Category: Legjislacioni

REGULLAT TEKNIKE ARKIVORE

REGULLAT TEKNIKE ARKIVORE

NORMA TEKNIKO-PROFESIONALE DHE METODOLOGJIKE TË SHËRBIMIT ARKIVOR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË I. Dispozita të përgjithshme Neni 1 Në mbështetje të Ligjit nr. 9154 datë 06.11.2003 “Për arkivat”, neni 15, Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave...

LIGJI Nr.9154, datë 06.11.2003 “PËR ARKIVAT ”

LIGJI Nr.9154, datë 06.11.2003 “PËR ARKIVAT ”

LIGJI Nr.9154, datë 06.11.2003 “PËR ARKIVAT ” …dhe aktet nënligjore në zbatim të tij. Tiranë, më 16.12.2011 Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri, Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.gov.al 2...

LIGJ Nr. 73/2015 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 107/2014 “PËR PLANIFIKIMIN DHE ZHVILLIMIN E TERRITORIT”

LIGJ Nr. 73/2015 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 107/2014 “PËR PLANIFIKIMIN DHE ZHVILLIMIN E TERRITORIT”

LIGJ Nr. 73/2015 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 107/2014 “PËR PLANIFIKIMIN DHE ZHVILLIMIN E TERRITORIT” Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të...

LIGJ Nr. 107/2014 PËR PLANIFIKIMIN DHE ZHVILLIMIN E TERRITORIT

LIGJ Nr. 107/2014 PËR PLANIFIKIMIN DHE ZHVILLIMIN E TERRITORIT

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KUVENDI LIGJ Nr. 107/2014 PËR PLANIFIKIMIN DHE ZHVILLIMIN E TERRITORIT Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, K U V E...

LIGJ Nr. 115/2014 PËR NDARJEN ADMINISTRATIVO-TERRITORIALE TË NJËSIVE TË QEVERISJES VENDORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

LIGJ Nr. 115/2014 PËR NDARJEN ADMINISTRATIVO-TERRITORIALE TË NJËSIVE TË QEVERISJES VENDORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

LIGJ Nr. 115/2014 PËR NDARJEN ADMINISTRATIVO-TERRITORIALE TË NJËSIVE TË QEVERISJES VENDORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË Në mbështetje të neneve 81, pika 2, shkronja f, 83, pika 1, dhe 108, pika 2, të Kushtetutës, me...

RREGULLORE E ORGANIZIMIT DHE FUNKSIONIMIT TË    KËSHILLIT TË BASHKISË VLORË

RREGULLORE E ORGANIZIMIT DHE FUNKSIONIMIT TË KËSHILLIT TË BASHKISË VLORË

PJESA E PARË ORGANIZIMI I KËSHILLIT TË BASHKISË Kreu I DISPOZITA PARAPRAKE Neni 1 Objekti i rregullores 1. Kjo rregullore disiplinon organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Bashkisë dhe organeve të tjera këshillimore, si...

LIGJ Nr. 139/2015 PËR VETËQEVERISJEN VENDORE

LIGJ Nr. 139/2015 PËR VETËQEVERISJEN VENDORE

LIGJ Nr. 139/2015 PËR VETËQEVERISJEN VENDORE Në mbështetje të neneve 13, 78, 81, pika 2, 83, pika 1, dhe 108 – 115 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, K U V E...

VKM nr. 243, datë 18.3.2015 – Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive

VKM nr. 243, datë 18.3.2015 – Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive

Detaje te 3.3 VKM nr. 243, datë 18.3.2015 – Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive Parametri Vlera Emri 3.3 VKM nr. 243, datë 18.3.2015 – Për pranimin, lëvizjen paralele,...

VKM nr. 242, 18.3.2015 – Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme

VKM nr. 242, 18.3.2015 – Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme

Detaje te 3.2 VKM nr. 242, 18.3.2015 – Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme Parametri Vlera Emri 3.2 VKM nr. 242, 18.3.2015 – Për plotësimin e vendeve...

Ligji nr.146-2014, 30.10.2014 PËR NJOFTIMIN DHE KONSULTIMIN PUBLIK

Ligji nr.146-2014, 30.10.2014 PËR NJOFTIMIN DHE KONSULTIMIN PUBLIK

Detaje te 12. Ligji nr.146-2014, 30.10.2014 PËR NJOFTIMIN DHE KONSULTIMIN PUBLIK Parametri Vlera Emri 12. Ligji nr.146-2014, 30.10.2014 PËR NJOFTIMIN DHE KONSULTIMIN PUBLIK Shkarko Ligji nr.146-2014, 30.10.2014 PËR NJOFTIMIN DHE KONSULTIMIN PUBLIK Dokumenti 12. Ligji...