Prokurimi Elektronik

Prokurimi Elektronik – E-Procurement

performanca

Për objektet e prokuruara ose në proces prokurimi nga Bashkia Vlorë, lutemi referojuni Agjencisë së Prokurimeve Publike me adresë: https://www.app.gov.al/