PROJEKT-VENDIM PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA TË ARDHURAT E BASHKISË PËR MUAJIN DHJETOR 2020

________________________________________________________________________________

R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë  

BASHKIA VLORË

DREJTORIA E NDIHMËS DHE SHËRBIMIT SOCIAL

Nr._______prot.                                                                       Vlorë, më_____._____ 2021

 

 

PROJEKT-VENDIM

Nr.________datë._______2021

 

 

PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA TË ARDHURAT E BASHKISË PËR MUAJIN DHJETOR 2020

 

Bazuar në Ligjin nr.139/2015 datë 17.12.2015 “Për Vetqeverisjen Vendore”, neni 9 pika 1/1 a dhe 1/1 b, neni 54 pika k dhe n, Ligjin Nr. 57, datë 18.07.2019, “Për Asistencen Sociale ne Republiken e Shqiperise “ , VKM Nr.763, datë 29.11.1995, pika 2, gërma c, “Për kriteret e përdorimit të të ardhurave të Pushtetit Lokal”, si dhe VKB Nr.4, datë 30.01.2020, “ Mbi miratimin e kritereve të dhënies së ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për bllok ndihmen”, për familjet që nuk i plotësojnë të gjitha kriteret për dhënien e ndihmës ekonomike, si dhe në bazë të materialit të paraqitur nga Drejtoria e Ndihmës Ekonomike dhe Shërbimit Social për Këshillin e Bashkisë                           

                              

                                                   V E N D O S A:

Të përfitojnë ndihmë ekonomike 44 familje me kushte shumë të vështira social-

ekonomike, me një fond 139.000(njëqind e tridhjetë e nëntë mij)lekë.

 

Nr Njësitë     administrative    NDIHMË                     EKONOMIKE
nr lekë
1 Qendra e Bashkisë       Vlorë 39 111.500
2 Njesia Administrative Shushice 4 23.500
Njësia Administrative Qendër 1    4.000
       GJITHËSEJ 44 139.000

Familjet që përfitojnë   në skemën e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e Bashkisë ndodhen në listën bashkëlidhur materialit.

 

             TË MOS TRAJTOHEN ME NDIHMË EKONOMIKE

 

Nr Emri Atësia Mbiemri Rajoni Arsyet përkatëse

 

1 Ema Genci Binozi 1 Hyrje në sistemin dixhital të nd.ek
2 Liliana Hekuran Seitaj 1 Hyrje në sistemin dixhital të nd.ek
3 Ervis Ismailaj 4 Hyrje në sistemin dixhital të nd.ek

 

  1. Ndihma ekonomike të fillojë në datën 01.12.2020 dhe pagesa të bëhet mbas datës 31. 01.2021.
  2. Masa e pagesës për familjet përfituese përllogaritet sipas V.K.M nr. 957, datë 04.09.2019 “Per përcaktimin e kritereve,të proçedurave,dokumentacionit dhe masës së përfitimit të ndihmës ekonomike” pika 1,kreu IV.
  3. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Drejtoria e Financës dhe Drejtoria e Ndihmës dhe Shërbimit Social .
  4. Ky vendim hyn në fuqi sipas ligjit       nr.139/2015 datë 17.12.2015 “Për Vetqeverisjen Vendore”, neni 9 pika 1/1 a dhe 1/1 b.

 

                                                                            

 

                                                                              K R Y E T A R I                          

                                                                                  Dritan Leli

      

            

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

                                        

                                   R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë

BASHKIA VLORË

DREJTORIA E NDIHMËS DHE SHËRBIMIT SOCIAL

 

Nr._______prot.                                                                       Vlorë, më_____._____ 2021

 

 

R E L A C I O N

mbi

PROJEKT – VENDIMIN

“MBI DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA TË ARDHURAT E BASHKISË

PËR MUAJIN DHJETOR 2020

 

Për tu ardhur në ndihmë familjeve me të ardhura të pamjaftueshme dhe në kushte të vështira social-ekonomike, të cilat nuk përfitojnë sipas kritereve të Ligjit Nr. 57 dt. 18.07.2019, “Për Asistencen Sociale ne Republiken e Shqiperise” , bazuar në VKB Nr.4, datë 30.01.2020, “ Mbi miratimin e kritereve të dhënies së ndihmës ekonomike nga fondet e buxhetit Vendor”, mbi bazën e kërkesave të paraqitura, kontrolleve faktike mbi gjëndjen social- ekonomike , propozohet të trajtohen me ndihmë ekonomike 44 familje .

Për muajin Dhjetor 2020 të trajtohen për herë të parë familjet e mëposhtme sipas arsyeve të parashtruara për secilën familje.

          

Nr Emër Atësi Mbiemër Nr.pers Përshkrimi i gjëndjes familjare
1 Valbona Pelivan Ismailaj 2 K/Familjare,e ve,ne veshtiresi ekonomike

 

                             Drejtore e Ndihmës Ekonomike dhe Shërbimit Social

 

Irena Stasa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...