Category: Njoftime

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist per mbrojtjen e femijeve

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist per mbrojtjen e femijeve

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Përnëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen...

PROJEKT – VENDIM PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA FONDI  I  KUSHTËZUAR PËR MUAJIN TETOR 2020

PROJEKT – VENDIM PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA FONDI  I  KUSHTËZUAR PËR MUAJIN TETOR 2020

R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë BASHKIA VLORË DREJTORIA E NDIHMËS DHE SHËRBIMIT SOCIAL Nr._______prot.                                                                       Vlorë, më_____._____ 2020 PROJEKT...

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

(Specialist per mbrojtjen e femijeve  në Drejtorinë e Ndihmes dhe Sherbimit social) Lloji i diplomës: “Shkenca sociale”, niveli minimal idiplomës “Master Shkencor“ Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22...

Publikim VLORE REZULTATET PERFUNDIMTARE TE PORTALIT ARSIMI PARASHKOLLOR

Publikim VLORE REZULTATET PERFUNDIMTARE TE PORTALIT ARSIMI PARASHKOLLOR

VendPuneID zvap profil emri Mbiemer NrRendor Shenime 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor Elisabeta Isufi 1 E punësuar 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor AMALIA RAPUSHI 2 E punësuar 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor Fatbardha Hitaj...

SHPALLJA E POZICIONEVE DHE KRITERET PËR “MESUES NDIHMES” NË ARSIMIN PARASHKOLLOR

SHPALLJA E POZICIONEVE DHE KRITERET PËR “MESUES NDIHMES” NË ARSIMIN PARASHKOLLOR

Bazuar në Ligjin Nr. 69/2012 “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar”, Ligjin Nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar, Udhëzim nr.13, datë 22.05.2019 “Për procedurat...

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE (1 (një) pozicion“Edukatore (mësues parashkollor)” ½ e normës në Kopshtin Nr. 11 dhe ½ e normës në Kopshtin “1 Maj”)

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE (1 (një) pozicion“Edukatore (mësues parashkollor)” ½ e normës në Kopshtin Nr. 11 dhe ½ e normës në Kopshtin “1 Maj”)

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE (1 (një) pozicion“Edukatore (mësues parashkollor)” ½ e normës në Kopshtin Nr. 11 dhe ½ e normës në Kopshtin “1 Maj”) Bazuar në Ligjin Nr. 69/2012 “Për Sistemin Arsimor...

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE   DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL   (Specialist per mbrojtjen e femijeve në Drejtorinë e Ndihmes dhe Sherbimit social)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist per mbrojtjen e femijeve në Drejtorinë e Ndihmes dhe Sherbimit social)

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist per mbrojtjen e femijeve në Drejtorinë e Ndihmes dhe Sherbimit social) Lloji i diplomës:“Shkenca...

“DITA E SHEGES”

“DITA E SHEGES”

Bashkia Vlore ne bashkepunim me Universitetin Bujqesor Kamez si dhe operator te Produkteve te Mbrojtjes se Bimeve Organizon Trajnim me teme “DITA E SHEGES” diten e enjte date 29.10.2020 ora 9.30 Orikum-Vlore. Temat do...

RISHPALLJA E POZICIONEVE DHE KRITERET PËR “MESUES NDIHMES” NË ARSIMIN PARASHKOLLOR

RISHPALLJA E POZICIONEVE DHE KRITERET PËR “MESUES NDIHMES” NË ARSIMIN PARASHKOLLOR

Bazuar në Ligjin Nr. 69/2012 “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar”, Ligjin Nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar, Udhëzim nr.13, datë 22.05.2019 “Për procedurat...

SHPALLJE E REZULTATEVE PERFUNDIMTARE PËR POZICIONIN “SPECIALIST ADMINISTRIM REGJISTRI – G.I.S”

SHPALLJE E REZULTATEVE PERFUNDIMTARE PËR POZICIONIN “SPECIALIST ADMINISTRIM REGJISTRI – G.I.S”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, në përfundim të proceduravetë konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin Specialist “Administrim regjistri – G.I.S” në Sektorin e Regjistrit Elektronik, Drejtoria e...