Category: Njoftime

SHPALLJA E POZICIONEVE DHE KRITERET PËR “MESUES NDIHMES” NË ARSIMIN PARASHKOLLOR

SHPALLJA E POZICIONEVE DHE KRITERET PËR “MESUES NDIHMES” NË ARSIMIN PARASHKOLLOR

Bazuar në Ligjin Nr. 69/2012 “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar”, Ligjin Nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar, Udhëzim nr.13, datë 22.05.2019 “Për procedurat...

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE PËR POZICIONIN “SPECIALIST ADMINISTRIM REGJISTRI – G.I.S”

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE PËR POZICIONIN “SPECIALIST ADMINISTRIM REGJISTRI – G.I.S”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, në përfundim të proceduravetë konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin Specialist “Administrim regjistri – G.I.S” në Sektorin e Regjistrit Elektronik, Drejtoria e...

SHPALLJE E REZULTATEVE TE LISTES PERFUNDIMTARE TE FITUESVE  “PERGJEGJES”

SHPALLJE E REZULTATEVE TE LISTES PERFUNDIMTARE TE FITUESVE “PERGJEGJES”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, në përfundim të proceduravetë konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Përgjegjës” në Sektorin e pranimit,Drejtoria Taksave dhe Tarifave vendore, Bashkia Vlorë, me...

SHPALLJE PARAPRAKE E LISTES FITUES “PERGJEGJES”

SHPALLJE PARAPRAKE E LISTES FITUES “PERGJEGJES”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, në përfundim të proceduravetë konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Përgjegjës” në Sektorin e Arsimit, Cerdheve dhe Sportit, Bashkia Vlorë, me procedurën...

SHPALLJA E POZICIONEVE DHE KRITERET PËR “MESUES NDIHMES” NË ARSIMIN PARASHKOLLOR

SHPALLJA E POZICIONEVE DHE KRITERET PËR “MESUES NDIHMES” NË ARSIMIN PARASHKOLLOR

Bazuar në Ligjin Nr. 69/2012 “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar”, Ligjin Nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar, Udhëzim nr.13, datë 22.05.2019 “Për procedurat...

SHPALLJE PARAPRAKE E LISTES FITUES  “PERGJEGJES”

SHPALLJE PARAPRAKE E LISTES FITUES “PERGJEGJES”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, në përfundim të proceduravetë konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Përgjegjës” në Sektorin e pranimit,Drejtoria Taksave dhe Tarifave vendore, Bashkia Vlorë, me...

Njoftim për listën e verifikuar – Përgjegjës i Sektorit të Arsimit, Çerdheve dhe Sportit

Njoftim për listën e verifikuar – Përgjegjës i Sektorit të Arsimit, Çerdheve dhe Sportit

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III të VKM nr. 242, datë 18.03.2015,” Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Bashkia Vlorë,shpall:   Aplikantët...

Njoftim – Lista perfundimtare – Përgjegjës i Sektorit të Pranimit në Drejtorinë e Tarifave dhe Taksave Vendore

Njoftim – Lista perfundimtare – Përgjegjës i Sektorit të Pranimit në Drejtorinë e Tarifave dhe Taksave Vendore

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II dheIII të VKM nr. 242, datë 18.03.2015,” Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Bashkia Vlorë, shpall:   Aplikantët e...

Njoftim për listën e verifikuar– Specialist Administrim regjistri – G.I.S

Njoftim për listën e verifikuar– Specialist Administrim regjistri – G.I.S

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Përnëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen...

Njoftim për verifikimin paraprak – ​Përgjegjës i Sektorit të Arsimit, Çerdheve dhe Sportit

Njoftim për verifikimin paraprak – ​Përgjegjës i Sektorit të Arsimit, Çerdheve dhe Sportit

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III të VKM nr. 242, datë 18.03.2015,” Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Bashkia Vlorë,shpall:   Aplikantët...