Category: Njoftime

SHPALLJE E REZULTATEVE PERFUNDIMTARE “SPECIALIST ARKIVE”

SHPALLJE E REZULTATEVE PERFUNDIMTARE “SPECIALIST ARKIVE”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist Arkive” në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë me...

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE (4 (katër) pozicione“Mesues Ndihmes” në Kopshtin Nr.2, Nr. 10, “Pilo Prifti”, Novoselë, dhe “Hasan Mehilli”, Dukat)

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE (4 (katër) pozicione“Mesues Ndihmes” në Kopshtin Nr.2, Nr. 10, “Pilo Prifti”, Novoselë, dhe “Hasan Mehilli”, Dukat)

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE (4 (katër) pozicione“Mesues Ndihmes” në Kopshtin Nr.2, Nr. 10, “Pilo Prifti”, Novoselë, dhe “Hasan Mehilli”, Dukat) Bazuar në Ligjin Nr. 69/2012 “Për Sistemin...

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE   DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist Agronom në Drejtorinë e Pronave Publike dhe Menaxhimit te Aseteve) Lloji i diplomës “Agronomi”,...

Njoftim për listen e verifikuar– Specialist Financier i Statistikës

Njoftim për listen e verifikuar– Specialist Financier i Statistikës

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Përnëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen...

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE “SPECIALIST ARKIVE”

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE “SPECIALIST ARKIVE”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të proceduravetë konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist Arkive” në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë me procedurën...

SHPALLJE E REZULTATEVE PERFUNDIMTARE “PSIKOLOG”

SHPALLJE E REZULTATEVE PERFUNDIMTARE “PSIKOLOG”

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë, në zbatim të Ligjin Nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar, VKB nr. 99, datë 22.12.2017 “Përmiratimin e numrit të punonjësve të Bashkisë,...

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist “Pranimi” në Drejtorinë e Taksave dheTarifave Vendore) Lloji i diplomës:“Shkenca ekonomike”, niveliminimal i diplomës “Master Shkencor“ Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit...

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist Financier i Statistikës në Drejtorinë e Ndihmës dhe Shërbimit Social) Lloji i diplomës: “Shkenca ekonomike”, niveliminimal i diplomës “Master Shkencor “ Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë...

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE NGRITJE NE DETYRE DHE PRANIM NGA JASHTË SHRBIMIT CIVIL

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE NGRITJE NE DETYRE DHE PRANIM NGA JASHTË SHRBIMIT CIVIL

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE (Drejtor në Drejtorinë e Investimeve Publike, Strehimit dhe Transportit) Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013...

PROGRAMI PËR PËRSHTATJEN DHE PËRMIRËSIMIN E KUSHTEVE TË OBJEKTEVE DHE BANESAVE

PROGRAMI PËR PËRSHTATJEN DHE PËRMIRËSIMIN E KUSHTEVE TË OBJEKTEVE DHE BANESAVE

PROGRAMI PËR PËRSHTATJEN DHE PËRMIRËSIMIN E KUSHTEVE TË OBJEKTEVE DHE BANËESAVE   Objektet/banesat që trajtohen nga programi i përmirësimit të kushteve;   Objektet dhe banesat, që trajtohen nga programi i përmirësimit të kushteve, ose...