LIGJ Nr. 107/2014 PËR PLANIFIKIMIN DHE ZHVILLIMIN E TERRITORIT

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KUVENDI
LIGJ
Nr. 107/2014
PËR PLANIFIKIMIN DHE ZHVILLIMIN E TERRITORIT
Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e
Këshillit të Ministrave,
K U V E N D I
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
V E N D O S I:
KREU I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME
Neni 1
Qëllimi
Ky ligj ka për qëllim:
a) të sigurojë zhvillimin e qëndrueshëm të territorit, nëpërmjet përdorimit
racional të tokës dhe të burimeve natyrore;
b) të vlerësojë potencialin aktual e perspektiv për zhvillimin e territorit në nivel
kombëtar e vendor, në bazë të balancimit të burimeve natyrore, të nevojave ekonomike
e njerëzore dhe interesave publikë e privatë, duke bashkërenduar punën për:
i) mbrojtjen e burimeve natyrore, si: toka, në veçanti toka bujqësore, ajri, uji,
pyjet, flora, fauna, peizazhet;
ii) krijimin e garantimin e territoreve të ndërtueshme, të organizuara në mënyrë
të harmonizuar e funksionale, duke i dhënë përparësi hapësirës publike, mundësisë së
banimit për të gjitha shtresat ekonomike e sociale, krijimit të infrastrukturës fizike të
përshtatshme për nxitjen e investimit në ushtrimin e veprimtarive ekonomike, sociale e
kulturore, lehtësimit të përdorimit të sigurt të shërbimeve e komoditeteve publike, të
transportit, komunikimit dhe infrastrukturës, përfshirë territoret e përshtatura;
iii) nxitjen e jetës ekonomike, shoqërore e kulturore në nivel kombëtar e vendor;
iv) garantimin e burimeve të furnizimit të mjaftueshëm dhe veçanërisht atij
jetësor;
v) garantimin e kushteve të sigurisë së jetës dhe të shëndetit publik, rendit publik
dhe sigurisë kombëtare;
vi) nxitjen e zhvillimit të balancuar rajonal për të siguruar shpërndarje të
qëndrueshme të popullsisë në vend në bazë të burimeve;
2
c) të nxitë veprimet e duhura për mbrojtjen, restaurimin dhe rritjen e cilësisë së
trashëgimisë natyrore e kulturore dhe për ruajtjen e shumëllojshmërisë biologjike,
zonave të mbrojtura, monumenteve të natyrës, zonave të ndjeshme mjedisore dhe të
peizazhit;
ç) të mundësojë të drejtën e përdorimit e të zhvillimit të pronës, në përputhje me
dokumentet planifikuese dhe sipas legjislacionit mjedisor në fuqi;
d) të krijojë kushte të përshtatshme e të drejta dhe shanse të barabarta për banim,
veprimtari ekonomike e sociale për të gjitha kategoritë sociale, kohezion ekonomik e
social dhe gëzim të të drejtave të pronësisë;
dh) të sigurojë që autoritetet kombëtare e vendore të planifikimit të hartojnë e të
përditësojnë rregullisht dokumentet e planifikimit, sipas kërkesave të tregut dhe
nevojave sociale;
e) të sigurojë që autoritetet e planifikimit të bashkërendojnë veprimtaritë e tyre
planifikuese për të nxitur planifikimin e harmonizuar e të integruar të territorit;
Neni 2
Objekti
Ky ligj ka për objekt përcaktimin e parimeve bazë, përgjegjësive dhe rregullave
për planifikimin dhe zhvillimin e territorit në Republikën e Shqipërisë.
Neni 3
Përkufizime
Në këtë ligj termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:
1. “Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit (AKPT)” është institucion
me përgjegjësi planifikimi në kuadër të ministrisë përgjegjëse për çështjet e planifikimit
dhe zhvillimit të territorit.
2. “Autoritetet e planifikimit” janë organet dhe institucionet publike, që kanë
përgjegjësi për planifikimin dhe zhvillimin e territorit, në përputhje me nenin 5 të këtij
ligji.
3. “Autoritetet e inspektimit të ndërtimit” janë organet e përcaktuara në
legjislacionin për inspektimin e ndërtimit.
4. “Bashkim për qëllim zhvilllimi” është bashkimi i dy apo më shumë parcelave
në një të vetme, për qëllime zhvillimi, në përputhje me përcaktimet e parashikuara në
këtë ligj, në aktet nënligjore në zbatim të tij dhe në dokumentet e planifikimit.
5. “Baza e të dhënave shtetërore GIS” është përmbledhja e të gjitha
dokumenteve të planifikimit të territorit, sipas përcaktimit të legjislacionit për të dhënat
gjeohapësinore, në përputhje me parimet e GIS dhe në shtresa individuale të hartave të
përgatitura me mjete digjitale.
6. “Certifikata e përdorimit” është dokument zyrtar i lëshuar nga autoriteti
përgjegjës në miratim të kërkesës, i cili vërteton se ndërtimi është në përputhje me
kushtet e lejes së ndërtimit dhe se punimet e kryera dhe ndërtimi janë të përshtatshme
për përdorim.
7. “Çështje, zona dhe objekte të rëndësisë kombëtare në planifikimin e territorit”
janë ato çështje, zona dhe objekte që njësohen ose lidhen me interesa shtetërorë ose
kombëtarë.
3
8. “Deklaratë paraprake për kryerje punimesh” është deklarata e depozituar
pranë autoritetit përgjegjës të planifikimit për punime që nuk kërkojnë pajisjen me leje
ndërtimi, sipas përcaktimeve të këtij ligji dhe akteve nënligjore të nxjerra në zbatim të
tij.
9. “Dokumente të planifikimit” janë dokumente zyrtare të planifikimit që
hartohen dhe zbatohen në territor, në nivel qendror dhe vendor, në përputhje me nenin
16 të këtij ligji.
10. “E drejta për zhvillim” është e drejta ligjore për të zhvilluar një parcelë
dhe/ose një zonë, në përputhje me dokumentet e planifikimit dhe kontrollit të zhvillimit.
E drejta për zhvillim është e dallueshme nga e drejta e pronësisë dhe jepet nga autoriteti
vendor i planifikimit, që ka kompetencën për të rregulluar përdorimin e tokës në
juridiksionin e tij, në përputhje me përcaktimet ligjore në fuqi. Të drejtat për zhvillim
mund të mbahen nga pronari i tokës, të shkëmbehen ose të shiten.
11. “Infrastrukturë publike” është tërësia e rrjeteve, instalimeve dhe e
ndërtimeve ekzistuese ose të parashikuara në territor, si dhe e hapësirave publike, që
synojnë realizimin e shërbimeve publike në fushat e transportit, të energjisë,
administrimit të ujit, komunikimit elektronik, arsimit, shëndetësisë, administrimit të
mbetjeve dhe mbrojtjes së mjedisit, administrimit të burimeve natyrore e kulturore,
mbrojtjes kombëtare, civile e kundër zjarrit si dhe të tjera fusha të ngjashme në shërbim
të publikut. Infrastruktura publike ka karakter kombëtar ose vendor dhe realizohet me
investime publike ose private.
12. “Kërkesë për zhvillim” është kërkesa e paraqitur pranë autoritetit përgjegjës
të planifikimit për lejimin e punimeve dhe ndërtimit, e cila përmban dokumentacionin e
përcaktuar në këtë ligj dhe aktet nënligjore në zbatim të tij.
13. “Këshilli Kombëtar i Territorit (KKT)” është organ kolegjial që funksionon
pranë Këshillit të Ministrave dhe kryesohet nga Kryeministri.
14. “Kontroll i zhvillimit” është procesi, në bazë të të cilit autoriteti përgjegjës i
planifikimit vlerëson dhe vendos nëse një kërkesë për zhvillim, kërkesë për ndërtim,
kryerja e punimit ose ndërtimit përputhet me dokumentet e planifikimit, zhvillimit dhe
të kontrollit të zhvillimit, të miratuara, kodin e ndërtimit dhe kërkesat e legjislacionit në
fuqi.
15. “Kushte zhvillimore” janë kushtet e përcaktuara nga plani i detajuar vendor
ose, në mungesë, nga plani i përgjithshëm vendor dhe, në mungesë të të dyjave, të
përcaktuara nga autoriteti përgjegjës i planifikimit që shërbejnë si bazë për hartimin e
dokumentacionit të domosdoshëm për pajisjen me leje ndërtimi.
16. “Leje ndërtimi” është akti i miratimit të kërkesës për leje ndërtimi dhe i
lejimit të punimeve përkatëse.
17. “Leje zhvillimi” është akti i përcaktimit të kushteve zhvillimore për një
parcelë/pronë të caktuar, që shërben si bazë për pajisjen me leje ndërtimi.
18. “Miratim në heshtje” është akti i përfitimit të së drejtës për zhvillim, kryerje
të punimeve apo përdorim të ndërtimit pa marrjen e miratimit nga autoriteti përgjegjës i
planifikimit, nëse miratimi ose refuzimi i kërkesës nuk është dhënë brenda afatit të
parashikuar nga dispozitat përkatëse të këtij ligji.
19. “Mjete tradicionale të informimit” janë:
a) regjistri elektronik;
b) posta elektronike;
c) lajmërimi publik, i cili afishohet në mjediset e autoritetit të planifikimit dhe në
hapësira të tjera që kanë aksesueshmëri të gjerë nga publiku;
ç) lajmërimi në mediat elektronike kombëtare ose lokale;
4
d) botimi në gazeta të pushtetit vendor ose në dy gazetat më të lexuara në nivel
kombëtar.
20. “Ndërtim” është çdo objekt që ndërtohet ose instalohet në territor, me
vendosje të palëvizhme apo të përkoshme, dhe që zhvillohet nën dhe/ose mbi tokë.
21. “Ndërtim/punim pa leje” janë ato procese dhe/ose objekte ndërtimore të
kryera në mungesë të lejes së ndërtimit, deklaratës paraprake për kryerjen e punimeve
ose të kryera në kushtet e një lejeje të shfuqizuar.
22. “Ndërtim në shkelje të lejes” janë punime dhe/ose ndërtime të kryera në
shkelje të kushteve dhe kritereve teknike dhe/ose ligjore të lejes, pavarësisht krijimit të
shtesave dhe volumeve në ndërtim.
23. “Nënndarja për qëllim zhvillimi” është ndarja e një parcele në dy ose më
shumë parcela, për qëllime zhvillimi, në përputhje me mënyrën e përcaktuar në këtë ligj,
në aktet nënligjore në zbatim të tij dhe në dokumentet e planifikimit.
24. “Njësi strukturore të territorit” janë zonat më të vogla, në të cilat ndahet
territori administrativ i një njësie vendore të nivelit të parë për qëllime zhvillimi. Njësitë
strukturore krijohen në procesin e planifikimit vendor dhe kanë kushte zhvillimore të
njëtrajtshme, të cilët zbërthehen në nivel parcele, sipas përcaktimeve të planit të
përgjithshëm vendor dhe/ose dokumenteve të zhvillimit, në përputhje me dispozitat e
këtij ligji.
25. “Njoftim publik” është njoftimi paraprak i palëve të interesuara dhe/ose
publikut, i kryer në kohë të mjaftueshme, nëpërmjet një ose disa prej mjeteve
tradicionale të informimit, me qëllim informimin e palëve të interesuara për kohën,
vendin dhe qëllimin e takimit publik, sipas këtij ligji.
26. “Palë e interesuar” është çdo person fizik, juridik, ose autoritet shtetëror apo
organ i tij, të drejtat ose interesat e ligjshëm të të cilit, qofshin këta individualë ose të
përbashkët, kanë të ngjarë të preken nga një një dokument planifikimi, zhvillimi ose
kontrolli të zhvillimit.
27. “Parcela” është sipërfaqja e tokës e identifikuar me numër të parcelës
kadastrale dhe e regjistruar në regjistrin e pasurive të paluajtshme.
28. “Përdorim i tokës” është përdorimi i tokës dhe strukturave, sikurse
parashikohet në dokumentet e planifikimit.
29. “Plan i detajuar vendor” është dokumenti që detajon përcaktimet e planit të
përgjithshëm vendor në nivelin e një ose disa njësive strukturore dhe përcakton kushtet
për zhvillimin e një zone përmes lejeve të ndërtimit.
30. “Procedura e thjeshtuar” është procedura, e cila ka për qëllim të shkurtojë
afatet e procesit të hartimit të dokumenteve të planifikimit, në përputhje me dispozitat e
këtij ligji.
31. “Projektakt” janë projektvendimet e autoriteteve të planifikimit dhe projektet
e dokumenteve të planifikimit dhe kontrollit të zhvillimit përpara se të jenë miratuar nga
autoriteti përkatës.
32. “Punime apo punime ndërtimore” është çdo veprim ose proces për krijimin e
ndërtimeve.
33. “Regjistër i integruar i territorit”, në vijim regjistri, është baza e të dhënave
shtetërore, sipas përcaktimit të legjislacionit përkatës, në të cilin regjistrohen dhe
administrohen nga autoritetet kombëtare dhe vendore, në mënyrë të pavarur, të dhënat
për tokën e zhvillimet në të, dokumentet e planifikimit dhe të zhvillimit, në proces
miratimi apo të miratuara, kërkesat për zhvillim dhe ndërtim, si dhe lejet e zhvillimit,
ndërtimit apo certifikatat e përdorimit, së bashku me të drejtat apo kufizimet ligjore, që
5
rrjedhin prej tyre, si dhe studime apo materiale të tjera me interes për publikun, sipas
përcaktimeve të këtij ligji.
34. “Riparim” janë punime që kanë për qëllim kthimin e një objekti në kushte të
pranueshme duke bërë ripërtëritjen, zëvendësimin, apo rregullimin e pjesëve të
dëmtuara ose të degraduara.
35. “Rregullore e planifikimit” është rregullore e miratuar me vendim të
Këshillit të Ministrave, që përcakton rregulla të unifikuara për përmbajtjen dhe
strukturën e dokumenteve të planifikimit, sipas kreut II të këtij ligji.
36. “Rregullore e zhvillimit” është rregullore e miratuar me vendim të Këshillit
të Ministrave që përcakton kushtet dhe procedurat e detajuara për zbatimin e
instrumenteve të drejtimit të zhvillimit dhe për përmbajtjen, strukturën dhe procedurën e
miratimit të dokumenteve të kontrollit të zhvillimit, sipas kreut III të këtij ligji.
37. “Rregullore ndërtimi” është rregullorja e miratuar me vendim të Këshillit të
Ministrave, që përcakton normat dhe kushtet teknike bazë të detyrueshme për
garantimin e qëndrueshmërisë së strukturave, hapësirave të emergjencës, ndriçimit
adekuat dhe ventilimit, ruajtjen e energjisë dhe sigurinë e jetës, në lidhje me objektet e
reja dhe ato ekzistuese, për të mbrojtur shëndetin publik, sigurinë dhe mirëqenien e
përgjithshme të banorëve, si dhe për përshtatjen e hapësirave për përdorimin nga
persona me aftësi të kufizuara. Rregullorja bazohet në standardet ndërkombëtare dhe
përfshin norma teknike të përshtatura për Shqipërinë.
38. “Rregullore e Regjistrit” është rregullore e miratuar me vendim të Këshillit
të Ministrave që përcakton strukturën dhe standardet e përbashkëta gjeodezike dhe të
GIS-it, rregullat për administrimin dhe mirëmbajtjen e të dhënave, si dhe detyrimet e
autoriteteve publike dhe personave të tjerë fizikë dhe juridikë për sa i përket
mirëmbajtjes dhe dorëzimit të dokumenteve dhe të dhënave në Regjistër.
39. “Sistemi i informacionit gjeografik (GIS)” është sistemi i përcaktuar dhe
rregulluar nga legjislacioni për informacionin gjeohapësinor.
40. “Takim publik” është takimi i hapur, i organizuar, në vend të përshtatshëm
dhe me afat lajmërimi të arsyeshëm nga autoriteti i planifikimit, i cili përmes njoftimit
publik fton qytetarët, ekspertët dhe palët e interesuara të parashtrojnë vërejtjet,
komentet apo propozimet e tyre mbi projektaktin e dokumentit të planifikimit, zhvillimit
ose kontrollit të zhvillimit përpara finalizimit të dokumentit të planifikimit, zhvillimit
apo kontrollit të zhvillimit, të parashikuar nga ky ligj, nga autoriteti përkatës.
41. “Territor kombëtar” është hapësira gjeografike tokësore, nëntokësore, ujore
e ajrore, që përkon me kufirin shtetëror të Republikës së Shqipërisë, sipas legjislacionit
në fuqi;
42. “Territor vendor” është hapësira gjeografike tokësore, nëntokësore, ujore e
ajrore, që përputhet me ndarjet administrative – territoriale të njësive të qeverisjes
vendore, sipas legjislacionit në fuqi.
43. “Vërejtje” është mendimi kundërshtues për zgjidhjet e propozuara në
projektaktin e dokumentit të planifikimit, zhvillimit apo kontrollit të zhvillimit ose një
pretendim për mosrespektim të dispozitave ligjore apo nënligjore në procesin e
planifikimit.
44. “Zona” është një pjesë e territorit, me karakteristika ose përdorime të veçanta
apo të njëjta, ekzistuese a të planifikuara të tokës e ndërtimeve në të, sipas rregulloreve
të përdorimit të tokës. Zona mund të përputhet ose jo me një apo më shumë njësi
strukturore të territorit.
45. “Zhvillim” është procesi i ndryshimit të territorit përmes ndërtimeve të reja
ose ndryshimit të ndërtimeve ekzistuese.
6
Neni 4
Parimet
Planifikimi dhe zhvillimi i territorit bazohet në këto parime:
a) zhvillimi duhet të jetë i qëndrueshëm dhe të garantojë nevojat e brezave për
barazi sociale, zhvillim ekonomik dhe mbrojtje të mjedisit;
b) zhvillimi i territorit është çështje e rëndësisë kombëtare; ai duhet të jetë i
drejtë dhe vlera e krijuar të përftohet dhe të përvetësohet nga shoqëria që e krijon atë;
c) planifikimi duhet të harmonizojë interesat publikë e privatë, kombëtarë e
vendorë;
ç) zhvillimi duhet të udhëhiqet nga planifikimi, i cili është i detyrueshëm për të
gjitha autoritetet e planifikimit sipas këtij ligji;
d) parimet dhe vlerat e dokumenteve të planifikimit duhet të kenë vazhdimësi
dhe pas ndryshimit të tyre;
dh) transparenca duhet të shoqërojë proceset e planifikimit dhe të kontrollit të
zhvillimit;
e) shërbimi me një ndalesë;
ë) heshtja është miratim;
f) planifikimi duhet të marrë në konsideratë karakteristikat e kontekstit të
territorit në zhvillim;
g) decentralizimi dhe subsidiariteti;
gj) harmonizimi me qasjen e Bashkimit Europian në fushën e planifikimit dhe të
zhvillimit të territorit, si edhe lidhur me kriteret mjedisore, ruajtjes së biodiversitetit dhe
zonave të mbrojtura;
h) zhvillimi duhet të bazohet në planifikimin dhe projektimin e gjithanshëm, që
garanton kushte të barabarta dhe të drejta për të gjithë qeniet, pavarësisht nga nevojat
dhe karakteristikat e secilit;
i) planifikimi e zhvillimi duhet të garantojnë eleminimin e barrierave, për një
përdorim të sigurt, të barabartë e të pavarur të hapësirave nga të gjithë personat,
përfshirë ata me aftësi të kufizuar ose grupe të veçanta, për të cilët janë të nevojshme
zgjidhje teknike apo pajisje të veçanta;
j) hierarkia e planeve;
k) shpërndarja e të drejtave të zhvillimit duhet të jetë e drejtë dhe në bazë të
parimit të proporcionalitetit;
l) sigurimi i detyrueshëm i objekteve, i përgjegjësive civile dhe profesionale në
ndërtim;
ll) garantimi i aksesit dhe pjesëmarrjes së publikut në hartimin e dokumenteve të
planifikimit dhe kontrollit të zhvillimit;
m) sistemi i integruar i planifikimit.
7
KREU II
PLANIFIKIMI
Seksioni I
Autoritetet e planifikimit të territorit dhe përgjegjësitë e tyre
Neni 5
Autoritetet përgjegjëse
Autoritetet përgjegjëse për planifikimin e territorit janë:
1.1. Në nivel qendror:
a) Këshilli i Ministrave;
b) Këshilli Kombëtar i Territorit;
c) ministria përgjegjëse për çështjet e planifikimit dhe zhvilllimit të territorit.
1.2. Në nivel qarku:
a) këshilli i qarkut.
1.3. Në nivel bashkie:
a) këshilli bashkiak;
b) kryetari i bashkisë.
Neni 6
Përgjegjësitë e Këshillit të Ministrave
1. Këshilli i Ministrave, në përputhje me dispozitat e këtij ligji, është përgjegjës
për alokimin e mjeteve financiare për:
a) hartimin e Planit të Përgjithshëm të Territorit;
b) hartimin e planeve sektoriale dhe planeve të detajuara për zonat me rëndësi
kombëtare;
c) detajimin e planit të Përgjithshëm të Territorit përmes hartimit të planeve të
përgjithshme vendore;
ç) zbatimin e synimeve, objektivave dhe masave të veprimit, siç janë përcaktuar
në planet sektoriale dhe planet e detajuara për zonat me rëndësi kombëtare;
d) mirëmbajtjen e bazës së të dhënave të planifikimit të integruar – Regjistrin e
Integruar të Territorit.
2. Këshilli i Ministrave është përgjegjës për:
a) miratimin e Planit të Përgjithshëm të Territorit;
b) miratimin e rregullores së planifikimit, zhvillimit, ndërtimit, rregullores së
Regjistrit të Integruar të Territorit si dhe të dokumenteve tjera sipas përcaktimeve të
këtij ligji;
c) nxitjen e hartimit të dokumenteve kombëtare e vendore të planifikimit nga
autoritetet përkatëse të planifikimit;
ç) mbështetjen e zhvillimit të burimeve të nevojshme njerëzore e profesionale,
në nivel qendror dhe vendor, për planifikimin e territorit, kontrollin e zhvillimit dhe
administrimin e regjistrit të integruar të territorit;
d) miratimin e akteve nënligjore të përcaktuara sipas këtij ligji.
8
3. Këshilli i Ministrave në bazë vjetore njihet me Raportin Monitorues të
Zbatimit të qëllimeve dhe të objektivave të deklaruara në Planin e Përgjithshëm të
Territorit, planet kombëtare sektoriale dhe planet e detajuara për zona me rëndësi
kombëtare, merr masa sipas rastit.
4. Këshilli i Ministrave rregullisht koordinon dhe harmonizon politikat dhe
strategjitë sektoriale të ministrive përkatëse.
5. Këshilli i Ministrave bashkërendon mbledhjen e raporteve për zhvillimin
strategjik të secilit sektor, sipas fushës së përgjegjësisë së secilës ministri. Këto raporte
ia dorëzon ministrisë përgjegjëse për çështjet e planifikimit dhe zhvillimit të territorit
brenda 6 muajve që nga fillimi i procesit të hartimit apo rishikimit të Planit të
Përgjithshëm të Territorit.
6. Këshilli i Ministrave, me akt nënligjor, përcakton:
a) përbërjen e Këshillit Kombëtar të Territorit dhe masën e shpërblimit të
anëtarëve tij;
b) rregullat për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare të
Planifikimit të Territorit, numrin e punonjësve, nivelet e pagave e të shpërblimit dhe
marrëdhëniet e tyre të punës, në përputhje me legjislacionin në fuqi.
Neni 7
Përgjegjësitë e Këshillit Kombëtar të Territorit
Këshilli Kombëtar i Territorit ka këto kompetenca:
a) vendos miratimin, miratimin me ndryshime ose shtyrjen për shqyrtim të
mëvonshëm të dokumenteve të planifikimit, kërkuar për miratim nga autoritetet e
planifikimit, sipas përcaktimeve të këtij ligji;
b) vendos për miratimin e dokumenteve të planifikimit sektorial, të përcaktuara
me legjislacion të posaçëm, dhe që kanë efekte në territor;
c) përcakton rëndësinë kombëtare të një çështjeje, zone ose objekti në
planifikimin e territorit, dhe miraton planet e detajuara për zona të rëndësisë kombëtare,
kur parashikohen të tilla nga Plani i Përgjithshëm i Territorit.
Neni 8
Përgjegjësitë e ministrisë së linjës për planifikimin dhe zhvillimin
1. Ministria, në përputhje me dispozitat e këtij ligji, është përgjegjëse për:
a) përgatitjen e politikave të planifikimit dhe zhvillimit të territorit;
b) hartimin e kuadrit ligjor të planifikimit dhe zhvillimit të territorit;
c) marrjen e nismës dhe koordinimin e punës për hartimin e Planit të
Përgjithshëm të Territorit, si dhe për rishikimin e tij;
ç) marrjen e nismës, sipas rastit, dhe koordinimin e punës për hartimin e planeve
të detajuara për zonat me rëndësi kombëtare, si dhe për rishikimin e tyre;
d) bashkërendimin e objektivave të autoriteteve qendrore të planifikimit në
Planin e Përgjithshëm të Territorit dhe planet e detajuara për zonat me rëndësi
kombëtare;
dh) kryerjen e studimeve dhe vlerësimeve në fushën e planifikimit dhe zhvillimit
të territorit. Në përfundim, i parashtron Këshillit të Ministrave për shqyrtim dhe miratim
9
masat për përmirësimin e kuadrit ligjor përkatës dhe përmirësimin e ecurisë së detajimit
të Planit të Përgjithshëm të Territorit;
e) hartimin e rregullores së ndërtimit bazuar në propozimet e dhëna nga
ministritë e tjera për rregulloret e ndërtimit të sektorëve përkatës;
ë) mbështetjen e bashkëpunimit kombëtar dhe ndërkombëtar në fushën e
planifikimit të territorit;
f) nxitjen dhe mbështetjen e nismave dhe programeve për përmirësimin e
cilësive profesionale e teknike të autoriteteve të planifikimit.
2. Të gjitha institucionet publike në nivel qendror dhe lokal janë të detyruara të
asistojnë ministrinë me dokumentet mbështetëse të sektorëve të ndryshëm, të cilat janë
të nevojshme për përgatitjen e Planit të Përgjithshëm të Territorit dhe planeve të
detajuara për zonat me rëndësi kombëtare.
3. Për hartimin e dokumenteve të planifikimit të territorit, ministria mund të
sigurojë donacione nga institucione kombëtare dhe ndërkombëtare, krahas burimeve
financiare të akorduara nga Këshilli i Ministrave.
Neni 9
Përgjegjësitë e Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit
1. Agjencia Kombëtare për Planifikimin e Territorit, në përputhje me dispozitat
e këtij ligji, është përgjegjëse:
a) për të bashkërenduar, në përgjithësi, procese të hartimit të dokumenteve të
planifikimit dhe zhvillimit të territorit, të cilat ndërmerren nga autoritetet e planifikimit
në nivel qëndror e vendor;
b) për të mbështetur bashkërendimin horizontal ndërmjet autoriteteve kombëtare
të planifikimit gjatë proceve të planifikimit sektorial apo gjatë proceseve të hartimit të
planeve të detajuara për zona me rëndësi kombëtare, me synim harmonizimin e trajtimit
të çështjeve të rëndësisë kombëtare, të fushave e sektorëve të ndryshëm;
c) për të mbështetur bashkërendimin vertikal ndërmjet autoriteteve kombëtare
dhe atyre vendore të planifikimit gjatë proceseve të planifikimit në nivel vendor, me
synim harmonizimin e trajtimit të çështjeve të rëndësisë kombëtare e vendore në fushën
e planifikimit të territorit;
ç) për të propozuar në Këshillin e Ministrave, nëpërmjet ministrit përgjegjës për
çështjet e planifikimit dhe zhvillimit të territorit, rishikimin e akteve apo hartimin e
akteve të reja nënligjore në zbatim të këtij ligji;
d) organizimin, administrimin dhe mirëmbajtjen e bazës së integruar të të
dhënave të planifikimit dhe zhvillimit të territorit – Regjistri i Integruar i Territorit – me
të gjitha dokumentet e planifikimit të nivelit qendror dhe vendor, të cilat kanë hyrë në
proces miratimi apo janë miratuar nga autoritetet përkatëse, si dhe të dhëna të tjera
shtesë, të cilat ndërlidhen me planifikimin dhe zhvillimin e territorit;
dh) për kontrollin e përputhshmërisë së akteve të botuara në regjistër me ligjet,
dokumentet e planifikimit dhe ato të kontrollit të zhvillimit në fuqi;
e) për zhvillimin e trajnimeve për sektorin publik dhe privat që ushtrojnë
veprimtari profesionale në fushën e planifikimit dhe zhvillimit të territorit, për zbatimin
e këtij ligji dhe të akteve nënligjore që lidhen me të;
ë) për të mbështetur bashkëpunimin kombëtar dhe ndërkombëtar në fushën e
planifikimit të territorit;
10
f) për të informuar publikun për proceset e planifikimit dhe zhvillimit të
territorit;
g) për të inkurajuar dhe siguruar që pjesëmarrja e publikut është garantuar gjatë
procesit të hartimit dhe zbatimit të dokumenteve të planifikimit.
2. AKPT-ja siguron që hartimi i dokumenteve të planifikimit të territorit dhe
kontrolli i zhvillimit, në nivel qendror dhe vendor, është në përputhje me dispozitat e
këtij ligji, përmes ofrimit të ndihmës teknike për autoritetet përgjegjëse për planifikimin
dhe zhvillimin e territorit, duke:
a) ofruar të dhënat elektronike bazë dhe normat teknike të planifikimit të
territorit që duhet të shfrytëzohen gjatë hartimit të dokumenteve të planifikimit në nivel
kombëtar dhe vendor;
b) zhvilluar trajnime për përdorimin e të dhënave elektronike bazë dhe normave
teknike të planifikimit të territorit para se të fillojë hartimi i dokumenteve të
planifikimit;
c) bashkërenduar vlerësimin e përputhshmërisë së dokumenteve të planifikimit
në shqyrtim me Planin e Përgjithshëm Kombëtar dhe planet e tjera kombëtare, mbi
bazën e parimit të hierarkisë së dokumenteve të planifikimit, si dhe kontrollin e tyre me
të dhënat elektronike bazë dhe normat teknike të planifikimit. Në vijim, me anë të
komunikimit zyrtar njofton autoritetin përgjegjës për:
i) përputhshmërinë e dokumentit të planifikimit dhe kalimin e tij për miratim në
KKT;
ii) kërkesën për ndryshime dhe plotësime të dokumentit të planifikimit;
iii) përputhshmërinë e dokumentit të planifikimit të ndryshuar e plotësuar dhe
kalimin e tij për miratim në KKT;
ç) përgatitur e botuar manuale metodologjike për planifikimin dhe zhvillimin e
territorit;
d) hartuar dhe shpërndarë standarde teknike të administrimit të regjistrit të
integruar të territorit, sipas përcaktimeve të këtij ligji;
dh) mbështetur drejtpërdrejt autoritetet e planifikimit për mënyrën e regjistrimit
dhe të administrimit në mënyrë të pavarur të të dhënave në regjistër;
e) zhvilluar trajnime për përmirësimin e cilësive profesionale e teknike të tyre
nëpërmjet trajnimit dhe ndihmës së drejtpërdrejtë.
3. AKPT-ja është përgjegjëse për të përgatitur:
a) studime për Sistemin e Integruar të Planifikimit në Republikën e Shqipërisë,
dhe të propozojë për KKT-në dhe Këshillin e Ministrave, nëpërmjet ministrit përgjegjës
për çështjet e planifikimit dhe zhvillimit të territorit, masat e nevojshme për zhvillimin e
qëndrueshëm të territorit;
b) Raportin Monitorues të Zbatimit të Qëllimeve dhe të Objektivave të
deklaruara në Planin e Përgjithshëm të Territorit dhe planet e detajuara për zona me
rëndësi kombëtare, në bazë vjetore;
c) propozimet për ministrin përgjegjës për çështjet e planifikimit dhe zhvillimit
të territorit, për ndërmarrjen e proceseve planifikuese apo masa të tjera të nevojshme;
ç) propozimet për Këshillin Kombëtar të Territorit, për përcaktimin si të
rëndësisë kombëtare të një çështjeje, zone apo objekti.
4. AKPT-ja kryen funksionet e sekretariatit të Këshillit Kombëtar të Territorit.
Në këtë kuadër, ka përgjegjësi:
a) për të organizuar mbledhjet e KKT-së;
b) për të përgatitur dokumentacionin që shqyrtohet në to; dhe
c) për të administruar dokumentacionin.
11
5. AKPT-ja, ushtron përgjegjësi të tjera, të parashikuara shprehimisht në këtë
ligj, në ligje të tjera e në aktet nënligjore.
Neni 10
Përgjegjësitë e ministrive të tjera
1. Ministritë janë përgjegjëse për të:
a) hartuar dokumente kombëtare planifikimi për sektorët e përgjegësisë në të
cilët ato veprojnë;
b) propozuar rregullore ndërtimi, apo kapituj të tyre, lidhur me fushën e
përgjegësisë, për të garantuar sigurinë e cilësinë e jetës dhe të shëndetit publik;
c) marrë masa për zbatimin e dokumenteve kombëtare të planifikimit dhe
zhvillimit;
ç) mbështetur hartimin e dokumenteve vendore të planifikimit nga autoritetet
përkatëse dhe për të ndihmuar që ato të përmbushin standardet e përcaktuara në këtë ligj
dhe ligje të tjera, duke udhëzuar për çështje që lidhen me fushën e përgjegjësisë së
ministrive;
d) inspektuar zhvillimet në territor që lidhen me fushën e përgjegjësisë së tyre,
dhe marrin masa parandaluese e ndëshkuese;
dh) regjistruar dhe administruar, në mënyrë të pavarur në regjistrin e integruar të
territorit, aktet dhe projektaktet për të cilat janë përgjegjëse, sipas përcaktimeve të këtij
ligji;
e) bashkëpunuar me autoritetet e planifikimit të çdo niveli, sipas përcaktimeve të
këtij ligji, dhe raportojnë rregullisht sipas hierarkisë;
ë) informuar publikun për të gjithë procesin planifikues e zhvillimet në territor,
të cilat lidhen me fushën e përgjegjësisë, dhe për të siguruar transparencë nëpërmjet
regjistrit dhe formave e burimeve të tjera tradicionale;
f) hartuar raportet për zhvillim strategjik të secilit sektor, sipas fushës së
përgjegjësisë së secilës ministri, të cilat i dorëzohen ministrisë përgjegjëse për çështjet e
planifikimit dhe zhvillimit të territorit, nëpërmjet Këshillit të Ministrave, brenda gjashtë
6 muajve që nga fillimi i procesit të hartimit apo rishikimit të Planit të Përgjithshëm të
Territorit.
g) përgatitur në bazë vjetore, Raportin Monitorues të Zbatimit të Qëllimeve dhe
të Objektivave të deklaruara në Planin e Përgjithshëm të Territorit dhe planet e detajuara
për zona me rëndësi kombëtare, për fushën e përgjegjësisë, dhe për ta dorëzuar atë pranë
AKPT-së;
2. Për qëllimet e pikës 1 të këtij neni, ministritë dhe organet e tjera publike
qendrore sigurojnë dhe zhvillojnë burimet e nevojshme, njerëzore e profesionale, për
planifikimin e territorit, kontrollin e zhvillimit, menaxhimin e tokës e të mjedisit dhe
administrimin e regjistrit.
Neni 11
Përgjegjësitë e këshillit të qarkut
1. Këshilli i qarkut është përgjegjës për koordinimin e proceseve të planifikimit
në nivel qarku.
12
2. Këshilli i qarkut miraton, sipas rastit, nismën dhe dokumentet e planifikimit
sektorial të qarkut.
Neni 12
Përgjegjësitë e këshillit bashkiak
1. Këshilli Bashkiak, në përputhje me dispozitat e këtij ligji, është përgjegjës për
miratimin e mjeteve financiare të akorduara nga bashkia për zbatimin e këtij ligji.
2. Këshilli bashkiak është përgjegjës për të:
a) miratuar nismën për hartimin apo rishikimin e dokumenteve të planifikimit në
nivel vendor;
b) miratuar dokumentet vendore të planifikimit;
c) monitoruar dhe mbikëqyrur zbatimin e planit të përgjithshëm vendor dhe
planeve sektoriale në nivel vendor;
ç) monitoruar respektimin e kuadrit ligjor për pjesëmarrjen dhe shqyrtimin
publik të dokumenteve vendorë të planifikimit dhe kontrollit të zhvillimit, gjatë procesit
të hartimit të tyre;
d) rikthyer për shqyrtim, tek kryetari i bashkisë, planet e detajuara vendore, në
rast se konstaton mosrespektim të kërkesave ligjore.
dh) shqyrtuar në bazë vjetore Raportin Monitorues të Zbatimit të Qëllimeve dhe
të Objektivave të deklaruara në dokumentet e planifikimit në nivel vendor.
Neni 13
Përgjegjësitë e kryetarit të bashkisë
1. Kryetari i bashkisë, në përputhje me dispozitat e këtij ligji, është përgjegjës
për:
a) zhvillimin e territorit vendor, përmes hartimit dhe zbatimit të dokumenteve të
planifikimit të territorit;
b) ndërmarrjen e nismës për hartimin dhe rishikimin e dokumenteve vendore të
planifikimit;
c) hartimin apo rishikimin e dokumenteve të planifikimit të territorit në
përputhje të plotë me Planin e Përgjithshëm Kombëtar dhe, sipas rastit, në përputhje me
planet sektoriale dhe planet e detajuara për zonat me rëndësi kombëtare, si dhe duke iu
përmbajtur normave teknike të planifikimit të territorit;
ç) koordinimin mes institucioneve publike dhe alokimin e burimeve njerëzore të
nevojshme për hartimin e dokumenteve të planifikimit në nivel vendor;
d) dorëzimin dhe prezantimin e dokumenteve vendore të planifikimit pranë
AKPT-së, për të verifikuar përputhshmërinë me Planin e Përgjithshëm Kombëtar dhe
normat teknike të planifikimit;
dh) miratimin e planeve të detajuara vendore.
2. Të gjitha institucionet publike në nivel qendror dhe lokal janë të detyruara të
ndihmojnë autoritetin vendor përgjegjës për planifikimin dhe administrimin e territorit
të bashkisë, me dokumentacionin mbështetës të sektorëve të ndryshëm, të nevojshëm
për përgatitjen e dokumenteve vendore të planifikimit.
13
Neni 14
Kontributet profesionale në planifikim
1. Çdo njësi e qeverisjes vendore cakton organe përgjegjëse për ushtrimin e
veprimtarive të planifikimit dhe të kontrollit të zhvillimit të territorit, sipas legjislacionit
në fuqi dhe dispozitave të këtij ligji.
2. Autoritetet e qeverisjes vendore sigurojnë që për kryerjen e funksioneve të
përcaktuara në këtë ligj të kenë profesionistë të kualifikuar dhe me eksperiencë pune në
fushat përkatëse. Numri minimal i profesionistëve që duhet të sigurojë çdo njësi e
qeverisjes vendore përcaktohet nga Këshilli i Ministrave, në bazë të numrit të popullsisë
së njësisë së qeverisjes vendore, dhe është në çdo rast jo më i vogël se 6 profesionistë.
3. Formimi akademik i profesionistëve për secilën nga katër fushat e përmendura
në pikën 2 të këtij neni, përcaktohet si më poshtë:
a) për planifikimin e territorit: planifikim dhe menaxhim urban, hapësinor dhe
territori, urbanistikë ose projektim urban dhe fusha të tjera ekuivalente studimi, sipas
legjislacionit të arsimit;
b) për kontrollin e zhvillimit: fushat sipas shkronjës “a”, të kësaj pike, juridik,
arkitekturë, inxhinieritë e ndërtimit, topogjeodezi;
c) për mbrojtjen e mjedisit: menaxhim mjedisi urban, inxhinieritë e mjedisit dhe
të agromjedisit, studime mjedisore, arkitekturë dhe projektim peizazhi, gjeologji,
inxhinieri pyjesh;
ç) për administrimin e regjistrit: “GIS” dhe topogjeodezi ose, në mungesë,
planifikim urban, territori, urbanistikë, projektim urban, inxhinieritë e ndërtimit ose
arkitekturë me përgatitje dhe eksperiencë në GIS ose topogjeodezi.
4. Në rast se nuk arrijnë të përmbushin kërkesat, sipas pikave 2 dhe 3 të këtij
neni, njësitë e qeverisjes vendore ushtrojnë kompetencat e tyre të planifikimit dhe
kontrollit të zhvillimit të territorit nëpërmjet delegimit në përputhje me legjislacionin
për pushtetin vendor.
5. Autoritetet vendore të planifikimit ushtrojnë përgjegjësitë e tyre në të gjithë
territorin e tyre administrativ.
Seksioni II
Dokumentet e planifikimit
Neni 15
Dokumentet e planifikimit sipas niveleve të qeverisjes
1. Në Republikën e Shqipërisë janë dy nivele të planifikimit të territorit:
1.1 Planifikimi i nivelit qendror, që kryhet përmes dokumenteve të planifikimit
si vijon:
1.1.1 Plani i përgjithshëm kombëtar, për gjithë territorin e Republikës së
Shqipërisë.
1.1.2 Planet kombëtare sektoriale, për të gjithë ose një pjesë të territorit
1.1.3 Planet e detajuara për zona të rëndësisë kombëtare.
1.2 Planifikimi i nivelit vendor, që kryhet përmes dokumenteve të planifikimit si
vijon:
14
1.2.1 Planet sektoriale në nivel qarku.
1.2.2 Plani i përgjithshëm vendor.
1.2.3 Planet e detajuara vendore.
2. Qëllimi final i dokumenteve të planifikimit është integrimi i gjithë
dokumenteve të planifikimit, të çdo lloj niveli, për gjithë territorin kombëtar, në
funksion të ngritjes së një sistemi të integruar të planifikimit të territorit, me qëllim
lidhjen, integrimin, rakordimin dhe harmonizimin e tyre.
3. Këshilli i Ministrave me akt nënligjor përcakton përmbajtjen, strukturën dhe
procedurën e hartimit, zbatimit/detajimin dhe monitorimin e zbatimit të planeve.
Neni 16
Plani i Përgjithshëm Kombëtar
1. Plani i Përgjithshëm Kombëtar përcakton kuadrin referues të detyrueshëm për
të gjitha planet që hartohen në Republikën e Shqipërisë.
2. Objektivat e Planit të Përgjithshëm Kombëtar të Territorit janë:
a) përcaktimi i parimeve dhe i drejtimeve për një zhvillim të qëndrueshëm e të
balancuar të territorit;
b) krijimi i kushteve territoriale për zhvillimin rajonal;
c) drejtimi i krijimit dhe zhvillimit të infrastrukturës publike kombëtare;
ç) krijimi i kushteve për ruajtjen e ekosistemeve, biodiversiteteve, burimeve
natyrore mbi e nën tokë dhe të pasurisë natyrore e kulturore, balancimi i efekteve të
sistemeve të banimit e veprimtarive ekonomike dhe mbrojtja e zhvillimi i sipërfaqeve të
gjelbra e sipërfaqeve të tjera të kultivueshme;
d) orientimi i objektivave për planifikimin rajonal, ndërvendor e vendor;
dh) bashkërendimi i punës, harmonizimi dhe orientimi i objektivave sektorialë të
zhvillimit me efekt në territor;
e) përputhja me orientimet dhe udhëzimet e dokumentit të perspektivës
europiane për zhvillimin hapësinor.
3. AKPT-ja, kryesisht ose me kërkesë të një ministrie apo të një organi tjetër
qendror ose vendor, ndërmerr nismën dhe i propozon për miratim KKT-së pëcaktimin e
një çështjeje, zone ose objekti si të rëndësisë kombëtare në planifikim. Procedurat e
detajuara për këtë nismë përcaktohen në rregulloren e planifikimit.
Neni 17
Planet kombëtare sektoriale
Planet kombëtare sektoriale hartohen nga ministritë, me qëllim zhvillimin
strategjik të një ose më shumë sektorëve të ndryshëm, sipas fushave të kompetencës si
siguria kombëtare, energjia, industria, transporti, infrastruktura, turizmi, zonat
ekonomike, arsimi, sporti, trashëgimia kulturore dhe natyrore, shëndetësia, bujqësia dhe
ujërat.
15
Neni 18
Planet e detajuara për zona të rëndësisë kombëtare
1. Planet e detajuara për zona të rëndësisë kombëtare hartohen në përputhje me
dokumentet kombëtare të planifikimit, për menaxhimin, me qëllim mbrojtjen,
prezervimin dhe zhvillimin e qëndrueshëm të tyre.
2. Nisma për hartimin e planit të detajuar për një zonë të rëndësisë kombëtare
merret nga ministri përgjegjës për çështjen përkatëse të rëndësisë kombëtare mbi bazën
e vendimit përkatës të KKT-së, sipas nenit 16, pika 3, të këtij ligji.
3. Plani i detajuar për zonën e rëndësisë kombëtare hartohet nga ministri
përgjegjës për çështjen e rëndësisë kombëtare dhe miratohet nga KKT-ja.
4. KKT-ja merr vendim në lidhje me miratimin e planit të detajuar brenda 90
ditëve nga data e paraqitjes për shqyrtim të dokumentacionit të plotë.
5. Struktura dhe forma, si dhe procesi për nismën, hartimin dhe miratimin e
planit të detajuar për një zonë të rëndësisë kombëtare përcaktohen në rregulloren e
zhvillimit.
6. Leja e zhvillimit për punimet në zonën e rëndësisë kombëtare, për të cilën
është hartuar plani i detajuar, jepet nga KKT-ja mbi bazën e këtij plani.
Neni 19
Planet sektoriale në nivel qarku
Planet sektoriale në nivel qarku përcaktojnë zhvillimin strategjik të sektorëve të
ndryshëm brenda territorit administrativ të qarkut. Planet kanë objekt:
a) bashkërendimin e punës, në nivelin e territorit përkatës, për programet dhe
përcaktimet e dokumenteve kombëtare të planifikimit me ato bashkiake;
b) balancimin e nevojave dhe interesave kombëtarë e vendorë për zhvillimet në
nivelin e qarkut;
c) krijimin e kushteve për një zhvillim të qëndrueshëm në territor dhe sipas
parimeve të këtij ligji;
ç) përcaktimin e një platforme dhe të drejtimeve strategjike të detyrueshme të
zhvillimit në territor për njësinë përkatëse të qeverisjes dhe për planet e përgjithshme
vendore të autoriteteve të nivelit bazë të qeverisjes vendore;
d) përcaktimin strategjik për rregullimin e përdorimeve të tokës sipas sistemeve
natyrore, bujqësore dhe urbane të territorit;
dh) planifikimin e programeve dhe masave për të garantuar mbrojtjen e mjedisit,
zhvillimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore, të tokës së kultivueshme, peizazheve
dhe hapësirave të gjelbra;
e) rregullimin e vendndodhjes dhe programeve për infrastrukturat publike e
servitutet publike, sipas legjislcionit në fuqi;
ë) rregullimin e ruajtjes, përdorimit dhe, sipas rastit, mbarështimit të zonave të
mbrojtura natyrore dhe historike, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi.
16
Neni 20
Plani i Përgjithshëm Vendor
1. Objektivat e Planit të Përgjithshëm Vendor (PPV) janë:
a) balancimi i nevojave dhe interesave kombëtarë e vendorë për zhvillimet në
territor;
b) krijimi i kushteve për një zhvillim të qëndrueshëm në territor dhe sipas
parimeve të këtij ligji;
c) drejtimi i zhvillimit të sistemeve të banimit e sistemeve të tjera të
ndërtueshme;
ç) rregullimi i përdorimeve të tokës, intensitetit e shtrirjes së ndërtimit në
sistemet natyrore, bujqësore dhe urbane të territorit;
d) planifikimi i programeve dhe masave për të garantuar rigjenerimin urban,
mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore, të tokës së
kultivueshme, peizazheve dhe hapësirave të gjelbra;
dh) rregullimi i vendndodhjes dhe programeve për infrastrukturat publike e
servitutet publike, sipas këtij ligji;
e) rregullimi i ruajtjes, përdorimit dhe, sipas rastit, mbarështimit të zonave të
mbrojtura natyrore dhe historike, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi;
2. Plani i Përgjithshëm Vendor zbatohet nëpërmjet planeve sektoriale, planeve të
detajuara vendore dhe lejeve të zhvillimit.
Neni 21
Planet sektoriale në nivel bashkie
Planet sektoriale në nivel bashkie hartohen në zbatim të planit të përgjithshëm
vendor dhe përcaktojnë zhvillimin strategjik të sektorëve të ndryshëm brenda territorit
administrativ të bashkisë.
Neni 22
Plani i detajuar vendor
1. Autoriteti i planifikimit vendor përcakton në planin e përgjithshëm të territorit
zonat, të cilat do t’i nënshtrohen hartimit të planeve të detajuara vendore, mbi bazën e
kritereve të përcaktuara në rregulloren e planifikimit.
2. Planet e detajuara vendore hartohen me nismë publike ose private në zona të
cilat janë:
a) një njësi strukturore;
b) disa njësi strukturore bashkë;
c) çdo zonë me prioritet për zhvillim, e përcaktuar si e tillë në planin e
përgjithshëm vendor të territorit.
3. Planet e detajuara vendore kanë për qëllim:
a) zhvillimin dhe/ose rizhvillimin e një zone;
b) rigjenerimin/ripërtëritjen e një zone kryesisht urbane;
c) ndërtimin e infrastrukturave publike.
17
4. Planet e detajuara vendore kanë për objekt nëndarjen dhe/ose bashkimin për
qëllim zhvillimi.
5. Nisma duhet të mbështetet nga pronarët që kanë në pronësi jo më pak se 51
për qind të sipërfaqes së zonës, për të cilën propozohet plani i detajuar vendor.
6. Kryetari i bashkisë merr vendimin mbi miratimin e planit të detajuar vendor
brenda 45 ditëve nga data e paraqitjes për shqyrtim të dokumentacionit të plotë
përfundimtar dhe pasi ka informuar dhe kryer takime publike me palët e interesuara.
7. Kryetari i bashkisë vendos mbi miratimin e planit të detajuar vendor mbi
bazën e raportit teknik, të përgatitur nga strukturat përgjegjëse të planifikimit të
autoritetit vendor dhe të botuar në Regjistrin e Planifikimit të Territorit dhe vetëm në
rast se nuk shprehen kundër banorët që kanë në pronësi më shumë se një të tretën e
sipërfaqes së zonës përkatëse.
8. Në rast se ka kundërshtime si më sipër, kryetari i njësisë së qeverisjes vendore
organizon takime publike me palët e interesuara, shqyrton vërejtjet ose propozimet
përkatëse dhe vlerëson reflektimin e tyre në planin e detajuar vendor.
9. Në përfundim të procesit, kryetari vendos në lidhje me miratimin e planit
duke u shprehur edhe në lidhje me pranimin ose mospranimin e propozimeve dhe
vërejtjeve të depozituara.
10. Këshilli i njësisë së qeverisjes vendore monitoron procesin e miratimit të
PDV-së dhe garanton respektimin e procedurave ligjore për miratimin e saj. Në rast se
konstaton mangësi apo shkelje, këshilli e kthen PDV-në për rishqyrtim nga kryetari i
njësisë së qeverisjes vendore, brenda 60 ditëve nga miratimi i saj.
11. Përpara vendimmarrjes së mësipërme, këshilli mund të organizojë një ose
disa takime publike me palët e interesuara.
12. Plani i detajuar vendor me nismë private regjistrohet në regjistrin e pasurive
të paluajtshme si bazë për kryerjen e transaksioneve me pronën. Parcelat e reja që
krijohen nga nënndarja dhe/ose bashkimi i parcelave ekzistuese janë objekt transaksioni
vetëm pasi të jetë regjistruar në regjistrin e pasurive të paluajtshme në pronësi të
autoritetit publik përkatës.
13. Struktura, forma, pjesët përbërëse të përmbajtjes, procesi për nismën,
informimin dhe takimet publike të detyrueshme, hartimin dhe miratimin e planit të
detajuar vendor, kriteret për përcaktimin e kufijve të zonës që trajtohet me plan të
detajuar vendor dhe kushte të tjera, përcaktohen në rregulloren e zhvillimit.
14. Procesi i hartimit të PDV-së shoqërohet nga përgatitja e studimit paraprak të
fizibilitetit, ku llogariten përqindjet e përfitimeve nga zhvillimi, në mënyrë të drejtë dhe
proporcionale me kostot dhe kontributin në zhvillim. Përfitimet, kontributi dhe kostot
janë financiare ose të mira materiale që përfshijnë të drejtat për zhvillim dhe vlerën e
rritur të tokës si rezultat i planifikimit ose investimeve publike.
15. Përfitimet e autoritetit të planifikimit nga të drejtat për zhvillim dhe vlera e
rritur e tokës përdoren për ndërtimin ose financimin e infrastrukturave publike, kryesisht
në zonën ku janë përftuar.
16. Metoda për përcaktimin e vlerës së të drejtave për zhvillim dhe vlerës së
rritur të tokës përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave.
18
Seksioni III
Bashkërendimi, këshillimi dhe shqyrtimi publik
i dokumenteve të planifikimit
Neni 23
Bashkërendimi
1. Autoriteti përgjegjës për hartimin e dokumentit të planifikimit siguron një
proces dialogu, bashkëpunimi dhe bashkërendimi horizontal e vertikal, me të gjitha
autoritetet e planifikimit dhe palët e interesuara, përpara fillimit dhe gjatë hartimit të
dokumentit vendor të planifikimit.
2. Autoriteti përgjegjës për hartimin e dokumentit të planifikimit këshillohet
rregullisht me AKPT-në dhe palët e interesuara dhe i informon ato çdo muaj mbi
ecurinë e procesit.
3. AKPT-ja shqyrton përputhshmërinë e projektaktit të dokumentit të
planifikimit me dispozitat ligjore e nënligjore të zbatueshme në fushën e planifikimit të
territorit, si dhe me dokumentet e planifikimit në fuqi. Në përfundim të shqyrtimit,
AKPT-ja i përcjell autoritetit përgjegjës përfundimet dhe propozimet përkatëse për
trajtimin e mangësive.
4. Këshilli i Ministrave me akt nënligjor përcakton procedurën dhe afatet për
kryerjen e bashkërendimit.
Neni 24
Këshillimi dhe takimi publik
1. Autoriteti përgjegjës për hartimin e dokumentit të planifikimit organizon një
ose më shumë seanca takimi publik dhe këshillimi përpara çdo vendimmarrjeje që ka
lidhje me planifikimin, dhe i përsërit ato, sipas nevojës, me qëllim informimin e plotë të
palëve të interesuara dhe zgjidhjen e konflikteve.
2. Autoriteti përgjegjës i planifikimit i njofton publikut dhe palëve të interesuara
vendin, datën dhe orën e çdo takimi publik dhe vë në dispozicion të tyre projektin e
dokumentit të planifikimit, të paktën 30 ditë përpara takimit. Njoftimi kryhet përmes
botimit të informacionit në regjistër dhe në dy gazeta me qarkullim më të madh ose në
organe të tjera të medias.
3. Palët e interesuara kanë të drejtë që, gjatë periudhës nga data e njoftimit, sipas
pikës 2 të këtij neni, deri në datën e përcaktuar të takimit publik, të kenë akses në
materialet e informacionet që lidhen me dokumentin e planifikimit, përfshirë
përmbledhjen e procesit të bashkërendimit, të kryer sipas nenit 23, të këtij ligji, dhe në
vërejtjet, propozimet e përfundimet e arritura gjatë këtij procesi. Aksesi i tyre sigurohet,
paraprakisht, në kohë të mjaftueshme e në mënyrë efektive nëpërmjet regjistrit dhe një
ose disa mjeteve tradicionale të informimit.
4. Përmbledhja e vërejtjeve apo propozimeve gjatë takimit publik i bashkëlidhen
projektit të dokumentit të planifikimit, të paraqitur për miratim, dhe njoftohet së bashku
me të nëpërmjet botimit në regjistër dhe një ose disa mjeteve tradicionale të informimit.
5. Në mbështetje të vërejtjeve apo propozimeve të marra, autoriteti përgjegjës
për hartimin e dokumentit të planifikimit ndryshon projektaktin ose jep arsyet e
19
argumentuara të moskryerjes së një ndryshimi të tillë. Projektakti, së bashku me
ndryshimet ose argumentimin e moskryerjes së ndryshimit, përcillet për miratim tek
autoriteti/organi përkatës brenda 30 ditëve nga data e organizimit të takimit publik.
6. Në rastet kur projekti i dokumentit të planifikimit rishikohet nga autoriteti
përgjegjës, në bazë të vërejtjeve e propozimeve të bëra gjatë takimit publik, për çështje
thelbësore të përmbajtjes së tij, autoriteti përgjegjës i planifikimit organizon një takim
publik shtesë, sipas përcaktimeve të sipërpërmendura të këtij neni.
7. Personat fizikë apo juridikë, që ndodhen në zonën e planifikimit ose që kanë
informacion apo të dhëna për të duhet, kur u kërkohet dhe për aq sa kanë mundësi të
bëjnë një gjë të tillë, t’i japin autoritetit përkatës të planifikimit ose çdo personi të
autorizuar, pa kundërshpërblim, informacionin që disponojnë, i cili mund të nevojitet
gjatë procesit të hartimit të dokumentit kombëtar të planifikimit. Autoriteti i
planifikimit, ose personi i autorizuar sigurojnë ruajtjen e administrimin e informacionit
të marrë gjatë procesit të hartimit të dokumentit kombëtar të planifikimit dhe e bëjnë
këtë informacion të disponueshëm për publikun.
Neni 25
Miratimi i dokumenteve të planifikimit
1. Autoriteti përgjegjës për miratimin e dokumentit të planifikimit, në çdo nivel,
miraton projektaktin përkatës ose ia rikthen atë për rishqyrtim autoritetit propozues, së
bashku me arsyet e mosmiratimit në rastet kur vlerëson se:
a) nuk janë kryer bashkërendimi, këshillimi dhe takimi publik ose nuk janë
respektuar procedurat e tjera të detyrueshme të planifikimit, sipas përcaktimeve të këtij
ligji; dhe/ose
b) projektakti ka mospërputhje me dokumentet e planifikimit ose me
legjislacionin në fuqi.
2. Në këto raste, autoriteti propozues, në bashkëpunim me AKPT-në, kryen
procesin e duhur të rishqyrtimit të projektaktit.
3. Në përfundim të rishqyrtimit, projektakti i dokumentit të planifikimit i
dërgohet për miratim autoritetit përkatës miratues.
4. Autoriteti përgjegjës për miratimin përfundimtar, jo më vonë se 15 ditë pas
miratimit të tij, boton në Regjistrin e Planifikimit të Territorit dhe u dërgon Arkivit
Qendror Teknik të Ndërtimit dhe autoritetit të planifikimit një kopje të dokumentit të
planifikimit, të miratuar së bashku me vendimin e miratimit të tij.
5. Ndryshimi ose shfuqizimi i dokumentit të planifikimit bëhen sipas së njëjtës
procedurë të përcaktuar në këtë ligj dhe aktet nënligjore në zbatim të tij për hartimin e
tij.
Neni 26
Rishikimi i planeve
1. Planet e përgjithshme janë objekt ndryshimi, kur është e nevojshme, sipas
pikës 2, të këtij neni, dhe në çdo rast objekt rishqyrtimi të plotë çdo 15 vjet. Procesi për
shqyrtimin e plotë të tyre fillon 2 vjet para përfundimit të afatit të sipërpërmendur, sipas
së njëjtës procedurë të ndjekur për miratimin e tyre.
20
2. Planet ndryshohen edhe kur ka ndarje administrative dhe territoriale,
ndryshime të paparashikuara demografike, sociale dhe ekonomike, ndryshime të
shkaktuara nga kriza sektoriale apo nga forca madhore, si dhe në rastet kur lind nevoja e
harmonizimit me dokumente të një niveli më të lartë planifikimi apo të përafrimit me
legjislacionin e Bashkimit Europian.
3. Këshilli i Ministrave me akt nënligjor mund të përcaktojë, për raste të veçanta,
procedura të thjeshtuara për ndryshimin e planeve.
KREU III
ZHVILLIMI
Seksioni I
Autoritetet përgjegjëse për zhvillimin e territorit
Neni 27
Autoritetet përgjegjëse
Autoritetet përgjegjëse për zhvillimin e territorit janë:
1. Këshilli Kombëtar i Territorit.
2. kryetari i bashkisë.
Neni 28
Përgjegjësitë e KKT-së
1. KKT-ja është autoriteti përgjegjës për vendimmarrjen për leje zhvillimi dhe
leje ndërtimi për llojet e zhvillimit komplekse, të përcaktuara në rregulloren e zhvillimit,
dhe ato që lidhen me çështje, zona, objekte të rëndësisë kombëtare apo me investime
strategjike për interesat e vendit, mbi propozimin e ministrisë që mbulon sektorin apo
zhvillimin përkatës.
2. Lëshimi i certifikatës së përdorimit për lejet e ndërtimit, të miratuara sipas
pikës 1, të këtij neni, kryhet në përfundim të një procesi të bashkërenduar të kontrollit të
përputhshmërisë së ndërtimit mes autoriteteve qendrore të përfshira, sipas fushës së
kompetencës, dhe autoritetit vendor përgjegjës për kontrollin e punimeve të ndërtimit në
territorin administrativ ku kryhet zhvillimi.
3. Procedurat e detajuara për shqyrtimin dhe miratimin e kërkesave për leje
zhvillimi dhe/ose ndërtimi, sipas pikës 1, të këtij neni, dhe lëshimin e certifikatës së
përdorimit përkatëse përcaktohen në rregulloren e zhvillimit.
Neni 29
Përgjegjësitë e kryetarit të bashkisë
Kryetari i bashkisë është përgjegjës për:
a) vendimmarrjen lidhur me aplikimet për leje zhvillimi dhe leje ndërtimi në
territorin administrativ të bashkisë;
21
b) vlerësimin e respektimit të kërkesave ligjore për punimet e kryera mbi bazën
e deklaratës paraprake për kryerje punimesh;
c) dhënien e certifikatës së përdorimit, sipas nenit 42 të këtij ligji, për lejet e
ndërtimit të miratuara prej tij.
Seksioni II
Instrumentet për drejtimin e zhvillimit
Neni 30
Intensiteti i ndërtimit me kushte
1. Intensiteti i ndërtimit me kushte është instrumenti i zhvillimit të territorit që
synon të sigurojë kontribut për financimin e investimeve kapitale në infrastruktura dhe
shërbime publike, përfshirë programet sociale të strehimit, në zona të parashikuara nga
plani i përgjithshëm vendor. Ky kontribut jepet nga kërkuesi i lejes së ndërtimit në
këmbim të shtimit të intensitetit të ndërtimit, në marrëveshje me autoritetin vendor.
2. Intensiteti i ndërtimit me kushte zbatohet nga autoritetet vendore të
planifikimit, përmes programeve përkatëse, në përputhje me përcaktimet e planeve të
përgjithshme vendore.
3. Rregullorja e zhvillimit përcakton kriteret për programin e intensitetit me
kushte të ndërtimit dhe metodën e llogaritjes së vlerës së intensitetit.
Neni 31
Transferimi i së drejtës për zhvillim
1. Transferimi i së drejtës për zhvillim midis njësive strukturore realizohet, sipas
rastit, nga autoriteti vendor i planifikimit, me qëllim ruajtjen e monumenteve të kulturës
dhe zonave historike, tokës bujqësore dhe asaj natyrore.
2. Ky transferim ndodh përmes një programi të hartuar nga autoriteti vendor i
planifikimit, i parashikuar në planin e përgjithshëm vendor dhe me marrëveshje midis
autoritetit vendor dhe pronarëve të tokave, të cilët përfshihen në program.
3. Kushtet dhe procedurat për përcaktimin e vlerës monetare të të drejtave për
zhvillim dhe transferimin e tyre rregullohen në rregulloren e zhvillimit.
Neni 32
Zhvillimi i detyrueshëm i tokës
1. Në rastet kur si rezultat i procesit të hartimit të planit të detajuar vendor një
ose disa pronarë nuk bien dakord me përmbajtjen e tij, autoriteti vendor i planifikimit
negocion me ta për arritjen e një marrëveshjeje.
2. Në rast se marrëveshja, sipas pikës 1 të këtij neni, nuk arrihet, atëherë
autoriteti vendor i planifikimit vepron sipas rasteve të mëposhtme:
a) rishpërndan të drejtën e zhvillimit të përcaktuar nga plani i përgjithshëm
vendor në parcelat e këtyre pronarëve te parcelat fqinje dhe/ose njësi strukturore të tjera;
b) nuk rishpërndan të drejtën e zhvillimit, por vendos një taksë të moszhvillimit,
22
e cila zbatohet deri në momentin që këta pronarë hyjnë në një marrëveshje zhvillimi,
sipas përcaktimeve të planit të përgjithshëm vendor;
c) shpronëson këta pronarë, nëse plani i detajuar vendor është nismë publike
dhe/ose refuzimi i pronarëve për të arritur një marrëveshje cenon interesin publik.
ç) për planet e detajuara vendore me nismë private, përcaktimet sipas shkronjave
“a” dhe “b”, të kësaj pike, zbatohen nëse pronarët që nuk bien dakord me planin kanë në
pronësi deri në 1/3 e sipërfaqes së zonës që është objekt i planit të detajuar vendor.
3. Metodologjia e përcaktimit të vlerës së taksës së moszhvillimit dhe e
rishpërndarjes së të drejtave të zhvillimit rregullohet në rregulloren e zhvillimit.
Neni 33
Pezullimi i zhvillimit
1. Në rastet kur është marrë nisma për hartimin e një dokumenti planifikimi,
autoriteti përgjegjës i planifikimit mund të vendosë pezullimin e zhvillimit, me qëllim
ruajtjen e planifikimit për zonën objekt planifikimi.
2. Pezullimi i zhvillimit ka për efekt ndalimin e përkohshëm të zhvillimit ose
shtyrjen e shqyrtimit të kërkesave për zhvillim e ndërtim në të gjithë territorin ose në një
pjesë të tij për një, disa ose çdo tip zhvillimi.
3. Pezullimi i zhvillimit përdoret, në proporcion me rrethanat që e diktojnë atë,
vetëm kur rezulton se instrumente të tjera në fuqi nuk do të jepnin një zgjidhje të
përshtatshme. Pezullimi i zhvillimit nuk zbatohet për:
a) zhvillime për të cilat leja e ndërtimit është miratuar, formalisht ose me
miratim në heshtje, përpara vendimit për pezullimin e zhvillimit;
b) punimet e mirëmbajtjes;
c) zhvillime publike, shtetërore me interes vendor ose kombëtar.
4. Vendimi për pezullimin e zhvillimit përcakton arsyet e përdorimit të këtij
instrumenti, territorin e përfshirë ose pjesë të caktuara të tij, llojet e lejeve apo të
çështjeve të lidhura me to, dhënia e të cilave pezullohet, ndërtimet që nuk mund të
prishen, afatin dhe shkallën apo nivelin e pezullimit, sipas tipit të zhvillimit. Në rastin e
zhvillimeve që kryhen me deklaratë për kryerje punimesh, vendimi për pezullimin e
zhvillimit përcakton kufizimin ose ndalimin e ndryshimeve madhore apo themelore, me
rezultat rritjen e vlerës së ndërtimeve ekzistuese.
5. Pezullimi i zhvillimit mund të vendoset për një periudhë kohore deri në 12
muaj dhe mund të zgjatet edhe për 6 muaj të tjerë, për shkaqe të arsyeshme. Vendimi
për pezullimin e zhvillimit shfuqizohet automatikisht me përfundimin e kësaj periudhe.
6. Pezullimi i zhvillimit mbaron para afatit të përcaktuar për të gjithë territorin e
përfshirë ose pjesë të caktuara të tij, kur kushtet e kërkuara për miratimin e tij pushojnë
së ekzistuari. Në çdo rast, ai mbaron në datën kur dokumenti i planifikimit hyn në fuqi.
7. Autoriteti i planifikimit mund të vendosë ndryshimin e vendimit për
pezullimin e zhvillimit, sipas përcaktimeve të sipërpërmendura të këtij neni.
23
Neni 34
Servituti publik
1. Servituti publik është barra që i ngarkohet një prone në dobi të një prone tjetër
për interes publik. Ai nuk përjashton përdorimin e pasurisë së paluajtshme ose të një
pjese të saj që nuk cenon realizimin e servitutit publik.
2. Servituti publik mund të përcaktohet nga dokumenti vendor apo kombëtar i
planifikimit ose të diktohet nga një kërkesë për ndërtim. Kur servituti bazohet në një
dokument planifikimi në fuqi ai zbatohet ndaj një kërkese ndërtimi.
3. Çdo servitut publik, i vendosur mbi parcela të caktuara, transferohet në
parcelat e reja të krijuara në të njëjtën vendndodhje fizike, si pasojë e një procesi
nënndarjeje dhe/ose bashkimi të parcelave për qëllim zhvillimi. Servituti publik qëndron
në fuqi pa afat në rast se akti që e krijon atë nuk përcakton një afat përfundimi.
4. Të drejtat dhe detyrimet mbi servitutin publik janë ato të përcaktuara në
Kodin Civil e legjislacionin në fuqi për servitutet.
Neni 35
E drejta e transferimit
1. Këshilli i Ministrave ka të drejtë të vendosë transferimin e pasurisë së
paluajtshme publike, pronë e njësive të qeverisjes vendore, në favor të shtetit, për
realizimin e investimeve publike ose private në infrastrukturën publike kombëtare, në
përputhje me dokumentet në fuqi të planifikimit.
2. Akti i kalimit të pronësisë nga njësia e qeverisjes vendore në favor të shtetit
kryhet përkundrejt pagimit të vlerës reale të tokës dhe/ose ndërtimeve në të, sipas
kushteve të tregut në çastin e transferimit të pronësisë.
3. Njësia e qeverisjes vendore njoftohet nga ministri përgjegjës i linjës, të paktën
60 ditë para propozimit të marrjes së vendimit, sipas pikës 1, të këtij neni.
4. Përcaktimi i vlerës apo mënyrave të kompensimit konsultohet ndërmjet
autoriteteve kombëtare e vendore të përfshira në proces dhe, në rast mosmarrëveshjeje,
vlera e kompensimit caktohet nga gjykata. Padia dhe shqyrtimi gjyqësor nuk përbëjnë
shkak për ndërprerjen ose pezullimin e transferimit të pronësisë në favor të shtetit.
5. Vlera e kompensimit të pronës së transferuar paguhet brenda 6 muajve nga
data e marrjes së vendimit. Ndryshimet në regjistrin e pasurive të paluajtshme kryhen
vetëm pas pagimit të vlerës së kompensimit.
Neni 36
E drejta e preferimit
1. E drejta e preferimit është e drejta në dobi të një autoriteti të planifikimit, në
kuptim të këtij ligji, për t’u preferuar në radhë para çdo personi privat në blerjen, në të
njëjtat kushte, të një pasurie të paluajtshme, në pronësi private, që është objekt shitjeje
dhe ndodhet në një zonë vendimtare për realizimin ose mbrojtjen e një interesi publik.
2. E drejta e preferimit ushtrohet nga autoriteti i planifikimit për realizimin e
interesit publik, për pasuri të paluajtshme, në pronësi private ose pjesë të tyre, sipas
24
zonave të përcaktuara për këtë qëllim në dokumentin e planifikimit në fuqi. Kjo e drejtë
nuk mund të ushtrohet:
a) për blerje të pasurisë së paluajtshme, që rregullohet sipas kuadrit ligjor për
bashkëpronësinë;
b) kur pronari ia shet pasurinë e paluajtshme bashkëshortit, fëmijëve, fëmijëve të
fëmijëve, ose prindërve;
c) kur pasuria e paluajtshme është në proces blerjeje nga një institucion publik
ose për llogari të tij;
ç) për pasuritë e paluajtshme, për të cilat janë pranuar kërkesa për leje ndërtimi,
që janë në proces shqyrtimi deri në datën e miratimit të zonës së ushtrimit të së drejtës
së preferimit.
3. Pasuria e blerë nëpërmjet ushtrimit të së drejtës së preferimit përdoret vetëm
për interesin publik konkret, për të cilin është zgjedhur. Nëse autoriteti përgjegjës i
planifikimit vendos ta shesë pasurinë e blerë me preferim brenda pesë viteve nga data e
blerjes, ai është i detyruar të njoftojë ish-pronarin e saj ose trashëgimtarët e tij, nëse
kanë interes ta riblejnë atë pasuri.
4. Procedura e detajuar përmes së cilës mund të ushtrohet e drejta e preferimit do
të përcaktohen në rregulloren e zhvillimit.
Seksioni III
Kushtet për zhvillim dhe dokumentet për kontrollin e zhvillimit
Neni 37
Kushtet për zhvillim
Zhvillimi lejohet vetëm në kushtet e përcaktuara nga dokumentet e planifikimit
ose, në mungesë të tyre, të aprovuara nga organi kompetent, të cilat shërbejnë si bazë
për hartimin e dokumentacionit që shoqëron kërkesën për leje ndërtimi.
Neni 38
Leja e zhvillimit
1. Leja e zhvillimit është dokumenti i lëshuar nga autoriteti përgjegjës që
përcakton kushtet zhvillimore për një pronë të caktuar.
2. Leja e zhvillimit është e nevojshme për çdo parcelë dhe jepet me miratimin e
planit të detajuar vendor. Në rastin e parcelave, për të cilat nuk parashikohet hartimi i
një plani të detajuar vendor, leja e zhvillimit jepet me miratimin e planit të përgjithshëm
vendor.
Neni 39
Leja e ndërtimit
1. Leja e ndërtimit është e nevojshme për çdo ndërtim, riparim, restaurim apo
prishje të objekteve ekzistuese, instalim apo ngritje të ndërtimeve të përkohshme, me
përjashtim të rasteve të parashikuara nga neni 41 i këtij ligji.
25
2. Dokumenti i lejes së ndërtimit përshkruan të gjitha kushtet për kryerjen e
punimeve të ndërtimit në përputhje me dokumentacionin shoqërues të aplikimit dhe
normave dhe standardeve të përcaktuara në këtë ligj dhe aktet nënligjore të nxjerra në
zbatim të tij.
3. Përfituesi i lejes së ndërtimit, pronari i ndërtimit, sipërmarrësi, mbikëqyrësi
dhe zbatuesi i punimeve janë përgjegjës solidarisht, sipas nenit 52, shkronjat “e” dhe
“ë”, të këtij ligji, për kryerjen e punimeve në përputhje me këtë ligj, me dispozitat
ligjore që rregullojnë veprimtarinë e ndërtimit në Republikën e Shqipërisë, me
dokumentet e planifikimit në fuqi, si dhe me kushtet dhe kriteret e lejes së ndërtimit.
4. Lejet e ndërtimit të miratuara në kundërshtim me ligjin dhe dokumentet e
planifikimit në fuqi janë absolutisht të pavlefshme.
Neni 40
Afati i lejes së ndërtimit
1. Afati për fillimin e punimeve nuk mund të jetë më i gjatë se 1 vit nga data e
miratimit të lejes së ndërtimit.
2. Afati i përfundimit të punimeve përcaktohet në bazë të kalendarit të punimeve
të miratuar nga autoriteti i planifikimit.
3. Shtyrja e afatit të përfundimit të punimeve dhe ndryshimi i subjektit zbatues të
përcaktuar në lejen e ndërtimit kryhen nga autoriteti që ka miratuar lejen, me kërkesë të
subjektit të pajisur me leje ndërtimi. Shtyrja e afatit të përfundimit të punimeve bёhet
vetëm një herë, për një periudhë jo më të gjatë se afati fillestar i përcaktuar në lejen e
ndërtimit, mbi bazën e një kërkese të dorëzuar brenda afatit të vlefshmërisë së lejes dhe,
në çdo rast, jo më vonë se 45 ditë përpara përfundimit të afatit të lejes. Kërkesa për
shtyrjen e afatit parashtron arsyet për të cilat nuk ka qenë i mundur përfundimi i
punimeve brenda afatit dhe shoqërohet nga kalendari i ri i punimeve dhe vërtetimi i
pagesës së gjobës për shkeljen e afatit, sipas rregullave të vendosura në nenin 52 të këtij
ligji.
4. Kërkesa për shtyrjen e afatit të punimeve konsiderohet e miratuar në heshtje
nëse autoriteti i planifikimit nuk i njofton vendimin përkatës subjektit kërkues brenda
afatit 45-ditor nga dita e depozitimit të kërkesës.
5. Për përfundimin e punimeve të papërfunduara brenda afatit të përcaktuar,
është e detyrueshme pajisja me një leje të re ndërtimi, me përjashtim të rastit kur këto
mund të kryhen me deklaratë punimesh mirëmbajtjeje apo kur kërkohet shtyrja e afatit
të përfundimit të punimeve në lejen e ndërtimit, sipas pikës 3 të këtij neni.
6. Për punimet e filluara prej më shumë se dhjetë vjetësh dhe ende të
papërfunduara, sipas projektit të miratuar, autoriteti përgjegjës për miratimin e lejes së
ndërtimit përcakton mënyrën e ndërtimit të detyruar ose vendos prishjen apo
konfiskimin e ndërtimit.
Neni 41
Deklarata paraprake për kryerjen e punimeve
1. Rregullorja e zhvillimit përcakton listën e ndërtimeve, instalimeve dhe
punimeve që, për shkak të ndërhyrjeve jothelbësore në objekt, natyrës së përkohshme së
instalimeve ose rregullimit të kontrollit të zhvillimit nga një leje apo autorizim tjetër apo
26
nga legjislacion i posaçëm sektorial, nuk kërkojnë pajisjen me një leje ndërtimi dhe janë
objekt i një deklarate paraprake për kryerje punimesh.
2. Në rastet e përcaktuara, sipas pikës 1 të këtij neni, deklarata me shkrim e
depozituar pranë autoritetit përgjegjës të kontrollit të zhvillimit, bashkërisht me
projektin e punimeve, të hartuar dhe nënshkruar nën përgjegjësinë e profesionistëve të
licencuar, është dokumenti i vetëm i mjaftueshëm për fillimin e punimeve të ndërtimit.
3. Autoriteti përgjegjës mund të kundërshtojë deklaratën paraprake për kryerjen
e punimeve, me vendim të arsyetuar, në rast se konstaton mosrespektim të kushteve dhe
kërkesave ligjore që rregullojnë deklaratën paraprake të punimeve.
Neni 42
Certifikata e përdorimit
1. Në fund të procesit të zhvillimit, autoriteti përgjegjës i planifikimit lëshon
certifikatën e përdorimit të objektit, që vërteton përfundimin e punimeve, në përputhje
me kushtet e lejes së ndërtimit ose deklaratës paraprake për kryerje punimesh, si dhe
zbatimin e kritereve të dokumenteve të planifikimit dhe të kontrollit të zhvillimit.
2. Në të gjitha rastet, subjekti që kryen punimet lëshon deklaratën e
përputhshmërisë që konfirmon kryerjen e punimeve në përputhje me normat dhe
standardet e sigurisë në fuqi. Rastet e zbatimit dhe përmbajtja e deklaratës së
përputhshmërisë përcaktohen në rregulloren e zhvillimit.
3. Certifikata e përdorimit lëshohet vetëm kur aktet e kontrollit vërtetojnë
realizimin e punimeve, në përputhje me kushtet e lejes ose deklaratës paraprake për
kryerje punimesh, sipas fazave dhe kritereve të përcaktuara në legjislacionin për
punimet e ndërtimit, në rregulloren e zhvillimit dhe në legjislacionin mjedisor.
4. Në rast se konstatohet mospërputhje e punimeve të kryera me kërkesat, sipas
pikës 3, autoriteti i planifikimit lëshon aktin e konstatimit të mospërputhshmërisë, i cili
jep sugjerimet dhe afatin kohor dhe, nëse afati kohor nuk respektohet, sanksionet për
sigurimin e përputhshmërisë nga zhvilluesi.
5. Certifikata e përdorimit shqyrtohet dhe jepet sipas procedurës dhe afateve të
përcaktuara në legjislacionin për disiplinimin e punimeve të ndërtimit. Në rastet kur nuk
është marrë vendim brenda afateve të përcaktuara dhe subjekti që kryen punimet ka
plotësuar pa shkelje të gjitha aktet administrative, të parashikuara në legjislacionin për
punimet e ndërtimit, certifikata e përdorimit konsiderohet e miratuar në heshtje.
6. Miratimi në heshtje i certifikatës së përdorimit nuk zbatohet në rastet kur:
a) aktet e kontrollit të punimeve të mbajtura nga autoritetet përkatëse kanë
evidentuar shkelje të kushteve të lejes së miratuar;
b) certifikata e përdorimit kërkohet për punime me rrezikshmëri të lartë.
7. Punimet e kryera në zbatim të këtij ligji regjistrohen, sipas ligjit, në regjistrat
e pasurive të paluajtshme, në bazë të certifikatës së përdorimit, të lëshuar sipas
përcaktimeve të këtij ligji ose të miratuar në heshtje. Në rastin e miratimit në heshtje,
punimet e kryera regjistrohen mbi bazën e kërkesës së subjektit për certifikatë
përdorimi, kopjes së dytë të aktit të kolaudimit dhe akteve administrative të
parashikuara në legjislacionin për punimet e ndërtimit.
8. Në rastet e lejeve që mbulojnë një grup ndërtimesh, certifikata e përdorimit
mund të jepet e veçantë për çdo ndërtim, sipas fazave të përfundimit të punimeve të
përcaktuara në lejen e ndërtimit. Certifikata e përdorimit për ndërtimin e fundit jepet
27
vetëm pasi të ketë përfunduar realizimi i të gjitha infrastrukturave që kërkohen nga leja
përkatëse e ndërtimit.
9. Njëkohësisht me lidhjen e kontratës për kalimin e pronësisë së punimeve,
ndërtuesi duhet t’i dorëzojë blerësit një policë sigurimi me afat dhjetëvjeçar me
përfitues blerësin/blerësit dhe me efekt nga data e përfundimit të punimeve, që mbulon
dëmet e ndërtesës, përfshirë dëmet ndaj të tretëve, që rrjedhin kur, për shkak të tokës
ose për defekt të ndërtimit, ndërtimi shembet tërësisht ose pjesërisht, ose paraqet rrezik
të dukshëm shembjeje ose defekte të tjera të rënda, që shfaqen pas lidhjes së kontratës
së kalimit të pronësisë.
Seksioni IV
Procesi i kontrollit të zhvillimit
Neni 43
Aplikimi për leje ndërtimi
1. Aplikimi për leje ndërtimi duhet të kryhet përmes portalit të Regjistrit të
Integruar të Territorit.
2. Aplikimi për leje ndërtimi përmban një përshkrim të hollësishëm të punimeve
që do të kryhen dhe shoqërohet nga dokumentacioni i plotë ndërtimor, përfshirë
projektet e detajuara, të hartuara dhe nënshkruara nën përgjegjësinë e ekspertëve të
licencuar.
3. Rregullorja e zhvillimit do të detajojë përmbajtjen e formularit të aplikimit
dhe listën e plotë të dokumentacionit që duhet të shoqërojë kërkesën.
Neni 44
Shqyrtimi i kërkesës për leje ndërtimi
1. Autoriteti përgjegjës, sipas nenit 27 të këtij ligji, shqyrton aplikimin për leje
ndërtimi sipas parimit me një ndalesë, duke bashkërenduar punën me të gjitha
autoritetet publike të specializuara që duhet të shprehen në lidhje me aplikimin.
2. Autoriteti përgjegjës vendos për lejen e ndërtimit brenda 60 ditëve nga
dorëzimi i aplikimit për leje ndërtimi. Rregullorja e zhvillimit mund të përcaktojë afate
më të shkurtra apo procedura të diferencuara për pajisjen me leje ndërtimi, për punime
me impakt të ulët në territor apo për investime strategjike për vendin.
3. Në rast se autoriteti përgjegjës nuk merr vendim brenda afatit të mësipërm dhe
struktura përgjegjëse e planifikimit pranë autoritetit vendor nuk ka dhënë mendim
negativ lidhur me kërkesën, leja e ndërtimit konsiderohet e dhënë në heshtje. Miratimi
në heshtje nuk zbatohet për lejet e ndërtimit qё janё në kompetencё të KKT-sё, si dhe
për punime të tjera, përfshirë ato me rrezikshmëri të lartë, që përcaktohen nga
rregullorja e zhvillimit apo rregullohen në mënyrë të veçantë nga legjislacioni në fuqi.
4. Në rast refuzimi të kërkesës për leje ndërtimi ose kundërshtimi të deklaratës
paraprake për kryerjen e punimeve, vendimi duhet të jetë i arsyetuar.
28
Neni 45
Kushti për infrastrukturën
1. Përpara se të jepet leja e ndërtimit është e detyrueshme që në zonën ku
propozohet zhvillimi të ekzistojë infrastruktura kryesore dhe dytësore.
2. Infrastruktura dytësore mund të financohet dhe realizohet edhe nga subjekti që
kërkon të pajiset me leje ndërtimi pasi të ketë lidhur një marrëveshje me autoritetin
përgjegjës, ku specifikohen afatet dhe kushtet e financimit dhe realizimit.
Neni 46
Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja
1. Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja zbatohet për zhvillimet
që, sipas këtij ligji, kërkojnë pajisjen me leje ndërtimi dhe llogaritet mbi çmimin
referencë ose preventivin e investimit të ri që kërkohet të kryhet, duke përzgjedhur atë
që ka vlerën më të lartë.
2. Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja paguhet përpara
dorëzimit të dokumentit të lejes së ndërtimit nga autoriteti përgjegjës i planifikimit.
3. Autoriteti vendor i planifikimit nuk e paguan taksën e ndikimit në
infrastrukturë nga ndërtimet e reja për zhvillimet e veta me fonde publike.
Neni 47
Dorëzimi i lejes së ndërtimit
1. Dokumenti i lejes së ndërtimit i dorëzohet kërkuesit të saj nga autoriteti
përgjegjës, jo më vonë se:
a) 15 ditë nga data e marrjes së vendimit për miratimin e lejes së ndërtimit nga
kryetari i bashkisë;
b) 30 ditë nga data e marrjes së vendimit për miratimin e lejes së ndërtimit nga
Këshilli Kombëtar i Territorit.
2. Dorëzimi i lejes së ndërtimit paraprihet nga kryerja dhe dorëzimi i sigurimit të
detyrueshëm për mbulimin e përgjegjësive civile dhe profesionale që rrjedhin nga
mosrespektimi i legjislacionit dhe dokumenteve të planifikimit në fuqi. Përgjegjësitë që
janë objekt sigurimi të detyrueshëm në fushën e ndërtimit detajohen në rregulloren e
zhvillimit.
Neni 48
Rishikimi i kushteve të lejes
1. Kushtet e tjera të lejes së ndërtimit dhe projekti i zbatimit mund të rishikohen
në rast se gjatë kryerjes së punimeve të ndërtimit hasen situata të paparashikuara
ekonomike dhe teknike që e bëjnë të pamundur realizimin e projektit të miratuar me
lejen e ndërtimit.
29
2. Rishikimi kryhet nga autoriteti që ka miratuar lejen, mbi kërkesën e arsyetuar
të subjektit të pajisur me leje ndërtimi, të shoqëruar me relacionin përkatës, të firmosur
nga projektuesi dhe mbikëqyrësi i punimeve.
3. Kushtet e tjera të lejes dhe procedura e rishikimit të tyre, sipas përcaktimeve
të këtij neni, kryhet sipas rregullores së zhvillimit.
Neni 49
Stimuj zhvillimi
Në varësi të llojit dhe volumit të investimeve, prioriteteve të zhvillimit vendor
apo kombëtar apo zbatimit të lejeve të mëparshme të ndërtimit në mënyrën dhe afatet e
caktuara, autoritetet vendore mund të parashikojnë procedura të përshpejtuara apo
incentiva zhvillimi për investitorë apo aplikime të caktuara.
KREU IV
VËZHGIMI, INSPEKTIMI, KUNDËRVAJTJET E DËNIMET
Neni 50
Vëzhgimi i zhvillimeve në territor
1. Çdo autoritet i planifikimit, në përputhje me sferën e tij të juridiksionit dhe të
përgjegjësive, kryen vëzhgime për zhvillimet në territor, me qëllim studimin dhe
vlerësimin e këtyre zhvillimeve, parashikimin e rreziqeve apo të tendencave,
parandalimin e zhvillimeve të dëmshme apo për ndërmarrjen e politikave, miratimin e
dokumenteve apo të kryerjes së veprimeve të përshtatshme për sigurimin e një zhvillimi
të qëndrueshëm të territorit.
2. Autoritetet e planifikimit bashkëpunojnë dhe bashkërendojnë veprimet
ndërmjet tyre dhe bashkëveprojnë e shkëmbejnë informacione e të dhëna.
3. Çdo autoritet i planifikimit përgatit dhe boton në regjistër dhe sipas mjeteve
tradicionale të informimit, brenda fundit të muajit mars të çdo viti, raportin vjetor për
zhvillimet në territorin e tij administrativ gjatë vitit të mëparshëm.
4. AKPT-ja, bazuar në raportet e autoriteteve të tjera, si dhe në vëzhgimet e
kryera prej saj, përgatit dhe boton në regjistër e sipas mjeteve tradicionale të informimit,
brenda fundit të muajit qershor të çdo viti, raportin kombëtar për zhvillimet në territor
gjatë vitit të mëparshëm.
5. Këshilli i Ministrave përcakton strukturën e unifikuar të raporteve të
përmendura në pikat e mësipërme të këtij neni.
Neni 51
Inspektimi
1. Inspektimi ka për mision garantimin dhe mbrojtjen e interesit kombëtar për
një zhvillim të drejtë dhe të qëndrueshëm të territorit, përmes parandalimit të punimeve
dhe ndërtimeve të paligjshme, sipas këtij ligji dhe akteve të nxjerra në zbatim të tij, si
dhe ndëshkimin e drejtë të kundërvajtësve, që shkelin dispozitat e këtij ligji.
30
2. Inspektimi për verifikimin e respektimit të kërkesave ligjore, sipas këtij ligji,
kryhet në përputhje me këtë ligj, aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij dhe
legjislacionit të zbatueshëm për inspektimin e ndërtimit në Republikën e Shqipërisë.
3. Autoritetet e inspektimit bashkëveprojnë dhe bashkërendojnë veprimet
inspektuese ndërmjet tyre, si dhe me autoritetet e planifikimit, me qëllim rritjen e
efektivitetit të inspektimit. Kur vihet në dijeni të fakteve, edhe pse ato mund të mos jenë
brenda sferës së tij të juridiksionit dhe përgjegjësive, çdo autoritet i inspektimit njofton
menjëherë autoritetin tjetër përgjegjës ose të interesuar.
4. Aktet e nxjerra nga autoritetet e inspektimit gjatë veprimtarisë së tyre ose të
ankimit botohen në regjistër e sipas mjeteve tradicionale të informimit.
5. Të dhënat e përmbledhura dhe konkluzionet e veprimtarisë së inspektimit janë
pjesë e raportit vjetor për zhvillimet në territor.
Neni 52
Kundërvajtjet administrative
1. Në kuptim të këtij ligji, shkeljet e mëposhtme, pavarësisht nëse përbëjnë
vepër penale, përbëjnë kundërvajtje administrative dhe dënohen si më poshtë:
a) moskryerja e takimit publik dhe këshillimit, sipas neni 24 të këtij ligji,
dënohet me gjobë nga 50 000 lekë deri në 100 000 lekë;
b) shkelja e afateve të botimit në regjistër të akteve dhe projektakteve, për të
cilat botimi është i detyrueshëm sipas këtij ligji dënohet me gjobë nga 50 000 lekë deri
në 100 000 lekë;
c) miratimi i lejes së ndërtimit dhe lëshimi i certifikatës së përdorimit, në
kundërshtim me këtë ligj ose me dokumentet e planifikimit në fuqi, dënohet me gjobë
nga 1 000 000 lekë deri në 3 000 000 lekë. Mosveprimet e pambështetura në ligj, me
pasojë miratimin në heshtje në kundërshtim me ligjin, dënohen me gjobë nga 1 000 000
lekë deri në 5 000 000 lekë;
ç) mosrespektimi i afatit të dorëzimit të dokumentit të lejes, sipas nenit 47 të
këtij ligji, dënohet me gjobë nga 300 000 lekë deri në 500 000 lekë;
d) mosdeklarimi i punimeve që përjashtohen nga detyrimi i pajisjes me leje,
sipas nenit 41 të këtij ligji, dënohet me gjobë nga 50 000 lekë deri në 150 000 lekë;
dh) shkelja e afatit të fillimit apo përfundimit të punimeve, sipas nenit 40 të këtij
ligji, dënohet me gjobë nga 100 000 lekë deri në 500 000 lekë;
e) kryerja e punimeve pa leje dënohet me gjobë të barabartë me vlerën e
punimeve të kryera pa leje, por në çdo rast jo më pak se 500 000 lekë, dhe me prishje
ose konfiskim për interes publik të punimeve të kryera;
ë) kryerja e ndryshimeve në projekt apo e punimeve në shkelje të kushteve të
lejes:
i) pa pasoja në krijimin e shtesave në sipërfaqe dhe vëllim ndërtimor, dënohet
me gjobë të barabartë me vlerën e punimeve të kryera pa leje, por në çdo rast jo më pak
se 300 000 lekë, pezullim të punimeve dhe me masën e përcaktuar në përfundim të
procedurës, sipas pikave 3 dhe 4, të këtij neni;
ii) me pasoja në krijimin e shtesave në sipërfaqe dhe vëllim ndërtimor, dënohet
me gjobë të barabartë me vlerën e punimeve të kryera pa leje, por në çdo rast jo më pak
se 500 000 lekë, dhe me prishje ose konfiskim për interes publik të punimeve të kryera
pa leje.
31
f) përdorimi i objektit pa lëshimin e certifikatës së përdorimit dënohet me gjobë
nga 300 000 lekë deri në 500 000 lekë;
g) vazhdimi i punimeve me gjithë vendimin administrativ për pezullimin ose
ndërprerjen e tyre dënohet me prishje dhe me gjobë nga 10 000 lekë deri në 20 000 lekë;
gj) hartimi i projektit të ndërtimit, kryerja e oponencës, mbikqyrjes, zbatimit të
punimeve dhe kolaudimit të objektit në kundërshtim me ligjin, dokumentet e
planifikimit ose me lejen e ndërtimit, pavarësisht nëse përbën vepër penale, përbën
kundravajtje administrative dhe dënohet me gjobë nga 1 000 000 deri në 3 000 000
lekë lekë.
2. Vlera e punimeve të kryera pa leje, sipas pikës 1, shkronjat “e” dhe “ë”, të
këtij neni, llogaritet sipas kostos mesatare të ndërtimit, të përcaktuar me udhëzim të
Këshillit të Ministrave.
3. Në rastin e konstatimit të ndryshimeve në projekt apo shkeljeve të kushteve të
lejes, pa pasoja në krijimin e shtesave në sipërfaqe e vëllim ndërtimor dhe volume
shtesë, autoriteti i inspektimit, krahas dënimit sipas nënndarjes “i”, të shkronjës “e”, të
këtij neni, pezullon punimet dhe i cakton një afat deri në 45 ditë subjektit për të aplikuar
për pajisjen me leje të punimeve të kryera në ndryshim të projektit dhe lejes së miratuar
pranë autoritetit vendor dhe njofton autoritetin e planifikimit. Aplikimi për pajisjen me
leje shoqërohet nga dokumentacioni tekniko-ligjor, argumentimi teknik për ndryshimet
në projekt apo për mosrespektimin e kushteve të lejes dhe vërtetimi i pagesës së gjobës.
Në rast se subjekti nuk aplikon brenda afatit, autoriteti i planifikimit merr vendim, sipas
pikës 4 të këtij neni, në lidhje me ndërtimin.
4. Autoriteti i planifikimit shqyrton kërkesën e paraqitur, sipas pikës 3, të këtij
neni, dhe mund të miratojë lejen për ndryshimet në projekt apo punimet jashtë kushteve
të lejes, vetëm në rast se ndërtimi nuk është në kundërshtim me dokumentet e
planifikimit dhe kontrollit të zhvillimit, dhe nuk cenon të drejtat pronësore të personave
të tjerë, si dhe qëndrueshmërinë e sigurinë e objektit. Në rastet kur ndërtimi është në
përputhje me kërkesat e mësipërme, autoriteti i planifikimit merr vendim për miratimin
e kërkesës dhe pajisjen me leje. Në rast të kundërt, autoriteti përgjegjës vendos prishjen
e ndryshimeve apo punimeve jashtë kushteve të lejes. Kur prishja nuk mund të kryhet
pa cenuar pjesën e ndërtimit në konformitet me projektin dhe lejen e miratuar, autoriteti
i planifikimit vendos një gjobë të barabartë me dyfishin e vlerës së punimeve të kryera
në shkelje të lejes, por në çdo rast jo më pak se 1 000 000 lekë. Pas pagesës së gjobës,
autoriteti përgjegjës miraton lejen e ndërtimit për punimet përkatëse.
5. Për shkeljet e kryera nga subjekti ndërtues, projektuesi, mbikëqyrësi dhe
kolaudatori, strukturat e kontrollit paraqesin menjëherë kërkesën për heqjen e licencës.
Autoritetet përkatëse janë të detyruar të marrin vendim për heqjen e licencës brenda
pesë ditëve. Subjekti, të cilit i është hequr licenca, nuk mund të pajiset më me të njëjtën
licencë për 5 vitet në vijim.
6. Vendimi për prishjen e ndërtimeve përmban edhe detyrimin e prishjes së
menjëhershme të ndërtimit dhe kthimin e truallit në gjendjen e mëparshme me
shpenzimet e kundërvajtësit.
7. Për shkeljet që përbëjnë vepër penale, autoritetet e inspektimit, krahas dënimit
për kundërvajtjet e konstatuara, sipas këtij neni, bëjnë menjëherë kallëzim për ndjekje
penale.
8. Dispozitat e parashikuara në këtë nen për ndërtimet pa leje zbatohen edhe në
rastin e shfuqizimit të lejes së ndërtimit me vendim të gjykatës ose autoritetit
kompetent.
32
Neni 53
Ekzekutimi i dënimeve
1. Gjobat e përcaktuara, sipas nenit 52, të këtij ligji, vendosen nga autoriteti
përgjegjës i inspektimit.
2. Autoriteti kombëtar i inspektimit vendos, sipas nenit 52, të këtij ligji, për
shkeljet e konstatuara në nivel kombëtar, sipas përcaktimeve të këtij ligji.
3. Autoriteti kombëtar i inspektimit kontrollon zbatimin e dispozitave të këtij
ligji nga autoriteti vendor i inspektimit dhe ushtron detyrat e tij për çështje të rëndësisë
kombëtare në planifikimin dhe kontrollin e zhvillimit të territorit, kur konstaton shkelje
të dispozitave të këtij ligji dhe kur ato nuk janë ushtruar nga autoriteti vendor i
inspektimit.
4. Autoriteti kombëtar i inspektimit, kur konstaton se cenohet parimi i interesit
kombëtar për zhvillimin e territorit nga ndërtimet pa leje, vepron në përputhje me
dispozitat e legjislacionit në fuqi për çështjet dhe zonat e rëndësisë kombëtare.
5. Masa e gjobës përcaktohet, në çdo rast, në përpjesëtim të drejtë me natyrën e
kundërvajtjes së konstatuar, me përgjegjësinë dhe pjesëmarrjen në vendimmarrje të
zyrtarit ose të kundërvajtësit dhe me faktin nëse kundërvajtësi është përsëritës apo jo.
6. Në rast përsëritjeje të kundërvajtjes, kundërvajtësi dënohet me dyfishin e
vlerës së gjobës.
7. Procedurat e konstatimit të kundërvajtjes, të njoftimit të kundërvajtësit,
vendimit, ankimit dhe masave të tjera administrative, kundrejt shkeljeve të këtij ligji, si
dhe ekzekutimi i dënimit rregullohen sipas dispozitave të legjislacionit në fuqi që
rregullojnë inspektimin e ndërtimit.
KREU V
REGJISTRI I INTEGRUAR I TERRITORIT
Neni 54
Regjistri i planifikimit të territorit
1. Funksionet themelore të regjistrit janë:
a) regjistrimi i informacionit ligjor e fizik të të drejtave apo kufizimeve publike e
private mbi tokën dhe transformimet që ajo pëson për shkak të zhvillimit;
b) njoftimi, në formë e format të përshtatshëm, i projektakteve dhe akteve të
lidhura me planifikimin dhe kontrollin e zhvillimit të territorit;
c) çdo funksion tjetër që mund t’i jepet me ligj.
2. Funksionimi dhe përdorimi i regjistrit nuk shmangin detyrimin për botim,
sipas mjeteve të tjera tradicionale të informimit, në rast se parashikohet me ligj.
Neni 55
Organizimi dhe funksionimi i regjistrit
1. Informacioni në regjistër organizohet sipas një rrjeti të integruar e
shumëqëllimësh të bazave të të dhënave shtetërore për tokën dhe zhvillimet në të, të
33
pavarura e ndërvepruese ndërmjet tyre. Autoritetet përgjegjëse ndërtojnë, administrojnë
e mirëmbajnë bazën e tyre të të dhënave, pjesë përbërëse të regjistrit, sipas një platforme
teknike, strukture dhe standardeve të përbashkëta gjeodezike e GIS-it për të siguruar
përputhshmërinë e ndërveprimin ndërmjet tyre dhe shkëmbimin e përdorimin e
informacionit të regjistruar në to.
2. Të dhënat e botuara në regjistër aksesohen lirisht nga publiku nëpërmjet
komunikimit elektronik me internet, përveç atyre që mbrohen me ligj. Si rregull, aksesi
në regjistër është falas dhe përmbajtja e akteve të përfshira në të është publike. Për
shërbime të caktuara mund të zbatohet një tarifë, për të cilën publiku informohet
paraprakisht.
3. Bazat e të dhënave shtetërore GIS administrohen nga autoritetet e planifikimit
dhe institucionet e tjera publike, në nivel kombëtar e vendor, sipas përgjegjësive të
përcaktuara në këtë ligj dhe legjislacionit në fuqi. Çdo autoritet i planifikimit regjistron
të dhënat sektoriale në regjistër dhe i boton ato.
4. Autoritetet kombëtare e vendore të planifikimit dhe institucionet e tjera
publike kontribuojnë proporcionalisht në ngritjen, administrimin dhe mirëmbajtjen e
regjistrit.
Neni 56
Botimi në regjistër
1. Të gjitha projektaktet ose aktet e miratuara, që lidhen me planifikimin,
zhvillimin dhe kontrollin e zhvillimit të territorit, përfshirë dokumentacionin shoqërues
dhe vërejtjet apo propozimet gjatë bashkërendimit të planifikimit, janë të detyrueshme
për botim, përveç atyre llojeve, të cilat:
a) përjashtohen me ligj;
b) janë akte të brendshme të një autoriteti kombëtar ose vendor;
c) janë akte ose dokumentacion shoqërues, botimi i të cilave ndalohet nga
legjislacioni në fuqi.
2. Botimi në regjistër, kur nuk është përcaktuar ndryshe me ligj, është kusht i
nevojshëm dhe i mjaftueshëm për hyrjen në fuqi të aktit.
3. Pavarësisht nga përcaktimet e pikës 1, të këtij neni, mund të botohet në
regjistër, me nismën e autoritetit përgjegjës të planifikimit, çdo akt tjetër që nuk është i
detyrueshëm për botim, literaturë, metodologji, studime dhe çdo njoftim me interes për
publikun.
4. Për aq sa nuk parashikohet ndryshe në këtë ligj, projektaktet dhe aktet që janë
të detyrueshme për botim në regjistër botohen në regjistër brenda 10 ditëve nga data e
vendimit përkatës.
Neni 57
Rregullat për regjistrin
Në zbatim të dispozitave të mësipërme të këtij kreu, Këshilli i Ministrave nxjerr
akte nënligjore për miratimin e:
a) rregullave për mbështetjen me burime financiare të autoriteteve kombëtare e
vendore të planifikimit dhe institucioneve të tjera publike në lidhje me mirëmbajtjen dhe
funksionimin e regjistrit;
34
b) strukturës dhe standardeve të përbashkëta gjeodezike dhe të GIS-it;
c) rregullave për krijimin, administrimin, ruajtjen dhe mirëmbajtjen e të dhënave
e për strukturën dhe formatet e regjistrimit;
ç) formateve elektronike të kërkesave për zhvillim dhe lejeve që botohen në
regjistër;
d) rregullave të lidhjes në rrjet dhe të transferimit të ndërsjellë të të dhënave
ndërmjet autoriteteve të planifikimit dhe institucioneve të tjera shtetërore;
dh) detyrimeve dhe të drejtave të autoriteteve kombëtare, rajonale e vendore, të
planifikimit për regjistrin;
e) shërbimeve dhe tarifave përkatëse për to.
KREU VI
DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT
Neni 58
Hartimi i dokumenteve të planifikimit
1. Ngarkohet Këshilli i Ministrave të miratojë Planin e Përgjithshëm Kombëtar
jo më vonë se 20 muaj nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
2. Dokumentet e planifikimit, të cilat janë në proces hartimi në momentin e
hyrjes në fuqi të Planit të Përgjithshëm Kombëtar, i nënshtrohen procesit të rishikimit në
përputhje me të.
3. Ngarkohen autoritetet vendore të planifikimit të miratojnë dokumentet
vendore të planifikimit jo më vonë se 2 vjet nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
4. Për dokumentet e planifikimit, të cilat janë në proces hartimi në momentin e
hyrjes në fuqi të këtij ligji zbatohen dispozitat e këtij ligji.
5. Në funksion të ngritjes së një sistemi të integruar të planifikimit në rang
kombëtar, ngarkohet AKPT-ja të kryejë analizën e dokumenteve ekzistuese, vlerësimin
e dokumenteve të planifikimit që janë të nevojshme për gjithë territorin e Republikës së
Shqipërisë, dhe përllogaritjen e kostove dhe afateve të nevojshme për hartimin e tyre.
Neni 59
Dokumentet e kontrollit të zhvillimit
1. Kërkesat për leje zhvillimi/ndërtimi në proces shqyrtimi në momentin e hyrjes
në fuqi të këtij ligji të vlerësohen në përputhje me dispozitat e këtij ligji.
2. Lejet e zhvillimit/ndërtimit të miratuara përpara hyrjes në fuqi të këtij ligji
zbatohen në përputhje me kushtet e lejes përkatëse.
3. Dorëzimi i dokumentit të lejes së ndërtimit për lejet e miratuara përpara hyrjes
në fuqi të këtij ligji duhet të përfundojë brenda 15 ditëve nga hyrja në fuqi e këtij ligji.
4. Zgjatja e afatit të lejes dhe ndryshimi i subjektit zbatues për lejet e ndërtimit të
miratuara përpara hyrjes në fuqi të këtij ligji kryhen sipas përcaktimeve të këtij ligji.
35
Neni 60
Aktet nënligjore
Ngarkohet Këshilli i Ministrave që, brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e këtij
ligji, të nxjerrë aktet nënligjore në zbatim të neneve përkatëse të këtij ligji.
Neni 61
Shfuqizime
1. Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, ligji nr. 10 119, datë 23.4.2009, “Për
planifikimin e territorit”, i ndryshuar, dhe aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij
shfuqizohen.
2. Ligji nr. 96/2013, datë 4.3.2013, shfuqizohet.
Neni 62
Hyrja në fuqi
Ky ligj hyn në fuqi më 1 tetor 2014.
K R Y E T A R I
Ilir META
Miratuar në datën 31.7.2014

You may also like...