Projekt-Vendim, Miratimi i deklarates per bashkefinancim me Min. e Financave, programi i permiresimit te kushteve