“PËR TRANSFERIMIN NË PRONËSI TË BASHKISË VLORË TË NDERTESËS GODINA E ISH-ÇERDHES” NË NJËSINËË ADMINISTRATIVE ORIKUM”

                                                                                                                       

 

________________________________________________________________________

 

R E P U B L I K A  E S H Q I P Ë R I S Ë

BASHKIA VLORË

DREJTORIA E PRONAVE PUBLIKE DHE MENAXHIMIT TE ASETEVE

 

Nr. ________prot                                                                 Vlorë, më ______._______.2020

PROJEKT -VENDIM

Nr. ________, Date ________________2020

                                                                                                                                               

“PËR TRANSFERIMIN NË PRONËSI  TË BASHKISË VLORË  TË NDERTESËS  GODINA E ISH-ÇERDHES” NË  NJËSINËË ADMINISTRATIVE ORIKUM”

Këshilli i Bashkisë Vlorë në mbledhjen e datës _________________2020, bazuar në ligjin Nr.139/2015 , datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen vendore”, neni 8, neni 9.1, pika 1/b dhe pika 2, neni54   pika e,  në ligjin Nr. 8743 datë  22.02.2001 “Për pronat e paluajtëshme të shtetit”, në ligjin Nr.8744, datë 22.02.2001 “Për transferimin e pronave te Paluajteshme publike të shtetit në njesistë e qeverisjes vendore”  si dhe VKM 937 Datë 26.12.2012 |”Për miratimin e listës paraprake të pronave të paluajtëshme publike, shtetërore që transferohen në pronësi ose në përdorim  të Bashkisë Orikum , të qarkut Vlore”;

V E N D O S I

  1. TëmiratojëtransferiminnëpronësitëBashkisëVlorëtëgodinës 1-kateshe IshÇerdhenëNjesinë Administrative Orikum, qytetiOrikum,  me sipërfaqe 342.83m2 dhetruallitnëngodinedhefunksional  me   sipërfaqetotale 384.09m2.
  2. Përzbatimin e këtijvendimingarkohetDrejtoria e PronavePublikedheMenaxhimittëAsetevedheDrejtoria e InfrastrukturësdheZbatimittëProjekteve.
  3. KyvendimhynnëfuqisipasligjitNr. 139/2105 datë 17.12.2015 , neni 55 , pika 6.

 

                                                KRYETARI

DritanLeli

Konceptoi :S.Haxhiraj

You may also like...