PËR Miratimin e fëmijëve të familjeve me probleme të thella social ekonomike që do të frekuentojnë çerdhet dhe kopshtet me drekë për një periudhe 10 mujore me të ardhurat e Bashkisë

 

 

 

________________________________________________________________________

R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë

BASHKIA VLORË

DREJTORIA E NDIHMËS DHE SHËRBIMIT SOCIAL

 

 

 

Nr. _____ prot                                                                                Vlorë, ____.____.2020

 

PROJEKT -VENDIM

 

Nr._____, datë ___.____. 2020

 

PËR

Miratimin e  fëmijëve  të familjeve me probleme të thella social ekonomike që do të frekuentojnë  çerdhet dhe  kopshtet  me drekë   për  një periudhe 10 mujore me  të ardhurat e Bashkisë

 

Këshilli i Bashkisë Vlorë, mbështetur në Ligjin  nr.139/2015 datë 17.12.2015 “Për Vetqeverisjen Vendore”, neni 9 pika 1/1 a dhe 1/1 b, neni 24  , neni 30 pika 7 dhe  neni 54 pika dh, k dhe n ,në Ligjin Nr. 9355, datë 10.03.2005, “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, Kreu VI, neni 33,neni 37 germa b, VKM Nr.763, datë 29.11.1995, pika 2, gërma c, “Për  kriteret e përdorimit   të të ardhurave të Pushtetit Lokal”, VKB Nr 109 datë 27/11/2019 “ Për taksat dhe tarifat vendore”, si dhe në bazë të materialit  të paraqitur nga Drejtoria e Ndihmës Ekonomike dhe Shërbimit Social, për Keshillin e Bashkise:

 

V E N D O S A:

 

 

1.Të frekuentojnë kopështin me drekë gjithsej 18 fëmijë të familjeve në nevojë dhe me probleme të thella sociale për një periudhe 10 mujore (sipas listës bashkangjitur).

2.Të frekuentojne çerdhen 1 femije për një periudhe 10 mujore (shif listen bashkangjitur)

3.Frekuentimi i femijve në këto institucione të fillojë për një periudhe 10 mujore.

4.Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Drejtoria e Financës dhe Drejtoria e Ndihmës dhe Shërbimit Social .

  1. Ky vendim hyn në fuqi sipas ligjit Ligjit nr.139/2015 datë 17.12.2015 “Për Vetqeverisjen Vendore”, neni 9 pika 1/1 a dhe 1/1 b .

 

 

 

 

Konceptoi: I.Stasa

Miratoi : D.Zeraj

 

K R Y E T A R I

 

                                                                                                   Dritan Leli

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________

R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë

BASHKIA VLORË

                        DREJTORIA E NDIHMËS DHE SHËRBIMIT SOCIAL

 

R E L A C I O N

mbi

PROJEKT – VENDIMIN

Për

 

  Miratimin e  fëmijëve  të familjeve me probleme të thella social ekonomike që do të frekuentojnë  çerdhet dhe  kopshtet  me drekë   për  një periudhe 10 mujore me  të ardhurat e Bashkisë

 

  Për tu ardhur në ndihmë familjeve me probleme të theksuara social-ekonomike ,me të ardhura të pamjaftueshme  ,fëmijëve të grave viktima të dhunës, në zbatim të  Ligjit të Ndihmës Ekonomike, Nr. 9355, dt. 10.03.2005, “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, mbi bazën e kërkesave të paraqitura, kontrolleve faktike mbi gjendjen social-ekonomike , propozohet  qe femijet e 19 familjeve te frekuentojne çerdhet dhe kopështet me drekë për një periudhe 10 mujore me të ardhurat e Bashkisë.

 

 

  EMËR ATËSI MBIEMËR Rajoni  Përshkrimi i gjendjes socio- ekonomike
1 Dorian Ervis Osmënaj 1 Nëna,Irena Zeqo me probleme të shëndetit mendor. Ne gjendje shume te veshtire ekonomike.Femija lindur më 05.09.2017. Për kopësht.

 

 

2

 

Elona Ervis Osmënaj

1 Nëna Irena Zeqo nëproces gjyqesor për zgjidhje martese,me probleme të shëndetit mendor.Fëmija lindur më 23.08.2016.Për kopësht.
3  

Anxhelino Avni Feraj

 

3

Nëna Vibertina Feraj,viktime dhunës  në familje në gjëndje shumë të vështirë ekonomike.Fëmija lindur më 19.01.2016.Për kopësht.
4  

Denisa Ilirjan Gega

 

3

Familje egjyptiane në gjëndje shumë të vështirë ekonomike.Fëmija lindur më10.03.2018.Për çerdhe.
 

5

 

Letisia Aleksandër Muka

 

3

Nëna Erandela me tre femije trajtohet me ndihmë ekonomike.Jetojnë në kushte shumë të vështira ekonomike.Fëmija lindur më 06.09.2016.Për kopësht.
 

6

 

Amar Bilbil Beqo

 

3

Femije jetim.ne kushte shume te veshtira ekonomike.E ema ka vdekur ne lindje.Femije i lindur me 11.09.2017.Per kopesht.
 

7

 

Lejla Patriot Jaho

4 Jeton ne kushte shume te veshtira ekonomike.Lindur me 14.08.205.Per kopesht.
 

8

 

Luciano Xhuliano Hameti

4 Jeton ne kushte shume te veshtira ekonomike.Lindur me 12.08.2016.Per kopesht.
 

 

9

 

 

Orion Veit Cinaj

4 Nena Brunilda Cinaj,kryefamiljare me 6 femije eshte ne gjendje shume te veshtire ekonomike.Femija i lindur me 29.06.2017.Per kopesht.
 

10

 

Elivio Emanuela Bilaj

2 I braktisur nga e ema dhe jeton me gjyshen ne kushte shume te veshtira ekonomike.Lindur me 03.09.2015.Per kopesht.
 

 

11

 

 

Jorinda Filo Cinaj

1 E ema Donika e divorcuar ,viktime e dhunes ne familje.Jetojne ne kushte shume te veshtira ekonomike.Famija lindur ne 23.09.2016.Per kopesht.
 

 

12

 

 

Era Skerdilajd Ramo

4 E ema Ornela eshte me urdher mbrojtje dhe e divorcuar.Jetojne ne kushte shume te veshtira ekonomike.Femija lindur me 06.05.2016.Per kopesht.
 

13

 

Pamela Elton Metaj

4 Jetojne ne kushte shume te veshtira ekonomike.Femija lindur me 11.05.2014
 

 

14

 

 

Flogert Tahir Celaj

4 Familja perbehet nga 7 anetare me 5 femije te mitur,duke jetuar ne kushte veshtira ekonomike.Femija ka lindur me 08.10.2015.Oer kopesht.
 

15

 

Alesio Maringlen Veizaj

4 Eshte femije jashte martese.Femija jeton me familjen e nenes.Lindur me 08.11.2016.Per kopesht.
 

16

 

Ardiana Redian Metaj

3 E ema Anxhela pas divorcit ,jeton me dy femije te mitur ne kushte shume te veshtira ekonomike.Lindur me 24.01.2017.Per kopesht.
 

 

17

 

 

Rosela Lorenc Kallajxhiu

4 E ema Sadika eshte e divorcuar dhe eshte viktime e dhunes ne familje.Jetojne ne kushte shume te veshtira ekonomike.Femija lindur me 26.01.2015.Per kopesht.
 

18

 

Amelia Lorenc Pyllaj

3 Nena, Valbona eshte e divorcuar dhe jeton ne kushte shume te veshtira ekonomike.Femija lindur me 13.04.2015.Per kopesht.
 

 

19

 

 

Rafaela Adem Hamzaj

1 E ema Brisilda eshte e divorcuar dhe viktime e dhunes ne familje.Jeton ne kushte shume te veshtira ekonomike me dy femije te mitur.Femija ka lindur me 26.12.2016.Per kopesht.

 

 

Drejtore e Ndihmës Ekonomike dhe Shërbimit Social

 

Irena Stasa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...