PËR MIRATIMIN EHARTËS SË PËRGJITHSHME PËR PLAZHET E LEJUARA SIPAS KOORDINATAVE TË PËRCAKTUARA NË VKM-sëNR.171, DATË 27.03.2019

 

________________________________________________________________________

R E P U B L I K A  E S H Q I P Ë R I S Ë

BASHKIA VLORË

DREJTORIA E PRONAVE PUBLIKE DHE MENAXHIMIT TE ASETEVE

 

Nr. ________prot                                                                 Vlorë, më ______._______.2020

PROJEKT -VENDIM

Nr. ________, Datë. ________________2020

                                                                                                                                               

“PËR MIRATIMIN EHARTËS SË PËRGJITHSHME PËR PLAZHET E LEJUARA SIPAS KOORDINATAVE TË PËRCAKTUARA NË VKM-sëNR.171, DATË 27.03.2019

Këshilli i Bashkisë Vlorë në mbledhjen e datës _________________2020, bazuar në ligjin Nr.139/2015 , datë 17.12.2015”neni 8 pika 2, neni 9/1 pika1,a,pika 1/6,nenet 26,29,30 dhenë VKM-nëNr. 171, datë 27.03.2019 “Përmiratimin e rregullorespërkushtetdhekriteret e ushtrimittëveprimtarisësëstacionittëplazhit”, neni 4, pika 3, për plazhet e lejuara, si dhe në nenin 64 pika a dhegj, të VKM nr 321 datë 28.05.2014, “Për sigurinë në det, plazhe, në ujërat e brendshme në thellësi të territorit dhe gjatë ushtrimit të sporteve ujore”,.

 

V E N D O S I:

  1. Të miratojë hartën e përgjithshme për plazhet e lejuara, sipas koordinatave të mëposhtme të përcaktuara në VKM-në 171, datë. 03.2019:

 

LISTA E PLAZHEVE

Nr. rendor Nr. kord. Plazhet x y
37 1 Plazhi i Vjetër 369005.7 4480957.0
38 2 Plazhi i Vjetër 371180.7 4479083.2
39 1 Plazhi Uji i Ftohtë–Jonufër 372105.0 4476475.8
40 2 Plazhi Uji i Ftohtë–Jonufër 371166.5 4474953.1
41 1 Plazhi Radhimë 371148.6 4474918.9
42 2 Plazhi Radhimë 370671.9 4466830.0
43 1 Plazhi Orikum 1 370053.4 4466737.2
44 2 Plazhi Orikum 1 369827.6 4466152.3
45 1 Plazhi Orikum 2 369620.3 4465825.4
46 2 Plazhi Orikum 2 368424.2 4465040.1
109   Plazhi i Nartës 366928.3 4483720.0

 

  1. Korridoretdhepikathyrse-daljepërmjetetlundruesepërsezoninturistikveror 15 Maj derinë 30 Shtator 2020 tëjenësipastabelës :

 

Nr. Kodi Kordinatatgjeografike ËGS-84 Emriipikës Zona kundodhet
1 K-1 40° 27’ 03.50N 019° 29’ 10.40E Bolonja Pranë Hotel Bolonjës
2 K-2 40° 27’ 07.80N 019° 28’ 51.50E PlazhiiVjetër Nëfillim tëPlazhit tëVjetër
3 K-3 40° 29’ 09.70N 019° 25’ 52.40E Zvernec Pranëportit tëpeshkimit nëTrePortit
1 P-1 40° 26’ 54.20N 019° 29’ 03.10E PortiDetarVlorë KalataLindore Nr.1
2 P-2 40° 29’ 13.60N 019° 26’ 08.80E TrePort Brenda Portit tëpeshkimit nëTrePort
3 P-3 40° 21’ 41.80N 019° 28’ 47.00E Baҫi PortiiBaҫitRadhim
4 P-4 40° 20’ 37.50N 019° 28’ 54.10E KanaliOsmënit KanaliiOsmënitOrikum
5 P-5 40° 20’ 20.60N 019° 28’ 26.80E Marina Orikum Brenda MarinësOrikum

Kodet : P-1, P-2, P-3, P-4, P-5  jane pika kontrolli active /K-1, K-2, K-3  jane korridore per tu miratuar per mjetet e vogla turistike

 

  1. Përzbatimin e këtijurdhëringarkohetDrejtoriaPronavePublikedheMenaxhimittëAsetevedheDrejtoria e Turizmit, BashkiaVlorë,

 

  1. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë, bazuar ne Ligjin nr. 139/2015 “ Për vetqeverisjen vendore”, neni 55 pika 6.

 

KRYETARI

                                                                                                           Dritan Leli

 

 

You may also like...