit te arkivave;
b) botimit te udhërrëfyesve, katalogëve, inventarëve, si dhe përmbledhjeve me dokumente;
c) përgatitjes dhe hapjes se ekspozitave dokumentare. Ekspozimi i dokumenteve origjinale
lejohet vetëm kur sigu rohet ruajtja fizike dhe teknologjike, sipas rregullave ne fuqi;
ç) publikimit ne organet e shtypit, radios, medies, multimedias dhe kinematografisë;
d) dhënies se burimeve institucioneve shtetërore e joshteterore për problemet qe u interesojnë;
dh) te gjitha formave te promocionit te vlerave kulturore qe ruhen ne arkiva;
e) shërbimit te numerizuar ne distance.
Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri, Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.gov.al
15
Neni 61
1. Dokumentet e publikuara një here janë lirisht te shfrytëzueshme.
2. Dokumentet qe administrohen ne institucionet arkivore shtetërore, jepen për shfrytëzim pasi
kane kaluar 25 vjet nga data e krijimit.
Neni 62
Dokumentet qe përmbajnë te dhëna te rëndësishme për sigurimin e interesave te larte te
shtetit, qe janë pranuar ne arkivat shtetërore para hyrjes ne fuqi te këtij ligji dhe nuk janë
deklasifikuar ende, jepen për shfrytëzim, sipas kërkesave te ligjit nr. 8457, date 11.2.1999
“Për informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror””.
Neni 63
Arkivat mbrojnë jetën intime te personit. Ndalohet njohja, shfrytëzimi dhe publikimi i
dokumenteve qe përmbajnë te dhëna me karakter vetjak dhe cenojnë jetën private te personit.
Dokumentet qe përmbajnë te dhëna me karakter vetjak dhe cenojnë jetën intime te personit,
shërbehen vetëm pasi kane kaluar, sipas rastit, 50 deri ne 150 vjet nga data e krijimit te tyre.
Neni 64
Dokumentet e pronësisë u shërbehen trashëgimtarëve te pronës, përfaqësuesve te tyre ligjore
dhe institucioneve shtetërore, qe kane kompetenca vendimmarrëse te njohura me ligj për
trashëgimin e pronave.
Neni 65
1. Institucionet publike ne veprim, qe kane autoritet klasifikues për arkivat e tyre dhe
institucionet arkivore, qe kane trashëguar informacion te klasifikuar, mund te kufizojnë
pjesërisht shfrytëzimin e dokumenteve arkivore, ne përputhje me ligjin nr.8457, date
11.2.1999 “Për informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror””.
2. Kufizime mund te zbatohen edhe ne funksion:
a) te mbrojtjes se sigurisë kombëtare dhe te normalitetit ne marrëdhëniet me jashtë;
b) te interesave te sigurimit publik;
c) te fshehtësisë për hetimin dhe ndjekjen e veprimtarive kriminale;
ç) te respektimit te interesave tregtare dhe te barazisë ne konkurrence;
d) te moscenimit te barazisë se palëve ne një konflikt;
dh) te mbrojtjes se ekosistemeve natyrore;
e) te sigurisë se misioneve mbikëqyrëse, si dhe te kushteve për inspektim dhe kontroll nga
administrata;
ë) te mosdemtimit te politikes financiare, monetare dhe tatimore te shtetit;
f) te respektimit te mirëbesimit ne vendimmarrje brenda ose ndërmjet autoriteteve publike, për
përgatitjen e një dosjeje;
g) te interesave te tjerë te individit, qe vlerësohen te ligjshëm nga institucionet e specializuara.
Neni 66
Shfrytëzimi i dokumenteve arkivore mund te lejohet edhe për rastet e parashikuara ne nenin
65, nëse një interes publik me i larte e përligj hapjen.
Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri, Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.gov.al
16
Neni 67
1. Leje për shfrytëzim te parakohshëm te dokumenteve, qe u kufizohet shërbimi ne nenet 61,
62 dhe 63 te këtij ligji, jepen përkatësisht:
a) nga fondkrijuesi;
b) nga autoriteti klasifikues, për dokumentet e klasifikuara “sekret shtetëror;
c) nga vete personi, për dokumentet qe përmbajnë te dhëna intime dhe qe kane te bëjnë me
dinjitetin personal te tij.
2. Te drejtën e përjashtimit e kane, gjithashtu:
a) Drejtori i Përgjithshëm i Arkivave, për dokumentet qe ndodhen ne Arkivin Qendror
Shtetëror dhe ne arkivat shtetërore te qarqeve, pas marrjes se pëlqimit me shkrim te
fondkrijuesit, kur ai ekziston;
b) drejtuesi i institucionit, për dokumentet qe ruhen ne arkivat e sistemit ose ne arkivat qe
administrojnë dokumente te se njëjtës tipologji;
c) çdo subjekt i autorizuar me ligj.
Neni 68
1. Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave, rrjeti arkivor ne varësi te saj dhe çdo njësi e shërbimit
arkivor pranë institucioneve te administratës shtetërore, qendrore e vendore, nuk kane
autoritet klasifikues mbi dokumentet qe ruajnë e administrojnë.
2. Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave bën deklasifikimin e dokumenteve te klasifikuara
“sekret shtetëror”, qe ka trashëguar, sipas përgjegjësisë qe i njeh ligji nr.8457, date 11.2.1999
“Për informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror””, si dhe aktet nënligjore ne zbatim te tij.
Neni 69
Mjetet e informimit dhe te kërkimit arkivor bëjnë te ditur tërësinë e fondeve te dokumenteve
te arkivave. Ato njoftojnë edhe për ekzistencën e dokumenteve te klasifikuara “sekret
shtetëror”, por pa deklaruar përmbajtjen e te dhënave te mbrojtura nga ligji.
Neni 70
1. Kur shfrytëzimi i një dokumenti arkivor është miratuar, shërbimi arkivor autorizon
këshillimin e tij ne njërën nga format e ruajtjes (mikrofilm, riprodhim dhe origjinal) ose
dhënien e kopjeve te certifikuara te tij. Shërbimi arkivor mban parasysh, brenda mundësive,
zgjedhjen e kërkuesit për shërbim.
2. Fotokopje ose riprodhime ne forma te tjera jepen për te ilustruar botimet, për përgatitje
ekspozitash, si dhe për shërbime te tjera te ligjshme.
Neni 71
1. Kërkuesi ka te drejte te njihet me një arsye ligjore për mospranimin e shërbimit, duke
përfshirë rastin e dokumentacionit te klasifikuar “sekret shtetëror”.
2. Kërkuesi ka te drejte te kërkojë autorizim nga autoriteti klasifikues për t’u njohur me
informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror”.
3. Autoriteti klasifikues mund te lejoje njohjen e pjesshme, si rrjedhim, fshehjen e pjesshmete
informacionit te klasifikuar “sekret shtetëror”. Kërkuesi vihet ne dijeni për këtë.
Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri, Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.gov.al
17
Neni 72
Kërkuesi, te cilit nuk i pranohet shërbimi për dokumente te klasifikuara “sekret shtetëror”, ka
te drejtën e ankimit ne gjykate ose përpara çdo organi tjetër te paanshëm te parashikuar me
ligj.
Neni 73
Shërbimi arkivor nuk është i detyruar te japë për shfrytëzim një dokument te botuar ose qe
është lehtësisht i shfrytëzueshëm ne burime te tjera.
Neni 74
1. Shërbimi arkivor dhe autoritetet publike krijuese te dokumenteve janë te detyruara:
a) te vene ne dijeni publikun për te drejtën për te shfrytëzuar dokumentet arkivore dhe për
mënyrën e realizimit te kësaj te drejte;
b) te sigurojnë ushtrimin e kësaj te drejte ne dobi te interesave te shtetasve;
c) te kualifikojnë nëpunësit e tyre, për te kryer detyrat dhe detyrimet për zbatimin e kësaj te
drejte.
2. Shërbimi arkivor dhe autoritetet publike kane për detyre:
a) te bëjnë përpunimin tekniko-shkencor te dokumenteve te tyre, duke i bere lehtësisht te
shfrytëzueshme;
b) te zbatojnë procedura te qarta për asgjësimin e dokumenteve pa vlere ruajtjeje.
Neni 75
Autoritetet publike, me nismën e tyre, bëjnë te njohura burimet qe kane ne dispozicion, ne
funksion te transparencës se veprimtarisë te administratës shtetërore, ne shërbim te nxitjes se
pjesëmarrjes te publikut ne çështje me interes për te dhe ne funksion te forcimit te shtetit te se
drejtës dhe te mirëqeverisjes.
Neni 76
Institucionet e qeverisjes qendrore dhe vendore bëjnë përpjekje te bashkërenduara, mutatis
mutandis, për te lehtësuar kushtet e komunikimit te arkivave private me arkivat publike.
Neni 77
1. Kërkesat e institucioneve shtetërore e joshteterore, si dhe te personave juridike e fizike
private, për studime joshkencore, te dhëna arkivore, kopje ose ekstrakte dokumentesh, qe
ruhen ne arkivat shtetërore, plotësohen kundrejt pagesës, sipas tarifave te miratuara nga
Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave.
2. Shërbimi me fotokopje, për dokumente ne funksion te studimeve shkencore universitare
akademike, behet me tarife te diferencuar favorizuese.
Neni 78
1. Sasia e dokumenteve te riprodhuara, qe i shërbehen kërkuesit, ne baze te flete-porosisë se
tij, përcaktohet nga autoriteti arkivor shërbyes, ne përputhje me objektin e kërkesës.
Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri, Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.gov.al
18
2. Kërkuesit qe shtrembëron burimin ne përdorimin publik te dokumentit, nuk i shërbehen
riprodhime.
Neni 79
1. Kur subjektet joshteterore, personat juridike e fizike private, pronare ose zotërues a mbajtës
te dokumenteve, nuk respektojnë detyrimet e parashikuara nga ky ligj, Drejtoria e
Përgjithshme e Arkivave përcakton një afat kushtetues, për te verifikuar zbatimin e
dispozitave ligjore. Nëse detyrimet nuk plotësohen brenda afatit kushtetues, dokumentet e tyre
merren për ruajtje nga arkivat shtetërore.
2. Ne rast se shërbimi arkivor kombëtar vlerëson se ekziston rreziku i dëmtimit te
menjëhershëm, qe mund te sjelle zhdukje te dokumenteve, ato merren ne administrim pa lënë
afat kushtetues.
3. Ne te dyja rastet ruhet e drejta e pronësisë dhe e rikthimit te dokumenteve.
KREU VIII
EKSPORTIMI DHE IMPORTIMI I DOKUMENTEVE
Neni 80
1. Dokumentet e fondit arkivor kombëtar, qe ruhen ne arkivat shtetërore ose private paraqiten
ne mjedise ndërkombëtare, jashtë territorit te Republikës se Shqipërisë, për qëllime
manifestimi, ekspozimi ose promovimi kulturor, si dhe për qëllime historike e shkencore,
vetëm kur garantohet me marrëveshje ruajtja e integritetit dhe siguria e tyre fizike, ne udhëtim
dhe ne kohen e veprimtarisë.
2. Vlera e sigurimit përcaktohet me marrëveshje, sipas standardeve ndërkombëtare, nga
autoritetet e parashikuara ne nenet 82 dhe 83 te këtij ligji.
Neni 81
Dokumentet e fondit arkivor kombëtar, qe pësojnë dëmtime gjate transportit ose për shkak te
mikromjedisit, ku do te vendosen gjate ekspozimit, nuk lejohet te paraqiten ne mjedise
ndërkombëtare.
Neni 82
Leja për paraqitjen e dokumenteve te fondit arkivor kombëtar ne mjedise ndërkombëtare
jepet:
a) për dokumentet qe ruhen ne Arkivin Qendror Shtetëror dhe arkivat shtetërore vendore, nga
Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave;
b) për dokumentet qe ruhen ne arkivat shtetërore te sistemit dhe arkivat qe ruajnë dokumente
te se njëjtës tipologji, nga drejtuesit e institucioneve te varësisë përkatëse;
c) për dokumentet qe ruhen nga arkivat private, nga Këshilli i Larte i Arkivave.
Neni 83
Dokumentet e fondit arkivor kombëtar, qe përbejnë vlera unikale te trashëgimisë kulturore
kombëtare, te përcaktuara si te tilla nga Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave, paraqiten jashtë
shtetit me vend im te Këshillit te Ministrave.
Neni 84
Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri, Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.gov.al
19
Autoritetet, qe kane te drejte për dhënie leje për paraqitjen e dokumenteve te fondit arkivor
kombëtar ne mjedise ndërkombëtare, sipas neneve 82 dhe 83 te këtij ligji, janë te detyruara te
përcaktojnë datën e sakte te rikthimit te tyre ne vendruajtjen e përhershme. Koha e qëndrimit
jashtë shtetit nuk mund te jete me shume se një vit nga data e daljes nga territori i Republikës
se Shqipërisë.
Neni 85
Ne rastin e lejimit te daljes se përkohshme te dokumenteve te fondit arkivor kombëtar jashtë
territorit shtetëror, institucioni miratues është i detyruar t’ i shoqërojë ato me lejet përkatëse
për autoritetet doganore, sipas legjislacionit ne fuqi.
Neni 86
1. Importimi i dokumenteve për pasurimin e arkivave te Shqipërisë behet sipas marrëveshjeve
te nënshkruara nga palët bashkëpunuese.
2. Pasuritë arkivore, qe hyjnë ne rrjetin arkivor te Republikës se Shqipërisë përmes importit,
shoqërohen me certifikatën qe përcakton identitetin dhe prejardhjen e tyre dhe me lejen e
autoritetit dërgues.
Neni 87
Shteti shqiptar, sipas legjislacionit ne fuqi dhe marrëveshjeve ndërkombëtare, ka detyrimin te
interesohet e te kërkojë rikthimin ne vend te dokumenteve te fondit arkivor kombëtar, qe kane
dale ne mënyrë te paligjshme jashtë territorit shtetëror.
Neni 88
1. Kur ne territorin e Republikës se Shqipërisë vihet re se ka dokumente te një shteti tjetër, te
hyra ne rruge te paligjshme, këto kalojnë ne ruajtje te përkohshme pranë Drejtorisë se
Përgjithshme te Arkivave, deri ne zgjidhjen përfundimtare te çështjes
2. Nëse brenda pese vjetëve, pas publikimit te ekzistencës se këtyre dokumenteve, nuk
paraqiten kërkesa për rikthimin e tyre ne vendin e prejardhjes, ato kalojnë ne pronësi te shtetit
shqiptar.
KREU IX
ARKIVISTI
Neni 89
Punonjësi i rrjetit arkivor kombëtar te Republikës se Shqipërisë respekton Kodin Deontologjik
Ndërkombëtar te Arkivisteve.
Neni 90
Arkivistet e rrjetit arkivor shtetëror nuk mund te jene anëtarë te partive politike. Përgjegjësia e
tyre si ruajtës te trashëgimisë dhe te informacionit rrjedh nga Kushtetuta e Republikës se
Shqipërisë dhe përcaktohet nga ligjet ne fuqi.
Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri, Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.gov.al
20
Neni 91
Arkivistet janë te paanshëm ne ofrimin e shërbimit për shfrytëzimin e dokumenteve dhe
respektojnë kufizimin ligjor për mbrojtjen e te dhënave te jetës private te individit dhe te
interesave te veçante te shtetit, pavarësisht se mund te njihen me to për shkak te detyrës.
KREU X
KUNDERVAJTJET ADMINISTRATIVE DHE GJOBAT
Neni 92
1. Autoritetet dhe punonjësit e arkivave shtetërore mbajnë përgjegjësi ligjore për shkeljen e
kërkesave te këtij ligji. Ne kuptim te këtij ligji, kur nuk përbejnë vepër penale, përbejnë
kundërvajtje administrative dhe dënohen me gjobe nga 1 deri ne 5 paga mujore shkeljet e
mëposhtme:
a) mungesa e kushteve te nevojshme te caktuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave për
ruajtjen fizike e teknologjike te dokumenteve;
b) moszbatimi i kërkesave te këtij ligji dhe rregullave te caktuara nga Drejtoria e Përgjithshme
e Arkivave për evidencimin, sistemimin dhe shfrytëzimin e dokumenteve;
c) mosdorëzimi ne afat dhe sipas kërkesave te këtij ligji i dokumenteve ne arkivat shtetërore;
ç) mosdhënia e te dhënave te nevojshme për regjistrimin dhe evidencimin e veprimtarisë
arkivore e te dokumenteve te tyre arkivave shtetërore, te përcaktuar me ligj;
d) pengimi i punonjësve te autorizuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave për te kryer
përgjegjësitë e tyre sipas këtij ligji.
2. Shkeljet qe kane te bëjnë me tjetërsimin e dokumenteve dhe humbjen e dokumenteve te
arkivit nga persona qe i kane ne administrim, kur ato nuk janë kopje e vetme, dënohen me
gjobe nga 2 deri ne 10 paga mujore.
3. Personat fizike e juridike private i nënshtrohen gjobës nga 100 mije deri ne 300 mije leke
kur kane kryer shkeljet e përmendura ne shkronjat “a”, “ç”, “d” te pikës 1 dhe piken 2 te këtij
neni.
4. Gjoba vendoset nga punonjësi i autorizuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave.
5. Për botimin e burimeve arkivore ne kundërshtim me dispozitat e këtij ligji, mbajnë
përgjegjësi edhe kërkuesit. Kërkuesi qe shkel ne mënyrë te përsëritur rregulloren e
shfrytëzimit te dokumenteve arkivore, ose dëmton vete dokumentet, mund te përjashtohet për
një periudhe deri 1-vjeçare nga e drejta e shërbimit arkivor.
6. Kundër vendimit te dënimit me gjobe ose te përjashtimit, personat qe kane kryer shkeljet
mund te bëjnë ankim ne gjykate brenda 30 ditëve nga data e shpalljes se vendimit.
7. Asgjësimi i dokumenteve, ne kundërshtim me kërkesat e këtij ligji, vjedhja, si dhe humbja e
dokumenteve te shpallura te një rëndësie te veçante, kur shkelja përbën vepër penale, dënohet
sipas Kodit Penal.
KREU XI DISPOZITA TE FUNDIT
Neni 93
1. Masat për mbrojtjen e dokumenteve ne kohe te veçante rrjedhin nga ligji nr.8756, date
26.3.2001 “Për emergjencat civile”.
2. Rregullat e zhvendosjes (evakuimit), te shmangies dhe te risistemimit te doku menteve ne
kohe te veçante përcaktohen me vendim te Këshillit te Ministrave.
Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri, Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.gov.al
21
Neni 94
Ngarkohet Këshilli i Ministrave te nxjerre aktet nënligjore ne zbatim te neneve 9 pika 3, 14
pika 5, 15 pika 2, 25 pika 1, 36 pika 2, 83 dhe 93 pika 2 te këtij ligji.
Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri, Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.gov.al
22
VENDIM
Nr.390, datë 6.8.1993
PER RREGULLAT E PRODHIMIT, ADMINISTRIMIT, KONTROLLIT
DHE RUAJTJEN E VULAVE ZYRTARE
V E N D I M
Me qëllim që të krijohet një regjim i fortë në prodhimin, administrimin, kontrollin dhe ruajtjen
e vulave zyrtare, me propozimin e Ministrisë së Rendit Publik, Këshilli i Ministrave
V E N D O S I :
1. Personat juridikë që ushtrojnë veprimtari në Republikën Shqipërisë detyrohen të kenë vulën
e tyre zyrtare prej gome ose plastike me simbolet dhe shënimet e nevojshme identifikuese.
2. Vula zyrtare e personave juridikë shtetërorë duhet të ketë diametrin 30 mm. Në qendër
vendoset stema dhe rreth saj shkruhet “Republika e Shqipërisë” e shënimet e nevojshme për
identifikimin e personit juridik.
3. Personat juridikë të lejuar posaçërisht nga Këshilli i Ministrave, kanë të drejtë që përveç
vulës prej gome ose plastike të mbajnë në një ose më shumë ekzemplarë edhe vulë metalike
(vulë e thatë).
4. Vulat prodhohen në punishte të posaçme shtetërore ose private që caktohen dhe pajisen me
licencë nga Ministria e Rendit Publik. Punishtja duhet të jetë e siguruar me roje të armatosura.
Rregullat për pajisjen me licencë caktohen nga Ministria e Rendit Publik.
5. Prodhimi i vulave bëhet në një ekzemplar të vetëm,të dhënat e të cilëve regjistrohen në
kompjuterin e Ministrisë së Rendit Publik. Bëhet përjashtim nga ky rregull në rastet kur
veprimtaria e personit juridik ushtrohet në më shumë se një zyrë sekretarie si dhe kur
parashikohet me dispozita të veçanta.
6. Personat juridikë për t’u pajisur me vulë zyrtare duhet të paraqesin kërkesën me shkrim dhe
modelin përkatës, të cilat i dërgohen drejtpërdrejt punishtes së caktuar nga Ministria e Rendit
Publik.
7. Vulat zyrtare shtetërore ruhen në zyrat sekrete. Atje ku nuk ka të tilla ruhen në kasaforta
metalike të siguruara me çelës.
8. Nuk lejohet përdorimi në dokumente i vulave që për shkak të përdorimit të gjatë të tyre janë
bërë të palexueshme. Ato asgjësohen me proçesverbal. Kur vula humbet mbahet proçesverbal
dhe njoftohen menjëherëorganet e rendit publik.
9. Ndalohet përdorimi në dokumente i vulave që nuk kanë emërtime të sakta, vendosja e tyre
në dokumente të nënshkruara nga persona jo kompetentë, dhënia e vulës për përdorim
Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri, Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.gov.al
23
personave të pa autorizuar, nxjerrja jashtë objekteve të përcaktuara si dhe lënia pa siguruar e
tyre.
10. Për kontrollin e zbatimit të rregullave të përcaktuara në këtë vendim ngarkohet Ministria e
Rendit Publik.
11. Urdhëresa e Këshillit të Ministrave nr.3, datë 25.7.1978 “Për vulat zyrtare dhe aparatet
shumëzuese për botim” shfuqizohet.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri, Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.gov.al
24
VENDIM
Nr.761, date 19.11.2004
PER KRIJIMIN E ARKIVIT QENDROR PER SISTEMIMIN, RUAJTJEN DHE
SHFRYTEZIMIN E DOKUMENTACIONIT TE PERIUDHES SE SIGURIMIT
PRANE INSTITUTIT TE SIGURIMEVE SHOQERORE
I azhurnuar me:
 Udhëzimin nr.727, datë 28.05.2008
Ne mbështetje te nenit 100 te Kushtetutës dhe te pikave 2 shkronja “c” e 3 te nenit 9 te ligjit
nr.9154, date 6.11.2003 “Për arkivat”, me propozimin e Ministrit te Punës dhe te Çështjeve
Sociale, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:
1. Krijimin e arkivit qendror për sistemimin, ruajtjen dhe shfrytëzimin e dokumentacionit te
periudhës se sigurimit, pranë Institutit te Sigurimeve Shoqërore.
Rrjeti i këtij arkivi te shtrihet ne drejtoritë rajonale te sigurimeve shoqërore.
2. Drejtoritë rajonale te sigurimeve shoqërore te mbledhin, brenda dates brenda datës
30.4.2009.
dokumentacionin e periudhës se sigurimit për ndërmarrjet dhe institucionet, buxhetore e
jobuxhetore, qe kane ndërprerë veprimtarinë, si dhe për ndërmarrjet qe, për arsye te reformës,
ushtrojnë veprimtari te kufizuar.
3. Ndërmarrjet dhe institucionet, buxhetore e jobuxhetore, qe do ta mbyllin veprimtarinë apo
do ta kufizojnë atë pas datës 30.6.2005, detyrohen te dorëzojnë dokumentacionin e periudhës
se sigurimit te punonjësve te tyre ne drejtoritë rajonale te sigurimeve shoqërore.
4. Ne këtë dokumentacion përfshihen regjistrat themeltare, listepagesat dhe çdo dokument
tjetër qe ka lidhje me periudhën e sigurimit ose prej te cilave burojnë te drejta nga sigurimet
shoqërore.
5. Regjistrat themeltare te dorëzohen ne drejtoritë rajonale te sigurimeve shoqërore pasi
dokumentacioni i periudhës se sigurimit te punonjësve te jete përditësuar plotësisht, duke
përputhur listepagesat me regjistrat themeltare dhe librezat e punës. Regjistrat themeltare te
mbyllen për çdo person.
Drejtoritë rajonale te sigurimeve shoqërore, para marrjes ne dorëzim te këtij dokumentacioni,
te numërtojnë, kontrollojnë dhe konfirmojnë saktësinë për çdo flete te regjistrave themeltare te
vjetërsisë ne pune.
6. Ndërmarrjet qe zhvillojnë veprimtari te kufizuar, para se te dorëzojnë dokumentet e
periudhës se sigurimit, ku është e gjithë periudha e punës, qe nga krijimi, te hapin regjistra
themeltare te rinj vetëm për punonjësit qe kane ne pune.
7. Instituti i Sigurimeve Shoqërore te marre te gjitha masat për marrjen ne dorëzim te
dokumentacionit te periudhës se sigurimit nga fondkrijuesit dhe nga Drejtoria e Përgjithshme
e Arkivave te Shtetit për sistemimin dhe ruajtjen e këtij dokumentacioni.
8. Dokumentacioni i periudhës se sigurimit te punonjësve te ndërmarrjeve shtetërore, ishkooperativave
bujqësore, institucioneve, i cili deri me tani është administruar nga Drejtoria e
Përgjithshme e Arkivave, te dorëzohet brenda datës brenda datës 30.4.2009 pranë
strukturave te rrjetit te arkivit qendror te dokumenteve te periudhës se sigurimit.
Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri, Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.gov.al
25
9. Ngarkohen ministritë qe kane ne varësi subjektet e përcaktuara ne këtë vendim, Ministria e
Financave, Instituti i Sigurimeve Shoqërore dhe Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave për
zbatimin e këtij vendimi.
10. Ngarkohen Ministria e Financave, Ministria e Pushtetit Vendor dhe e Decentralizimit dhe
Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave te ndjekin procedurat për kalimin ne përgjegjësi
administrimi te Institutit te Sigurimeve Shoqërore te mjediseve te gatshme, ku ndodhet
dokumentacioni i periudhës se sigurimit.
11. Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave dhe Instituti i Sigurimeve Shoqërore te përcaktojnë
një program pune për kalimin e dokumentacionit te periudhës se sigurimit.
12. Vendimi nr.464, date 22.7.1998 i Këshillit te Ministrave “Për sistemimin, ruajtjen dhe
shfrytëzimin e dokumentacionit te sigurimit te punonjësve te ish-kooperativave bujqësore,
ndërmarrjeve dhe institucioneve qe kane ndërprerë veprimtarinë e tyre ose janë ne procesin e
mbylljes” shfuqizohet.
Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri, Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.gov.al
26
VENDIM
Nr.157, datë 25.3.2005
PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË ORGANIZIMIT E TË FUNKSIONIMIT
TË KËSHILLIT TË LARTË TË ARKIVAVE
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 14 e 94 të ligjit nr.9154, datë
6.11.2003 “Për arkivat”, me propozimin e Zëvendëskryeministrit, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:
1. Miratimin e rregullores së organizimit dhe të funksionimit të Këshillit të Lartë të Arkivave,
pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave, që i bashkëlidhet këtij vendimi.
2. Rregullorja e Këshillit të Lartë të Arkivave, miratuar me vendimin nr.398, date 22.8.1994 të
Këshillit të Ministrave “Për miratim rregulloresh”, shfuqizohet.
3. Efektet financiare për shpërblimin e anëtarëve të këtij Këshilli, si dhe çdo efekt tjetër
financiar që rrjedh nga zbatimi i këtij vendimi të përballohen nga buxheti i miratuar për
Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave.
RREGULLORE
PËR KËSHILLIN E LARTË TË ARKIVAVE
Neni 1
Baza ligjore
Këshilli i Lartë i Arkivave (më tej: KLA) formohet dhe funksionon pranë Drejtorisë së
Përgjithshme të Arkivave të Shqipërisë (më tej: DPA), në mbështetje të nenit 14 pika 1 të
ligjit nr. 9154, datë 6.11.2004 “Për arkivat”.
Neni 2
Përkufizim
KLA është organizëm ndërinstitucional vendimmarrës. Përbërja, detyrat dhe funksionet e tij
përcaktohen me këtë rregullore.
Neni 3
Përbërja e KLA-së
KLA-JA përbëhet nga 17 anëtarë, 8 të brendshëm dhe 9 të jashtëm. Anëtarë të brendshëm janë
përfaqësuesit e zgjedhur nga radhët e specialistëve dhe të punonjësve të rrjetit arkivor
shtetëror që administrohet nga vetë DPA-ja. Anëtarë të jashtëm të KLA-së janë ata që
përfaqësojnë institucione të tjera, të përcaktuara me këtë rregullore.
Neni 4
Anëtarët e brendshëm të KLA-së
Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri, Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.gov.al
27
Anëtarët e brendshëm të KLA-së caktohen nga Drejtori i Përgjithshëm i Arkivave, me
propozim dhe të Drejtorit të Drejtorisë së Inspektim-Kontrollit dhe të zëvendësdrejtorit të
Arkivit Qendror Shtetëror (më tej AQSH)
Drejtorët e drejtorive të DPA-së janë anëtarë të KLA-së për shkak të detyrës.
Në zgjedhjen e anëtarëve të brendshëm të KLA-së, ruhen përpjesëtimet e përfaqësimit në
shkallë qendrore dhe vendore, në raportin 3 me 1.
Neni 5
Anëtarët e jashtëm të KLA-së
Anëtarët e jashtëm të KLA-së caktohen nga titullarët e institucioneve që përfaqësojnë, si
mëposhtë:
Tre përfaqësues të Akademisë së Shkencave ose të institucioneve në varësi të saj;
-Dy përfaqësues të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve dhe/ose të institucioneve në
varësi të saj;
-Dy përfaqësues të Universitetit të Tiranës;
-Dy përfaqësues të arkivave të sistemit. Këta të fundit zgjidhen me votim të fshehtë, nga
mbledhja e drejtorëve të tyre.
Neni 6
Shpallja e përbërjes
Përbërja e KLA-së shpallet me urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm të Arkivave, pas zgjedhjes
së anëtarëve të brendshëm dhe caktimit të anëtarëve të jashtëm. Mbledhja e parë e KLA-së
bëhet jo më vonë se një muaj nga data e shpalljes së përbërjes nominale të tij. Në mbledhjen e
parë bëhet zgjedhja e sekretarit.
Neni 7
Kryetari
Kryetar i KLA-së është Drejtori i Përgjithshëm i Arkivave. Kryetari miraton rendin e ditës të
mbledhjes së KLA-së, drejton mbledhjen dhe nënshkruan vendimet e saj.
Neni 8
Sekretari
Sekretari i KLA-së zgjidhet me shumicën e votave të numrit të përgjithshëm të anëtarëve.
Sekretar mund të zgjidhet anëtari i KLA-së që ka specializim në fushë të arkivave dhe ushtron
funksionin e inspektorit të përgjithshëm pranë DPA-së. Sekretari ushtron përgjegjësinë e
kryetarit për drejtimin e mbledhjes së KLA-së në mungesë dhe me urdhër të tij.
Neni 9
Mbledhja e KLA-së
Mbledhja e KLA-së mbahet kur është e pranishme shumica e anëtarëve dhe jo më pak se tri
herë në vit. Rendi i ditës dhe aktet për diskutim vihen në dispozicion të anëtarëve të KLA-së
jo më vonë se një javë para datës së mbledhjes.
Rendi i ditës hartohet nga sekretari i KLA-së dhe miratohet nga kryetari. Procesverbali i
mbledhjes mbahet sipas ligjit nr.8480, datë 27.5.1999 “Për funksionimin e organeve kolegjiale
Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri, Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.gov.al
28
të administratës shtetërore dhe enteve publike”, neni 16. Një e treta e anëtarëve të KLA-së
kanë të drejtë të kërkojnë thirrjen e mbledhjes së KLA-së. Çdo anëtar i KLA-së ka të drejtë të
bëjë propozime për ndryshime e shtesa në rendin e ditës. Propozimet miratohen apo/ose
kundërshtohen me votimin e shumicës së thjeshtë të pjesëmarrësve në mbledhje.
Neni 10
Vlefshmëria evendimmarrje
Vendimet e KLA-së janë të vlefshme nëse fitojnë shumicën e votave të anëtarëve të
pranishëm në mbledhje. Votimi kundër i anëtarit të KLA-së duhet të shoqërohet me shpjegim
me shkrim. Në rastet kur votimi del i barabartë, vota e kryetarit është përcaktuese.
Neni 11
Detyrat e KLA-së
KLA miraton paraprakisht të gjitha aktet që kanë të bëjnë me strategjinë afatmesme dhe
afatgjatë të zhvillimit të shërbimit arkivor dhe ua propozon për miratim përfundimtar, kur e
kërkon ligji, organeve më të larta.
KLA harton dhe shqyrton paraprakisht projektaktet ligjore dhe nënligjore që DPA u propozon
institucioneve ligjvënëse dhe ekzekutive për organizimin dhe funksionimin e shërbimit
arkivor kombëtar.
KLA miraton paraprakisht rregulloret që hartohen në zbatim të ligjit nr.9154, date 6.11.2003
“Për arkivat” që DPA i propozon Këshillit të Ministrave për miratim:
a) Rregulloren e Këshillit të Lartë të Arkivave;
b) Rregulloren e Komisionit Qendror të Ekspertizës;
c) Rregulloren e Komisionit të Deklasifikimit dhe të Zhvlerësimit të informacionit të
klasifikuar “sekret shtetëror”;
d) Rregulloren e Komisionit të Përhershëm të Ekspertëve të vlerësimit të dokumenteve me
rëndësi historike kombëtare. KLA miraton “Listën tip të dokumenteve me rëndësi historike
kombëtare”, të njësuar në shkallë vendi.
KLA miraton rregullat tekniko-profesionale dhe metodologjike të punës me dokumentet
(administrative, tekniko-shkencore, në figurë, në zë, në lëvizje, në formë të numerizuar).
KLA miraton programet e kualifikimit profesional të punonjësve të shërbimit arkivor
kombëtar.
KLA miraton raportin e analizës vjetore të DPA-së.
KLA shqyrton dhe miraton paraprakisht projektbuxhetin vjetor të DPA-së.
KLA miraton projektet botuese të DPA-së, kur kjo e fundit paraqitet si ent botues.
KLA miraton marrëveshjen tip të bashkëpunimit me institucionet e ngjashme me jashtë, në
përputhje me ligjin nr.8371, datë 8.7.1998 “Për lidhjen e traktateve dhe marrëveshjeve
ndërkombëtare” .
Neni 12
Kohëzgjatja e mandatit
Anëtarët e KLA-së zgjidhen/emërohen për një periudhë trevjeçare me të drejtën e rizgjedhjes.
Në përfundim të mandatit të KLA-së përcaktohet përbërja e re, sipas përshkrimit në nenet 3, 4
dhe 5 të kësaj rregulloreje. Mandati i anëtarëve të KLA-së mbaron nga mospjesëmarrja pa
arsye në dy mbledhje radhazi.
Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri, Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.gov.al
29
Neni 13
Shpërblimi
Anëtarët e KLA-së, në përputhje me ligjin nr.9154, datë 6.11.2003 “Për arkivat” neni 14 pika
1 dhe 5, gëzojnë të drejtën e një shpërblimi për çdo mbledhje në masën 5 mijë lekë. Kryetari
shpërblehet me 7 mijë lekë për çdo mbledhje. Shpërblimi jepet vetëm në rastet e pjesëmarrjes
në mbledhje.
Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri, Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.gov.al
30
VENDIM
Nr. 158, datë 25.3.2005
PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË ORGANIZIMIT E TË FUNKSIONIMIT
TË KOMISIONIT QENDROR TË EKSPERTIZËS, PRANË DREJTORISË SË
PËRGJITHSHME TË ARKIVAVE
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 14 e 94 të ligjit nr. 9154, datë
6.11.2003 “Për arkivat”, me propozimin e Zëvendëskryeministrit, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:
1. Miratimin e rregullores së organizimit dhe të funksionimit të Komisionit Qendror të
Ekspertizës, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave, që i bashkë lidhet këtij vendimi.
2. Rregullorja e Komisionit Qendror të Ekspertizës, miratuar me vendimin nr. 398, date
22.8.1994 të Këshillit të Ministrave “Për miratim rregulloresh”, shfuqizohet.
3. Efektet financiare për shpërblimin e anëtarëve të këtij Komisioni, si dhe çdo efekt tjetër
financiar që rrjedh nga zbatimi i këtij vendimi, të përballohen nga buxheti i miratuar për
Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave. Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren
Zyrtare.
RREGULLORE
PËR KOMISIONIN QENDROR TË EKSPERTIZËS
Neni 1
Baza ligjore
Komisioni Qendror i Ekspertizës (më tej KQE) formohet dhe funksionon pranë Drejtorisë së
Përgjithshme të Arkivave (më tej DPA) në mbështetje të nenit 14 pika 1, 3 të ligjit nr. 9154,
datë 6.11.2003 “Për arkivat”.
Neni 2
Përkufizim
KQE është organizëm ndërinstitucional vendimmarrës. Përbërja, detyrat dhe funksionet e tij
përcaktohen me këtë rregullore.
Neni 3
Përbërja e KQE-së
KQE-ja përbëhet nga 15 anëtarë, 7 të brendshëm dhe 8 të jashtëm. Anëtarët e brendshëm janë
specialistë me përvojë në fushën e arkivistikës, në rrjetin arkivor që administrohet nga DPAja.
Anëtarë të jashtëm të KQE-së janë punonjës shkencorë e specialistë të institucioneve të
tjera, të përcaktuara me këtë rregullore.
Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri, Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.gov.al
31
Neni 4
Anëtarët e brendshëm të KQE-së
Anëtarët e brendshëm të KQE-së caktohen nga Drejtori i Përgjithshëm i Arkivave. Ata
përzgjidhen nga arkivistët që kanë përvojë pune në shërbimin arkivor mbi 10 vjet.
Neni 5
Anëtarët e jashtëm të KQE-së
Anëtarët e jashtëm të KQE-së caktohen nga titullarët e institucioneve që përfaqësojnë si më
poshtë:
– Një përfaqësues i Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve;
– Një përfaqësues i Institutit të Statistikës;
– Një përfaqësues i Arkivit Qendror Teknik;
– Një përfaqësues i Arkivit Qendror të Filmit;
– Dy përfaqësues të Ministrisë së Financave dhe/ ose institucioneve në varësi të saj.
– Dy përfaqësues të arkivave të sistemit, që zgjidhen nga mbledhja e drejtorëve të tyre, me
votim të fshehtë.
Neni 6
Shpallja e përbërjes
Përbërja e KQE-së shpallet me urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm të Arkivave, pas
zgjedhjes/emërimit të anëtarëve të jashtëm dhe atyre të brendshëm.
Mbledhja e parë e KQE-së bëhet jo më vonë se një muaj nga data e shpalljes së përbërjes.
Neni 7
Kryetari
Kryetari i KQE-së është Drejtori i Përgjithshëm i Arkivave. Kryetari miraton rendin e ditës
dhe drejton mbledhjet e KQE-së.
Neni 8
Sekretari
Në mbledhjen e parë bëhet zgjedhja e sekretarit. Sekretari zgjidhet me dy të tretat e votive te
anëtarëve të pranishëm në mbledhje.
Për funksionin e sekretarit kandidojnë vetëm anëtarët e brendshëm të KQE-së, që ushtrojnë
detyrën e inspektorit të përgjithshëm.
Sekretari drejton mbledhjet e KQE-së në mungesë dhe me urdhër të kryetarit.
Neni 9
Mbledhja e KQE-së
KQE mblidhet kur është e pranishme më shumë se gjysma e anëtarëve.
KQE mblidhet jo më pak se një herë në vit.
Rendi i ditës dhe materialet e mbledhjes vihen në dispozicion të anëtarëve të KQE-së jo më
vonë se dhjetë ditë para mbledhjes.
Rendi i ditës propozohet nga sekretari dhe miratohet nga kryetari i KQE-së. Procesverbali i
mbledhjes mbahet nga sekretari i KQE-së. Materialet e mbledhjes shoqërohen me relacion
Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri, Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.gov.al
32
shpjegues. Në mbledhjet kur KQE-ja ushtron kompetencat e parashikuara në nenin 11/2 të
kësaj rregulloreje merr pjesë përfaqësuesi i institucionit fond krijues. Një e treta e anëtarëve të
KQE-së kanë të drejtë të kërkojnë thirrjen e mbledhjes së KQE-së. Çdo anëtar i KQE-së ka të
drejtë të bëjë propozime për ndryshime e shtesa në rendin e ditës, të cilat miratohen apo/ose
kundërshtohen me shumicën e thjeshtë të votave të pjesëmarrësve në mbledhje.
Neni 10
Vlefshmëria e vendimmarrjes
Vendimet e KQE-së janë të vlefshme nëse fitojnë shumicën e thjeshtë të votave të
pjesëmarrësve në mbledhjen e saj. Vendimet e KQE-së firmosen nga të gjithë anëtarët
pjesëmarrës në mbledhje.
Votimi kundër i anëtarit të KQE-së duhet të shoqërohet me shpjegim me shkrim. Në rastet kur
votimi del i barabartë, vota e kryetarit është përcaktuese.
Neni 11
Detyrat e KQE-së
1. KQE përgatit “Listën-tip” të dokumenteve me rëndësi historike kombëtare (më tej RHK).
2. KQE miraton listat e dosjeve të veçuara për asgjësim nga ministritë dhe institucionet e tjera
qendrore që i dorëzojnë dokumentet pranë Arkivit Qendror Shtetëror, për dokumentet që kanë
humbur vlerën e ruajtjes të mëtejsh me.
3. KQE miraton listat e dokumenteve të veçuara për asgjësim nga Arkivi Qendror Shtetëror.
Vendimet e KQE-së u dërgohen institucioneve përkatëse dhe zbatimi i tyre ndiqet nga AQSH.
Neni 12
Shpërblimi
Anëtarët e KQE-së, në përputhje me ligjin nr. 9154, datë 6.11.2003 “Për arkivat” neni 14 pika
5, gëzojnë të drejtën e një shpërblimi për çdo mbledhje, në masën 5 mijë lekë. Kryetari
shpërblehet me 7 mijë lekë për çdo mbledhje. Shpërblimi jepet vetëm në rastet e pjesëmarrjes
në mbledhje.
Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri, Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.gov.al
33
VENDIM
Nr.160, datë 25.3.2005
PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË ORGANIZIMIT E TË FUNKSIONIMIT
TË KOMISIONIT TË PËRHERSHËM TË EKSPERTËVE, PRANË DREJTORISË SË
PËRGJITHSHME TË ARKIVAVE
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 14 e 94 të ligjit nr.9154, datë
6.11.2003 “Për arkivat”, me propozimin e Zëvendëskryeministrit, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:
1. Miratimin e rregullores së organizimit e të funksionimit të Komisionit të Përhershëm të
Ekspertëve, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave, që i bashkëlidhet këtij vendimi.
2. Efektet financiare për shpërblimin e anëtarëve të këtij Komisioni, si dhe çdo efekt tjetër
financiar që rrjedh nga zbatimi i këtij vendimi, të përballohen nga buxheti i miratuar për
Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave.
RREGULLORE
PËR KOMISIONIN E PËRHERSHËM TË EKSPERTËVE
Neni 1
Baza ligjore
Komisioni i Përhershëm i Ekspertëve për vlerësimin e dokumenteve me rëndësi historike
kombëtare (më tej Komisioni i Përhershëm i Ekspertëve-KPE) formohet dhe funksionon
pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave të Shqipërisë (më tej DPA), në mbështetje të
nenit 14 pika 1 dhe 5 të ligjit nr.9154, datë 6.11.2003 “Për arkivat”. Detyrat e KPE-së burojnë
nga neni 31 pika 1, 2 dhe 3 të ligjit nr.9154, datë 6.11.2003 “Për arkivat”.
Neni 2
Përkufizim
KPE-ja është organizëm ndërinstitucional. Përbërja, detyrat dhe funksionet e tij përcaktohen
me këtë rregullore.
Neni 3
Përbërja e KPE-së
KPE-ja përbëhet nga specialistë të vlerësimit të trashëgimisë arkivistike kombëtare.
KPE-ja formohet si vijon:
– Tre anëtarë të brendshëm emërohen nga Drejtori i Përgjithshëm i Arkivave.
– Dy anëtarë caktohen nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve dhe/ose institucionet në
varësi të saj.
– Dy anëtarë caktohen nga Akademia e Shkencave dhe/ose institucionet në varësi të saj.
Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri, Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.gov.al
34
– Dy anëtarë caktohen nga Universiteti i Tiranës. Drejtori i Përgjithshëm i Arkivave shpall
përbërjen e KPE-së. Mbledhja e parë e KPE-së bëhet jo më vonë se një muaj pas shpalljes së
përbërjes së tij. Mbledhja e parë thirret nga Drejtori i Përgjithshëm i Arkivave. Në këtë
mbledhje bëhet zgjedhja e sekretarit të KPE-së. Kryetar i KPE-së është një përfaqësues i
Akademisë së Shkencave, me titull “akademik”. Sekretar i KPE-së është një përfaqësues i
DPA-së, më përvojë pune në arkiva jo më pak e dhjetë vjet. Ai përgatit lëndën që do të
shqyrtojë mbledhja dhe mban procesverbalin e saj.
Neni 4
Qëllimi
KPE-ja i ushtron përgjegjësitë e parashikuara në këtë rregullore vetëm për aktet. që cilësohen
“Dokumente me rëndësi historike kombëtare” (më tej RHK).
Neni 5
Detyrat
KPE-ja miraton paraprakisht:
1. “Listën tip” me afatet e ruajtjes së dokumenteve administrative RHK, që i paraqitet nga
Komisioni Qendror i Ekspertizës.
2. Shpërndarjen në vendruajtje të fondeve të dokumenteve që administrohen nga DPA-ja.
Vendimet që merr KPE-ja sipas pikës 1 dhe 2 të këtij neni miratohen nga Këshilli i Lartë i
Arkivave (më tej KLA).
3. Matricën e njësuar të përshkrimit të dokumentit RHK që subjekti joshtetëror privat nxjerr
në shitje.
4. Vlerësimin e kushteve të parablerjes nga DPA-ja të këtyre dokumenteve, sipas nenit 31
pika 1 të ligjit nr.9154, datë 6.11.2003 “Për arkivat”. KPE-ja negocion për ushtrimin e kësaj të
drejte nga DPA-ja. Në rast se DPA-ja nuk ka mundësi buxhetore të ushtrimit të së drejtës së
parablerjes, KPE-ja jep mendimin përkatës për dhënien ose/dhe jo të lejes së tregtimit të lirë të
dokumenteve RHK që subjektet joshtetërore private duan të shesin. Mendimi i përcillet DPAsë
për të ushtruar të drejtën e vendimmarrjes.
5. Dërgimin dhe/ose moslejimin e nxjerrjes jashtë vendit të dokumenteve RHK në pronësi të
shtetit dhe/ose të subjekteve joshtetërore private, në rast se këto dokumente përbëjnë vlera
unikale në kuadër të trashëgimisë arkivore të vendit, të cilin ia përcjell Drejtorit të
Përgjithshëm të Arkivave për bërjen e propozimit për miratim përfundimtar nga Këshilli i
Ministrave, sipas përcaktimit të nenit 83 të ligjit nr.9154, datë 6.11.2003 “Për arkivat”.
6. Kushtet e tregtimit të dokumenteve RHK në rast të ndryshimit të pronarit privat. Këto
kushte KPE-ja ia propozon DPA-së për ushtrimin e së drejtës së vendimmarrjes. Kjo e fundit
mund të kufizojë shitjen e këtyre dokumenteve deri në 30 ditë nga data e marrjes së njoftimit
prej pronarit. Kur KPE-ja nuk arrin të marrë vendim duke u mbështetur vetëm në përshkrimet
arkivistike, që të propozojë ndalimin dhe/ose të kushtëzojë shitjen e lirë të dokumenteve RHK
në pronësi të subjekteve joshtetërorë private, ai ka të drejtë të njihet me vetë dokumentin, me
përjashtim të rasteve të kufizuara me ligj.
Pronari joshtetëror privat i dokumenteve RHK ka të drejtën e ankimit në gjykatë kundër
vendimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave, sipas Kodit të Procedurave
Administrative.
7. Rregullat për paraqitjen e dokumenteve arkivore në mjediset ndërkombëtare, të cilat ia
paraqet për miratim përfundimtar Këshillit të Lartë të Arkivave.
8. Listën e pronarëve të arkivave private, që sipas nenit 32 të ligjit nr.9154, datë 6.11.2003
“Për arkivat”, u dhurojnë arkivave shtetërore dokumente të shpallura RHK. Drejtori i
Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri, Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.gov.al
35
Përgjithshëm i Arkivave miraton vendimet e KPE-së të përshkruara në paragrafët 3, 4, 6 e 8 të
këtij neni.
Neni 6
Vlefshmëria e vendimmarrje Vendimet e KPE-së janë të vlefshme nëse miratohen me
shumicën e votave të numrit të përgjithshëm të anëtareve pjesëmarrës në mbledhje. Votimi
kundër i anëtarit të KPE-ja duhet të shoqërohet me shpjegim me shkrim. Në rastet kur votimi
del i barabartë, vota e kryetarit është përcaktuese.
Neni 7
Kohëzgjatja e mandatit
Anëtarët e KPE-së caktohen për një periudhë pesëvjeçare. Në përfundim të mandatit të KPEsë,
ripërcaktohet përbërja e tij sipas përshkrimit në nenin
3 të kësaj rregulloreje.
Mandati i anëtarësisë në KPE është i përsëritshëm. Mandati i anëtarësisë në KPE zhvlerësohet
vetvetiu nga mospjesëmarrja pa arsye në dy mbledhje radhazi.
Neni 8
Shpërblimi
Anëtarët e KPE-së, në përputhje me ligjin nr.9154, datë 6.11.2003 “Për arkivat”, neni 14 pika
5, gëzojnë të drejtën e një shpërblimi për çdo mbledhje, në masën 5 mijë lekë. Kryetari
shpërblehet me 7 mijë lekë për çdo mbledhje. Shpërblimi jepet vetëm në rastet e pjesëmarrjes
në mbledhje

You may also like...