2017SHPALLJA E REZULTATIT PER POZICIONIN “INSPEKTOR I KONTROLLIT VETERINAR”

Në zbatimtëligjit Nr.152/2013 “Përnëpunësin civil” I ndryshuar,në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Inspektor i Kontrollit Veterinar” në Drejtorinë e Shendetit Publik dhe Mbrojtjes Konsumatore të Bashkisë Vlorë me procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive,sipas parashikimeve të nenit 22 të ligjit, KPP

Nuk ka kandidate fitues për këtë pozicion.

Drejtoria e BurimeveNjerëzore
BashkiaVlorë

You may also like...