Rregullorja e KB per Organizimin dhe funksionimin e strukturave komunitare ne Fshat