Njoftim per punime te vogla

Hapi IHapi IIHapi III

Paraqitja e aplikimit:

Qytetari ploteson formularin standart te kerkeses per kryerje punime te vogla sipas Nenit 6 VKM 408 date 13.05.2015 “I ndryshuar” Dokumentet qe duhet te bashkangjiten jane:

 1. Certifikate pronesie,
 2. fotografi te cdo punimi per te cilin behet kerkesa,
 3. fotografi te pjeses se jashmte te baneses apo te fasades kryesore.

Protokolli në hyrje:

 1. Punonjesit e protokollit kontrollojne listen e dokumentave te dorezuara dhe rregjistrojne kerkesen

Përpunimi i dokumentacionit:

 1. Kerkesa e qytetarit dorezohet tek personi i ngarkuar me urdher te vecante te Kryetarit per shperndarjen e dokumentacionit.
 2. Kerkesa merret nga Drejtori i Zyres se planifikimit dhe Kontrollit te territorit.
 3. Kerkesa shqyrtohet paraprakisht nga Drejtori (apo person i caktuar me urdher te vecante prej tij) dhe rregjistohet ne protokollin e brendshem
 4. Kerkesa shperndahet tek specialist
 5. Specialisti shqyrton kerkesen, plotesine e dokumentacionit
 6. Nese ka mangesi, paqartesi apo kontrolle te vecanta ne vend, Specialisti kontakton qytetarin dhe kerkon qartesime te metejshme.
 7. Specialisti perpunon pergjigje me shkrim te kerkeses