VKM-Nr.-329-date-16.5.2012-Per-kriteret-dhe-procedurat-e-dhenies-se-ndihmes-shteterore-dhe-financare-per-mbulimin-e-demeve