Category: Njoftime

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist per mbrojtjen e femijeve

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist per mbrojtjen e femijeve

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele,...

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist “Protokoll-Arkive Nj. A. Shushicë” në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore”

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist “Protokoll-Arkive Nj. A. Shushicë” në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore”

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele,...

SHPALLJE E LISTES PERFUNDIMTARE TE FITUESVE “SPECIALIST PRANIMI”

SHPALLJE E LISTES PERFUNDIMTARE TE FITUESVE “SPECIALIST PRANIMI”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të proceduravetë konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist Pranimi” në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore të Bashkisë Vlorë...

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

(Specialist per mbrojtjen e femijeve  në Drejtorinë e Ndihmes dhe Sherbimit social) Lloji i diplomës: “Shkenca sociale”, niveli minimal idiplomës “Master Shkencor“ Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22...

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

(Specialist “Protokoll-Arkive Nj. A. Shushicë” në Drejtorinëe Burimeve Njerëzore) Lloji i diplomës: “Arsim i Lartë”, niveli minimal idiplomës “ Master Profesional “ Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22...

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE   DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL   (Specialist per mbrojtjen e femijeve në Drejtorinë e Ndihmes dhe Sherbimit social)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist per mbrojtjen e femijeve në Drejtorinë e Ndihmes dhe Sherbimit social)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist per mbrojtjen e femijeve në Drejtorinë e Ndihmes dhe Sherbimit social) Lloji i diplomës:“Shkenca sociale”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor“ Në zbatim...

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE “Specialist Pranimi”

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE “Specialist Pranimi”

  Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist Pranimi” në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore të...

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist “Protokoll-Arkive Nj. A. Shushicë” në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist “Protokoll-Arkive Nj. A. Shushicë” në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore)

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist “Protokoll-Arkive Nj. A. Shushicë” në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore) Lloji i diplomës: “Arsim i...

REZULTATET PERFUNDIMTARE TE PORTALIT 2019 -FIER – APSH publikuar 29.06.2020

REZULTATET PERFUNDIMTARE TE PORTALIT 2019 -FIER – APSH publikuar 29.06.2020

Vend Pune ID ZVAP Profil Emri Mbiemer Nr Rendor Shenime 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor Elisabeta Isufi 1 E punësuar 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor AMALIA RAPUSHI 2 E punësuar 1032 Vlorë, Himarë Arsimi...