8. Ligji nr.9643, 20.11.2006 Per prokurimin publik + ndryshime