PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “MBI PROCEDURAT E ADMINISTRATËS SË BASHKISË LIDHUR ME RREGULLIMIN E MARRËDHËNIEVE JURIDIKE NË FUNKSION TË ADMINISTRIMIT TË BASHKËPRONËSISË NË NDËRTESAT E BANIMIT

Shkarko Dokumentin 

You may also like...