Category: Njoftime

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist per mbrojtjen e femijeve

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist per mbrojtjen e femijeve

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Përnëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen...

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE   DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL   (1 (një) Specialist “Pranimi” në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (1 (një) Specialist “Pranimi” në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore)

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (1 (një) Specialist “Pranimi” në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore) Lloji i diplomës:“Shkenca ekonomike”,...

SHPALLJE E REZULTATEVE PERFUNDIMTARE PËR POZICIONIN “SPECIALIST ADMINISTRIM REGJISTRI – G.I.S”

SHPALLJE E REZULTATEVE PERFUNDIMTARE PËR POZICIONIN “SPECIALIST ADMINISTRIM REGJISTRI – G.I.S”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, në përfundim të proceduravetë konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin Specialist “Administrim regjistri – G.I.S” në Sektorin e Regjistrit Elektronik, Drejtoria e...

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE “SPECIALIST PROTOKOLL-ARKIVE NJ. A. SHUSHICË”

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE “SPECIALIST PROTOKOLL-ARKIVE NJ. A. SHUSHICË”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të proceduravetë konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist Protokoll-Arkive Nj. A. Shushicë” në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore të Bashkisë...

NJOFTIM FITUESI PARAPRAK PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist Arsimi)

NJOFTIM FITUESI PARAPRAK PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist Arsimi)

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe...

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE   DHE NGRITJE NE DETYRE

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE

(Drejtor në Drejtorinë e Integrimit Europian dheInvestimeve të Huaja) Lloji i diplomës: “Shkenca Ekonomike, Juridike, Humane dhe Sociale”, niveli minimal i diplomës “Master shkencor” Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të...

Njoftim për listen e verifikuar– Specialist “Protokoll-Arkive Nj. A. Shushicë” në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore”

Njoftim për listen e verifikuar– Specialist “Protokoll-Arkive Nj. A. Shushicë” në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore”

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Përnëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen...

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE PËR POZICIONIN “SPECIALIST ADMINISTRIM REGJISTRI – G.I.S”

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE PËR POZICIONIN “SPECIALIST ADMINISTRIM REGJISTRI – G.I.S”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin Specialist “Administrim regjistri – G.I.S” në Sektorin e Regjistrit Elektronik, Drejtoria...