PËR MIRATIMIN E KËRKESËS PËR TRANSFERIMIN NË PRONËSI TË BASHKISË VLORË TË SIPËRFAQES PREJ 1117 M2 ME NR. PASURIE 44/269 ZK 8602

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

R E P U B L I K A  E SH Q I P Ë R I S Ë

BASHKIA VLORË

DREJTORIA JURIDIKE

Nr._______prot.                                                                          Vlorë, më_____._____ 2020

 

PROJEKT-VENDIM

Nr. _____, Datë, _______2020

 

“PËR MIRATIMIN E KËRKESËS PËR  TRANSFERIMIN NË PRONËSI TË BASHKISË VLORË TË SIPËRFAQES PREJ  1117 M2 ME NR. PASURIE 44/269 ZK 8602”

 

Bazuar në  Ligjin Nr.139/2015 datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” neni 8, neni 9.1 pika 1/b dhe 2, Neni 54 pikae, në Ligjin nr.8743 datë 22.02.2001 “ Për pronat e paluajtshme të shtetit”, Në Ligjin nr.8744 datë 22.02.2001 “Për transferimin e pronave të paluajshtme publike të shtetit në njësitë e qeverisjes vendore”, Në V.K.M nr.500, datë 14.08.2001 “Për inventarizimin e pronave të paluajtshme shtetërore dhe transferimin e pronave në Njësitë e Qeverisjes Vendore” si edhe në Udhëzimin nr.15, datë 30.06.2003 “Mënyrën e paraqitjes nga Njësitë e Qeverisjes Vendore të kërkesave për transferimin në pronësi të tyre të pronave të paluajtshme publike”, pasi mori në shqyrtim relacionin e paraqitur nga Administrata e Bashkisë, Këshilli i Bashkisë Vlorë në mbledhjen e datës

 

VENDOSI:

  1. TëmiratojëkërkesënpërtransferiminnëpronësitëBashkisëVlorëtësipërfaqessëtruallitprej 1059m2 pasurie 44/269 nëZonënKadastrale 8602, aktualishtnëpronësitëShtetit, truallicili do tëpërdoretnëfunksiontëprojektithapësirëparkimi 2 katenëshëtirorenbregdetarengaFushat e SportitderiteTunelisipasplanvendosjesbashkëlidhurkëtijProjekt-Vendimi.

 

  1. NgarkohetKryetaridheAdministrata e Bashkisëtëkryejëproceduratpërkatëseligjorederinëvendimarrjen e KëshillittëMinistravepërkalimin e pronësisësipaspikës 1.

 

  1. Ky Vendim hyn në fuqi bazuar në Ligjin nr. 139/2015 datë 17.12.2015 “Për Vetqeverisjen Vendore”, Neni 55 pika 6.

Konceptoi: D.Zeraj

 

KRYETARI

Dritan Leli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...