Category: Projekt-Vendime

VENDIM Nr. 28, Datë, 29.03.2021

VENDIM Nr. 28, Datë, 29.03.2021

 R E P U B L I K A  E SH Q I P Ë R I S Ë BASHKIA VLORË DREJTORIA JURIDIKE Nr._______prot.                                                                          Vlorë, më_____._____ 2021 VENDIM Nr. _____, Datë, _______2021 PËR MIRATIMIN ...

PROJKET – VENDIM PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM PERFUNDIMTARË 2021-2023

PROJKET – VENDIM PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM PERFUNDIMTARË 2021-2023

______________________________________________________________________________               R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë BASHKIA VLORË   Nr._______prot.                                                                                  Vlorë, më_____._____ 2020 PROJKET – VENDIM Nr.     ,...

PROJEKT -VENDIM PËR MIRATIMIN E VLERËS FINANCIARE TË DËMEVE TË SHKAKTUARA NGA DJEGJA E BANESËS TË ZNJ.DERVISHE RACAKU NË DATËN12.11.2020, DHE SHPËRBLIMIN FINANCIAR NGA ANA E BASHKISË VLORË.

PROJEKT -VENDIM PËR MIRATIMIN E VLERËS FINANCIARE TË DËMEVE TË SHKAKTUARA NGA DJEGJA E BANESËS TË ZNJ.DERVISHE RACAKU NË DATËN12.11.2020, DHE SHPËRBLIMIN FINANCIAR NGA ANA E BASHKISË VLORË.

________________________________________________________________________________               R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë BASHKIA VLORË DREJTORIA E MBROJTJES CIVILE Nr._______prot.                                                                          Vlorë,më_____._____2021 PROJEKT -VENDIM Nr._____     ,...

PROJEKT -VENDIM PËR MIRATIMIN E VLERËS FINANCIARE TË DËMEVE TË SHKAKTUARA NGA DJEGJA E BANESËS TË Z.YLLI ABAZI NË DATËN12.11.2020, DHE SHPËRBLIMIN FINANCIAR NGA ANA E BASHKISË VLORË.

PROJEKT -VENDIM PËR MIRATIMIN E VLERËS FINANCIARE TË DËMEVE TË SHKAKTUARA NGA DJEGJA E BANESËS TË Z.YLLI ABAZI NË DATËN12.11.2020, DHE SHPËRBLIMIN FINANCIAR NGA ANA E BASHKISË VLORË.

________________________________________________________________________________               R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë BASHKIA VLORË DREJTORIA E MBROJTJES CIVILE Nr._______prot.                                                                          Vlorë,më_____._____2021 PROJEKT -VENDIM Nr._____     ,...

PROJEKT – VENDIM MBI MIRATIMIN E KRITEREVE TË DHËNIES SË NDIHMËS EKONOMIKE NGA FONDI I KUSHTËZUAR PËR BLLOK-NDIHMËN SI DHE NGA FONDET E BUXHETIT VENDOR

PROJEKT – VENDIM MBI MIRATIMIN E KRITEREVE TË DHËNIES SË NDIHMËS EKONOMIKE NGA FONDI I KUSHTËZUAR PËR BLLOK-NDIHMËN SI DHE NGA FONDET E BUXHETIT VENDOR

________________________________________________________________________________ R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë   KËSHILLI I BASHKISË VLORË Nr._______prot.                                                                       Vlorë, më_____._____ 2021   PROJEKT – VENDIM...

PROJEKT-VENDIM PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA TË ARDHURAT E BASHKISË PËR MUAJIN DHJETOR 2020

PROJEKT-VENDIM PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA TË ARDHURAT E BASHKISË PËR MUAJIN DHJETOR 2020

________________________________________________________________________________ R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë   BASHKIA VLORË DREJTORIA E NDIHMËS DHE SHËRBIMIT SOCIAL Nr._______prot.                                                                       Vlorë, më_____._____ 2021...

PROJEKT – VENDIM PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA FONDI I KUSHTËZUAR PËR MUAJIN DHJETOR 2020

PROJEKT – VENDIM PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA FONDI I KUSHTËZUAR PËR MUAJIN DHJETOR 2020

________________________________________________________________________________ R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë BASHKIA VLORË DREJTORIA E NDIHMËS DHE SHËRBIMIT SOCIAL Nr._______prot.                                                                       Vlorë, më_____._____ 2021...

RELACION  Mbi Projekt-Vendimin “PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË BASHKISË VLORË DREJTUAR KËSHILLIT TË MINISTRAVE PËR SHPRONËSIMIN E PASURISË       NË PRONËSI TË SUBJEKTIT SULO SHEHI NË FUNKSION TË REALIZIMIT TË PROJEKTIT SI DHE TË AKTMARRËVESHJES SË DAKORTËSISË NDËRMJET BASHKISË VLORË DHE SUBJEKTIT PËR MËNYRËN E SHLYERJES SË VLERËS SË SHPRONËSIMIT PËR PASURINË

RELACION Mbi Projekt-Vendimin “PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË BASHKISË VLORË DREJTUAR KËSHILLIT TË MINISTRAVE PËR SHPRONËSIMIN E PASURISË       NË PRONËSI TË SUBJEKTIT SULO SHEHI NË FUNKSION TË REALIZIMIT TË PROJEKTIT SI DHE TË AKTMARRËVESHJES SË DAKORTËSISË NDËRMJET BASHKISË VLORË DHE SUBJEKTIT PËR MËNYRËN E SHLYERJES SË VLERËS SË SHPRONËSIMIT PËR PASURINË

____________________________________________________________________________________                                                                R E P U B L I K A  E  SH Q I P Ë R I S Ë BASHKIA VLORË DREJTORIA JURIDIKE Nr._____prot.                                                                                               Vlorë, më___.___ 2020 RELACION Mbi Projekt-Vendimin “PËR...

PROJEKT- VENDIM PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË BASHKISË VLORË DREJTUAR KËSHILLITTËMINISTRAVE PËR SHPRONËSIMIN E PASURISË PRIVATE   NË PRONËSI TËSUBJEKTIT SULO SHEHI NË FUNKSION TË REALIZIMIT TË PROJEKTIT “ PËRRIGJENERIMIN URBAN TË SHËTITORES BREGDETARE QËNDRORE TË VLORËSSHESHIT TË FLAMURTI DHE PORTI”, “ SHESHIT TË FLAMURIT”SI DHE TË AKTMARRËVESHJES SË DAKORTËSISË NDËRMJET BASHKISË VLORË DHE SUBJEKTIT  SULO SHEHI PËR MËNYRËN E SHLYERJES SË VLERËS SË SHPRONËSIMIT PËR PASURINË PRONË PRIVATE. Bazuar në Ligjin Nr. 139/2015 , datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore“, neni 8, neni 9.1 a dhe b, pika 1.2  si dhe pika 1.6/a neni 23, neni 54 pika e dhe k në ligjin nr.107/2014 , datë 31.07.2014 “Për planiikimin dhe zhvillimin e territorit “, në Ligjin nr.8561, datë 22.12.1999 “ Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë pronë private për interes publik, neni 6 pika 5 dhe 6 Neni 10 Neni 14 e në vijimësi si dhe në kërkesën së studios projektuese datë 10.12.2020.

PROJEKT- VENDIM PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË BASHKISË VLORË DREJTUAR KËSHILLITTËMINISTRAVE PËR SHPRONËSIMIN E PASURISË PRIVATE   NË PRONËSI TËSUBJEKTIT SULO SHEHI NË FUNKSION TË REALIZIMIT TË PROJEKTIT “ PËRRIGJENERIMIN URBAN TË SHËTITORES BREGDETARE QËNDRORE TË VLORËSSHESHIT TË FLAMURTI DHE PORTI”, “ SHESHIT TË FLAMURIT”SI DHE TË AKTMARRËVESHJES SË DAKORTËSISË NDËRMJET BASHKISË VLORË DHE SUBJEKTIT  SULO SHEHI PËR MËNYRËN E SHLYERJES SË VLERËS SË SHPRONËSIMIT PËR PASURINË PRONË PRIVATE. Bazuar në Ligjin Nr. 139/2015 , datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore“, neni 8, neni 9.1 a dhe b, pika 1.2  si dhe pika 1.6/a neni 23, neni 54 pika e dhe k në ligjin nr.107/2014 , datë 31.07.2014 “Për planiikimin dhe zhvillimin e territorit “, në Ligjin nr.8561, datë 22.12.1999 “ Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë pronë private për interes publik, neni 6 pika 5 dhe 6 Neni 10 Neni 14 e në vijimësi si dhe në kërkesën së studios projektuese datë 10.12.2020.

  _____________________________________________________________________________    R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë BASHKIA VLORË Nr. ________prot.                                                                                   Vlorë, më ____.____.2020   PROJEKT- VENDIM Nr.______datë ____._____2020...