Category: Projekt-Vendime

PROJEKT-VENDIM PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA TË ARDHURAT E BASHKISË MYZAFERE ISTREF ALUSHI  TETOR 2020

PROJEKT-VENDIM PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA TË ARDHURAT E BASHKISË MYZAFERE ISTREF ALUSHI  TETOR 2020

R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë   BASHKIA VLORË DREJTORIA E NDIHMËS DHE SHËRBIMIT SOCIAL Nr._______prot.                                                                       Vlorë, më_____._____ 2020 PROJEKT-VENDIM...

 PROJEKT-VENDIM PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA TË ARDHURAT E BASHKISË PËR MUAJIN  TETOR 2020

 PROJEKT-VENDIM PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA TË ARDHURAT E BASHKISË PËR MUAJIN  TETOR 2020

R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë   BASHKIA VLORË DREJTORIA E NDIHMËS DHE SHËRBIMIT SOCIAL   Nr._______prot.                                                                       Vlorë, më_____._____ 2020...

PROJEKT – VENDIM “PËR NJË SHTESË NË V.K.B-NË NR.108, DT.27.11.2019 “PËR MIRATIMIN E NUMRIT TË PUNONJËSVE TË BASHKISË INSTITUCIONEVE TË VARËSISË DHE FUNKSIONEVE TË DELEGUARA 2020”

PROJEKT – VENDIM “PËR NJË SHTESË NË V.K.B-NË NR.108, DT.27.11.2019 “PËR MIRATIMIN E NUMRIT TË PUNONJËSVE TË BASHKISË INSTITUCIONEVE TË VARËSISË DHE FUNKSIONEVE TË DELEGUARA 2020”

  R E P U B L I K A  E SH Q I P Ë R I S Ë BASHKIA VLORË Nr._______ prot.                                                                                  Vlorë, më_____._____ 2020 PROJEKT – VENDIM Nr. ________, Datë ___________.2020...

PROJEKT – VENDIM “PËR NJË NDRYSHIM NË V.K.B-NË NR.114, DT.26.12.2019 “PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË BASHKISË VLORË PËR VITIN 2020”

PROJEKT – VENDIM “PËR NJË NDRYSHIM NË V.K.B-NË NR.114, DT.26.12.2019 “PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË BASHKISË VLORË PËR VITIN 2020”

R E P U B L I K A  E SH Q I P Ë R I S Ë BASHKIA VLORË Nr._______ prot.                                                                                  Vlorë, më_____._____ 2020     PROJEKT – VENDIM   Nr. ________,...

RELACION   “PËR NJË SHTESË NË VKB NR.8, DATË 30.01.2020, PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË SUBJEKTIT FIZIK ADHURIM BEQIRAJ PËR MARRJEN NË PËRDORIM TË NJË SIPËRFAQE KULLOSORE PËR KULLOTJE, PËR NJË PERIUDHË 10 VJECARE”

RELACION  “PËR NJË SHTESË NË VKB NR.8, DATË 30.01.2020, PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË SUBJEKTIT FIZIK ADHURIM BEQIRAJ PËR MARRJEN NË PËRDORIM TË NJË SIPËRFAQE KULLOSORE PËR KULLOTJE, PËR NJË PERIUDHË 10 VJECARE”

R E P U B L I K A  E  SH Q I P Ë R I S Ë BASHKIA VLORË DREJTORIA JURIDIKE Nr._____prot.                                                                                               Vlorë, më___.___ 2020 RELACION  “PËR NJË SHTESË NË VKB...

PROJEKT – VENDIM “PER DISA SAKTËSIME DHE NDRYSHIME NË VKB NR. 64, DATE 31.08.2017, PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR I BASHKISË VLORE”

PROJEKT – VENDIM “PER DISA SAKTËSIME DHE NDRYSHIME NË VKB NR. 64, DATE 31.08.2017, PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR I BASHKISË VLORE”

R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë   BASHKIA VLORË DREJTORIA E PLANIFIKIMIT DHE ZHVILLIMIT TË TERRITORIT Nr. ______prot.                                                                         Vlorë,...

PROJEKT – VENDIM “PER DISA SAKTËSIME DHE NDRYSHIME NË VKB NR. 64, DATE 31.08.2017, PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR I BASHKISË VLORE”

PROJEKT – VENDIM “PER DISA SAKTËSIME DHE NDRYSHIME NË VKB NR. 64, DATE 31.08.2017, PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR I BASHKISË VLORE”

  R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë BASHKIA VLORË DREJTORIA E PLANIFIKIMIT DHE ZHVILLIMIT TË TERRITORIT     Nr. ______prot.           ...

PROJEKT- VENDIM “PËR NJË SHTESË NË VKB NR.8, DATË 30.01.2020, PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË SUBJEKTIT FIZIK ADHURIM BEQIRAJ PËR MARRJEN NË PËRDORIM TË NJË SIPËRFAQE KULLOSORE PËR KULLOTJE, PËR NJË PERIUDHË 10 VJECARE”

PROJEKT- VENDIM “PËR NJË SHTESË NË VKB NR.8, DATË 30.01.2020, PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË SUBJEKTIT FIZIK ADHURIM BEQIRAJ PËR MARRJEN NË PËRDORIM TË NJË SIPËRFAQE KULLOSORE PËR KULLOTJE, PËR NJË PERIUDHË 10 VJECARE”

  R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë BASHKIA VLORË DREJTORIA JURIDKE Nr. ________prot.                                                                                   Vlorë, më ____.____.2020 PROJEKT- VENDIM Nr.______datë ____._____2020...

PROJEKT – VENDIM PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA FONDI  I  KUSHTËZUAR PËR MUAJIN SHTATOR 2020   

PROJEKT – VENDIM PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA FONDI  I  KUSHTËZUAR PËR MUAJIN SHTATOR 2020  

  R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë BASHKIA VLORË DREJTORIA E NDIHMËS DHE SHËRBIMIT SOCIAL   Nr._______prot.                                                                       Vlorë, më_____._____...

 PROJEKT-VENDIM PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA TË ARDHURAT E BASHKISË PËR MUAJIN  SHTATOR 2020

 PROJEKT-VENDIM PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA TË ARDHURAT E BASHKISË PËR MUAJIN  SHTATOR 2020

                                            R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë                            ...