Category: Njoftime

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE (5 (pesë) pozicione“Mesues Ndihmes” në Kopshtin Nr.15, Nr. 10, Nr. 11, Nr. 2 dhe Kopshti Nr. 3)

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE (5 (pesë) pozicione“Mesues Ndihmes” në Kopshtin Nr.15, Nr. 10, Nr. 11, Nr. 2 dhe Kopshti Nr. 3)

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE (5 (pesë) pozicione“Mesues Ndihmes” në Kopshtin Nr.15, Nr. 10, Nr. 11, Nr. 2 dhe Kopshti Nr. 3) Bazuar në Ligjin Nr. 69/2012 “Për...

REZULTATET PERFUNDIMTARE TE PORTALIT 2019 -FIER – APSH publikuar 02.10.2019

REZULTATET PERFUNDIMTARE TE PORTALIT 2019 -FIER – APSH publikuar 02.10.2019

Vend Pune ID ZVAP Profil Emri Mbiemer Nr Rendor Shenime 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor Elisabeta Isufi 1 E punësuar 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor AMALIA RAPUSHI 2 E punësuar 1032 Vlorë, Himarë Arsimi...

Njoftim për listen e verifikuar – Topograf

Njoftim për listen e verifikuar – Topograf

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë bazuar në Ligjin Nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar, VKB nr. 99, datë 22.12.2017 “Për miratimin e numrit të punonjësve të...

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

(Specialist “​Inxhinier Mjedisi” në Drejtorinë e Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit) Lloji i diplomës “Inxhinieri Mjedisi”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor” Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22...

SHPALLJE E REZULTATEVE PËRFUNDIMTARE  PER POZICIONIN “SPECIALIST PAGASH”

SHPALLJE E REZULTATEVE PËRFUNDIMTARE PER POZICIONIN “SPECIALIST PAGASH”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të proceduravetë konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist Pagash” në Drejtorinë e Finances, Buxhetit dhe Kontabilitetit të Bashkisë Vlorë...

REZULTATET PERFUNDIMTARE TE PORTALIT 2019 -FIER – APSH Publikuar

REZULTATET PERFUNDIMTARE TE PORTALIT 2019 -FIER – APSH Publikuar

Vend Pune ID ZVAP Profil Emri Mbiemer Nr Rendor Shenime 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor Elisabeta Isufi 1 E punësuar 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor AMALIA RAPUSHI 2 E punësuar 1032 Vlorë, Himarë Arsimi...

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE (4 (katër) pozicione“Mesues Ndihmes” në Kopshtin Nr.11, Nr. 7 dhe Kopshti Nr. 9)

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE (4 (katër) pozicione“Mesues Ndihmes” në Kopshtin Nr.11, Nr. 7 dhe Kopshti Nr. 9)

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE (4 (katër) pozicione“Mesues Ndihmes” në Kopshtin Nr.11, Nr. 7 dhe Kopshti Nr. 9) Bazuar në Ligjin Nr. 69/2012 “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar në...

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE (“Mesues Ndihmes” në Kopshtin Nr.2 dhe Kopshti “Lef Sallata”)

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE (“Mesues Ndihmes” në Kopshtin Nr.2 dhe Kopshti “Lef Sallata”)

          REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË   SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE (“Mesues Ndihmes” në Kopshtin Nr.2 dhe Kopshti “Lef Sallata”)     Bazuar në Ligjin Nr. 69/2012 “Për...

REZULTATET PERFUNDIMTARE TE PORTALIT 2019 -FIER – APSH

REZULTATET PERFUNDIMTARE TE PORTALIT 2019 -FIER – APSH

VendPuneID zvap profil emri Mbiemer NrRendor Shenime 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor Elisabeta Isufi 1 E punësuar 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor AMALIA RAPUSHI 2 E punësuar 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor liljana Petanaj...

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE     TOPOGRAF NJA QENDËR, DREJTORIA E PRONAVE PUBLIKE & MANAXHIMIT TË ASETEVE

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE TOPOGRAF NJA QENDËR, DREJTORIA E PRONAVE PUBLIKE & MANAXHIMIT TË ASETEVE

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE TOPOGRAF NJA QENDËR, DREJTORIA E PRONAVE PUBLIKE & MANAXHIMIT TËASETEVE Lloji i diplomës:“Arsim i mesem“ Bazuar në Ligjin Nr.7961,...