DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA TË ARDHURAT E BASHKISË PËR MUAJIN DHJETOR 2019

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

                                            R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë  

                                           BASHKIA VLORË

                         DREJTORIA E NDIHMËS DHE SHËRBIMIT SOCIAL

 

 

Nr._______prot.                                                                       Vlorë, më_____._____ 2020

 

 

 

                                                   PROJEKT-VENDIM

 

                                           Nr.________datë._______2020

 

 

PËR

DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA TË ARDHURAT E BASHKISË

PËR MUAJIN  DHJETOR  2019

 

 

 

Bazuar në Ligjin nr.139/2015 datë 17.12.2015 “Për Vetqeverisjen Vendore”, neni 9 pika 1/1 a dhe 1/1 b, neni 54 pika k dhe n, Ligjin Nr. 9355, datë 10.03.2005, “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, VKM Nr.763, datë 29.11.1995, pika 2, gërma c, “Për  kriteret e përdorimit të të ardhurave të Pushtetit Lokal”, si dhe VKB Nr.18, datë 28.02.2019, “ Mbi miratimin e kritereve të dhënies së ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për bllok ndihmen”, për familjet që nuk i plotësojnë të gjitha kriteret për  dhënien e ndihmës ekonomike, si dhe në bazë të materialit të paraqitur nga Drejtoria e Ndihmës Ekonomike dhe Shërbimit Social për Këshillin e  Bashkisë

.

                                                      

                                                         

 

                                                            V E N D O S A:

 

Të përfitojnë ndihmë ekonomike 50 familje me kushte shumë të vështira social-

ekonomike, me një fond prej 142.100 lekë.

 

Familjet  që përfitojnë  ndihmë ekonomike nga të ardhurat e Bashkisë sipas njesive janë:

Nr Njësitë      administrative    NDIHMË                     EKONOMIKE
  nr lekë
1 Qendra e Bashkisë       Vlorë  47 132.100
Njësia Administrative Orikum     1     2.500
Njësia Administrative Qendër     2     7500
        GJITHËSEJ  45   142100

Familjet që përfitojnë   në skemën e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e  Bashkisë ndodhen në listën bashkëlidhur materialit.

 

               TË MOS TRAJTOHEN ME NDIHMË EKONOMIKE

 

  1. RAJONI NR 5
Nr Emri Atësia Mbiemri Nr. Dosjes Arsyet përkatëse
1 Xhulieta Halim Dredha   Hyrje ne sistem dixhital te nd.ek

 

2 Luljeta Bilbil Kabello   Hyrje ne sistem dixhital te nd.ek

 

  1. Ndihma ekonomike të fillojë në datën 01.12.2019 dhe pagesa të bëhet mbas datës 30. 01.2020.
  2. Masa e pagesës për familjet përfituese përllogaritet sipas V.K.M nr. 955, datë 07.12.2016 “Per përcaktimin e kritereve,të proçedurave,dokumentacionit dhe masës së përfitimit të ndihmës ekonomike” pika 13 dhe Udhëzimet  nr.3,4   datë 17.02.2017 të M.M.S.R deri në kufirin maksimal të ndihmës .

 

  1. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Drejtoria e Financës dhe Drejtoria e Ndihmës dhe Shërbimit Social .
  2. Ky vendim hyn në fuqi sipas ligjit  nr.139/2015 datë 17.12.2015 “Për Vetqeverisjen Vendore”, neni 9 pika 1/1 a dhe 1/1 b.

 

 

Konceptoi : I.Stasa

Miratoi : D.Zëraj

 

 

                                                                                             K R Y E T A R I

                                                                                                

                                                                                                   Dritan Leli

 

 

                                                                                           

                                                                                        

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________

R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë

BASHKIA VLORË

DREJTORIA E NDIHMËS DHE SHËRBIMIT SOCIAL

 

Nr._______prot.                                                                       Vlorë, më_____._____ 2019

 

 

R E L A C I O N

mbi

PROJEKT – VENDIMIN

 

“MBI DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA TË ARDHURAT E BASHKISË

PËR MUAJIN NENTOR  2019”

 

Për tu ardhur në ndihmë familjeve me të ardhura të pamjaftueshme dhe në kushte të vështira social-ekonomike, të cilat nuk përfitojnë sipas kritereve të Ligjit të Ndihmës Ekonomike, Nr. 9355, dt. 10.03.2005, “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore” , bazuar në VKB Nr.4, datë 25.01.2018, “ Mbi miratimin e kritereve të dhënies së ndihmës ekonomike nga fondet e buxhetit Vendor”,  mbi bazën e kërkesave të paraqitura, kontrolleve faktike mbi gjëndjen social- ekonomike , propozohet  të trajtohen me ndihmë ekonomike 45 familje .

Për muajin Nentor 2019 të trajtohen për herë të parë familjet e mëposhtme  sipas arsyeve të parashtruara për secilën familje.

 

Rajoni Nr.4

 

Nr Emër Atësi Mbiemër Nr.pers  Përshkrimi i gjendjes familjare
1 Liri Mamo Sulejmani 1 Kryefamiljare,gjendje e vështire soc.ek

 

 

 

Drejtore e Ndihmës Ekonomike dhe Shërbimit Social

 

Irena Stasa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...