Category: Njoftime

Njoftim për listen e verifikuar– Specialist “Arkivist”

Njoftim për listen e verifikuar– Specialist “Arkivist”

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Përnëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen...

SHPALLET LISTA PERFUNDIMTARE E  FITUESVE “Specialist Pranimi”

SHPALLET LISTA PERFUNDIMTARE E FITUESVE “Specialist Pranimi”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të proceduravetë konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist Pranimi” në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore të Bashkisë Vlorë...

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST AGRONOM)

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST AGRONOM)

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe...

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE  (Drejtor, Drejtoria e Pronave Publike dhe Menaxhimit të Aseteve)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE (Drejtor, Drejtoria e Pronave Publike dhe Menaxhimit të Aseteve)

      REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE   DHE NGRITJE NE DETYRE   (Drejtor, Drejtoria e Pronave Publike dhe Menaxhimit të Aseteve) Lloji i diplomës:...

NJ O F T I M PËR ZBATIMIN E PROGRAMIT TË BANESAVE ME KOSTO TË ULËT, NËPËRMJET SUBVENCIONIMIT TË INTERESAVE TË KREDIVE NGA BUXHETI    I SHTETIT

NJ O F T I M PËR ZBATIMIN E PROGRAMIT TË BANESAVE ME KOSTO TË ULËT, NËPËRMJET SUBVENCIONIMIT TË INTERESAVE TË KREDIVE NGA BUXHETI I SHTETIT

NJ O F T I M   PËR ZBATIMIN E PROGRAMIT TË BANESAVE ME KOSTO TË ULËT, NËPËRMJET SUBVENCIONIMIT TË INTERESAVE TË KREDIVE NGA BUXHETI    I SHTETIT   Në zbatim të ligjit nr.22/2018 datë...

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE “Specialist Pranimi”

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE “Specialist Pranimi”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të proceduravetë konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist Pranimi” në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore të Bashkisë Vlorë...

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist “Arkivist”

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist “Arkivist”

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Përnëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen...

RISHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE

RISHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË RISHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE (Pozicioni “Mesues Ndihmes” në Kopshtin Nr.11) Bazuar në Ligjin Nr. 69/2012 “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar”, Ligjin Nr.7961,...

Njoftim për listen e verifikuar – Specialist Agronom

Njoftim për listen e verifikuar – Specialist Agronom

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Përnëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen...

SHPALLJE FITUESI “DREJTOR”, DREJTORIA E INVESTIMEVE PUBLIKE, STREHIMIT DHE TRANSPORTIT

SHPALLJE FITUESI “DREJTOR”, DREJTORIA E INVESTIMEVE PUBLIKE, STREHIMIT DHE TRANSPORTIT

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të proceduravetë konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Drejtor” në Drejtorinë e investimevePublike, Strehimit dhe Transportit, Bashkia Vlorë me procedurën...