PROJEKT VENDIM PER MIRATIMIN E PLANIT VENDOR TE INTEGRIMIT TE KOMUNITETIT ROM DHE EGJIPTIANE PER BASHKINE VLORE

 

            R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë

BASHKIA VLORË

     KRYETARI

PROJEKT  VENDIM

 

Nr.___dt.      /       /2020

 

PER  MIRATIMIN  E   PLANIT  VENDOR  TE  INTEGRIMIT  TE KOMUNITETIT ROM DHE EGJIPTIANE PER BASHKINE VLORE

Mbështetur  në  LIGJINNr139/2015.datë 17/12/2015  PËR VETËQEVERISJEN VENDORE., LIGJIN Nr. 68/2017 PËR FINANCAT E VETËQEVERISJES VENDORE, LIGJ. Nr. 96/2017. PËR MBROJTJEN E PAKICAVE KOMBËTARE. NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË,LIGJ. Nr. 22/2018PËR STREHIMIN SOCIAL, VENDIM   NR.     .  DATE 18.02. 2018  I KESHILLIT BASHKIAK VLORE  PER MIRATIMIN E MEMORAMNDUMIN E  MIREKUPTIMIT  NE KUADER TE PROJEKTIT  dhe pasi mori në shqyrtim materialin e përgatitur nga Koordinatori i Projektit ;

VENDOSI  :

 

  • Te  miratojë  Planin Vendor të  Integrimit të Komunitetit  Rom dhe Egjiptian  për Bashkinë Vlorë.
  • Per  zbatimin  e  këtij  Vendimi  ngarkohet Koordinatori i Projektit ROMACTED  në Bashkinë Vlorë, Administratorët e Njësive Administrative,  Drejtoria e Ndihmës Ekonomike dhe Shërbimit Social, Drejtoria e Infrastrukturës dhe Zbatimit të Projekteve, Drejtoria e Menaxhimit Financiar dhe Sektori i Arsimit në Bashki.
  • Ky Vendim  hyn  në  fuqi  pas  miratimit  nga  Këshilli Bashkiak.

You may also like...