MODEL RREGULLORE PËR KËSHILLAT BASHKIAKË

MODEL

RREGULLORE PËR KËSHILLAT BASHKIAKË

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tetor 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HYRJE

Misioni dhe Vlerat e Vetëqeverisjes së Mirë Bashkiake

Mirëqënja e shoqërisë nuk arrihet vetëm nga mirëqënja e individit por edhe nga cilësia e jetës sonë kolektive, nga faktorë si cilësia dhe drejtësia e sistemit politik dhe e qeverisjes, nga shëndeti i demokracisë dhe niveli i pjesëmarrja e qytetarëve në jetën publike. Në avancimin e mirëqënjes së shoqërisë qeveria vendore ka dy role kryesore, atë të avancimit të zhvillimit të qëndrueshëm dhe dhënjes së shërbimeve cilësore, dhe atë të sigurimit të stabilitetit dhe demokracisë vendore dhe nxitjes së pjesëmarrjes së qytetarëve. Avancimi i cilësisë dhe modernizimi i qeverisë bashkiake është kyç për një qeverisje bashkiake që përformon, dhe mund të arrihet duke inkurajuar dhe promovuar parimet e jetës publike dhe ato të qeverisjes së mirë, duke mbrojtur dhe promovuar të drejtat e njeriut, si dhe duke zbatuar standarde të larta të sjelljes nga ana e të gjithë zyrtarëve bashkiakë, veçanërisht të zyrtarëve të zgjedhur.

Këshilli i Bashkisë, si organi përfaqësues dhe vendimarrës i qeverisë bashkiake, i ushtron përgjegjësitë e tij qeverisëse, duke respektar parimet e demokracisë vendore, transparencës qeverisëse, ligjshmërisë, si dhe duke përdorur me ekonomi, efiçencë dhe efektivitet burimet njerëzore, financiare, fizike e natyrore, si dhe teknologjike të Bashkisë.

 

Bashkia e ________ ushtron të drejtat, detyrimet dhe kompetencat e saj në kuadër të misionit të vetëqeverisjes dhe duke siguruar qeverisje në një nivel sa më afër qytetarëve, ajo gëzon të drejtën t’i drejtohen organeve gjygjësore me qëllim që të sigurojë mbrojtjen e ushtrimit të lirë të kompetencave të organeve të saj dhe respektimin e parimeve të autonomisë vendore të njohura nga Kushtetuta dhe legjislacioni. Bashkia gëzon, brenda Ligjit, liri të plotë për të ushtruar iniciativën e saj për çdo çështje që nuk është jashtë kompetencës së tyre apo që mund t’i ketë kaluar një autoriteti tjetër.

Në misionin e vet vetëqeverisës, Bashkia:

 1. a) njeh ekzistencën e identiteteve dhe vlerave të ndryshme të bashkësive;
 2. b) respekton të drejtat dhe liritë themelore të shtetasve, të sanksionuara në Kushtetutë dhe në ligje të tjera;
 3. c) përzgjedh lloje të ndryshme shërbimesh dhe lehtësish të tjera publike vendore në dobi të bashkësisë;

ç) ushtron me efektivitet funksionet dhe kompetencat

 1. d) ofron shërbime në forma të përshtatshme, bazuar në nevojat e anëtarëve të bashkësisë, dhe në përputhje me standardet e kërkuara me ligj ose akte të tjera normative.
 2. e) nxit pjesëmarrjen efektive dhe gjithëpërfshirëse të bashkësisë në qeverisjen vendore;

Këshilli Bashkiak, si ogani përfaqësues i qeverisë bashkiake (Ligji 139/2015, neni 7/2) ka tre role kryesore: 1- përfaqësues, 2- vendimarrës dhe 3- mbikqyrës. Qeverisja bashkiake përfaqësuese dhe demokratike kërkon që Këshilltarët Bashkiakë të jenë të pavarur, të paanshëm dhe të përgjegjshëm ndaj banorëve, zgjedhësve dhe territorit të juriksionit të vendimarrjes së tyre; që vendimet dhe politikat e Këshillit Bashkiak të bëhen në interest të komunitetit dhe territorit të Bashkisë, sipas kërkesave të Ligjit dhe kësaj rregullore dhe në respekt të strukturës organizative të Bashkisë; që autoriteti i Këshilltarëve Bashkiakë të mos përdoret për përfitime personale; që politikëbërja dhe vendimarrja të jetë sa më përfshirëse, dhe që bashkësia të ketë besim në integritetin e vendimarrjen e Këshillit Bashkiak. Një parim i një proçesi të drejtë vendimarrës ështe që: “Ai që ka përgjegjësinë për të vendosur duhet të dëgjojë”, dhe zbatimi i këtij parim kërkon që Këshilli dhe Këshilltarët Bashkiak duhet të dëgjojnë zërin e komunitetit dhe grupeve të interesit të bashkisë përpara se të marrin vendime.

Kjo rregullore krijon rregulla, procedura dhe standarde për veprimtarinë dhe veprimet e Këshillit, si dhe për marrëdhënjet e Këshillit me aktorët e tjerë qeverisës dhe në komunitete. Rregulloja përcakton standarde të sjelljes për Këshilltarët, veprime që janë të papajtueshme me standardet e etikës dhe të konfliktin e interest në vendimarrje, duke siguruar ndërkohë mjetet efektive për zbatimin e këtyre standarteve.

Këshilli Bashkiak si organ kolegjial i zgjedhur, udhëhiqet në veprimtarinë e Tij nga zbatimit i Ligjit. Kjo nuk përjashton mundësinë e ndërmarrjes nga Këshilli të nismave me interes publik vendor për çështje që nuk i ndalohen me ligj ose që nuk i janë dhënë me ligj një organi tjetër shtetëror.

Këshilltarët Bashkiakë pranojnë që shërbimi publik është një besim i shenjtë dhe për këtë duhet të përpiqen të përmbushin standardet më të larta etike në ushtrimin e detyrës së tyre. dhe ato duhet të demonstrojnë integritet në ushtrimin e fuksioneve dhe zbatimin e detyrave që i janë ngarkuar më ligj, do të demonstrojnë përgjegjshmëri dhe llogaridhënje ndaj Ligjit dhe bashkësisën që i shërbejmë, si dhe administrim efektiv dhe kujdestari ndaj burimeve të bashkisë.

 

 

TITULLI I

ORGANIZIMI DHE FUNKSIONIMI I KËSHILLIT BASHKIAK

KREU I

 • DISPOZITA tË pËrgjithshme

Neni 1

Objekti

Kjo Rregullore përcakton rregullat e organizimit dhe funksionimit të Këshillit Bashkiak Bashkia______ (në vijim Këshilli), procedurën e miratimit të vendimeve të Këshillit, monitorimin e procesit të zbatimit të vendimeve të Këshillit, marrëdhëniet e Këshillit me Kryetarin dhe administratën e Bashkisë, institucionet e agjencitë qeveritare qendrore dhe rajonale, si dhe rregullat për interpretimin dhe ndryshimin e Rregullores.

 

Neni 2

Qëllimi i rregullores

Qëllimi kësaj rregulloreje është:

 1. Të mundësojë rregullimin e funksionimit dhe kontrollin e vendimmarrjes së qeverisë bashkiake;
 2. Të garantojë një vendimmarrje të ligjshme, efikase dhe eficiente të Këshillit;
 3. Të forcojë marrëdhëniet institucionale dhe të përcaktojë modalitetet e bashkëpunimit mes Këshillit dhe Kryetarit të Bashkisë;
 4. Të garantojë ushtrimin e së drejtës së përfaqësimit politik;
 5. Të garantojë të drejtën për informim të qytetarëve dhe transparencën gjatë procesit të vendimmarrjes së Këshillit.
 6. Të garantojë barazinë gjinore në të gjitha nivelet e qeverisjes lokale.

 

 

 

Neni 3

Baza ligjore

Rregullorja e Këshillit Bashkiak është një akt nënligjor që miratohet nga Këshilli Bashkiak, në bazë dhe për zbatim të:

 1. Ligji nr. 8417 datë 21.10.1998 “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar;
 2. Ligji nr. 8137 datë 31.07.1996 “Për ratifikimin e Konventës Europiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore”;
 3. Ligji nr. 8548 datë 11.11.1999 “Për Ratifikimin e Kartës Europiane të Autonomisë Vendore“;
 4. Ligji nr. 44 datë 30.4.2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë;
 5. Ligji nr. 115 datë 31.7.2014 “Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive te qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”;
 6. Ligji 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar;
 7. Ligji nr. 152 datë 17.10.2013 “Për Nëpunësin civil”;
 8. Ligji nr. 139 datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen vendore”;
 9. Ligji nr. 8480, date 27.5.1999, “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”Ligji nr. 107 datë 27.10.2016 “Për Prefektin e Qarkut”;
 10. Ligji nr. 119 datë 18.09.2014 “Për të drejtën e informimit”;
 11. Ligji nr. 146 datë 301.10.2014 “Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik”;
 12. Ligji nr. 68 datë 27.04. 2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”;
 13. Ligji nr. 8756, datë 26.3.2001 “Për emergjencat civile”, i ndryshuar;
 14. Ligji Nr. 9970/2008 “Për barazinë gjinore në shoqëri”;
 15. Ligji nr. 10221 datë 4.2.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”;
 16. Ligjit nr. 9154 datë 06.11.2003 “Për Arkivat”;
 17. Ligji 9367/ 2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave”
 18. Ligji 9131/ 2003 “Për rregullat e etikës në administratën publike”
 19. Ligji 114 datë 22.10.2015 2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”

 

 

Neni 4

 

Parimet e përgjithshme të funksionimit të Këshillit

 1. Parimet e funksionimit të Këshillit janë:
 2. a) Interesi publik – Këshilltarët duhet të veprojnë vetëm në bazë të interesit publik dhe jo atij personal. Ata nuk duhet të përdorin pozicionin si këshilltar për të përfituar për veten. Këshilltari është ruajtësi i interesit publik dhe prandaj sjellja, veprimet dhe vendimet e tij duhet të reflektojnë në çdo rast këtë përgjegjësi.
 3. b) Integriteti – Këshilltarët duhet të shmangin vënien e vetes nën detyrime ndaj njerëzve dhe organizatave që mund të përpiqen në mënyrë të papërshtatshme t’i influencojnë ata në punën dhe vendimet e tyre. Këshilltarët duhet të mos veprojnë ose marrin vendime me qëllim që të marrin përfitime financiare ose materiale për veten dhe familjarët e tyre. Ata duhet të deklarojnë çdo konflikt interesi gjatë procesit vendimmarrës.
 4. c) Objektiviteti – Këshilltarët duhet të veprojnë dhe të marrin vendime në mënyrë të paanshme, të drejtë dhe në bazë të meritës, duke përdorur evidencat më të besueshme dhe pa diskriminime apo paragjykime..

ç) Përgjegjshmëria – Këshilltarët janë përgjegjës ndaj zgjedhësve të tyre dhe publikut në përgjithësi për sjelljet, veprimet dhe vendimet e tyre.

 1. d) Transparenca – Këshilltarët duhet të veprojnë dhe të marrin vendime në mënyrë të hapur dhe transparente. Informacioni nuk duhet t’i mbahet publikut, vetëm nëse ka arsye të qarta dhe ligjore për ta bërë këtë.
 2. dh) Ndershmëria – Këshilltarët duhet të jenë të ndershëm dhe të besueshëm gjatë ushtrimit të funksionit të tyre.
 3. e) Lidershipi – Këshilltarët duhet të demonstrojnë këto parime në sjelljen e tyre. Ata duhet të promovojnë në mënyrë aktive dhe të mbështesin në mënyrë solide këto parime, si dhe të jenë të gatshëm të sfidojnë sjelljet që bien ndesh me këto parime, kudo dhe kurdoherë që të ndodhin.
 4. f) Barazia dhe mosdiskriminimi – Këshilltarët duhet të veprojnë dhe të marrin vendime duke mundësuar akses dhe mbështetje të barabartë ndaj qytetarëve në shërbime nëpërmjet integrimit gjinor dhe gjithëpërshirjes në programet e Bashkisë.

2.Këshilli inkurajon shoqërinë civile për monitorimin e zbatimit të parimeve të jetës publike nga ana e Këshillit dhe Këshilltarëve, dhe shqyrton në Mbledhjen e Këshillit raportin përkatës të shoqërisë civile. Mbi bazën e këtij raporti Këshilli miraton masat për zbatimin e parimeve të jetës publike nga Këshilli dhe Këshilltarët.

 

Neni 5

Barazia Gjinore dhe Mosdiskriminimi

 1. Këshilli njeh se pjesëmarrja e balancuar e grave dhe burrave në vendimmarrje është parakusht për një shoqëri demokratike dhe se barazia e grave dhe burrave përbën një të drejtë themelore. Kjo e drejtë duhet të zbatohet nga organet e Bashkisë në të gjitha fushat e tyre të përgjegjësisë, ndër të cilat edhe detyrimi për të eliminuar të gjitha format e diskriminimit, qofshin të drejtpërdrejta ose jo të drejtpërdrejta, si dhe miratimin e strategjive të përshtatshme dhe marrjen e të gjitha masave të duhura për promovimin e një përfaqësimi dhe pjesëmarrjeje të balancuar të grave dhe burrave në të gjitha sferat e vendimmarrjes.
 2. Këshilli i Bashkisë________ në ushtimin e veprimtarise së tij zbaton kërkesat e Ligjit 9970/2008 “Për barazinë gjinore në shoqëri”[1] dhe Ligjit 139/2015 “Për vetqeverisjen vendore”, dhe më konkretisht, por jo vetëm:
 3. Këshilli Bashkiak në vendimarrje e tij për ofrimin e shërbimeve publik mundëson hartimin dhe vendosjen e një sistemi treguesish të përformacës së ofrimit të shërbimeve, përfshirë edhe aspektin gjinor për matjen e performancës;
 4. Këshilli Bashkiak në ushtrimin e veprimtarise së tij zbaton kërkesat e nenit 15/1/a të Ligjit 9970/2008 “Për barazinë gjinore në shoqëri”, i cili parashikon përfaqësimin e barabartë gjinor në të gjitha organet e pushtetit ekzekutiv dhe në institucionet e tjera publike duke siguruar së paku përfaqësim në masën mbi 30 për qind për secilën gjini, në organet e tyre kryesuese, si dhe respektimin në mënyrë të njëjtë për secilën gjini të procedurave dhe kritereve të konkurrimit, gjatë emërimit në organet kryesuese, duke e konsideruar barazin gjinore si një tregues të qeverisjes së mirë;
 5. Këshilli Bashkiak në të drejtën dhe përgjegjësinë e tij për vetëqeverisje, krijon komisione, komitete ose borde për kryerjen e funksioneve të veçanta sa herë që paraqitet nevoja, duke respektuar Ligjin për barazinë gjinore;
 6. Këshilli Bashkiak zbaton kërkesat ligjore për barazinë gjinore si në rastin e zgjedhjes së Kryetarit dhe Zëvendëskryetarëve të Këshillit.
 7. Në rastin e krijimit të vendit bosh, që lidhet me humbjen e mandatit të anëtarit të këshillit të qarkut nga një anëtar i Këshillit Bashkiak, ai zëvendësohet nga Këshilli Bashkiak, duke respektuar Ligjin për barazinë gjinore;
 8. Këshilli në procesin hartimit të programit buxhetor afatmesëm duhet të mundësojë që të paktën një nga objektivat e politikave të programeve duhet të adresojë problematika të pabarazisë gjinore ose respektimin e plotë të barazisë gjinore, duke identifikuar qartazi produktet dhe treguesit e tjerë të matshëm me bazë gjinore;
 9. Këshilli në përgjegjësinë e tij për miratimin e mënyrës dhe rregullave të votimit për përbërjen e kryesisë së fshatit, si dhe në përcaktimin e rregullave të përgjithshme të organizimit e të funksionimit të këshillave komunitarë të lagjeve, mundëson respektimin e Ligjit për barazinë gjinore;
 10. Këshilli Bashkiak në vendimarrjen për krijimin dhe administrimin e skemave vendore të granteve për bujqësinë e zhvillimin rural, të financuara nga buxheti vendor dhe/ose me bashkëfinancim nga të tretët, garanton akses të balancuar gjinor në skemat e granteve. Gjithashtu Këshilli garanton akses të balancuar gjinor edhe në vendimarrjen për dhënien e granteve financiare për mbështetjen e aktiviteteve të biznesit të vogël e të mesëm;
 11. Këshillit Bashkiak, nëpërmjet Sekretariatit të tij, harton dhe përditëson evidencën me të dhëna mbi përfaqësimin gjinor në Këshill dhe në strukturat e ngritura nga Këshilli, si dhe e raporton atë në faqen zyrtare të internetit të Bashkisë, si dhe grumbullon, mirëmban dhe publikon të dhëna gjinore për pjesëmarrjen e publikut në aktivitete e organizuara në Këshilli si në dëgjesat publike dhe takimet e tjera me publikun.

 

 

 1. Këshilli në veprimtarinë e tij duhet të respektojë kërkesat e Ligjit nr. 10221 datë 4.2.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, i cili njeh se askush nuk mund të diskriminohet në lidhje me gjininë, racën, ngjyrën, etninë, gjuhën, identitetin gjinor, orientimin seksual, bindjet politike, fetare ose filozofike, gjendjen ekonomike, arsimore ose shoqërore, shtatzëninë, përkatësinë prindërore, përgjegjësinë prindërore, moshën, gjendjen familjare ose martesore, gjendjen civile, vendbanimin, gjendjen shëndetësore, predispozicione gjenetike, aftësinë e kufizuar, përkatësinë në një grup të veçantë, ose me çdo shkak tjetër.

 

Neni 6

Përkufizime

 

1.Në këtë rregullore, termat kanë kuptimin sipas legjislacionit përkatës në fuqi.

 1. Në çdo rast përdorimi a interpretimi, do të merren përkufizimet e dhëna në Aneksin nr. bashkangjitur Rregullores.

 

Neni 7

 

Stema dhe vula e Këshillit Bashkiak

 

 1. Këshilli përdor stemën e Republikës së Shqipërisë dhe vulën zyrtare, sipas legjislacionit në fuqi.
 2. Këshilli Bashkiak, bazuar në traditën dhe historinë e qytetit, miraton me vendim Stemën e Bashkisë.
 3. Stema e Bashkisë përdoret në mjediset e Bashkisë, mjediset publike, në dokumente e akte të brendshme, në korrespondenca me të tretë, në botime e publikime ose në veprimtari, të cilat organizohen nga organet e qeverisjes vendore.

 

Neni 8

 

Selia

 1. Selia e Këshillit Bashkiak është në ________.
 2. Këshilli Bashkiak ose organet e punës së tij mund të mbajnë mbledhje edhe jashtë selisë. Kryesia e Këshillit cakton vendin kur mbledhja e Këshillit bëhet jashtë selisë, ndërsa për komisionet vendi caktohet nga kryesia e komisionit.

 

 

KREU II

KONSTITUIMI DHE ORGANIZIMI I MBLEDHJES SË PARË TË KËSHILLIT BASHKIAK

 

Neni 9

Organizimi i Mbledhjes së Parë të Këshillit Bashkiak

 

 1. Këshilli Bashkiak i ____________ përbëhet nga _________ anëtarë. Anëtarët e Këshillit Bashkiak, zgjidhen sipas dispozitave të përcaktuara në Kodin Zgjedhor të Republikës së Shqipërisë.
 2. Këshilli Bashkiak zhvillon mbledhjen e tij të parë jo më vonë se 20 ditë nga shpallja e rezultatit të zgjedhjes nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Mbledhja e Parë është mbledhja e konstituimit dhe e natyrës organizative e Këshillit.
 3. Mbledhja e parë e Këshillit thirret nga Sekretari i Këshillit Bashkiak. Në mungesë të tij, nismën për thirrjen e mbledhjes së parë e merr Prefekti.
 4. Data për mbajtjen e Mbledhjes së Parë të Këshillit përcaktohet nga Sekretari, në konsultim të ngushtë me Kryetarin e sapozgjedhur të Bashkisë dhe i njoftohet Prefektit. Në mungesë të Sekretarit, Prefekti konsultohet me Kryetarin e Bashkisë të sapo zgjedhur, përpara se të caktojë datën e thirrjes së Mbledhjes së Parë të Këshillit.
 5. Sekretari njofton publikisht thirrjen e Mbledhjes së Parë të Këshillit jo më vonë se 5 ditë nga përfundimi i afati ligjor prej 20 ditësh nga shpallja e rezultatit të zgjedhjes nga KQZ, dhe mbas mbarimit të afatit 20 ditor, thirrjen e Mbledhjes e bën Prefekti.
 6. Sekretari, në mungesë apo pamundësi Prefekti, thirrjen e Mbledhjes së Parë të Këshillit e njofton në murin e jashtëm të godinës së Bashkisë, në median vendore dhe në faqen zyrtare të internetit të Bashkisë.
 7. Sekretari dhe/apo Prefekti merr nga KQZ tabelën me rezultatet dhe emrat e personave të zgjedhur Kryetar Bashkie dhe anëtarët të Këshillit Bashkiak, për efekt të konstituimit të Këshillit dhe shpalljes së vlefshmërisë së mandatit të Kryetarit të Bashkisë.
 8. Në rast se Sekretari është i pamundur të jetë pranishëm në mbledhjen e parë të Këshillit, ai njofton me shkresë Prefektin së paku __ ditë përpara datës së mbajtjes së Mbledhjes. Në këtë rast Sekretari e shoqëron shkresën drejtuar Prefektit, me dokumentacionin ligjor të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, si dhe me tabelat e rezultateve dhe emrat e personave të zgjedhur si atë të Kryetarit të Bashkisë dhe anëtarët të Këshillit Bashkiak të sapozgjedhur.
 9. Sekretari, apo në mungesë të tij Prefekti, i shpërndan secilit Këshilltar të pranishëm në Mbledhjen e Parë një kopje të listës me emrat e Këshilltarëve të konfirmuar nga Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve, datëlindjet e tyre përkatëse dhe partinë politike që përfaqëson secili/a sipas listës zgjedhore.
 10. Në rast se Sekretari i Këshillit apo Prefekti nuk janë të pranishëm në Mbledhjen e Parë që kanë thirrur, mbledhjen e parë e drejton Këshilltari më i vjetër në moshë sipas listës së KQZ.
 11. Në rast se Sekretari i Këshillit apo Prefekti nuk e ushtrojnë të drejtën e thirrjes së Mbledhjes së Parë të Këshillit, brenda afatit 20 ditor të parashikuar në pikën 1 të këtij neni, atëherë Këshilli mblidhet vetë brenda 10 ditëve pas mbarimit të afatit të cituar në pikën 1 të këtij neni. Këshilltarët e grupit nismëtar që thërret Mbledhjen e Parë, janë përgjegjës për njoftimin e Mbledhjes së Parë, dhe nisma bashkë me listën me emrat dhe me nënshkrimet e tyre bëhet publike në një mjedis publik në qëndër të qytetit ku ndodhet salla e Këshillit Bashkiak. Në këtë rast grupi nismëtar njofton më shkrim Kryetarin në detyrë të Bashkisë, Kryetarin e ri të Bashkisë dhe Prefektin, dhe sëbashku me një kopje të listës së nënshkruar të nismëtarëve, u dërgon atyre edhe njoftimin me orën, datën, dhe vendin ku do të mbahet Mbledhja e Parë. Në çdo rast personi që kryeson listën e këshilltarëve nismëtarë të mbajtjes së Mbledhjes së Parë bën njoftimin publik të Mbledhjes së Parë, njoftim i cili bëhet publik së paku 3 ditë para mbajtjes së Mbledhjes së Parë, në hollin e Bashkisë, në një zonë në qëndër të qytetit ku ndodhet salla e Këshillit Bashkiak, si dhe në media audiovizive vendore.
 12. Në rastet kur edhe pas tri herë thirrje nuk sigurohet pjesëmarrja e kërkuar, Këshilli konsiderohet i shpërndarë, dhe Sekretari e shpall këtë në murin e jashtëm të godinës së bashkisë dhe e njofton në median vendore. Në rast se tre mbledhjet i therret Prefekti, ky i fundit e shpall shpërndarjen e Këshillit në murin e jashtëm të godinës së bashkisë dhe e njofton në median vendore.

 

Neni 10

Mbledhja e parë e Këshillit Bashkiak

 1. Deklarimi i hapjes së Mbledhjes së Parë të Këshilli bëhet nga Sekretari i Këshillit, dhe në mungesë të tij, nga Prefekti i Qarkut, apo në mungesë të tyre, nga këshilltari më i vjetër në moshë i grupit nismëtar të Mbledhjes së Parë, i cili ka marrë mandatin nga KQZ dhe është i pranishëm në Mbledhje.
 2. Sekretari apo Prefekti, apo Kryesuesi i Mbledhjes, lexon me zë të lartë listën e emrave të këshilltarëve të miratuar nga KQZ dhe datëlindjet e tyre, dhe fton këshilltarin më të vjetër në moshë, sipas listës së KQZ, që është i pranishëm në mbledhje, për drejtimin e përkohshëm të mbledhjes deri në zgjedhjen e Kryetarit të Këshillit.
 3. Në mbledhjen e parë:
 4. a) Këshilli zgjedh Komisionin e Mandateve;
 5. b) Këshilli miraton mandatet e Këshilltarëve;
 6. c) Këshilltarët e mandatuar bëjnë betimin;

ç) Këshilli zgjedh Kryetarin dhe Zëvendëskryetarët e Këshillit;

 1. d) Këshilli zgjedh këshilltarët që do të përfaqësojnë Këshillin Bashkiak në Këshillin e Qarkut dhe i pajis ata me mandatin e përfaqësimit të anëtarit të Këshillit të Qarkut;
 2. dh) Bëhet shpallja e vlefshmërisë së mandatit të Kryetarit të Bashkisë dhe më pas Kryetari i Bashkisë bën betimin.
 3. Kryetari i Bashkisë mban fjalën përshëndetëse përpara Këshillit
 4. f) Këshilli vendos për numrin dhe emërtimin e Komisioneve të Përhershme të Këshillit.
  1. Mbledhja e parë e Këshillit është e vlefshme kur në të marrin pjesë më shumë se gjysma e të gjithë anëtarëve të Këshillit, të shpallur fitues nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Nëse mbas thirrjes së parë të Mbledhjes së Parë, nuk mblidhen më shumë se gjysma e anëtarëve të Këshillit, mbledhja nuk zhvillohet dhe ajo thirret nga i njëjti subjekt që ka bërë thirrjen e parë (Sekretari i Këshillit, Prefekti) apo 1/3 e këshilltarëve të sapozgjedhur, në konsultim me Kryetarin e sapozgjedhur të Bashkisë, tri ditë më vonë, por jo më shumë se tri herë, thirrje e cila shpallet në murin e jashtëm të godinës së Bashkisë dhe njoftohet në median audiovizive vendore. Në pamundësi të Sekretarit, dhe kur thirrja bëhet nga Prefekti, njoftimi në median audiovizive vendore bëhet nga Bashkia dhe nga Prefekti.
  2. Mbledhja e parë e Këshillit, deri në zgjedhjen e kryetarit të tij, drejtohet nga këshilltari më i vjetër në moshë, i pranishëm në mbledhje.
  3. Mbledhja e konstituimit të Këshillit në asnjë rast nuk është mbledhje e mbyllur, dhe Sekretari apo Prefekti, grupi nismëtar i këshilltarëve të sapozgjedhur që thërret Mbledhjen e Parë, fton median audiovizive vendore të marrë pjesë në mbledhje dhe koordinon transmetimin e saj direkt në median audiovizive vendore.
  4. Përveç se kur ështe e pamundur, Mbledhja e Parë e Këshillit mbahet në sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak. Kur kjo është e pamundur mbahet, sipas kësaj renditje, në një sallë të godinës së Prefekturës, në një sallë të një institucioni/ agjencie që është në varësi të Bashkisë dhe që ndodhet në qytetin ku ndodhet salla e Këshillit Bashkiak, apo edhe kur kjo është e pamundur në një godinë në qendër të qytetit ku ndodhet salla e Këshillit Bashkiak.

 

 

Neni 11

Komisioni i Verifikimit të Mandateve

 1. Komisioni i Mandateve ngrihet me përbërjen e 5 këshilltarëve dhe pasqyron për sa është e mundur përbërjen politike të Këshillit. Propozimet për përbërjen dhe Kryesinë e Komisionit bëhen nga këshilltarët me mandate që deklarojnë me zë të lartë përfaqësimin e partive politike.
 2. Komisioni i Mandateve miratohet nga Këshilli me votim të hapur, me shumicën e votave, në prani të më shumë se gjysmës së të gjithë anëtarëve të tij me mandate.
 3. Verifikimi i mandateve të këshilltarëve bëhet nga Komisioni i Mandateve të Këshillit përpara se këshilltarët të bëjnë betim para Këshillit.
 4. Komisioni shqyrton dokumentacionin përkatës të KQZ dhe i paraqet Këshillit, brenda Mbledhjes së Parë të Këshillit, raportin për vlefshmërinë e mandateve të Këshilltarëve. Nëse Komisioni vëren paligjshmëri të dokumentacionit të dorëzuar nga Sekretari i Këshillit apo Prefekti apo Këshilltarët e sapozgjedhur, dhe për këtë arsye nuk arrin të përgatisë raportin brenda Mbledhje së Parë të Këshillit, i kërkon Kryesuesit të Mbledhjes shtyrjen e Mbledhjes për në ditën e mëpasme për të verifikuar dhe konsultuar dokumentacion shtesë, shtyrje e cila njoftohet publikisht në mjediset e godinës së Bashkisë, në median audiovizive vendore dhe faqen e interneti zyrtare të Bashkisë nga Sekretari i Këshillit. Raporti miratohet me minimumin prej 3 anëtarësh nga 5 anëtarët e tij.
 5. Nëse Komisioni vëren paligjshmëri apo papajtueshmëri të një apo më shumë mandateve të këshilltarëve, i paraqet Këshillit kërkesën e firmosur nga minimumi 3 anëtarë, për t’ia dërguar më pas organeve kompetente gjyqësore për shqyrtim.
 6. Komisioni i Mandateve merr parasysh dhe verifikon çdo pretendim të ngritur nga pjesëmarrësit në sallë për pavlefshmërinë e mandatit të një këshilltari, sipas listës emërore të KQZ.
 7. Në qoftëse mendimi për dhënien e mandatit një këshilltari nuk është unanim nga anëtarët e Komisionit të Mandateve, në raportin që përgatit Komisioni mendimi i shumicës shoqërohet me mendimin e pakicës.
 8. Kryetari i Komisionit të Mandateve lexon me zë të lartë para Këshillit listën me emrat e këshilltarëve, mandati i të cilëve është i vlefshëm dhe deklaron numrin e këshilltarëve me mandat të vlefshëm nga numri total i këshilltarëve të Këshillit. Kryesuesi i Mbledhjes fton këshilltarët e pranishëm të votojnë raportin e Komisionit të Mandateve.
 9. Mandati i jepet Këshilltarit me Vendim të Këshillit Bashkiak. Me vërtetimin nga Komisioni i Mandateve të më shumë se gjysmës së të gjithë anëtarëve të Këshillit dhe me miratimin e raportit të Komisionit të Mandateve me shumicën e votave të numrit të përgjithshëm të anëtarëve të Këshillit të pranishëm në Mbledhje, kryesuesi i mbledhje shpall konstitutimin e Këshillit Bashkiak.

 

Neni 12

Betimi i këshilltarëve

 1. Pas verifikimit të mandateve nga Komisioni i Mandateve, dhe miratimit të raportit të Komisionit nga Këshilli, këshilltarët me mandat të vlefshëm bëjnë këtë betim para Këshillit:

“Betohem në nderin tim se do të kryej me ndërgjegje detyrën e anëtarit të këshillit bashkiak dhe do t’i bindem Kushtetutës dhe ligjeve. Betohem se në të gjithë veprimtarinë time do të udhëhiqem nga interesat e shtetasve të Bashkisë ____________ dhe do të punoj me ndershmëri e përkushtim për zhvillimin dhe rritjen e mirëqënies së tyre”.

 1. Teksti i betimit lexohet nga kryesuesi i mbledhjes dhe këshilltarët ftohen, një e nga një, të ngrihen në këmbë dhe të deklarojnë “Betohem”. Çdo këshilltar nënshkruan tekstin e betimit.
 2. Këshilltari që mungon në mbledhjen e parë të Këshillit, dhe për këtë shkak nuk bën betimin, betohet në mbledhjen e radhës së Këshillit. Këshilltari, që nuk merr pjesë në Mbledhjen e Këshillit dhe nuk bën betimin as në Mbledhje e tretë radhazi të Këshillit, konsiderohet se jep dorëheqjen nga mandati i Këshilltarit dhe atij nuk i jepet mandati. Njoftimi për arsyet e mungesës së Këshilltarit në bërjen e betimit, në mbledhjen e parë të Këshillit, i drejtohet me shkrim Sekretarit të Këshillit dhe Prefektit, dhe këto, në varësi se kush thërret Mbledhjen e Parë, ia vë në dispozicion Komisionit të Mandateve.
 3. Komisoni i Mandateve shqyrton rastin e këshilltarit që nuk bën betimin sipas pikës 3 të këtij neni, dhe i propozon Mbledhjes së Këshillit refuzimin e dhënies së mandatit të këshilltarit, dhe krijimin e vendit bosh. Këshilli me shumicën e votave të numrit të përgjithshëm të anëtarëve të Këshillit vendos refuzimin e dhënies së mandatit për këshilltarin, dhe i njofton vendimin Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe Prefektit të Qarkut. Nësë Këshilli nuk e miraton refuzimin e dhënies së mandatit, Kryetari i Këshillit dhe/apo Sekretari njoftojnë zyrtarisht Prefektin dhe KQZ.

 

Neni 13

Zgjedhja e Kryetarit dhe Zëvendëskryetarëve të Këshillit

 

 1. Kryetari dhe Zëvëndëskryetarët zgjidhen nga radhët e anëtarëve të Këshillit me votim të fshehtë dhe me shumicën e votave të numrit të përgjithshëm të anëtarëve të Këshillit, si dhe duke respektuar ligjin për barazinë gjinore për të garantuar përfaqësim në masën mbi 30 për qind për secilën gjini në organet drejtuese dhe respektimin në mënyrë të njëjtë për secilën gjini të procedurave dhe kritereve të konkurrimit, gjatë emërimit në këto organe.
 • Të drejtën për të propozuar një kandidat për kryetar dhe zëvëndëskryetar e ka një grup me jo më pak se 5 këshilltarë. Një këshilltar nuk mund të mbështesë më shumë se një kandidat për kryetar apo zëvëndësKryetar dhe të marrë pjesë në më shumë së një grup propozues.
 • Seanca e mbledhjes për zgjedhjen e kryetarit dhe zëvëndëskryetarit bëhet pa debat.
 1. Në çdo rast Këshilli duhet të votojë për jo më pak së dy kandidatura për secilin prej dy pozicioneve, atë të kryetarit dhe zëvëndëskryetarit të Këshillit.
 2. Komisioni i Votimit ngrihet me votim të hapur, me numër tek anëtarësh, ku çdo kandidat ka të drejtën të propozojë një anëtar.
 3. Zgjedhja e Kryetarit dhe zëvendëskryetarëve zhvillohet pa debat.
 4. Kryetari i zgjedhur i Këshillit Bashkiak merr drejtimin e mbledhjes menjëherë pas shpalljes së rezultatit të votimit për Kryetar të Këshillit nga Komisioni i Votimit. Kryesuesi i mbledhjes fton menjëherë Kryetarin e Këshillit të zërë vendin e tij. Mbasi Kryetari i sapozgjedhur i Këshillit merr drejtimin e mbledhjes ai shpall fillimin e proçedurave për zgjedhjen e Zëvëndëskryetarëve të Këshillit.

 

 1. Këshilli ka të paktën 2 zëvendëskryetarë. Njëri nga zëvendëskryetarët duhet t’i përkasë partisë më të madhe të opozitës në Këshill, i cili propozohet nga Këshilltarët e _______________________.
 2. Për zgjedhjen e zëvëndëskryetarëve ndiqen të njëjtat procedura si ato për zgjedhjen e Kryetarit.
 3. Në fillim bëhet votimi për Kryetarin e më pas për Zëvëndëskryetarët. Mbi 30% në listën e kandidatëve për Kryetar, Zëvëndëskryetar dhe Sekretarin e Këshillit duhet t’i përkasë së njejtës gjini. Këshilli bën votim të veçantë për secilin prej zëvëndëskryetarëve. Në fillim bëhet votimi për Zëvëndëskryetarin që propozohet nga grupi i këshilltarëve të opozitës më të madhe, dhe më pas votimi për zëvëndëskryetarin që propozohet nga grupi i shumicës politike.
 4. Mbi 30% e pozicionit për zëvendëskryetarët duhet t’i përkasë së njëjtës gjini. Nëse pas përfundimit të proçesit të votimit, Kryetari i zgjedhur dhe zëvendëskryetari i opozitës më të madhe i takojnë të njëjtës gjini, zëvendëskryetari i shumicës duhet të zgjidhet nga gjinia tjetër.
 5. Votimi për kryetarin, zëvëndëskryetarët dhe sekretarin e Këshillit bëhet i fshehtë. Kur kandidatët nuk sigurojnë shumicën e votave të të gjithë anëtarëve të Këshillit, votimi ribëhet midis dy kandidaturave që në raundin e parë kanë fituar numrin më të madh të votave. Në këtë rast fitues shpallet kandidati që ka marrë numrin më të madh të votave “Pro”, dhe nëse votat janë të barabarta, fituesi caktohet me short. Shorti drejtohet nga Kryetari/ drejtuesi i Mbledhjes së Këshillit në bashkëpunim me Sekretarin.
 6. Fleta e votimit është sipas modelit në shtojcën nr. ________të kësaj rregulloreje.

Neni 14

Mandati i Kryetarit të Bashkisë

 1. Shpallja e vlefshmërisë së mandatit të Kryetarit të Bashkisë dhe betimi i tij bëhet në mbledhjen e parë të Këshillit Bashkiak dhe mbas konstituimit të Këshillit. Kryetari i sapozgjedhur i Këshillit, pas shpalljes së vlefshmërisë së mandatit të Kryetarit të Bashkisë, lexon fomulën e betimit, sipas formulës së përcaktuar në nenin 50 të Ligjit 139/2015. Kryetari i Bashkisë ngrihet dhe qëndron në këmbë gjatë leximit të formulës së betimit dhe deklaron me zë të lartë “Betohem” mbas mbarimit të leximit të formulës, dhe më pas e nënshkruan atë. Dokumenti me formulën e betimit përgatitet për nënshkrim nga Sekretari i Këshillit apo në mungesë të tij nga një person i ngarkuar nga Këshilli i sapo konstituar.
 2. Ushtrimi i mandatit të Kryetarit të Bashkisë fillon në çastin kur bën betimin para Këshillit.
 3. Nëse Këshilli nuk konstituohet, Prefekti organizon ceremoninë e betimit të Kryetarit të bashkisë në mjedisin e Bashkisë dhe në praninë e banorëve të saj.
 4. Në rast se Kryetari i sapo zgjedhur i Bashkisë merr pjesë në mbledhjen e parë të Këshillit dhe refuzon të bëjë betimin dhe të nënshkruajë formulën e betimit, apo nuk merr pjesë në mbledhje e parë të Këshillit për të bërë betimin, pa i paraqitur më parë me shkrim Këshillit arsyet objektive të mospjesëmarrjes, Këshilli me vendim të shumicës së të gjithë këshilltarëve të mandatuar dhe pjesëmarrës në mbledhjen e parë të Këshillit shpall mbarimin para afatit të mandatit të Kryetarit të Bashkisë. Këshilli Bashkiak njofton Këshillin e Ministrave nëpërmjet Prefektit për përfundimin e mandatit të Kryetarit të Bashkisë përpara afatit. Kryetari i sapo zgjedhur i Këshillit drejton votimin i ndihmuar nga Sekretari.
 5. Me votimin e Këshillit për përfundimin para kohe të mandatit të Kryetarit të Bashkisë, sipas këtij neni, deri në zgjedhjen e kryetarit të ri të bashkisë, funksionet e tij i kryen zëvendëskryetari i bashkisë. Në rastet kur ka më shumë se një zëvendëskryetar bashkie, Këshilli Bashkiak, me votim të fshehtë, me shumicën e votave të numrit të përgjithshëm të anëtarëve të tij, cakton një nga zëvendëskryetarët të kryejë funksionet e kryetarit deri në zgjedhjen e kryetarit të ri. Nëse Bashkia ka më shumë së një zevëndëskryetar, të gjithë zëvendëskryetarët përfshihen në listën e votimit. Në rast së votimi del i barabartë mes dy zevendëskryetarëve, Këshilli hedh short për të përcaktuar fituesin, short i cili drejtohet nga Kryetari i Këshillit, i cili bën edhe shpalljen e fituesit.

 

 

Neni 15

Zgjedhja e Përfaqësuesve të Këshillit Bashkiak në Këshillin e Qarkut

 1. Përfaqësuesit e Këshillit Bashkiak në Këshillin e Qarkut zgjidhen mes anëtarëve të Këshillit, me votim të fshehtë të listës shumëmërore dhe shpallet fitues kandidati ose kandidatët që kanë marrë shumicën e votave të të gjithë anëtarëve të Këshillit. Në rast se ka barazim votash, ribëhet votim vetëm për kandidatët që kanë barazim votash dhe shpallet fitues kandidati që ka marrë më shumë vota. Nëse ka barazim votash sërish, fituesi caktohet me short. Shorti drejtohet nga Kryetari/ Kryesuesi i Mbledhjes.
 2. Të drejtën për të propozuar një kandidat për përfaqësues në Këshillin e Qarkut e ka çdo Këshilltar apo Grup Politik Këshilltarësh.
 3. Përfaqësuesit e Këshillit Bashkiak në Këshillin e Qarkut në jo më pak se 50% të tyre duhet t’i përkasin gjinisë më pak të përfaqësuar në Këshillin Bashkiak.
 4. Një Këshilltar Bashkiak që është zgjedhur përfaqësues në Këshillin e Qarkut, në rastin e përfundimit të mandatit si Këshilltar Bashkiak përfundon edhe mandatin si anëtar i Këshillit të Qarkut. Në këtë rast bëhet zëvendësimi i tij, duke ruajtuar raportin e përcaktuar në pikën 3 të këtij neni.
 5. Kryetari dhe zëvendëskryetarët e Këshillit Bashkiak nuk mund të zgjidhen anëtarë të Këshillit të Qarkut.
 6. Funksioni i anëtarit të Këshillit të Qarkut është i papajtueshëm me çdo funksion në administratën e Qarkut.

 

Neni 16

Sekretari i Këshillit

 

 1. Sekretari i Këshillit emërohet dhe shkarkohet nga Këshilli Bashkiak, në bazë të propozimit të kryetarit të këshillit, me shumicën e votave të të gjithë anëtarëve të këshillit.
 2. Shkarkimi i Sekretarit mund të propozohet edhe nga 1/3 e anëtarëve të këshillit.
 3. Këshilli Bashkiak në mbledhjen e tij të parë nuk mund të marrë vendim për emërimin apo shkarkimin e Sekretarit të Këshillit. Vendimi për shkarkimin e Sekretarit në mbledhjen e konstituimit, bëhet në rastin kur Sekretari pengon ose nuk organizon mbledhjen e konstituimit të Këshillit pa një arsye objektive dhe të njoftuar paraprakisht Prefektit dhe Kryetarit në detyrë të Bashkisë.
 4. Në rast se Sekretari i Këshillit ka depozituar kërkesën për dorëheqje nga pozicioni i Sekretarit të Këshillit, Këshilli merr vendim për lirimin nga detyra të Sekretarit të Këshillit, shpall vendin bosh dhe merr vendim për fillimin e procedurave për emërimin e Sekretarit të ri të Këshillit.

 

Neni 17

Mbarimi i mandatit të këshilltarit

 1. Mandati i Këshilltarit mbaron përpara afatit kur:
 2. a) ndryshon vendbanimin dhe regjistrohet si banor jashtë territorit të bashkisë _________;
 3. b) jep dorëheqjen;
 4. c) krijohen kushte të papajtueshmërisë, të përcaktuara në nenin 47 të Ligjit nr. 139/2015;

ç) mandati, nga ana e tij është marrë në mënyrë të kundërligjshme;

 1. d) humbet zotësinë për të vepruar me vendim gjykate;
 2. dh) vdes;
 3. e) nuk merr pjesë në mbledhjet e këshillit për një periudhë 6-mujore;

ë) dënohet për kryerjen e një vepre penale me vendim gjykate të formës së prerë;

 1. f) këshilli shpërndahet nga Këshillit të Ministrave.
 2. Në rast të konstatimit të kushteve për zbatimin e ndalimeve të parashikuara nga Ligji nr. 138/2015, neni 13)[2] dhe shpalljes publikisht të rezultatit të verifikimit nga autoriteti i verifikimit, mandati i Këshilltarit Bashkiak përfundon menjëherë.
 3. Anëtarit të Këshillit të cilit i është konstatuar kushti ndalues[3], pezullohet nga ushtrimi i funksionit për efekt të Ligjit, dhe Këshilli mund të vendosë t’i heqë mandatin, në përputhje me Ligjin nr. 139/2015.
 4. Kryetari i këshillit, një grup prej minimumi 3 këshilltarësh dhe Kryetari i Komisionit të Mandateve mund të propozojnë për shqyrtimin e mbarimit të mandatit të këshilltarit nga Komisioni i Mandateve.
 5. Propozimi paraqitet me shkrim, dhe duhet të përmbajë shkaqet ligjore për mbarimin e mandatit, dhe kur është e mundur dhe provat përkatëse. Propozimi depozitohet pranë Sekretarit të Këshillit. Sekretari njofton me shkrim Kryetarin e Komisionit të Mandateve dhe këshilltarin për të cilin propozohet mbarimi i mandatit.
 6. Kryetari i Komisionit të Mandateve është i detyruar të thërrasë mbledhjen e Komisionit brenda 7 ditëve nga data e marrjes së prozpozimit.
 7. Propozimi i Komisionit të Mandateve për mbarimin e mandatit, sëbashku me dokumente që provojnë shkaqet e mbarimit të mandatit për Këshilltarin, i paraqitet për diskutim dhe vendimmarrje Këshillit Bashkiak në mbledhjen më të afërt.
 8. Komisoni i Mandateve njofton Këshilltarin brenda 5 ditëve nga data e mbledhjes së Komisionit ku është diskutuar kërkesa për mbarimin e mandatit të Këshilltarit, per të paraqitur pretendimet e tij. Këshilltari brenda 10 ditëve nga dita e marrjes së njoftimit nga Komisioni i Mandateve, dërgon në Komisionin e Mandateve arsyetimin ose fakte që kundërshtojnë mbarimin e mandatit. Në qoftë se brenda këtij afati 10 ditor, Këshilltari nuk dërgon arsyetimin ose fakte e tij, Komisioni merr vendim dhe ia kalon për shqyrtim dhe miratim mbledhjes së Këshillit Bashkiak.
 9. Nëse Komisioni i Mandateve nuk i dërgon Këshillit raportin e miratuar në lidhje me propozimin e mbarimit të mandatit të këshilltarit, brenda 20 ditëve pune nga marrja e propozimit, propozuesi/t kanë të drejtë t’i dërgojnë Këshillit, jo më vonë se 5 ditë nga mbarimi i këtij afati, propozimin me dokumentet dhe shkaqet ligjore për mbarimin e mandatit të këshilltarit. Në këtë rast Këshilli ka detyrimin ta shqyrtojë propozimin në mbledhjen e tij të parë nga marrja e propozimit.
 10. Vendimi i Këshillit për mbarimin e mandatit të këshilltarit përmban mendimin e shumicës dhe pakicës.
 11. Vendimi i Këshillit Bashkiak për mbarimin e mandatit i njoftohet këshilltarit brenda pesë (5) ditëve dhe vendin e tij e zë kandidati i radhës në listë shumëemërore të subjektit ku bënte pjesë. Zëvendësimi i kryhet sipas rregullave të përcaktuara në Kodin Zgjedhor.
 12. Nëse Këshilli nuk merr në shqyrtim apo nuk merr vendim për propozimin e Komisionit të Mandateve apo të këshilltarëve të përmendur në pikën “e” më sipër, për konstatimin e mbarimit të mandatit të këshilltarit, Sekretari njofton me shkrim Prefektin.
 13. Mbarimi i mandatit para kohe i këshilltarit deklarohet me vendim të Këshillit Bashkiak, me propozim të Komisionit të Mandateve.
 14. Heqja e mandatit të këshilltarit bëhet me shumicën e votave të numrit të përgjithshëm të anëtarëve të Këshilli.
 15. Këshilltari nuk voton për mandatin e tij kur propozohet heqja e mandatit të tij.
 16. Në rastin kur këshilltari mungon për 6 muaj rresht në Mbledhjet e Këshillit, Sekretari i paraqet me shkrim Kryetarit të Këshillit raportin ku pasqyrohen data e mungesave, dhe ky fundit ia përcjell raportin Komisionit të Mandateve bashkë me kërkesën. Propozimi për heqjen e mandatit paraqitet nga Komisioni i Mandateve në mbledhjen e parë të rregullt të radhës të Këshillit, pasi Këshilltari të ketë munguar për 6 muaj. Në çdo rast, Kryetari i Këshillit bën përpjekje për të kontaktuar me këshilltarin për të kuptuar arsyet e mungesave.

KREU III.

ORGANIZIMI DHE STRUKTURA E KËSHILLIT BASHKIAK

Neni 18

Kryesia e Këshillit

 1. Kryesia, është organ konsultativ që kujdeset për mbarëvajtjen e punës së Këshillit, gjatë dhe midis dy mbledhjeve të tij.
 2. Kryesia e Këshillit përbëhet nga Kryetari, zëvendëskryetarët dhe Sekretari i Këshillit. Kryesia, kur e gjykon të nevojshme, fton në mbledhje të zgjeruar të saj kryetarët e Grupeve të Këshilltarëve si dhe përfaqësuesin e Bashkisë.
 3. Kryesia përgatit listën e projektakteve që do të shqyrtohen në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, sipas një kalendari periodik, mujor apo vjetor, mbi bazën e propozimeve të Kryetarit të Bashkisë, të Grupeve të Këshilltarëve, të Komisioneve të Këshillit, të publikut, deputetëve, të organeve të tjera qeveritare dhe e paraqet për miratim në mbledhjen e Konferencës së Kryetarëve, e cila organizohet një herë në katër (4) muaj. Kryesia përgatit edhe planin e punës së Komisioneve të Përhershëm për periudhën vjetore apo 4 mujore.
 4. Kryesia e Keshillit përcakton rendin e ditës së mbledhjes së ardhshme të Këshillit ,në një mbledhje që zhvillohet të paktën 10 ditë para datës së Mbledhjes se Këshillit. Kryesia vendos me shumicën e votave për çështjet që do të vendosen ne rendin e punimeve të Mbledhjes.
 5. Kryesia, mbikqyr dhe ndihmon mbarëvajtjen e veprimtarisë së komisioneve të përhershme dhe të përkohshme të Këshillit.
 6. Kryesia, në konsultim me Komisionin përkatës, organizon marrëdhëniet me këshillat bashkiakë të tjerë, brenda dhe jashtë vendit.
 7. Kryesia, në konsultim me kryesuesit e Grupeve të Këshilltarëve, përcakton këshilltarët të cilët do të përfaqësojnë Këshillit në takimet me këshilla bashkiakë të tjerë, brenda dhe jashtë vendit dhe njofton Këshillin Bashkiak në mbledhjen e afërt të tij për emrat e këtyre këshilltarëve.

 

Neni 19

Lirimi dhe Shkarkimi nga Detyra i Kryetarit dhe Zëvendëskryetarit të Këshillit

 

 1. Kryetari apo Zëvëndëskryetari i Këshillit lirohen nga funksioni me vendim të Këshillit, kur japin dorëheqjen e parevokueshme. Dorëheqja paraqitet me shkrim dhe i drejtohet Këshillit, dhe miratohet me shumicë të thjeshtë të këshilltarëve të pranishëm në mbledhje.
 2. Propozimi për shkarkimin e Kryetarit të Këshillit bëhet në rastet kur ka bërë shkelje të rënda të Ligjit, dhe kësaj Rregulloreje, për paaftësi në drejtimin e punëve të Këshillit, sjellje e qëndrime që vijnë në kundërshtim me pozitën dhe figurën e Kryetarit të Këshillit, kur nuk paraqitet për të drejtuar 3 mbledhje radhazi të Këshillit, ku nuk zbaton vendimet e Këshillit për të cilat ai është ngarkuar t’i zbatojë, kur humb mbështetjen e shumicës së Këshillit Bashkiak.
 3. Propozimi për shkarkimin e Kryetarit dhe Zëvëndëskryetarit bëhet nga të paktën 1/3 e anëtarëve të Këshillit. Propozimi paraqitet me shkrim dhe nënshkruhet nga të gjithë kërkuesit, duke dhënë edhe arsyet e propozimit. Mocioni për të shqyrtuar propozimin hidhet në votim dhe kur votojnë pro shumica e këshilltarëve, mocioni pranohet. Në këto raste, mbledhjen e drejton zevëndëskryetari që përfaqëson shumicën politike në Këshill, i cili drejton debatin dhe procesin e votimit për propozimin.
 4. Votimi për këtë kërkesë bëhet i fshehtë. Kërkesa quhet e miratuar kur kanë votuar “Pro” kërkesës për shkarkim, jo më pak se shumica absolute e këshillit.
 5. Zëvëndëskryetari i Këshillit, që përfaqëson shumicën politike në Këshill, jo më vonë se 20 ditë nga dita kur vendi i Kryetarit të Këshillit mbetet bosh, thërret Mbledhjen e Këshillit për zgjedhjen e Kryetarit të ri të Këshillit. Nëse Mbledhja e Këshillit nuk thirret brenda këtij afati, Zëvëndëskryetari tjetër thërret mbledhjen e Këshillit, jo më vonë se 25 ditë nga dita kur vendi i Kryetarit të Këshillit mbetet bosh, dhe nësë as ky i fundit nuk e thërret mbledhjen brenda afatit, të drejtën për ta thirrur mbledhjen e kanë 1/3 e këshilltarëve, të cilët e thërrasin Mbledhjen jo më vonë se 30 ditë nga dita kur vendi i Kryetarit të Këshillit mbetet bosh.
 6. Rregullat për lirimin dhe shkarkimin e Zëvëndëskryetarit janë të ngjashme me ato për Kryetarin e Këshillit.

Neni 20

Sekretari dhe Sekretariati i Këshillit Bashkiak

 1. Këshilli i Bashkisë në veprimtarinë e tij mbështetet nga Sekretariati i Këshillit, i cili përbëhet nga Sekretari i Këshillit, dhe nga tre (3) deri në pesë (5) punonjës: juristë, financierë, specialistë të marrëdhënieve me publikun dhe ndihmës për punët administrative të Këshillit dhe Sekretarit. Sekretariati është në varësi të drejtëpërdrejtë të Këshillit Bashkiak.
 2. Punonjësit e Sekretariatit u ofrojnë këshilltarëve bashkiakë asistencë teknike, këshillim, kryesisht juridik e financiar, për projektaktet e paraqitura Këshillit për shqyrtim si dhe për aspekte të tjera të veprimtarisë dhe vendimarrjes së Këshillit Bashkiak.
 3. Punonjësit e Sekretariatit janë nëpunës civilë dhe i nënshtrohen ligjit për shërbimin civil.
 4. Këshilli, me propozim të Kryesisë së Këshillit miraton strukturën e Sekretariatit, dhe kriteret e përzgjedhjes së punonjësve. Këshilli miraton një Komision për përzgjedhjen e kandidaturave për pozicionet e punonjësve të Sekretariatit.. Sekretari i Këshillit është anëtar i këtij komisioni. Komisioni ka në përbërje këshilltarë të shumicës dhe pakicës politike të përfaqësuar në Këshill.
 5. Emërimi i punonjësve bëhet me vendim të Këshillit, sipas propozimit të Komisionit.
 6. Shpërblimi i punonjësve të Sekretariatit miratohet me vendim të Këshillit, duke u bazuar në skemën e pagave dhe shpërblimeve të punonjësve të administratës së Bashkisë.

 

Neni 21

Kriteret për Emërimin e Sekretarit të Këshillit:

 1. Kriteret minimale për emërimin e Sekretarit janë:
 2. a) Të jetë banues në Bashkinë ________________;
 3. b) Të ketë përfunduar studimet bachelor dhe master në shkencat shoqërore, e preferuar në drejtësi, ekonomi apo administrim publik;
 4. c) Të ketë minimumi 5/10 vjet eksperiencë pune në fushat e lidhura me studimin e përfunduar dhe ne administrim publik;

ç) Të ketë njohuri të provuara, minimalisht, të:

− Ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”;

− Ligjit nr. 8548/ 1999 “Për Ratifikimin e Kartës Europiane të Autonomisë Vendore“

− Ligjit nr. 44/ 2015 “Kodi i Procedurës Administrative i Republikës së Shqipërisë”;

− Ligjit nr. 68/ 2017 “Për Financat e vetëqeverisjes vendore”;

− Ligjit nr. 146/ 2014 “Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik”

− Ligjit nr. 119/ 2014 “Informimin Publik”

− Ligjit nr. 9154 datë 06.11.2003 “Për Arkivat”

− Ligjit nr. 107 datë 27.10.2016 “Për prefektin e Qarkut”

 1. d) Të ketë aftësi shumë të mira menaxheriale, administrative, organizative, komunikimi dhe ndërpersonale;
 2. dh) Të mos jetë dënuar me burgim me vendim të formës së prerë, brenda apo jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, për kryerjen e veprimeve apo mosveprimeve që përbëjnë vepër penale, sipas përcaktimeve të bëra në Ligjin për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike;
 3. e) Të tjera, sipas kërkesave të Këshillit.

 

 1. Këshilli miraton kërkesat shtesë për kualifikimet e Sekretarit të cilat janë të detyrueshme për t’u respektuar nga Kryetari gjatë procesit të përzgjedhjes së kandidaturave për t’i paraqitur në Këshill. Shpallja e vendit bosh të Sekretarit dhe kërkesat për kualifikimet e Sekretarit shpallen publikisht nga Këshilli në faqen zyrtare të Bashkisë.

 

Neni 22

Emërimi, Lirimi dhe Shkarkimi i Sekretarit të Këshillit

 1. Funksioni i Sekretarit është i papajtueshëm me:
 2. a) funksionin e Kryetarit, Zëvendëskryetarit apo Këshilltarit të Kryetarit të Bashkisë,
 3. b) funksionin e nëpunësit të administratës bashkiake dhe institucioneve/ ndërmarrjeve të varësisë së Bashkisë;
 4. c) funksionin e deputetit e ministrit
 5. d) funksione drejtuese në partitë politike.
 6. Sekretari emërohet me vendim të Këshillit Bashkiak, me propozim të Kryetarit të Këshillit. Kryetari i Këshillit propozon më shumë se një kandidat për Sekretar dhe fitues shpallet kandidati që ka marrë shumicën e votave të të gjithë Këshillarëve të Këshillit.
 7. Sekretari lirohet me vendim të Këshillit, kur jep dorëheqjen të cilën e paraqet me shkrim dhe ia drejton Këshillit nëpërmjet Kryetarit.
 8. Shkarkimin e Sekretarit mund ta kërkojnë të paktën 1/3 e numrit të gjithë këshilltarëve apo çdo grup politik i Këshillit me më jo më pak se 5 këshilltarë.
 9. Kërkesa me propozimin për shkarkimin e Sekretarit paraqitet me shkrim, e nënshkruar nga të gjithë kërkuesit dhe i drejtohet Këshillit nëpërmjet Kryetarit, dhe në propozim detajohen arsyet e propozimit dhe bashkangjiten dokumentet që mbështesin arsyet..
 10. Nga mbledhja ku miratohet vendimi për shkarkimin e Sekretarit deri në momentin e emërimit të Sekretarit të ri, detyrat e Sekretarit i kryen një nga Këshilltarët që miratohet me shumicën e të gjithë Këshilltarëve të Këshillit, me propozim të Kryetarit të Këshillit.

Neni 23

Konferenca e Kryetarëve

 1. Konferenca e Kryetarëve është organ këshillimor dhe përbëhet nga Kryetari dhe zëvendëskryetarët e Këshillit, kryetarët e Grupeve të Këshilltarëve, Kryetarët e Komisioneve të Përhershëm dhe drejtohet nga Kryetari i Këshillit.
 2. Në Konferencën e Kryetarëve mund të ftohet të marrë pjesë edhe Kryetari i Bashkisë.
 3. Konferenca e Kryetarëve diskuton dhe vendos për propozimin për programin e punës, kalendarin vjetor të punimeve të Këshillit dhe të komisioneve të tij, buxhetin, planin vjetor të vendimmarrjes së Këshillit, si dhe për çështje të zhvillimit të mbledhjeve të Këshillit, për një periudhë një vjeçare, mbi bazën e propozimeve të Kryetarit te Këshillit. Propozimet mund të vijnë me shkrim edhe nga Kryetari i Bashkisë, Kryesuesit e Grupeve të Këshilltarëve, Kryetarët e Komisioneve të Këshillit, të përfaqësuesve të grupeve të interesit, kryetarëve të fshatrave dhe ndërmjetësit e këshillave komunitare, deputetët, kryesues të organeve të tjera qeveritare.
 4. Konferenca e Kryetarëve mblidhet nga Kryetari i Këshillit në rastet e miratimit paraprak të rendit të ditës, në raste kur kërkohet konsensus i Këshilltarëve për ndërmarrjen e një veprimi të Këshillit apo në rast konfliktesh dhe mosmarrëveshjesh mes Këshilltarëve.
 5. Konferenca thirret nga Kryetari i Këshillit ose me kërkesën e një Grupi Këshilltarësh.
 6. Mbledhja e Konferencës së Kryetarëve, si rregull, mbahet çdo muaj.
 7. Si rregull, programi i punës, kalendari i punimeve dhe plani vjetor i vendimmarrjes së Këshillit miratohen me mirëkuptim nga Konferenca e Kryetarëve dhe kur kjo nuk realizohet, Kryetari ia paraqet ato ne mbledhjen e Këshillit për shqyrtim e miratim, në përputhje me këtë rregullore.
 8. Në mbledhjet e Konferencës së Kryetarëve mbahen procesverbale të përmbledhura, të cilat bëhen publike dhe u shpërndahen përfaqësuesve të medias ose personave të tjerë që shprehin interes.

Neni 24

Grupet Politike të Këshilltarëve

 

 1. Këshilltarët mund të formojnë vetëm grupe politike këshilltarësh sipas përkatësisë partiake ose orientimit politik, me kusht që të mos formohen mbi bazë interesash territoriale, etnike, fetare apo profesionale. Këshilltarët e zgjedhur nga e njëjta listë zgjedhore, si rregull, formojnë një Grup Politik Këshilltarësh.
 2. Numri minimal për formimin e një grupi politik është 3/5 Këshilltarë. Kur numri i këshilltarëve të një grupi këshilltarësh bie nën numrin e parashikuar më sipër, grupi pushon së ekzistuari. Një Këshilltar mund të jetë anëtar vetëm i një Grupi Këshilltarësh. Formimi i grupeve të këshilltarëve bëhet brenda 2 muajve nga konstituimi i Këshillit Bashkiak.
 3. Këshilltari që vendos të bëjë pjesë në një grup të ndryshëm nga ai ku është zgjedhur sipas listës zgjedhore, duhet t’ia komunikojë këtë vendim Kryetarit të Këshillit, duke paraqitur edhe deklaratën me shkrim dhe të nënshkruar për pranim nga kryesuesi i grupit të ri.
 4. Një Këshilltar që largohet nga një grup këshilltarësh, mund t’i bashkohet një grupi tjetër këshilltarësh me paraqitjen me shkrim të kërkesës për largim. Kërkesa për largimin nga një grup këshilltarësh apo dhe shkresa e pranimit të bashkimin me një grupi tjetër këshilltarësh i paraqitet kryetarit të grupit nga i cili largohet dhe i njoftohet Kryetarit të Këshillit.
 5. Njoftimi me shkrim për krijimin e secilit grup, me emrat përkatës, si dhe largimin e Këshilltarit nga një grup në tjetrin, u dërgohet nga Sekretari të gjithë Këshilltarëve.
 6. Çdo grup politik paraqet pranë Kryetarit të Këshillit listën më emrat e anëtarëve të grupit dhe atë të kryesuesit të grupit. Bashkë me listën e emrave, grupi i paraqet Kryetarit edhe një përmbledhje të platformës politike të grupit për mandatin 4 vjecar.
 7. Me njoftimin me shkrim nga Kryetari i Këshillit i emërtimit dhe listës së anëtarëve të Grupeve të Këshilltarëte, dërguar të gjithë Këshilltarëve, grupet quhet të miratuara. Miratimi i secilit grup dhe i anëtarësisë së tij mbetet në fuqi deri në njoftimin e radhës së Kryetarit të Këshillit.
 8. Mund të konstituohet një Grup i Përzier Këshilltarësh, i përbërë nga Këshilltarë që vijnë nga lista zgjedhore me më pak se 3 kandidatë të zgjedhur ose Këshilltarë që janë larguar nga grupe të tjera Këshilltarësh.
 9. Kryesuesi i grupit ka të drejtë të t’i adresohet Këshillit, në emër të grupit për çështje që Këshilli ka në shqyrtim.
 10. Grupet Politike shprehin qëndrimet politike në lidhjet me çështjet që shqyrton Këshilli dhe Komisionet e Përhershme. Grupi ka kryetarin dhe zëvendëskryetarin e grupit të cilën zgjidhen nga anëtarësia e grupi.
 11. Për zgjedhjen e kryesisë, si dhe për çdo ndryshim të mëvonshëm të përbërjes së Grupeve të Këshilltarëve ose kryesive të tyre, vihet në dijeni me shkresë Kryetari i Këshillit nga kryetari i Grupit të Këshilltarëve
 12. Mbas mbledhjes se konstituimit të Këshillit, Kryetari i Këshillit zhvillon takim me kryetarët e Grupeve të Këshilltarëve me qëllim përcaktimin e vendeve të Grupeve të Këshilltarëve në sallën e Këshillit. Vendet e Këshilltarëve të secilit Grup Këshilltarësh përcaktohen nga kryetari i secilit grup.

Neni 25

Komisionet e Këshillit

 1. Këshilli zgjedh nga përbërja e vet Komisionet e Përhershme të Këshillit . Komisionet e Këshillit janë të Përhershëm ose të Përkohshëm dhe përbëhen nga Këshilltarë Bashkak.
 2. Kryetari i Këshillit propozon numrin dhe emërtimin e Komisioneve të Përhershme të Këshillit në mbledhjen e parë të Këshillit, në konsultim me partitë politike të përfaqësuara në Këshill.
 3. Komisionet e Përhershme të Këshillit pasqyrojnë për aq sa është e mundur raportin shumicë-pakicë në Këshill.
 4. Komisionet e Përhershme të Këshillit miratohen me votim të hapur nga shumica e thjeshtë e Këshilltarëve.

 

 

Neni 26

Komisionet e Përhershme

 1. Komisionet e Përhershme të Këshillit janë komisione statutorë dhe jo-statutorë.
 2. Komisionet statutorë janë Komisioni i Mandateve, dhe Komisioni i Financës e Buxhetit.
 3. Komisionet e Përhershëm jo-statutorë janë komisionet që përcaktohen nga Këshilli Bashkiak sipas fushave të veprimtarisë së Bashkisë dhe prioriteteve të Këshillit.
 4. Komisionet shërbejnë për diskutuar projektaktet, rezolutat, deklaratat, politikat, shërbejnë për mbikqyrjen e punës së Kryetarit të Bashkisë, të institucioneve, ndërmarrjeve dhe agjencive në varësi të Bashkisë dhe për marrjen e informacionit dhe mendimeve të tyre, si dhe për të dëgjuar komentet, propozimet, vërejtjet e qytetarëve, shoqërisë civile dhe bizinesit.

 

 1. Komisioni i Mandateve dhe Rregulloreve ngrihet për verifikimin e vlefshmërisë së mandateve të Këshilltarëve, dhe shqyrton rastet dhe dokumentet për mbarimin e mandatit dhe heqjen e mandatit të këshilltarit bashkiak.

 

 

Neni 27

Ngritja dhe Përbërja e Komisioneve të Përhershme

 1. Struktura, numri, emërtimi, dhe përbërja e komisioneve propozohen nga Kryetari i Këshillit pas konsultimit me kryetarët e Grupeve të Këshilltarëve, dhe miratohen me shumicën e votave të të gjithë anëtarëve të Këshillit. Emërtimi i Komisionit, si dhe numri i anëtarëve dhe përbërja e tij mund të ndryshohen nga Këshilli, por jo më heret se një vit nga miratimi i Komisionit nga Këshilli.
 2. Komisionet kanë jo më pak se _ anëtarë dhe kanë gjithmonë numër tek anëtarësh. Një Këshilltar nuk mund të jetë anëtar i më shumë se 2/3 Komisioneve të Përhershëm.
 3. Përbërja e Komisioneve të Përhershme, për aq sa është e mundur, pasqyron Grupet e Politike të Këshilltarëve, sipas përpjesëtimit që zënë në Këshill. Kryetari i Këshillit nuk mund të jetë anëtar i Komisioneve të Përhershme.
 4. Çdo komision zgjedh nga anëtarët e tij kryetarin dhe zëvendëskryetarin. Përcaktimi i përbërjes së kryesive të komisioneve të përhershme bëhet duke mbajtur parasysh përfaqësimin në to të Grupeve të Këshilltarëve, sipas përpjesëtimit që zënë në Këshill dhe balancës gjinore.
 5. Anëtarët e Komisioneve, së bashku me kryesitë e tyre, zgjidhen me votim të hapur nga Këshilli, me propozimin e Konferencës së Kryetarëve, duke u mbështetur në listat e kandidatëve të hartuara në marrëveshjen e Kryetarit të Këshillit me kryetarin e çdo Grupi të Këshilltarëve.
 6. Këshilli mund të ndryshojë përbërjen e komisioneve të përhershme, duke ruajtur përpjesëtimin që zënë Grupet Këshilltarëve në Këshillin e Bashkisë. Për ndryshimin e numrit dhe të përbërjes së komisioneve synohet arritja e mirëkuptimit mes Grupeve të Këshilltarëve.
 7. Këshilli me votim të hapur, me propozimin e Kryetarit, pas këshillimit me kryetarët e Grupeve të Këshilltarëve, cakton emrat e zëvendësuesve të anëtarëve të Komisioneve të Përhershme për secilin Grup të Këshilltarëve. Anëtari i një komisioni, në rast mungese ose pamundësie për të marrë pjesë në mbledhje, zëvendësohet nga një prej anëtarëve të caktuar në vendimin e Këshillit. Zëvendësimi autorizohet me shkrim nga kryetari i çdo Grupi të Këshilltarëve, duke përcaktuar edhe datat e zëvendësimit dhe i dorëzohet Kryetarit të Komisionit të Përhershëm. Zëvendësimi i një anëtari të komisionit të përhershëm nuk mund të ndodhë më shumë se 4 herë gjatë një gjysmës së vitit të punës së Këshillit.
 8. Këshilltari i ri, i cili zëvëndëson një këshilltar të larguar, si rregull është pjesë e Komisioneve të Këshillit ku ka qenë këshilltari i zëvendësuar.
 9. Këshilli Bashkiak në mbledhjen e tij të dytë, pas krijimit të grupeve të këshilltarëve, përcakton pozitën (referuar shumicës) dhe opozitën (referuar pakicës) politike brenda këshillit bashkiak. Në bazë të kësaj ndarjeje, mbi bazën e propozimeve të grupeve të këshilltarëve, zgjidhen anëtarët e Komisioneve të Perhershëm, bazuar ne balancat politike. Me vendim të Këshillit, 1/ 3 e komisioneve të përhershme i lihet kryesimit të pakicës politike. Aty ku kryetari është i shumicës zëvendëskryetari i komisionit të përhershëm është i pakicës dhe anasjellas.
 10. Të gjitha vendet bosh te anëtarëve të Komisionit plotësohen brenda dy muajve, ndërsa vendet bosh të kryetarëve të Komisionit plotesohen brenda tre muajve nga njoftimi i vendit bosh, i bërë nga Kryetari i Këshillit. Komisioni i mandateve ështe përgjegjës për propozimin për ploteëimin e vendeve bosh, propozime të cilat miratohen në mbledhjen e Këshillit.
 11. Zgjedhja e Kryetarit dhe zëvendëskryetarit të Komisonit të Përshershëm bëhet duke respektuar kërkesat e ligjit për barazine gjinore.
 12. Komisioni ka rregulloren e vet të punës.
 13. Kryesia e Komisionit përbëhet nga kryetari, zëvendëskryetari dhe sekretari i komisionit. Përcaktimi i përbërjes së kryesive të komisioneve të përhershme bëhet duke mbajtur parasysh përfaqësimin në to të Grupeve të Këshilltarëve, sipas përpjesëtimit që zënë në Këshill.
 14. Një këshilltar nuk mund të jetë kryetar i më shumë se një Komisioni të Përhershëm.

 

Neni 28

Emërtimi i Komisioneve të Përhershme

(numri i Komisioneve është në varësi të numrit të Këshilltarëve)

Këshilli Bashkiak ka 14 Komisione të Përhershme të emëruara si më poshtë:

 1. Komisioni i Mandateve, Rregulloreve, Çështjeve Juridike, Qeverisjes së Mirë, Administratës, Zgjedhjeve, Strukturave Komunitare;
 2. Komisioni i Etikës, Standarteve dhe Apelimeve;
 3. Komisioni i Financave, Buxhetit, Pasurive Bashkiake dhe Zhvillimit Strategjik;
 4. Komisioni i Shërbimeve Publike, Transportit, Lëvizshmërisë Mjedisore, Parqeve dhe Rekreacionit, Parkingjeve;
 5. Komisioni i Ekonomisë Vendore, Turizimit dhe Zhvillimit Rural;
 6. Komisioni i Zhvillimit Hapësinor, Infrastrukturës dhe Strehimit;
 7. Komisioni i Sigurisë Publike, Emergjencave Civile dhe Rehabilitimit;
 8. Komisioni i Mirëqënjes sociale, Rinise, Barazisë Gjinore, Mosdiskriminimit, Drejtave të Njeriut;
 9. Komisioni i Shëndetësisë, Veterinarisë, Mjedisit dhe Mbrojtjes së konsumatorit;
 10. Komisioni i Bujqësisë, Pyjeve, Menaxhimit të ujrave, Mbrojtjes së mjedist dhe Biodiversitetit;
 11. Komisioni i Arsimit, Sporteve dhe Çlodhjes (Rekreacionit);
 12. Komisioni i Kulturës, Trashëgimisë kulturore, Dhënies së Titujve, Emërtimeve;
 13. Komisioni i Qeverisë Elektronike dhe Teknologjisë së Informacionit;
 14. Komisioni për Marrëdhënjet me Jashtë dhe Integrimin Europian;
 15. Komisioni i Auditimit të Brendshëm, Mbikqyrjes dhe Kontrollit Financiar.

etj sipas specifikave te Bashkisë

 

Neni 29

Funksionimi i Komisioneve të Përhershme

 1. Çdo çështje përpara se të shqyrtohet në mbledhjen e Këshillit, duhet të shqyrtohet më parë nga Komisioni i Përhershëm përkatës, i cili jep mendimin e tij në lidhje me çështjen. Mosparaqitja në mbledhjen e Komisionit të Përhershmë të projektakteve, rezolutave për shqyrtim paraprak është pengesë për ta kaluar çështjen për shqyrtim në mbledhjen e Këshillit
 2. Kryetari i Këshillit cakton Komisionin që do të shqyrtojë një çështje të caktuar. Çështjet, përfshirë projektaktin/ rezolutën/ deklaratën dhe relacionin përkatës si dhe mendimet e grupeve të interesuara apo shënimet nga konsultimet me publikun, i dërgohen Kryetarit të Komisionit me shkresë përcjellëse nga Kryetari i Këshillit______ditë përpara mbledhjes së Këshillit.
 3. Mbledhjet e Komisionit thirren nga Kryetari i Komisionit dhe u njoftohen anëtarëve të Komisionit nëpërmjet Sekretarit të Këshillit, i cili merr nga Kryetari i Komisionit rendin e punëve, datën, orën dhe vendin e mbajtjes së mbledhjes. Një kopje të njoftimit të çdo mbledhje të Komisioneve të Përhershëm, Sekretari ia dërgon Kryetarit të Këshillit, Kryetarit të Bashkisë dhe Deputetevë të Qarkut, të cilët në çdo rast kanë të drejtë të marrë pjesë në mbledhjen e komisionit, por pa të drejtë vote. Kryetari i Komisionit në koordinim me Kryetarin e Bashkisë dhe pasi informon me shkrim Këshillin, ka të drejtë të thërrasë në çdo kohë Kryetarin e Bashkisë, kryesuesit e institucioneve/ ndërmarrjeve në varësi të Bashkisë për të dhënë shpjegime dhe sqarime për probleme të fushave ku ata janë institucionalisht përgjegjës.
 4. Mbledhja e Komisionit quhet e vlefshme kur marrin pjesë shumica e të gjithë anëtarëve të Komisionit, dhe vendimet e Komisionet miratohen me shumicë e pjesëmarrësve. Mendimi i pakicës është pjesë e raportit që përgatit Komisioni për Këshillin.
 5. Mbledhjet e Komisioneve pasqyrohen në procesverbalin e mbledhjeve të Komisionit, i cili mbahet nga Sekretari i Këshillit/ Komisionit. Në rast se sekretari mungon, procesverbali mbahet nga një anëtar i caktuar nga vetë Komisioni me miratimin e shumicës se anëtarëve të pranishëm në mbledhjen e Komisionit. Proçesverbali i një mbledhje të hapur të Komisionit është i hapur për publikun dhe publikohet në faqen e internetit zyrtare të Bashkisë, brenda _____ ditëve nga mbajtja e mbledhjes së Komisionit.
 6. Mbledhja e Komisionit është e hapur për publikun, përveç rasteve kur sipas Ligjit dhe kësaj Rregulloreje, mbledhja ose një pjesë e mbledhjes mbahet e mbyllur. Mbledhja e Komisionit apo një pjesë e saj zhvillohet e mbyllur me kërkesë të Kryetarit të Bashkisë ose kërkesë nga një të pesta e anëtarëve të Komisionit të pranishëm në mbledhje.dhe kur kjo miratohet nga shumica e anëtarëve të Komisionit që marrin pjesë në mbledhje. Mbledhjet e Komisionit duhet të mbahen si rregull një herë në muaj.
 7. Asnjë Komision i Përhershëm nuk mund të mbajë mbledhjen e tij në ditën që zhvillohet Mbledhja e Këshillit, përveç në rastin kur çështja që do të trajtohet nga mbledhja e Komisionit ështe një çështje që duhet me urgjencë të diskutohet në mbledhjen e Këshillti të po asaj dite, si dhe kur në mbledhjen e Komisioni merr pjesë pjesë 2/3 e anëtarësisë.

 

Neni 30

Veprimtaria e Komisioneve të Perhershëm

 

 1. Komisionet e Perhershëm kanë funksionet dhe detyrat si më poshtë:
 2. a) Shqyrtojnë dhe raportojnë në Këshill mbi çështjet dhe projektaktet që i janë paraqitur për shqyrtim, raportim i cili bëhet me shkrim ose verbal, dhe në fund të mbledhjes së tij Komisioni. duhet të shprehet me raport për pranimin e propozimit, ndryshimin e tij ose mospranimin;
 3. b) Komisionet i paraqesin Këshillit raporte ose propozime për çështje që janë nën kompetencën e tyre ose kur një gjë e tillë u është kërkuar nga Këshilli.. Raportet firmosen nga Kryetari i Këshillit;
 4. c) Raportojnë përpara Këshillit në rast se verifikojnë shkelje të akteve të Këshillit, raporton për ndryshimet e akteve që kanë lidhje me fushat e veprimtarisë se Komisionit;

ç) Bëjnë vlerësimin dhe efektivitetin e akteve në fuqi të Këshillit;

 1. d) Ndjekin zbatimin e akteve të Këshillit dhe kontrollojnë veprimtarinë e administratës dhe agjencive në varësi të Bashkisë;
 2. dh) I propozojnë për miratim Këshillit projektakte, projektdeklarata ose projektrezoluta;
 3. e) Iniciojnë kryesisht, çështje/ propozime për shqyrtim në Këshilli, brenda fushës së tyre të përgjegjësisë, dhe sipas rregullave të përcaktura në këtë rregullore. Për këtë Komisioni mund të mblidhet për një çështje të caktuar edhe kryesisht. Në këtë rast mbledhja thirret nga Kryetari ose zevendëskryetari i Komisionit, dhe njoftimi bëhet nga Sekretari i Komisionit. Për këtë mbledhje, njoftohet të paktën 3 ditë përpara edhe Kryetari i Këshillit, dhe nëse kërkohet nga Komisioni, edhe Kryetari i Bashkisë;
 4. f) Shqyrton dhe raporton mbi të gjitha kërkesat dhe çështjet e tjera të parashtruara ndaj Komisionit nga Këshilli;
 5. g) Komisioni ka të drejtë të të dëgjojë dëshmi dhe të mbajë seanca dëgjimore me Kryetarin apo përfaqësues të Bashkisë, kryesues të institucioneve apo ndërmarrjeve në varësi të Bashkisë, agjenci qeveritare jashtë Bashkisë, grupe interesi apo organizata jofitimprurëse për çështje të fushës së mbulon Komisioni. Seancat dëgjimore organizohen nën drejtimin e Sekretarit të Këshillit;
 6. gj) Nxit dhe mbështet nismat qytetare.
 7. Kur përpara Këshillit, nëpërmjet peticionit ose ndonjë forme tjetër, shtrohet një çështje që ka lidhje me dy a më shumë Komisione, Kryetari i Këshillit përcakton nëse ky rast do t’i paraqitet njërit nga komisionet apo një komisioni të përbashkët, i përbërë prej dy a më shumë komisionesh që lidhen më të, apo me një prej komisioneve të përhershme dhe, në rastin e fundit, me atë me të cilin ka lidhje. Në çdo rast Kryetarët e Komisioneve raportojnë secili më vete në mbledhjen e Këshillit.
 8. Kur një çështje i paraqitet Komisionit në një Mbledhje të Radhës ose Jashtë Radhe të Këshillit, Komisioni mblidhet dhe procedon me këtë çështje para mbledhjes tjetër të zakonshme (të gjithë Këshillit), duke raportuar mbi çështjen në këtë mbledhje dhe në çdo mbledhje pasardhëse derisa për çështjen të merret një vendim përfundimtar.
 9. Në rast se mbledhja e Komisionit kërkohet nga të paktën 1/3 anëtarëve, por në asnjë rast më pak se dy anëtarë, Kryetari i Komisionit të Përhershëm, brenda dy ditësh nga paraqitja e kërkesës me shkrim tek Sekretari nga të paktën një e treta e këtij komisionit, thërret mbledhjen e Komisionit.
 10. Në rast se Kryetari i Komisionit nuk arrin ta realizojë mbajtjen e mbledhjes, anëtarët që kanë bërë kërkesën mund të thërrasin një mbledhje të komisionit. Në këtë rast grupi i anëtarëve që ka kërkuar mbajtjen e mbledhjes vendos për këshilltarin që do të kryesojë mbledhjen. Këshilltari që kryeson listën e kërkuesve njofton Sekretarin për datën, orën dhe vendin e mbajtjes së mbledhjes në mënyrë që ky i fundit të mbajë procesverbalin e mbledhjes. Në rast se Sekretari nuk është i pranishëm në mbledhje, procesverbalin e mbledhjes e mban njëri nga këshilltarët që vendos mbledhja.
 11. Komisionet e Përhershme mund t’i paraqesin Këshillit raporte ose propozime për çështje që janë nën kompetencën e tyre ose kur një gjë e tillë u është kërkuar nga Këshilli.
 12. Komisionet kanë të drejtë të thërrasin në çdo kohë Kryetarin e Bashkisë dhe drejtuesit e lartë të administratës se bashkisë për të dhënë shpjegime dhe sqarime për probleme të fushave ku ata janë individualisht përgjegjës, si dhe për zbatimin e vendimeve ose rezolutave të miratuara nga Këshilli. Titullarët apo drejtuesit e institucioneve dhe ndërmarrjeve në varësi të Bashkisë, me kërkesë të komisioneve, japin shpjegime dhe informojnë për çështje që lidhen me veprimtarinë e tyre. Shkresa për pjesëmarrje dërgohet nga Kryetari i Komisionit jo më vonë se _________ditë para mbledhjes së Komisionit, shoqëruar me pyetjet apo kërkesat përkatëse.
 13. Komisionet e përhershme, brenda fushave përkatëse të përgjegjësisë, mund të kryejnë kontrolle ose të kërkojnë dokumentacione që i konsiderojnë të nevojshme për shqyrtimin e një çështjeje të caktuar. Në këtë rast Kryetari i Këshillit njoftohet me shkrim nga Kryetari i Komisionit. Në përfundim të kontrollit, Komisioni harton një raport, i cili i përcillet Kryetarit të Këshillit dhe bëhet i njohur publikisht, duke përfshirë edhe mendimin e pakicës.
 14. Rregullat për Mbledhjen e Këshillit, për aq sa është e mundur, do të zbatohen edhe për mbledhjet e Komisioneve të Përhershëm.

 

Neni 31

Largimi i Këshilltarit nga Komisioni i Përhershëm

 1. Këshilltarët marrin pjesë të të gjitha mbledhjet e Komisioni ku janë anëtarë. Është përgjegjësi e secilit anëtar të Komisionit të ndjekë të gjitha takimet e Komisionit ku bën pjesë, dhe të japë ndihmën e tij për çështjet që shqyrtohen.
 2. Në rast të pamundësisë për të marrë pjesë ne mbledhjen e Komisionit, Këshilltari njofton Kryetarin e Komisionit dhe Sekretarin e Këshillit, dhe i paraqet arsyes e mospjesëmarrjes. Nëse një këshilltar nuk merr pjesë më shumë se 6 herë radhazi brenda një viti në mbledhjet e Komisionit, Kryetari i Komisionit i propozon Kryetarit të Këshillit shkarkimin e Këshilltarit si anëtar i Komisioni, dhe kjo vendoset nga Këshilli në mbledhjen më të parë të Këshillit që nga depozitimi i propozimit. Këshilltari në të njejtën mbledhje zëvëndësohet nga një këshilltar tjetër i po të njëjtës parti politike, nëse kjo është e mundur, në të kundërt zëvëndësohet nga një Këshillar tjetër. Propozimi për largimin e këshilltarit nga Komisioni mund ta bëjë edhe 1/3 e anëtarëve të Komisionit.
 3. Çdo mungesë në mbledhjet e Komisionit i njoftohet Kryetarit të Komisionit, me arsyet përkatëse, në të kundërt mungesa konsiderohet mosrespektim i detyrimeve ligjore të Këshilltarit. Në çdo rast, këshilltari i larguar ka të drejtë të kërkojë nga Këshilli miratimin e anëtarësisë në komisonin nga ku është larguar, por jo më heret së gjashtë muaj nga vendimi i Këshillit për largimin e Këshilltarit.

Neni 32

Komisioni i Financës, Buxhetit dhe Zhvillimit Strategjik

 

 1. Komisioni i Financës, Buxhetit dhe Zhvillimit Strategjik përbëhet nga 7/9 këshilltarë që përfaqësojnë të gjithë grupet politike të Këshillit. dhe përbërja e tij duhet të reflektojë përfaqësimin e partive dhe kualicioneveve politike në Këshill. Komisioni funksionon gjatë gjithë periudhës së mandatit të Këshillit.
 2. Kryetari i komisioni i përket grupi politik të këshillarëve të shumicës.
 3. Komisioni është përgjegjës për shqyrtimin e të gjitha politikave strategjike zhvillimore, buxhetin afatmesëm dhe atij vjetor si të ndryshimeve të tyre, paketën fiskale dhe ndryshime e saj, dokumentet e planifikimin strategjik, planin vjetor të prokurimit, planin strategjik dhe vjetor të punës për auditimin e brendshëm si dhe raportin vjetor të veprimtarisë së njësisë së auditimit të brëndshëm, raportet e auditimi i jashtëm të realizuara nga Kontrolli i Lartë i Shtetit ose auditues të tjerë ligjorë, tre raporte katërmujore të monitorimit të zbatimit të buxhetit të paraqitura nga Kryetari i Bashkisë, raportin vjetor të zbatimit të buxhetit të Bashkisë, raportin per zbatimin e dokumentit të zhvillimit strategjik të Bashkisë, çështje e menaxhimit të riskut, çështjet e vështirësive financiare të Bashkisë, raportet e auditimit të brëndshëm dhe të jashtëm, raportin vjetor të performancës së Bashkisë të paraqitur nga Kryetari i Bashkisë, standartet e menaxhimit financiar, informacionin në lidhje me transferimin dhe asgjësimin e aktiveve të trupëzuara si pjesë e dokumentit të buxhetit dhe e raportit vjetor të zbatimit të buxhetit, planin për daljen nga situata e vështirë financiare dhe alternativat përkatëse, pagat e shpenzimet e tjera për punonjësit e bashkisë, dhe si dhe raporte dhe dokumente të tjera të zhvillimore që i lihen detyrë nga Këshillit të shqyrtohen në këtë Komision.
 4. Komisioni kontrollon të ardhurat dhe shpenzimet e kryera nga Kryetari i Bashkisë në përputhje me buxhetin e miratuar nga Këshilli.
 5. Kryetari i Bashkisë i raporton Komisionit në mënyrë periodike gjatë vitit dhe i dorëzon atij një kopje të dokumentacionit kontabël dhe financiar përkatës.
 6. Komisioni raporton në Këshillin Bashkiak përfundimet që dalin nga kontrollet e ushtruara dhe bën rekomandimet dhe propozimet përkatëse.
 7. Komisioni Financiar, ka të drejtë të kërkojë auditim të jashtëm të llogarive me ekspertë kontabël të autorizuar, kur gjykon se është e nevojshme.

 

Neni 33

Komisioni i Mandateve, Rregulloreve, Çështjeve Ligjore dhe Administrative

 

Komisioni i Mandateve përbëhet nga 5 këshilltarë, 3 nga shumica dhe 2 nga pakica, dhe ngrihet me vendim të Këshillit Bashkiak kur votojnë Pro shumica e këshilltarëve. Propozimet për anëtarët e Komisionit të Mandateve i bëjnë kryetarët e Grupeve të Këshilltarëve dhe ia paraqesin Kryetarit të Këshillit.

Neni 34

Komisionet e Përkohshme

 

1.Komisioni i Përkohshëm krijohet nga Këshilli për një çështje të caktuar.

2.Këshilli miraton me vendim emrin, qëllimin, afatin kohor të funksionimit të tij, përbërjen e Komisionit dhe zgjedh Kryetarin e tij. Mënyra e krijimit dhe funksionimit të Komisionit të Përkohshëm bëhet njëlloj si me Komisionin e Përhershëm.

 

 

Neni 35

Komisioni i Përzier

 1. Komisioni i Përzier është komision i përhershëm apo përkohshëm i përbërë nga anëtarë dhe jo anëtarë të Këshillit që krijohet nga Këshilli si organizëm këshillimor dhe mbikqyrës dhe ngrihet për një çështje të caktuar dhe pushon së funksionuari me përfundimin e çështjes për të cilën është ngritur.
 2. Komisioni ka minimumi 7 anëtarë, të cilët janë këshilltarë si dhe ekspertë të fushës, përfaqësues të OJFve apo grupeve të interesit, ndërmjetës të këshillave komunitarë, kryetarë fshatrash (apo të tjerë sipas përcaktimeve të Këshillit).
 3. Propozimi për ngritjen e Komisionit bëhet nga Kryetari i Këshillit, çdo këshilltar dhe Grup Politik Këshilltarësh dhe dy a më shume OJF vendore që ushtrojnë veprimtarinë në territorin e Bashkisë. Vendimi për ngritje e Komisionit merret me shumicën e votave të këshilltarëve të pranishëm në Mbledhjen e Këshillit.
 4. Në të gjitha rastet kur Këshilli ngren Komisione Përzier, përshkruan në vendimi e tij: qëllimin dhe objektivat e komisionit, funksionet specifike, organizimin dhe përgjegjësitë, afatet e mandatit, fuqitë dhe detyra, numri i anëtarëve, procedurat e emërimin e anëtarëve, kompensimin dhe plotësimi i vendeve të lira. Komisionet raportojnë dhe japin llogari para Këshillit dhe janë të të ndjeshëm ndaj nevojave dhe dëshirave e publikut.

(Shëmbull: Komisioni i Përzier/ Këshilli për Rendit dhe Sigurinë Publike).

Neni 36

Komisioni i Apelimit, Etikës dhe Konfliktit të Interesit

 

1.Komisioni i Apelimit trajton çështje që kanë të bëjnë me etikën dhe konfliktin e interesit si dhe me masat disiplinore të ndërmarra ndaj këshilltarëve, ankesat e publikut ndaj Këshillit dhe sjelljes së këshilltarëve, administratës sëë Këshillit dhe të Bashkisë, ankesa ndaj sjelles së policisë bashkiake, kryetarëve e kryesisë së fshatrave, administratorëve të njësive administrative, etj.

2.Komisioni është një komision i përzier dhe përbëhet nga këshilltarë dhe qytetarë.

 1. Komisioni përbëhet nga 7 anëtarë. (Bashkitë e vogla 5 anëtarë)

 

 

Neni 37

 

Komitetet e Bordet Këshillimorë të Këshillit

 

 1. Këshilli ka të drejtë të krijojë komitete dhe borde me banorë të Bashkisë, e të cilët përfaqësojnë bashkësinë, shoqërinë civile, biznesin, OJF, median dhe akademinë, për kryerjen e funksioneve të veçanta sa herë që paraqitet nevoja, duke respektuar ligjin për barazinë gjinore. Komitetet dhe Bordet janë organe ndihmëse dhe këshilluese të Këshillit, si dhe ushtrojnë funksione të tjera sipas përcaktimeve të vetë Këshillit.
 2. Në vendimin e themelimit të Komitetit/ Bordit, Këshilli përcakton:
 • qëllimi dhe funksioni i bordit, bashkë me qëllime specifike për të ofruar një drejtim
 • kualifikimet e anëtarëve
 • procedurat për rekrutimin e anëtarëve të bordit,
 • numri i anëtarëve dhe procedura e emërimit
 • kohëzgjatja e emërimit dhe mënyra e heqjes ose zëvendësimit të anëtarit
 • procesi i përzgjedhjes dhe kriteret e përzgjedhjes,
 • plotësimin e vendeve bosh
 • organizimi i brendshëm
 • ndërveprimi me stafin e Bashkisë
 • procesverbali i mbledhjes,
 • mbajtja e kërkesave,
 • etika,
 • pajtueshmëria me ligjin per të drejtën e informit dhe takimeve hapura me publikun
 • procedurat për zhvillimin e takimeve dhe orareve të takimeve
 • marrja e ndihmës administrative nga Kryetari i Bashkisë
 • kërkesat e raportimit
 • procesi i vlerësimit

 

 1. Komiteti jep mendime dhe propozime për projektaktet e Këshillit dhe iniciativa të Këshillit apo Komisioneve të Përhershme (kur i kërkohet nga Këshilli), si dhe mendime për politika për zgjidhjen e problemetikave të identifikuara nga Këshilli apo Komiteti. Komiteti ja përcjell Këshillit mendimet dhe propozimet e tij nepërmjet Sekretarit të Këshillit. Këshilli merr parasysh mendimet dhe propozimet e Komitetit në Mbledhjen e Këshillit apo të Komisioneve të Përhershme. Mbledhjet e Komitetit regjistrohen në proceverbalin e mbledhjes.
 2. Komiteti /Bordi merret me studimin e çështjeve kritike, marrja e dëshmisë publike, kryerjen e hulumtimit të pavarur dhe rishikimi i raporteve dhe rekomandimeve të Kryetarit të Bashkisë. Rekomandimet e Komitetit / Bordit i përcillen Këshillit për veprim ose rishikim.
 3. Komiteti mban 4 mbledhje në vit, të cilat thirren nga kryetari i Komitetit. Ftesa për mbledhjen përmban datën, orën, vendin dhe rendin e ditës, dhe njoftimi bëhet sëpaku 7 ditë para mbledhjes.
 4. Këshilli publikon një formular aplikimi per qytetaret qe te aplikojne per anëtare të bordit apo komitetit. Një qytetar apo një përfaqësues i një organizate mund të marrë pjesë vetëm në një bord, komitet, panel brenda nje viti.
 5. Anëtarët e Komiteteve/ Bordeve Këshilluese do të shërbejnë me apo pa shpërblim / kompensim, sipas vendimit të Këshillit. Anëtarët do të paguhen për shpenzimet e autorizuara të udhëtimit, që lidhen me shërbimin si anëtar i Komitetetit/ Bordit, të cilat autorizohen nga Kryetari i Këshillit apo me rezolutë të Këshillit Bashkiak, dhe në çdo rast anëtari duhet të kërkojnë autorizim paraprak për çdo shpenzim të propozuar.

Neni 38

 

Komiteti për dhënien e medaljeve dhe titujve vendorë të nderit

 

 1. Këshilli ngre Komitetin këshillimor për dhënien e medaljeve dhe titujve vendorë të nderit[4]. Komisioni përbëhet nga 5 anëtarë, nga të cilët 3 anëtarë janë këshilltarë dhe 2 anëtarët e tjerë personalitete nga jashtë qeverisë bashkiake. Dy anëtarët nga Këshilli Bashkiak i përkasin respektivisht shumicës dhe pakicës politike në Këshill.
 2. Këshilli miraton kriteret e përzgjedhjes së dy anëtarëve nga komuniteti, për të cilët në çdo rast do të votohet me votim të fshehtë dhe për më shumë se një kandidat për secilin pozicion. Votimi për anëtarët bëhet me shumicën e votave Pro të anëtarëve të pranishëm në Mbledhjen e Këshillit.

 

 

Neni 39

Komiteti për Planifikimin Strategjik dhe Zhvillimin Ekonomik (KPSZHE)

 1. KPSZHE është komitet që ngrihet nga Këshilli për të këshilluar dhe promovuar zhvillimin strategjik dhe ekonomik të Bashkisë.
 2. Komiteti përbëhet nga _____ (p.sh 21) anëtarë. Emërimet përfaqësojnë një larmi aktorësh komunitarë, socialë, ekonomikë e të akademisë, duke përfshirë OJF, përfaqësues të biznesit (sipas llojit, madhësisë, biznesit të drejtuar nga gra, profesionet), përfaqësues të shkollave e universitetit (nëse ka), agjensive zhvillimore, etj.

50+1% e anëtarëve emërohen nga Këshilli dhe pjesa tjetër nga Kryetari i Bashkisë.

 

 

TITULLI II

KOMPETENCAT DHE DETYRAT E KËSHILLIT BASHKIAK

KREU IV

TË DREJTAT DHE KOMPETENCAT E KËSHILLIT DHE KËSHILLTARIT

Neni 40

Kompetencat dhe Detyrat e Këshillit Bashkiak

 

1.Këshilli Bashkiak, përveç kompetencave të parashikuara në ligj dhe në këtë rregullore, miraton edhe:

 1. drejtimet kryesore të politikës së përgjithshme publike në fushën e financave të njësisë;
 2. prioritetet strategjike të zhvillimit të njësisë vendore;
 3. miraton politikat e zhvillimit territorial të Bashkisë
 4. vendos për taksat e tarifat vendore, sipas Ligji 139/2015 dhe legjislacionit tjetër në fuqi, dhe rishikon politikat fiskale vendore, në përputhje me aktet ligjore në fuqi;
 5. programin buxhetor afatmesëm të njësisë së vetëqeverisjes vendore;
 6. buxhetin vjetor të Bashkisë dhe ndryshimet e tij, në vendimin për miratimin e buxhetit miraton, gjithashtu, edhe numrin e maksimal të punonjësve të bashkisë, si dhe të njësive e institucioneve buxhetore në varësi të bashkisë;
 7. vendos për marrjen e kredive dhe shlyerjen e detyrimeve ndaj të tretëve, si dhe marrjen e masave për sigurimin e qëndrueshmërisë së sistemit të menaxhimit financiar të Bashkisë.
 8. miraton nivelin e pagave e të shpërblimeve të punonjësve e të personave të tjerë, të zgjedhur ose të emëruar, në përputhje me legjislacionin në fuqi;
 9. miraton aktet e themelimit të ndërmarrjeve, shoqërive tregtare, si dhe të personave të tjerë juridikë që krijon vetë ose me të cilët është bashkëthemelues;
 10. miraton tjetërsimin ose dhënien në përdorim të pronave të tretëve;
 11. organizon dhe mbikëqyr kontrollin e brendshëm të bashkisë;
 12. vendos për krijimin e institucioneve të përbashkëta me njësi të tjera të vetëqeverisjes vendore, përfshirë subjektin e kompetencave të përbashkëta ose me persona të tretë;
 13. vendos për fillimin e procedurave gjyqësore për çështje të kompetencës së vet;
 14. miraton vendime për masat pë mbrojtjen e tokë bujqësore
 15. propozon shkarkimin e Kryetarit të Bashkisë për mosparaqitje në detyrë për një periudhë 3-mujore të pandërprerë.
 16. Këshilli nuk mund t’i delegojë kompetencat e tij në favor të organeve kryesuese të Këshillit, Kryetarit dhe Kryesisë së Këshillit.

 

 

Neni 41

 

Të Drejtat e dhe Detyrat e Këshilltarit

 1. Këshilltari Bashkiak ushtron i lirë dhe i pavarur mandatin e tij.
 2. Në ushtrimin e funksionit të vet ligjor, këshilltari ka këto të drejta dhe detyra:
 3. a) Këshilltarët kanë të drejta të barabarta për të marrë pjesë në mbledhjet e Këshillit, të paraqesin mocione, të debatojnë mocionet e paraqitura dhe të votojnë;
 4. b) Këshilltari nuk përgjigjet për mendimet e shprehura, lidhur me çështje zyrtare gjatë ushtrimit të detyrës;
 5. c) Këshilltari duhet t,i përgjigjet nevojave dhe kërkesave të bashkësisë dhe në ushtrimin e funksioneve dhe detyrave duhet të ruajë besimin e bashkësisë, të tregojë integritet, përgjegjshmëri, ndershmëri, drejtësi dhe paanësi;
 6. d) Këshilltari kryen funksionin me shpërblim mujor të barabartë me 10 për qind të pagës mujore të kryetarit të bashki. Këshilltarit i lejohet kompensimi i duhur financiar i shpenzimeve të bëra gjatë ushtrimit të mandatit, si dhe një shpërblim të punës së kryer dhe sigurimin social përkatës. Veprimtaritë e papajtueshme me mandatin e anëtarit të Këshillit Bashkiak caktohen vetëm me anë të ligjit ose me parime juridike themelore;
 7. dh) Këshilltari ka të drejtë të shkëputet nga puna për të marrë pjesë në Mbledhjet e Këshillit, Komisioneve apo aktiviteteve të organizuara nga Këshilli dhe punëdhënësi është i detyruar t,i japë leje për sa më lart;
 8. e) Këshilltari ka të drejtën e edukimit të vazhdueshëm dhe kualifikimit profesional, sipas programit vjetor të miratuar nga këshilli. Financimi për këto raste bëhet sipas rregullave të kësaj rregulloreje dhe të legjislacionit në fuqi;.
 9. f) Këshilltari ka të drejtë të njihet me të gjithë dokumentacionin që administrohet nga Bashkia, i cili i vihet në dispozicion në çdo kohë nga Kryetari i bashkisë, në përputhje me legjislacionin në fuqi;
 10. g) Këshilltari ka të drejtë të dorëzojë me shkrim diskutimin e tij të bërë në Mbledhjen e Këshillit apo të Komisionit të Përhershëm, i cili duhet t’i bashkëngjitet procesverbalit të mbledhjes;
 11. gj) Këshilltari ka të drejtë të bëjë ankime në gjykatë kundër vendimeve të marra nga Këshilli dhe të kërkojë pezullimin e zbatimit te tij, kur çmon se vendimi ështe i kundërligjshëm.
 12. h) Këshilltari gjatë Mbledhjes së Këshillit apo Komisionit të Përhershëm ka të drejtë të kundërshtojë çdo veprim apo vendim të Këshillit. Nëse kundërshtimin në Mbledhje e bën gojarisht, ai kërkon regjistrimin e kundërshtimit në proçesverbalin e Mbledhjes, dhe nëse kundërshtimin dëshiron të bëjë më shkrim, shkresa i duhet dërguar Sekretarit brënda 48 orësh nga data e mbledhjes ku është shqyrtuar mocioni, çështje apo veprimi që kundërshtohet nga Këshilltari dhe kjo shkresë bëhet pjesë e procesverbalit të mbledhjes.

i)Këshilltarët kanë të drejtë t’i drejtohen Kryetarit të Këshillit për çdo çëshje që ato kanë në lidhje me shërbimet administrative për Këshilltarët, që ofrohen nga Administrata e Bashkisë.

 1. j) Çdo këshilltar ka të drejtë të nxisi nisma qytetare dhe t’i mbështetë ato.

Neni 42

Detyrat dhe kompetencat e Kryetarit të Këshillit

 

 1. Kryetari i Këshillit kryen detyrat si më poshtë:
 2. a) Thërret mbledhjen e Këshillit, në përputhje me nenin 53 të Ligjit 139/2015;
 3. b) Drejton mbledhjet e Këshillit, në përputhje këtë Rregullore të Këshillit;
 4. c) Përfaqëson Këshillin në marrëdhëniet me të tretët apo e delegon më shkrim përfaqësimin;
 5. d) Nënshkruan aktet që nxjerr Këshilli;
 6. dh) Njofton projektaktet që i paraqiten këshillit;
 7. e) Drejton mbledhjet e Kryesisë së Këshillit dhe të Konferencës së Kryetarëve:
 8. f) Kujdeset që çdo mbledhje e Këshillit Bashkiak është planifikuar dhe organizuar sipas kësaj Rregulloreje dhe zhvillohet sipas rendit të ditës së miratuar
 9. g) Kujdeset që çdo Komision i Përhershëm apo i Përkohshëm i Këshillit të funksionojë normalisht dhe në respektim të kësaj Rregulloreje dhe planit të punës e kalandarit të aktiviteteve;
 10. gj) Kujdeset për përgatitjen e buxhetit për veprimtarinë e Këshillit Bashkiak dhe e firmos projekt-buxhetin dhe ia përcjell Kryetarit të Bashkisë;
 11. h) Nënshkruan akte në emër të Këshillit Bashkiak:
 12. i) Kujdeset për vlerësimin e nevojave për trajnim, si dhe për përgatitjen e raportit vjetor për nevojat për trajnim të këshilltarëve dhe e nënshkruan atë dhe nje kopje ia përcjell Kryetarit të Bashkisë;
 13. j) Kujdeset për përgatitjen e raportit vjetor të transparencës së vendimmarrjes së Këshillit Bashkiak;
 14. k) Drejton takimet zyrtare të Këshillit Bashkiak me Kryetarin e Bashkisë;
 15. l) Shpall rendin e ditës, për mbledhjen e ardhshme të Këshillit dhe njofton zyrtarisht Kryetarin e Bashkisë, 10 ditë para nga data e mbajtjes së mbledhjes, për paraqitjen e projektakteve dhe dokumenteve shoqëruese sipas tematikës së miratuar të rendit të ditës;
 16. ll) Kryetari kujdeset për marrëdhëniet e Këshillit Bashkiak me Kryetarin e Bashkisë, zyrën e kontrollit ekonomik-financiar në Bashki, institucionet dhe ndërmarrjet në varësi ose me sipërmarrje në Bashki;
 17. m) Kryetari drejton mbledhjen e kryetarëve të grupeve dhe kur e sheh te nevojshme thërret dhe kryetarët e komisioneve për probleme të mbarëvajtjes së Këshillit Bashkiak;
 18. n) Kryetari i këshillit, i njoftuar nga vetë këshilltari apo një person i tretë për pengesën ligjore në procesin vendimarrës, i propozon Këshillit përjashtimin ose konfirmimin e anëtarit të Këshillit bashkiak nga/në procedura vendimmarrëse;
 19. nj) Kryetari ndjek korrespondencën që i dërgohet këshillit dhe bën delegimin përkatës për konsiderim të mëtejshëm;
 20. o) Kryetari kujdeset që këshilli të përfaqësohet në veprimtari ku ftohet këshilli dhe, në bashkëpunim me kryetarët e grupeve politike, cakton këshilltarët të cilët do të marrin pjesë në delegacione, ceremoni apo aktivitete ku ftohet Këshilli i Bashkisë;
 21. p) Kontakton nëse është e mundur dhe njofton me shkrim këshilltarin, i cili është afër plotësimit të afatit 6 mujor të mungesave në Mbledhjet e Këshillit;
 22. q) Merr pjesë, sipas nevojës, në mbledhjet e Komisioneve të Përhershme, por pa të drejtë vote;
 23. r) Kryen detyra të tjera, të përcaktuara në këtë Rregullore të Këshillit.
 24. Kur Kryetari mungon ose është në pamundësi të kryejë detyrat e tij, ai autorizon një nga zëvendëkryetarët për kryerjen e tyre, dhe sipas përcaktimit në këtë Rregullore të Këshillit.. Në mungesë të autorizimit, ai zëvendësohet nga Zëvendëskryetari i Këshillit që i përket shumicës politike në Këshill.

Neni 43

Të Drejtat dhe Detyrat e Sekretarit të Këshillit Bashkiak

1.Sekretari i Këshillit mbështet mbarëvajtjen e punëve të Këshillit, koordinon marrëdhëniet e Këshillit me kryetarin e Bashkisë dhe me institucionet e vartësisë, entet e ndryshme publike e private dhe bashkësinë, si dhe administron të gjithë dokumentacionin që ka të bëjë me funksionimin dhe punën e Këshillit.

2.Sekretari, përveç detyrave të përcaktuara me ligj, kryen dhe detyrat si më poshtë:

 1. a) Përgatit dhe koordinon punën për hartimin e rendit të ditës së Mbledhjes në bashkëpunim më Kryetarin e këshillit;
 2. b) Përgatit materialet për mbledhjen e këshillit dhe kujdeset për shpërndarjen për çdo anëtar të këshillit;
 3. c) Njofton këshilltarët, median dhe publikun për zhvillimin e mbledhjes së këshillit;
 4. d) Mban procesverbalin e mbledhjes dhe mundëson regjistrimin e mbledhjes së këshillit;
 5. dh) Është përgjegjës për operimin, mbarëvajtjen dhe mirëmbajtjen e paisjeve që mundësojnë regjistrimin audio-video të Mbledhjes së Këshillit dhe të Komisioneve të Përhershëm.
 6. e) Ndihmon Kryetarin gjatë zhvillimit të Mbledhjeve të Këshillit;
 7. f) Ndjek nënshkrimin e procesverbalit të Mbledhjes;
 8. g) Koordinon pjesëmarrjen e të ftuarve dhe të medias në Mbledhje;
 9. gj) Mbikëqyr respektimin e rregullores gjatë zhvillimit të mbledhjes së Këshillit dhe Komisioneve;
 10. h) Bashkëpunon me kryetarin e Bashkisë në lidhje me ecurinë e zbatimit të vendimeve të Këshillit, dhe raporton në mbledhjen e radhës se Këshillit, si dhe tërheq mendimet e kryetarit të bashkisë për projekt politikat dhe vendimet e Këshillit;
 11. i) Mban dokumentet zyrtare të Këshillit dhe siguron zbatimin e ligjit mbi arkivat për ruajtjen e këtyre dokumenteve;
 12. j) Mban numrin rendor të vendimeve të Këshillit dhe vendimeve të Komisioneve të Përhershme të Këshillit në një regjistër të posaçëm;
 13. k) Administron njoftimet e Prefektit për kërkesat e tij drejtuar gjykatës për pavlefshmërinë e aktit të Këshillit;
 14. l) Mban marrëdhëniet me publikun sipas përcaktimeve të Ligjit 119/2014 “Për të drejtën e informimit” dhe përgatit programin e transparencë së Këshillit;
 15. ll) Zbaton përcaktimet e Ligjit 146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik” në përgatitjen e seancave të këshillimit me komunitetin. Njoftimin dhe organizimin e mbledhjeve të konsultimeve publike, krijimin dhe mbajtjen e regjistrit të konsultimeve publike, mbajtjen e procesverbalit për secilën takim, paraqitjen në Mbledhjet e Këshillit të propozimeve dhe mendimeve të grupeve të interesit, informimi i komunitetit për atë që është marrë në konsideratë nga propozimet e tyre dhe çfarë nuk është marrë.
 16. m) Ndjek zbatimin e procedurat të shqyrtimit dhe miratimit të nismave qytetare, duke përfshirë peticionet në përputhje me parashikimet e Rregullores.
 17. n) Mban marrëdhëniet me median dhe organizatat e shoqërisë civile;
 18. nj) Administron linjën buxhetore të veprimtarisë së Këshillit;
 19. o) Mban marrëdhëniet institucionale me Prefektin, Këshillin e Qarkut dhe agjencitë e tjera qeveritare të dekoncentruara dhe kombëtare;
 20. p) Harton raportin përmbledhës të Mbledhjes së Këshilli, i cili lexohet nga Kryetari, e më pas e bën publik.
 21. q) Mban dhe përditëson regjistrin e akteve të Këshillit të kundërshtuara nga Prefekti dhe ato të kundërshtuar në gjykatë;
 22. r) Mban listën e personave, organizatave dhe mediave të cilat kanë depozituar kërkesë me shkrim për të marrë njoftimin dhe rendin e ditës së mbledhjeve të Këshillit;
 23. rr) Plotëson kartelën e secilit akt normativ të miratuar nga Këshilli;
 24. s) Mban dhe administron dokumentacionin e Këshillit;
 25. sh) Administron procesin e zgjedhjes së këshillave të fshatrave dhe këshillave komunitarë;
 26. u) Çdo tre muaj harton një listë me problemet që kanë këshilltarët me shërbimet administrative ndaj tyre, dhe pasi e nënshkruan tek Kryetari i Këshillit ia përcjell kryetarit të Bashkisë.
 27. Paga e Sekretarit përcaktohet sipas legjislacionit në fuqi.
 28. Të drejtat dhe detyrat e tij që rrjedhin nga marrëdhënia e punësimit janë të përcaktuara sipas legjislacionit për shërbimin civil.
 29. Përshkrimi i punës për secilin prej punonjësve të Sekretariatit, hartohet nga Sekretari i Këshillit në bashkëpunim me Drejtorinë e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore të Bashkisë dhe miratohet nga Këshilli.

 

Neni 44

Detyrat e Kryetarit, Zëvendëskryetarit dhe Sekretarit të Komisionit të Përhershëm

 1. Kryetari i komisionit përfaqëson komisionin, organizon dhe drejton mbledhjet e komisionit, mban lidhje me organet e tjera të Këshillit, si dhe siguron respektimin e procedurave, sipas kësaj Rregulloreje. Zëvendëskryetari zëvendëson kryetarin në rastet e mungesës së tij ose kur ai nuk ka mundësi të kryejë detyrat.
 2. Sekretari verifikon rezultatin e votimit në komision dhe kontrollon e nënshkruan bashkë me kryetarin e komisionit procesverbalin e mbajtur në mbledhjen e komisionit.
 3. Kryetari i Komisionit ka të drejtë të ftojë për të dëshmuar, si dhe thërret seanca dëgjimore me kryetarin e bashkisë, kryesues të institucioneve apo ndërmarrjeve në varësi të Bashkisë, agjenci qeveritare jashtë Bashkisë, grupe interesi apo organizata fitimprurëse për çështje të fushës së mbulon Komisioni. Seancat dëgjimore organizohen me mbështetjen e Sekretarit të Këshillit.
 4. Kryetari i Komisionit firmos raportet e Komisionit në lidhje me projektaktet/ rezolutat/deklarata dhe ia përcjell Mbledhjes së Këshillit, nëpërmjet Sekretarit të Këshillit. Zëvendëskryetarit i Komisionit drejton mbledhjet e Komisionit mbas autorizimit të bërë me shkrim nga Kryetari, autorizim i cili shoqëron dokumentacionin e mbledhjes së Komisionit.
 5. Sekretari i Komisionit mban procesverbalin e mbledhjes së Komisionit.

 

 

TITULLI III

FUNKSIONIMI DHE VENDIMMARRJA E KËSHILLIT

 

KREU V

Mbledhjet e Këshillit

Neni 45

 1. Të gjitha Mbledhjet e Këshillit mbahen brenda territorit të Bashkisë. Mbledhjet mbahen në sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak, përveç rasteve kur shumica e të gjithë anëtarëve vendos ndryshe për shkaqe të përligjura, dhe në këtë rast njoftimi për ndryshimin e vendit u njoftohet këshilltarëve dhe publikut. Mbledhjet nuk mbahen në ditë festash zyrtare dhe në ditën e zgjedhjeve politike, përveç se në rast të Mbledhjeve të Emergjencës.
 2. Mbledhjet e Këshillit janë të hapura për publikun dhe të gjithë shtetasit lejohen lirisht të ndjekin Mbledhjet e Këshillit dhe të Komisioneve të Përhershëm të Këshillit, përveç rasteve të parashikuara me ligj dhe në këtë rregullore.
 3. Mbledhjet e radhës së këshillit bashkiak zhvillohen sipas përcaktimeve në këtë rregullore, por jo më pak se një herë në muaj.
 4. Mbledhjet e Radhës mbahen javën e fundit të çdo muaji, përveç muajit Dhjetor, dhe në orën e vendin e përcaktuar sipas thirrjes së Mbledhjes.
 5. Në fund të çdo mbledhje vendoset një kohë deri në 60 min për diskutimin e çështjeve të ndryshme, shqetësimeve dhe problemeve qe kanë me komunitetin.

Këshilltarët i paraqesin me shkrim/e-mail Kryetarit të Këshillit çështjet që kanë për të diskutuar 5 ditë përpara mbledhjes, si dhe për dijeni këshilltarëve të tjerë, duke kërkuar dhe praninë e përfaqësuesve të administratës së bashkisë apo të institucioneve të varësisë që kanë lidhje me problematikat dhe çështjet që do të diskutohen.

 

 

Neni 46

Thirrja dhe Njoftimi i Mbledhjen e Këshillit

 1. Thirrja për mbledhjen e Këshillit bëhet nga Kryetari i Këshillit dhe në mungesë të tij nga Zëvëndëskryetari që përfaqëson shumicën, dhe në mungesë të këtij të fundit nga Zëvëndëskryetari i dytë.
 2. Njoftimi për zhvillimin e Mbledhjes së Këshillit bëhet nga Sekretari, jo më pak se 5 ditë para datës së zhvillimit të Mbledhjes. Njoftimi per Mbledhjen e Këshillit ku miratohet projekt buxheti paraprak dhe ai përfundimtar i Bashkisë, bëhet jo më pak se 10 ditë pune, para zhvillimit të Mbledhjes.
 3. Në mungesë të Sekretarit njoftimi bëhet nga Kryetari, e në mungesë të këtij të fundit nga Zëvendëskryetari që përfaqëson shumicën, apo në mungesë të këtij të fundit nga një person i ngarkuar me shkrim prej Kryetarit. Në çdo rast njoftuesi shkruan emrin dhe nënshkruan në fund të dokumentin e njoftimit të bërë.
 4. Nëse Këshilli shtyn një mbledhje të radhës, jashtë radhe, emergjence apo të shtyrë, të mbajtur mbas një njoftimi publik të rregullt, ku data, ora dhe vendi i mbajtjes së Mbledhjes së shtyrë janë njoftuara në Mbledhjen e hapur, nuk bëhet njoftim tjetër publik.
 5. Sekretari u dërgon një kopje të rendit të ditës Deputetit/ve të zonës dhe OJFve të regjistruara për të marrë njoftimin për Mbledhjet e Këshillit.
 6. Këshilli mblidhet jashtë radhe me kërkesë të:
 7. a) Kryetarit të Bashkisë;
 8. b) 1/3 së Këshilltarëve;
 9. c) kërkesë të motivuar të Prefektit për çështje që lidhen me ushtrimin e funksioneve të tij
 10. Kërkesa drejtuar Këshillit për thirrjen e Mbledhjes jashtë Radhe, duhet t’i paraqitet me shkrim dhe e firmosur, dhe ku të specifikohet qartë çështja që propozohet të shqyrtohet, si dhe qëllimi dhe arsyet e kërkeses për mbajtjen e Mbledhjes jashtë radhe.
 11. Kërkesa e paraqitur nga Kryetari i Bashkisë apo Prefekti, shqyrtohet nga Kryesia e Këshillit, e cila shprehet me vendim nëse është e nevojshme ose jo që Këshilli të zhvillojë një mbledhje jashtë radhe. Nëse vendimi është negativ, Kryetari i Këshillit njofton Kryetarin e Bashkisë apo Prefektin dhe i njofton datën e mbledhjes së radhës së Këshillit, kur mund të shqyrtohet çështja/et për të cilat ka paraqitur kërkesë.
 12. Kur Kryesia vendos për miratimin e kërkesës për mbajtjen e Mbledhjes jashtë radhe, Mbledhja mbahet jo më vonë se 7 ditë kalendarike nga data e depozitimit të kërkesës pranë zyrës së protokollit të Bashkisë.
 13. Në rastin ku thirrja e Mbledhjes kërkohet nga 1/3 anëtarëve të Këshillit, lajmërimi për thirrjen e Mbledhjes bëhet nga Sekretari brenda 15 ditëve kalendarike pas paraqitjes së kërkesës nga 1/3 e anëtarëve të Këshillit, të paktën pesë (5) ditë para datës së thirrjes së Mbledhjes.
 14. Njoftimi i Mbledhjes bëhet së paku 48 orë para mbajtjes së Mbledhjes dhe përfshin datën, orën, vendin, rendin e ditës, çështjet dhe qëllimin për të cilin mbahet Mbledhja, dhe në njoftim specifikohet se kush e ka kërkuar Mbledhjen jashtë radhe. Njoftimi për Këshilltarët bëhet nga Sekretari, dhe në mungesë të tij nga Kryetari apo Zëvendëskryetari, me telefon apo njoftim gojor direkt, dhe email. Njoftimi për publikun bëhet nga Sekretari, dhe në mungesë të tij nga Kryetari apo Zëvendëskryetari, në faqen zyrtare të internetit të Bashkisë, në median vendore, në tabelën informative jashtë dhe afër ndërtesës kryesore të Bashkisë, dhe në gazetën e Bashkisë, nëse kjo e fundit shpërndahet brenda afatit të njoftimit. Sekretari, dhe në mungesë të tij nga Kryetari apo zëvendëskryetari, njofton të gjithë ato persona apo organizata të cilat kanë paraqitur kërkesë për të marrë njoftim të rregullt për çdo mbledhje të Këshillit.
 15. Në Mbledhjen jashtë radhe shqyrtohen vetëm ato çështje për të cilat është thirrur Mbledhja. Çështje të tjera mund të diskutohet vetëm më miratimin e 2/3 të Këshilltarëve të pranishëm në Mbledhje dhe sipas procedurave të kësaj rregullore.

Neni 47

Mbledhja e  Jashtëzakonshme

 

 1. Mbledhja e Jashtëzakonshme është mbledhje jashtë radhe dhe mbahet në situata të emergjencës civile, që kërkojnë vendimarrje urgjente të Këshillit në situata si fatkeqësi natyrore, mungesë në masë të madhe të rendit dhe qetësisë publike në komunitet, apo raste të tjera të specifikuara me ligj,
 2. Mbledhja thirret nga Kryetari i Këshillit, mbi bazë të kërkesën e bërë me shkrim nga, më së paku, një e treta (1/3) e numrit të përgjithshëm të Këshilltarëve Bashkiakë apo me kërkesë të Kryetarit të Këshillit, Kryetarit të Bashkisë, si dhe me kërkesën e motivuar të Prefektit për çështje që lidhen me ushtrimin e funksioneve të Prefektit. Kërkesa për mbajtjen e Mbledhjes duhet të specifikojë shkurtimisht natyrën dhe objektin e çështjes emergjence për shqyrtimin e së cilës kërkohet të mbahet Mbledhja.
 3. Në Mbledhje Këshilli shqyrton vetëm çështjet për të cilat është thirrur Mbledhja dhe pikat e caktuara në rendin e ditës dhe të njoftuara Këshilltarëve nuk mund të ndryshohen gjatë Mbledhjes.
 4. Mbledhja e Jashtëzakonshme mbahet jo më vonë se 24 orë nga njoftimi i Mbledhjes për Këshilltarët apo depozitimi i kërkesës me shkrim për mbajtjen e Mbledhjes.
 5. Njoftimi i Këshilltarëve bëhet nga Sekretari dhe në mungesë të tij nga vetë Kryetari i Këshilli apo nga Zevëndëskryetarët e Këshillit, me telefon apo mjete të tjera të njoftimit. Personi që ka bërë njoftimin, Sekretari apo personi i autorizuar nga Kryetari, e informon Këshillin për mënyrën e njoftimit dhe emrat e Këshilltarëve të njoftuar. Sekretari në çdo rast njofton median vendore për mbajtjen e Mbledhjes. Mbledhja e Jashtëzakonshme nuk mbahet nëse të gjithë anëtarët e Këshillit nuk janë njoftuar, dhe nuk është bëre njoftim publik i mbledhjes, sipas kërkesave të kësaj rregullore, së paku njëzet e katër (24) orë para mbajtjes së Mbledhjes.
 6. Në rast se Kryetari, Zëvendëskryetarët dhe Sekretari i Këshillit nuk mund të jenë të pranishëm në Mbledhjen e Jashtëzakonshme,Mbledhja kryesohet nga Këshilltari më i vjetër në moshë që përfaqëson shumicën politike në Këshill, i pranishëm në Mbledhje, dhe proces-verbali i Mbledhjes nënshkruhet nga shumica e Këshilltarëve të pranishëm, si dhe vendimi/et e Këshillit zbardhen nga minimumi tre Këshilltarë dhe nënshkruhet/n nga kryesuesi i Mbledhjes.
 7. Njoftimi për Këshilltarët bëhet nga Sekretari dhe në mungesë të tij nga Kryetari apo Z/kryetari, me telefon apo njoftim gojor direkt.Njoftimi për publikun duhet të bëhet në në faqen zyrtare të interneti të Bashkisë, në median televizive vendore, në tabelën informative jashtë dhe afër ndërtesës kryesore të Bashkisë. Sekretari njofton të gjithë ato persona apo organizata të cilat kanë paraqitur kërkesë për të marrë njoftim të rregullt për çdo mbledhje të Këshillit, duke i dërguar me email njoftimin dhe rendin e ditës së Mbledhjes së Këshillit.
 8. Në rast Mbledhjeje të Jashtëzakonshme, aktet e Këshillit shpallen publikisht dhe hyjnë në fuqi sipas specifikimit të bërë në tekstin e vendimit të Këshillit.

 

Neni 48

Mbledhja vazhduese

 

 1. Kryetari i Këshillit/ Kryesuesi i Mbledhjes mund të shtyjë ose të mbyllë Mbledhjen përpara kohe, në rastet e mungesës se kuorumit, kur nuk e lejojnë rrethanat vazhdimin normal të Mbledhjes (konflikte, emergjecë natyrore apo tjetër), ku nuk ka përfunduar shqyrtimi i të gjitha pikave të rendit të ditës apo në raste të tjera të specifikuara në ligj apo në këtë rregullore. Në këto raste vendimi duhet te jetë i arsyetuar, arsyetim i cili do të pasqyrohet në proces-verbalin e Mbledhjes.
 2. Mbledhja vazhduese mbahet në vendin, ditën dhe orën e njoftuar në Mbledhjen e shtyrë ose të mbyllur, apo të njoftuar sipas kërkesave të kësaj Rregullore..

 

Neni 49

Mbajtja e Mbledhjes së Mbyllur

 

 1. Këshilli mund të mbajë një Mbledhje të Mbyllur apo një seancë të mbyllur të Mbledhjes. Mbledhja e Mbyllur mbahet me kërkesën e Kryetarit të Bashkisë ose të një të pestës (1/5) së anëtarëve të Këshillit Bashkiak, dhe kur për këtë kanë votuar jo më pak se tre të pestat (3/5) e gjithë anëtarëve të Këshillit[5], nëse kjo nuk pengohet nga Ligji, dhe sipas procedurave ligjore dhe kësaj Rregulloreje.
 2. Vendimi për të mbajtur një mbledhje të mbyllur bëhet në një mbledhje të hapur të Këshillit, ku Kryesuesi i mbledhjes shpjegon arsyet, bazushmërinë ligjore, çështjen/t që do shqyrtohen, si dhe njofton datën, orën dhe vendin e mbajtjes së mledhjes.
 3. Pjesëmarrësit në mbledhjen e mbyllur regjistrohen dhe kjo e dhënë ështe publike. Mbledhja e mbyllur regjistrohet në procesverbalin e mbledhjes dhe regjistrohet audio, dhe kjo e dhënë nuk është e hapur për publikun. Të dhënat e mbledhjes së mbyllur hapen për publikun jo më vonë se dy vjet nga mbajtja e mbledhjes së mbyllur. Nëse ka pretendime që në mbledhjen e mbyllur janë trajtuar çështje shtesë apo të ndryshme nga ato të shpallura në mbledhjen e hapur, pretenduesi mund to drejtohet gjykatës.
 4. Këshilli mund të mbajë një Mbledhje të Mbyllur kur kjo kërkohet për të:
 5. a) Penguar zbulimin e një informacioni të privilegjuar dhe konfidencial (jo publik), i përcaktuar si i tillë me ligj;
 6. b) Shqyrtuar fillimin e proçedurave gjyqësore për çështje të kompetencës së Këshillit;
 7. c) Shqyrtuar çështje konfliktuale mes banorëve;
 8. d) Shqyrtuar ankesa kundrejt Këshilltarëve, Kryetarit dhe stafit të Bashkisë;
 9. dh) Planifikuar, raportuar apo dëgjuar raporte që kanë lidhje me hetime të sjelljeve kriminale;
 10. e) Penguar daljen e parakohshme të informacionit për një titull honorifik, apo çmim;
 11. f) Thyerje te Kodit te Sjelljes apo Etikës nga Këshilltarët.

(Etj, sipas vendimit të Këshillit)

 1. Çështje të cilat shqyrtohen në një Mbledhje të Mbyllur i duhen njoftuar publikut. Persona jo Këshilltarë mund të lejohen të marrin pjesë në një Mbledhje të Mbyllur nëse ato ndihmojnë në shqyrtimin e çështjes/ve dhe kur për këtë vendos shumica e Këshilltarëve të pranishëm në mbledhje.
 2. Materialet e paraqitura dhe të shqyrtuara në një Mbledhje të Mbyllur nuk publikohen. Ato mund të bëhen publike vetëm mbas rënies së shkakut për të cilën është mbajtur Mbledhja e Mbyllur. Këshilli i mëpasshëm mund të vendosi të hapë për inspektim publik rekordet e Mbledhjeve të Mbyllura të Këshillit/ave të mëparshëm.
 3. Sekretari ruan konfidencialitetin e mbledhjeve të mbyllura të Këshillit dhe çdo shkelje e këtij detyrimi përbën shkak për masë disiplinore ndaj tij/saj.

 

Neni 50

Pjesëmarrja në Mbledhjen e Këshillit e Këshilltarit nëpërmjet Sistemit AudioVideo (SAV)

 1. Në rastin kur një Këshilltar nuk është në gjendje të jetë i pranishëm fizikisht në një Mbledhje të Këshillit, por do të dëshironte të përfshihej në diskutimin dhe / ose vendimin për një çështje të veçantë të rendit të ditës, ai lejohet të marrë pjesë nepërmjet SAV.
 2. Pjesëmarrja e Këshilltarit në Mbledhjen e Këshillit, nëpërmjet sistemit audiovideo duhet të jetë një përjashtim i rrallë dhe vendimi për këë pjesëmarrje merret me shumicën e votave të këshilltarëve të pranishëm në mbledhje.

 

Neni 51

Hartimi dhe Miratimi i Rendit të Ditës së Mbledhjes së Këshillit

 1. Kryetari në bashkëpunim me zëvendëskryetarët dhe sekretarin, dhe në këshillim paraprak me Kryetarin e Bashkisë përgatit rendin paraprak të ditës, radhën e shqyrtimit të çështjeve dhe oraret përkatëse, për të gjitha mbledhjet zyrtare të Këshillit bazuar edhe në sugjerimet për rendin e ditës së diskutuar në mbledhjen e mëparshme.
 2. Numri i projektakteve të paraqitura nga Bashkia për çdo mbledhje të mos jetë më shumë se 15, ndërkohë që për projektakte që përfshijnë buxhetin, paketën fiskale, koncesione, PPP, të mos jenë më shumë se 5.
 3. Kërkesa për informacion dhe raporte drejtuar kryetarit të Bashkisë nga Këshilltarët në lidhje me administrimin e Bashkisë nuk përfshihen në rendin e ditës, nëse një kërkesë e tillë nuk i është dërguar me parë Sekretarit të Përgjithshëm të Bashkisë.
 4. Rendi i ditës, në çdo rast përmban një hapësirë, e cila u mundëson qytetarëve të japin komente dhe t’u ofrojnë informacion këshillit për çështje që nuk janë në rendin e ditë së mbledhjes, në lidhje me shërbimet, politikat dhe punët e bashkisë e këshillit. Qytetarët duhet të dorëzojnë kërkesën me shkrim, të nënshkruar, me emrin, adresën e plotë dhe nr. e celularit, sëpaku një ditë përpara mbajtjes së Mbledhjes, dhe ku duhet të specifikojnë çështjen për të cilen do të flasin. Kryetari bën shpëndarjen e kohës për folësit.
 5. Kërkesa për ta futur një çështje në rendin e ditës së Mbledhjes së Këshillit, duhet të bëhet me shkrim, të paktën 5 ditë përpara datës së vendosur për Mbledhjen. Kërkesat (me gojë ose me shkrim) do të bëhen të paktën 15 ditë pune para takimit mes Kryetarit të Këshillit dhe Kryetarit të Bashkisë për të lejuar kohë të mjaftueshme për kërkime dhe përgatitje.
 6. Kryetari i Këshillit në konsultim me Kryetarin e Bashkisë do të rishikojnë të gjitha kërkesat e derguara me shkrim për përfshirjen e çështjes për shqyrtim në rendin e ditës së Mbledhjen e Këshillit, dhe do të synojnë miratimin me marrëveshje dhe përfundimtar të të gjitha pikave të rendit të ditës.
 7. Çështje emergjente mund të shtohen në rend të ditës, sic janë çështjet që prekin menjëherë shëndetin publik, sigurinë dhe mirëqënien e komunitetit, të tilla si mungese e rendit civil masiv, katastrofat dhe emergjencat e tjera të rënda. Arsyeja (et) për shtimin e një pike të çështje emergjent në rendin e ditës do të shpallet publikisht në mbledhje, dhe çështja do të përfshihet në procesverbalin e mbledhjes.
 8. Rendi i ditës miratohet nga Këshilli. Para propozimit për të miratuar rendin e ditës, Kryetari/ Kryesuesi u drejtohet Këshilltarëve nëse dëshirojnë që një pikë e rendit paraprak të ditës të paraqitur të hiqet apo të shtohet një pikë tjetër. Publikut i lejohet të komentojë pikat e rendit të ditës. Mocioni për miratimin e rendit të ditës së Mbledhjes, për heqjen apo shtimin e një pike në rendin paraprak të ditës bëhet në orarin që është parashikuar në rendin paraprak të ditës. Një pikë që hiqet nga rendi paraprak i ditës mund të rifutet si pikë e rendit të ditës në të njëjtën Mbledhje kur për këte voton shumica e të gjithë Këshilltarëve të Këshillit.
 9. Çështjet shtesë që miratohen për t’u futur në rendin dhe për t’u shqyrtuar në Mbledhje, shqyrtohen pasi të ketë përfunduar shqyrtimi i pikave të rendit paraprak të ditës që u janë shpërdarë këshilltarëve përpara mbledhjes, përveçse kur shumica e të gjithë këshilltarëve të këshillit votojnë ndryshe.
 10. Në një mbledhje të radhës/jashtë radhe Këshilli, gjatë diskutimit të rendit të ditës, mund të shtojë një çështje në rendin e ditës së propozuar vetëm kur kjo kërkohen nga 2/3 (dy të tretat) e numrit të përgjithshëm të Këshilltarëve.
 11. Sekretari përgatit versionin përfundimtar të projekt rendit të ditës dhe pasi e nënshkruan Kryetari i Këshillit, ua shpërndan këshilltarëve dhe e bën publik.
 12. Bashkë me rendin paraprak të ditës Sekretari u shpërndan këshilltarëve edhe përmbledhjen e çështjeve të rendit të ditës që u është shpërndarë Komisioneve të Përhershme për shqyrtim, si dhe rendin e punës të secilit Komision të Përhershëm, dhe i bën ato publike. Kryetari i Këshillit konsultohet paraprakisht me Kryetarët e Komisioneve për shpërndarjen e çështjeve të rendit të ditës të Komisionit, në mënyrë që të shmanget çdo kundërshti apo paqartësi, përveç rasteve kur kërkohet nga ligji, nga kjo rregullore, nga misioni i komisionit apo nga një vendim i këshillit.
 13. Këshilltarët pajisen nga Sekretari me paketën e projektrendit të ditës të publikuar, duke ia dorëzuar çdo Këshilltari me postë dhe email..
 14. Paketa e projekt- rendit të ditës përmban dokumentin e rendit të ditës, çdo projekt-akt apo projekt- ndryshim akti, relacionin perkatës dhe dokumentacionin mbështetës që kanë lidhje me çështjet e rendit të ditës.

 

Neni 52

Qetësia dhe Rregulli në mbledhjet e Këshillit dhe të Komisionet e Përhershme

 1. Kryetari i Këshillit/ kryesuesi i mbledhjes së Këshillit apo Komisionit të Përkohshëm ruan rregullin dhe qetësinë gjatë zhvillimit të mbledhjes. Këshilltarët apo personat e tjerë të pranishëm në mbledhjen e Këshillit të cilët prishin qetësinë dhe pengojnë zhvillimin normal të mbledhjes se Këshillit, u kërkohet nga Kryetari i Këshillit/ kryesuesi i mbledhjes të largohen nga mbledhja. Në rast refuzimi Kryetari i Këshillit/ kryesuesi i mbledhjes i kërkon trupës së sigurisë së mbledhjes ti lagojne përsonat në fjalë.
 2. Publiku apo të ftuarit në mbledhje nuk lejohen të duartrokasin apo brohorasin në mbështjetje apo kundështim të një ceshtje qe shqyrtohet apo votohen në Këshill.
 3. Një person që largohet nga mbledhja për prishje të qetësisë, rregullit, mosrespektim të kësaj rregulloreje, nuk lejohet të marrë pjesë përsëri në të njëjtën Mbledhje nga e cila është larguar. Nëse të njëjtën sjellje personi e ka edhe në mbledhjen e radhës, atij i ndalohet pjesëmarrja në Mbledhje, por jo me shumë se gjashtë (6) muaj.
 4. Në rast të nje situate kaotike apo pasigurie në sallën e Mbledhjes apo jashtë saj, Kryetari /Kryesuesi kërkon, qoftë edhe me ndihmën e trupës së sigurisë së mbledhjes, boshatisjen e sallës së Mbledhjeve.
 5. Ndalohet përdorimi i telefonave celularë përgjatë mbledhjeve të Këshillit dhe Komisioneve të Përhershme. Kryetari i Këshillit/ kryesuesi i mbledhjes së Këshillit do të zbatojë këtë rregull duke kërkuar që të gjitha telefonat celularë të mbahen të heshtur në fillim të mbledhje deri në përfundim të saj. Mosrespektimi i këtij rregulli nga këshilltarët apo personat e tjerë të pranishëm në mbledhjen e Këshillit konsiderohet prishje e mbledhjes së Këshillit apo Komisionit të Përhershëm, dhe Kryesuesi kërkon largimin nga mbledhja.

 

Neni 53

Rregjistrimi i mbledhjes

Të gjitha Mbledhjet e Këshillit rregjistrohen audiovideo dhe kopjet e rregjistrimeve ruhen nga Sekretari sipas rregullave të ruajtjes së të dhenave të dokumenteve zyrtarë. Rregjistrimet janë të hapura për publikun për aq sa mbajnë të dhëna publike. Sekretari është përgjegjës për te siguruar standartet e ruajtjes së të dhënave elektronike të ndërfaqes zyrtare të internetit për Këshillin.

 

Neni 54

Kryesimi i Mbledhjeve te Këshillit

 

 1. Kryetari kryeson gjithmonë Mbledhjet e Këshillit. Zëvendëskryetari i Këshillit vepron si Kryetar gjatë sëmundjes, apo mungesës së përkohshme të Kryetarit dhe me autorizimin me shkrim të këtij të fundit. Në rastin kur zëvendëskryetari, gjatë kohës që vepron si Kryesues, është i sëmurë ose mungon përkohësisht, Kryetari i Komisionit të Mandateve dhe Rregullores, kur është i disponueshëm, vepron si Kryesues i Mbledhjes. Në mungesë të Kryetarit, zëvendëskryetarit dhe Kryetarit të Komisionit të Mandateve dhe Rregullores, mbledhja drejtohet nga çdo Këshilltar i cili zgjidhet Kryesues i një mbledhjeje zyrtare nga shumica e Këshilltarëve të pranishëm në mbledhje. Në çdo rast Kryesuesi i Mbledhjes duhet të jetë Këshilltar.
 2. Kryesuesi ka të drejtë:
 3. a) Të vendosë përfundimisht për çështje procedurale, ndonëse për çdo vendim të tillë çdo Këshilltar mund të kërkojë votim të përgjithshëm të Këshilltarëve të pranishëm;
 4. b) Të drejtojë mbledhjen duke respektuar proçedurat e miratuara në mbledhje, dhe të parashikuara në këtë rregullore, duke përfshirë heqjen nga rendi i ditës të çdo mocioni që ai e gjykon se ka qëllim pengues për vazhdimin apo zgjatjen e paarsyeshme të Mbledhjes;
 5. c) Të vlerësojë nëse një këshilltar ka kapërcyer standardet e mirësjelljes dhe etikës gjatë fjalës së tij;
 6. d) Të drejtojë mbledhjen në mënyrë të paanshme dhe të drejtë dhe jo partizane apo partiake, duke i dhënë kohën dhe mundësinë e njëjtë të gjithë këshilltarëve;
 7. dh) Të urdhërojë shtyrjen e përkohshme, apo në rast emergjence, të mbledhjes;
 8. e) Të bëjë shpalljen e rezultateve të votimi të hapur dhe të fshehtë;
 9. f) Të urdhërojë daljen nga salla e mbledhjes të këshilltarit, i cili tenton të prishë mbledhjen, si dhe çdo të pranishmi nga publiku apo stafi i Bashkisë i cili nuk respekton qetësinë dhe rregullin e mbledhjes;
 10. g) T’i heqë të drejtën e vazhdimit të fjalës çdo këshilltari, i cili gjatë fjalës së tij kalon kohën e vënë në dispozicion, sipas kësaj rregulloreje, për çdo këshilltar.

 

Neni 55

Zhvillimi i Debatit

 1. Këshilltarit i jepet fjala nga Kryesuesi për të ngritur një çështje për debat. Fjala kërkohet me ngritjen e dorës dhe Këshilltarët mund të flasin nga vendi ose në tribunë .
 2. Kryetari i Këshillit, përcakton rradhën e diskutimeve, duke mbajtur parasysh kohën e kërkesës, si dhe mundësinë e fjalës nga grupet e ndryshme të këshilltarëve. Kryetarët e grupeve kanë të drejtë të diskutojnë jashtë rradhe, në rast se e kërkojnë fjalën.
 3. Kryetari i Komisioni të Përhershëm që ka radhën të raportojë në mbledhjen e Këshillit, apo i autorizuari prej tij, i jepet mundësia nga Kryesuesi i Mbledhjes të hapë debatin për mocionin/ çështjen për shqyrtim sipas rendit të ditës. Pas njoftimit nga Kryesuesi i Mbledhjes se debati është i mbyllur, Kryetari i Grupit Politik të Pakicës apo i autorizuari prej tij, mund të jetë folësi i parafundit dhe mbyll debatin për pakicën politike. Kryetari i Grupit Politik të Shumicës, ose personi i emëruar i tij, mund të mbyllë debatin për partinë e shumicës dhe është folësi i fundit për atë mocion.
 4. Këshilltarit, kur i jepet e drejta e fjalës nga kryesuesi i Mbledhjes, mund të flasë për çdo çështje kur pikë e rendit të ditë janë çështjet e përgjithshme.
 5. Vetëm Këshilltarit të cilit i është dhënë fjala nga Kryesuesi ka të drejtën t’i regjistrohen fjalët në proces-verbalin e mbledhjes apo në mjetet video/audio zyrtare të Këshillit. Këshilltari mund të përfshijë në proces-verbalin zyrtar të Mbledhjes dokument ose deklaratë të shkruar por jo më shumë se pesë (5) faqe, ose mund të flasë jo më shumë se dy (2) minuta, përveç nëse leja për të zgjatur kohën i jepet nga shumica e anëtarët e Këshillit të pranishëm në mbledhje. Këshilltari mund të flasë për herë të dytë për të njëjtën çështje vetëm pasi çdo Këshilltar që dëshiron të flasë e ka bërë këtë një herë; Këshilltari nuk mund të flasë më shumë se dhjetë minuta për një çështje.
 6. Nëse Këshilltari gjatë debatit del nga tema Kryesuesi i bën vërejtje por nëse ai vazhdon Kryesuesi i heq të drejtën e fjalës për atë çështje.
 7. Kryetari i Bashkisë ka të drejtë të marrë pjesë aktivisht në një debat për të diskutuar për çështjen që shqyrtohet nga Këshilli, por jo më shumë së dy herë për të njëjtën çështje dhe jo në një kohë më të gjatë se ajo e caktuar për secilin Këshilltar..
 8. Një Këshilltar nuk duhet të flasë më shumë se një herë në një Mbledhje për të njëjtën çështje, derisa çdo Këshilltar tjetër që dëshiron të dëgjohet mbi çështjen, ka folur. Një Këshilltar do të flasë për çdo çështje jo më shumë se dhjetë (10) minuta në çdo kohë, përveç nëse leja për të zgjatur kohën i jepet nga shumica e anëtarëve të Këshillit të pranishëm në mbledhje.
 9. Kryetari/ Kryesuesi i Mbledhjes nuk mund të kërkojë votimin e një mocioni që debatohet, përsa kohë shumica e Këshilltarëve të pranishëm në Mbledhje duan të vazhdojnë debatin mbi mocionin.
 10. Në rast se Kryesuesi nuk ka më kërkesa për debat, ai deklaron mbylljen e debatit dhe fillimin e votimit. Asnjë këshilltari nuk i jepet e drejta e fjalës mbas fillimit të votimit.
 11. Mocioni për mbylljen e debatit kërkon 2/3 e këshilltarëve të pranishëm në mbledhje. Çdo këshilltar ka të drejtë të bëjë mocion për mbylljen e mbledhjes.

 

Neni 56

Çështjet e procedurës së mbledhjes

 1. Për çështje të procedurës fjala jepet menjëherë.
 2. Janë çështje të procedurës:
 3. a) kërkesat që kanë të bëjnë me zbatimin e rregullores;
 4. b) kërkesat për ndërprerjen ose shtyrjen e seancës ose të diskutimeve;
 5. c) kërkesat që kanë të bëjnë me mënyrën e marrjes së vendimeve ose kryerjes së votimit.
 6. Ndërhyrjet për çështjet e procedurës bëhen shkurtimisht dhe pa prekur thelbin e çështjes kryesore. Në këto raste, përveç propozuesit që diskuton jo më shumë se 2 minuta, kanë të drejtë të diskutojnë një folës Pro dhe një folës Kundër, jo më shumë se 2 minuta secili.
 7. Kryetari i Këshillit kryesisht, ose me kërkesë të një kryetari grupi këshilltarësh, mund të vendosë që mes çështjeve të caktuara, të bëhet një pushim i shkurtër, por jo më shumë se dhjetë (10) minuta.

Neni 57

E drejta e replikës

 1. Këshilltari ka të drejtën e replikës, në rast se i përmendet emri në diskutimin e parafolësit.
 2. Replika është një qëndrim i paraqitur në mënyrë të shkurtër, për përmbajtjen e problemit që është në diskutim.
 3. Replika mbahet menjëherë, pas diskutimit dhe nuk mund të vazhdojë më shumë se 2 minuta.
 4. Pas replikës, nuk ka kundër-replikë.

 

Neni 58

Komunikimet me Këshillin gjatë Zhvillimit të Mbledhjes

 

Të gjitha komunikimet me Këshillin, gjatë zhvillimit të Mbledhjes së Këshillit, bëhen me kërkesë. Askush, përveç këshilltarëvenuk lejohet të flasë në Mbledhjen e Këshillit pa paraqitur  kërkesë dhe pa miratimin e shumicës së këshilltarëve të pranishëm në Mbledhje, përveç kur gjatë periudhës së specifikuar në rendit të ditës për komentet jozyrtare të publikut, Kryetari mund t’u bëjë të njohur qytetarëve të Bashkisë të drejtën për t’ju drejtuar Këshillit për çështje të punëve të Bashkisë.

 

Neni 59

Etika gjatë Mbledhjes

 1. Këshilltari sillet me respektit në Mbledhjet e Këshillit dhe respekton Këshilltarët apo të pranishmit e tjerë në mbledhjen e këshillit apo të Komisioneve të Përhershme.
 2. Ndalohet kategorikisht pirja e duhanit dhe e pijeve alkoolike në sallën e mbledhjes së Këshillit dhe në mbledhjet e Komisioneve të Përhershme.

Neni 60

Kuorumi

1.Çdo vendim apo veprim tjetër i Këshillit ndërmerret vetëm nëse është i pranishëm kuorumi i këshilltarëve që janë të pranishëm në Mbledhjen e Këshillit në momentin që deklarohet kuorumi, përndryshe vendimi apo veprimi tjetër i Këshillit konsiderohet i pavlefshëm.Asnjë mocion apo çështje nuk mund të shqyrtohet në një mbledhje të këshillit përveç nëse është i pranishëm kuorumi i kërkuar. Kryesuesi deklaron hapjen e mbledhjes, nëse kuorumi është i pranishëm, gjë të cilën ia konfirmon sekretari.

2.Gjatë periudhës së pezullimit të këshilltarit për shkak të pasojave të ligji nr. 138/2015, neni 14/5[6], këshilltari nuk llogaritet për efekt kuorumi për vlefshmërinë e mbledhjes, vendimmarrjes apo formimin e çdo lloj shumice të nevojshme për vendimmarrje.

 1. Nëse një Këshilltar kërkon deklarimin e kuorumit, kryetari/kryesuesi i kërkon sekretarit të thërrasë emrat e këshilltarëve pjesëmarrës në mbledhje dhe të verifikojë kuorumin. Emrat e këshilltarëve të pranishën në mbledhje, mbas verifikimit të kuorumit, pasqyrohen në proçesverbalin e mbledhjes, në pikën e rendit të ditës që ishte në shqyrtim. Kur kryetari/kryesuesi verifikon se shumica e domosdoshme nuk është i pranishëm, i kërkon sekretarit t’u kërkojë këshilltarëve mungues të jenë të pranishëm në mbledhje. Kjo kërkesë merret pa debat dhe derisa të ekzekutohet dhe deri kur shumica e domosdoshme do të jenë të pranishëm, asnjë propozim nuk do të jetë në rendin e ditës përveç kur bëhet fjalë për shtyrje të mbledhjes. Kryesuesi i kërkon sekretarit të shënojë në procesverbalin e mbledhjes se i bën të ditur këshilltarit jo të pranishëm se prania e tij kërkohet pasi bllokon fillimin e mbledhjes së këshillit. Njoftimi konsideroheti bërë kur sekretari ia komunikon këtë me telefon [apo mënyrë tjetër] direkt këshilltarit.

Kur edhe pas këtyre veprimeve nuk sigurohet kuorumi, Kryetari/ kryesuesi vendos thirrjen e mbledhjes në një ditë tjetër, të paktën 24 orë më pas.  Në ketë rast mbledhja është e vlefshme në qoftë se sigurohet kuorumi i nevojshëm sipas çështjeve që trajtohen

 1. Nëse mungesa e përkohshme nga salla e mbledhjeve e Këshilltarëve e bën të pamundur kuorumin e Mbledhjes, kjo nuk bën të pavlefshëm dëgjimin e prezantimeve ose diskutimin e çështjeve të paraqitura para Këshillit. Kryetari i Këshillit kur vëren ose kur i kërkohet nga Sekretari apo një nga Këshilltarët, ështe i detyruar të deklarojë menjëherë mungesën e Kuorumit përpara se Këshilli të ndërmarrë ndonjë veprim. Pasi të ketë filluar Mbledhja e Këshillit, nëse numri i Këshiltarëve të pranishëm bie nën kuorumin ligjor Kryetari/ Kryesuesi i bie ziles dhe deklaron një pushimi prej tre (3) minuta dhe nëse mbas këtij pushimi përsëri nuk arrihet kuorimi i kërkuar, mbledhja menjëherë do të mbyllet dhe do të shtyhet.

 

Neni 61

Procesi i vendimmmarrjes së Këshillit

 1. Vendimet e Këshillit merren me shumicën e votave, në prani të më shumë se gjysmës së të gjithë anëtarëve të këshillit, me përjashtim të rastit të permendura në pikat 1 e 3 më poshtë.
 2. Vendimet e Këshillit merren me shumicën e votave të të gjithë anëtarëve të Këshillit për rastet kur Këshilli:
 3. a) zgjedh nga përbërja e vet komisionet e këshillit dhe miraton rregulloren e brendshme të funksionimit të vet, Kodin e Etikës, Rregulloren për Konsultimin Publik dhe Rregulloren për Zgjedhjen e Strukturave Komunitare;
 4. b) zgjedh kryetarin dhe zëvendëskryetarët e këshillit dhe i shkarkon ata;
 5. c) emëron dhe shkarkon sekretarin e këshillit bashkiak;
 6. d) miraton aktet e themelimit të ndërmarrjeve, shoqërive tregtare, si dhe të personave të tjerë juridikë që krijon vetë ose me të cilët është bashkëthemelues;
 7. dh) miraton buxhetin dhe ndryshimet e tij si edhe numrin maksimal të punonjësve të bashkisë, si dhe të njësive e institucioneve buxhetore në varësi të bashkisë;
 8. f) vendos për taksat e tarifat vendore;
 9. g) vendos për marrjen e kredive dhe shlyerjen e detyrimeve ndaj të tretëve;
 10. gj) vendos për krijimin e institucioneve të përbashkëta me njësi të tjera të vetëqeverisjes vendore, përfshirë subjektin e kompetencave të përbashkëta ose me persona të tretë;
 11. i) zgjedh përfaqësuesit e këshillit bashkiak në këshillin e qarkut;
 12. j) vendos për dhënien ose deklarimin e mbarimit të mandatit të këshilltarit.
 13. Vendimet e Këshillit merren me jo më pak se tre të pestat e numrit të përgjithshëm të anëtarëve të Këshillit për rastin kur Këshilli miraton tjetërsimin e pronave bashkiake të tretëve.

Neni 62

Pëlqimi unanim

 1. Kur nuk kërkohet ndonjë veprim zyrtar dhe kur nuk shprehet asnjë kundërshtim nga Këshilltarët e tjerë, kërkesa e një Këshilltari konsiderohet si kërkesë e të gjithë Këshillit pa patur nevojë për veprime të mëtejshme, në rastin kur një kërkesë e tillë bëhet në një Mbledhje të Këshillit dhe ku kuorumi është i pranishëm, dhe Kryetari i Këshillit deklaron se një kërkesë e tillë do të konsiderohet si kërkesë e të gjithë Këshillit.
 2. Këshilli miraton me pëlqim unanim dhe pa votim edhe proçesverbalin e mbledhjes së kaluar, kur pas kërkesës së Kryesuesit te Mbledhjes, asnjë këshilltar i pranishëm nuk shprehet për korigjim, Kryesuesi deklaron miratimin e procesvebalit të Mbledhjes.

Neni 63

Mocioni

 1. Kur paraqitet një mocion ai deklarohet nga Kryetari/ Kryesuesi, dhe nëse bëhet me shkrim lexohet. Çdo mocion që kërkon ndryshimin e një akti apo rezolute të miratuar nga Këshilli, duhet të paraqitet me shkrim.
 2. Çdo këshilltar ka të drejtë të bëjë mocion për një çështje vetëm një herë. Kryesuesi i Mbledhjes së Këshillit u kërkon këshilltarëve të shprehen për mbështetjen apo refuzimin e shqyrtimit të mocionit të bërë. Mocioni mund të bëhet me shkrim apo me gojë.
 3. Një mocion substancial nuk mund t’i drejtohet Këshillit ndërkohë që një mocion tjetër substancial është duke u shqyrtuar. Kryesuesi duhet të deklarojë mocionin dhe më pas të ftojë Këshilltarët për debat sipas këtyre parimeve:
 4. a) Këshilltari i cili ka bërë mocionin apo që ka prezantuar një projekt-akt, ndryshim të një akti apo një rezolutë i jepet e drejta të flasë i pari.
 5. b) Këshilltarit, i cili nuk ka folur për një çështje, i jepet kjo e drejtë para se një këshilltar të flasë për të njëjtën çështje për herë të dytë.
 6. c) Debati, brenda mundësive duhet të alternohet midis Këshilltarëve që mbështesin dhe atyre që kundërshtojnë një çështje.
 7. Ndërkohë që shqyrtohet një mocion substancial një mocion proçedurial mund të kërkohet të shqyrtohet. Në këtë rast fjala i jepet menjëherë këshilltarit që e kërkon mocionin proçedurial. Mocioni proçedurial është i debatueshëm.
 8. Një projektakt i shqyrtuar për blerje apo shitje prone Bashkiake apo një projektakt që trajton elementë të planifikimit urban apo të menaxhimit të tokës nuk mund të rishqyrtohet nga Këshilli pa kaluar një afat një mujor nga mbledhja ku mocioni, për çështjet e përmendura në këtë paragraf, është refuzuar me votim. Një projektrregullore, e refuzuar me votim, mund të rishqyrtohet pas një muaji nga data e mbledhjes ku u refuzua, apo menjëherë pas zgjedhjes të Këshillit të ri.
 9. Mocioni për një projektakt apo rezolutë shqyrtohet nga Këshilli pasi të jetë shprehur më parë Komisioni në sferën e të cilit bie çështja në shqyrtim.
 10. Nëse një mocion është debatuar dhe votuar (pranuar apo refuzuar), nuk lejohet të rishqyrtohet në të njëjtën Mbledhje të Këshillit dhe të Komisionit i njëjtit mocion apo një mocioni shumë i ngjashëm me të.
 11. Mocioni procedurial për shtyrje e debatit dhe shqyrtimin e një mocioni substancial për një kohë më të vonë por brenda së njëjtës Mbledhje Këshilli, nuk debatohet. Nëse propozohet shtyrja e debatit dhe shqyrtimint të një mocioni substancial për në Mbledhjen tjetër të Këshilli, atëherë Kryetari/ Kryesuesi lejon debat.
 12. Një mocion mund të tërhiqet nga debati e shqyrtimi, nga propozuesi i mocionit, me kusht që asnjë nga këshilltarët e pranishëm në Mbledhje në momentin e propozimit për tërheqjen e mocioni, nuk kanë kundërshtim.
 13. Nëse një këshilltar propozon një mocion procedurial për ndërprerjen e debatit dhe shqyrtimit të një mocioni substancial, dhe kalim në votim, propozimi pranohet të votohet nësë mbështetet me deklarim edhe nga një këshilltar tjetër, dhe miratohet me dy të tretat a votave të Këshilltarëve të pranishëm në Mbledhje.
 14. Një mocion mund të tërhiqet nga këshilltari që e ka bërë, përpara se kryesuesi të fillojë votimin. Nëse ka filluar votimi, pezullimi i votimit bëhet vetëm me konsensusin e të gjithë këshilltarëve të pranishëm në mbledhje.
 15. Prezantimi i një projektrregulloreje, rezolute apo urdhërese duhet të bëhet në mbledhjen e parë që është në rend të ditës, pavarësisht se mund të mos merret në shqyrtim nga Këshilli në këtë mbledhje dhe prezantimi duhet të shënohet në proçesverbalin e mbledhjes. Nëse Këshilli nuk miraton një akt të paraqitur, ai mund ta shqyrtojë në mbledhjen e tij të ardhme të rregullt.
 16. Paraqitja në Këshill e mocionit për një projektakt bëhet nga Kryetari i Komisionit, në mungesë të tij nga zëvëndëskryetari, apo nga secili anëtar i Komisionit i zgjedhur me shumicën e Këshilltarëve të pranishëm në mbledhjen e Komisionit .
 17. Nëse në çdo rast, gjatë mbledhjes së Këshillit, një këshilltar bën një mocion përsa i përket pranisë në mbledhje të kuorumit, Kryesuesi i mbledhjes menjëherë urdhëron Sekretarin të thërrasë emrat, dhe njofton rezultatin. Kjo procedurë bëhet pa debat.

Neni 64

Votimi në Mbledhjen e Këshillit

 1. Këshilltarët votojnë në mënyrë individuale. Këshilltari nuk mund të delegojë të drejtën e votës. Këshilltari voton në një mbledhje zyrtare dhe të vlefshme të Këshillit, kur votimi kërkohet dhe kryhet sipas procedurave ligjore dhe atyre të parashikuara nga kjo rregullore e Këshillit. Votimi i Këshilltarit me telefon apo nëpërmjet video konferencës nuk lejohet përveç në rastet e emergjencës civile të shpallur zyrtarisht dhe sipas kërkesave ligjore dhe procedures së kësaj Rregullore. Këshilltarët që nuk votojnë pranojnë vendimin e shumicës.
 2. Votimi në Mbledhjen e Këshillit dhe Komisioneve të Përhershëm mund të bëhet i hapur apo i fshehtë. Votimi bëhet i vecantë për secilën çështje të rendit të ditës dhe për secilin mocion, dhe rezultatet e votimit deklarohen nga Kryetari i Këshillit/ Kryesuesi i Mbledhjes dhe regjistrohen në proçesverbalin e Mbledhjes.
 3. Kërkesa për votim nominal ose të fshehtë formulohet në kohën që kryesuesi i mbledhjes mbyll diskutimet dhe deklaron se do të kalohet në votim. Cdo këshilltar ka të drejtën e propozimit për përcaktimin e mënyrës së votimit. Propozimi hidhet në votë pa debat.
 4. Çdo Grup Këshilltarësh, para fillimit të votimit në Mbledhjen e Këshillit, ka të drejtë të tërhiqet për konsultim për një kohë deri në 10 minuta.
 5. Votimi i hapur bëhet me ngritjen e dorës në përgjigje të fjalëve “Pro”, “Kundra”, “Abstenim” të thëna nga Kryesuesi i mbledhjes. Votimi i hapur mund të bëhet i përgjithshëm, nominal dhe elektronik. Në këtë rast kur votimi bëhet nominal Sekretari thërret emrat një nga një sipas listës së përgatitur me Këshilltarët pjesmarrës në mbledhje. Mbas thirrjes së emrit Këshilltari voton me zë me Pro, Kundër dhe Abstenoj. Në secilin rast, Sekretari bën numërimin e votave dhe rezultatin e votave ia komunikon Kryesuesit të mbledhjes, i cili deklaron rezultatin e votimit, i cili regjistrohet në proces-verbalin e Mbledhjes.
 6. Në rastin e votimit nominal, lista e këshilltarëve votues me shënimin e votës “pro”, “kundër” ose “abstenim” të secilit këshilltar, publikohet së bashku me materialet e mbledhjes.
 7. Votimi i fshehtë bëhet për çështje me karakter individual që lidhen me persona fizikë apo juridikë, ndaj të cilëve krijohen pasoja juridike mbi bazë të një akti me karakter individual të nxjerrë nga këshilli, si dhe në rastet e vlerësimeve mbi sjelljen ose cilësitë e një individi.
 8. Propozimi për votim të fshehtë bëhet duke përcaktuar problemin dhe arsyetimin për këtë propozim. Votimi i fshehtë nuk bëhet për çështjet që kanë të bëjnë me vendime financiare, me buxhetin si dhe me vendime të tjera që sjellin pasoja financiare.

 

Neni 65

Votimi i akteve

 1. Votimi i akteve fillimisht bëhet në parim dhe pastaj në tërësi, dhe nëse kërkohet nga shumica e Këshiltarëve të pranishë në mbledhje, bëhet edhe nen për nen.
 2. Në rast se votimi ndërpritet për arsye të mungesës së rregullit në sallë Kryesuesi i Mbledhjes, mbas rënies së shkakut të ndërprerjes së votimit, shpall rifillimin e votimit.
 3. Kryetari voton i fundit. Në rastet kur votimi ka qenë i hapur dhe rezultati i votimit është i barabartë, vota e Kryetarit është vendimtare.
 4. Në rast se votimi bëhet i fshehtë dhe votat janë të barabarta, do të kryhet një votim i dytë. Kur edhe në votimin e dytë ka barazi të votave, vendimi do të shtyhet për mbledhjen tjetër. Në qoftë se në votimin e parë të mbledhjes tjetër do të ketë përsëri barazim të votave, ateherë do të kryhet votim i hapur, me përjashtim të rasteve të parashikura në këtë rregullore (Mbajtja e Mbledhjes së Mbyllur).
 5. Këshilltari mund të shpjegojë votën e tij vetëm me leje të Kryetarit/ Kryesuesit të Mbledhjes dhe për një kohë jo më shumë se dy (2) minuta.
 6. Këshilltarët mund t’i paraqesin me shkrim Këshillit dhe Komisionit të Përhershëm arsyet e votimit apo mos votimit të një projek akti apo çështje, dhe ky shpjegim bëhet pjesë e dokumentacionit të mbledhjes dhe shënohet në proces-verbalin e mbledhjes.
 7. Emra e këshilltarëve që kanë votuar Pro dhe Kundër si dhe të atyre këshilltarëve që kanë marrë pjesë në mbledhje, por nuk kanë votuar, si në mbledhjen e Këshillit dhe në ato të Komisioneve të Përhershme, pasqyrohen në proceverbalin e mbledhjes dhe rekordet e votimit të këshilltarëve janë të hapura për inspektim nga publiku, nëpërmjet Sekretarit të Këshillit.

 

Neni 66

 

Interpelanca me Kryetarin e Bashkisë

 

 1. Interpelanca është kërkesa me shkrim për të marrë shpjegime për motivet, synimet dhe qëndrimin e Kryetarit të Bashkisë ose drejtuesve të lartë të administratës, si dhe drejtuesve të institucioneve, enteve apo ndërmarrjeve që varen prej Bashkisë, lidhur me aspekte të rëndësishme të veprimtarisë së tyre. Interpelanca paraqitet nga cdo Këshilltar apo Grup Këshilltarësh.
 2. Interpelanca i paraqitet Kryetarit të Këshillit Bashkiak, i cili nëpërmjet Sekretarit të Këshillit vë në dijeni menjëherë organin të cilit i drejtohet.
 3. Në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit vendoset me mirëkuptim nëse një interpelancë do shqyrtohet me debat ose pa debat në Këshill. Në rastin kur vendoset që interpelanca të zhvillohet me debat përcaktohet edhe koha e debatit.
 4. Interpelancat vihen në rendin e ditës së mbledhjes së Këshillit jo më vonë se dy muaj nga paraqitja e tyre. Nuk mund të vihen në rendin e ditës së të njëjtës mbledhje më shumë se një interpelancë e bërë nga i njëjti Këshilltar.
 5. Këshilltari që ka paraqitur një interpelancë, ka të drejtën e shpjegimit të saj për një kohë jo më të gjatë së 10 minuta dhe, pas deklarimit të organit që interpelohet shpreh për një kohë jo më të gjatë se 10 minuta, arsyet për të cilat mbetet i kënaqur ose jo me përgjigjen e dhëna.

 

Neni 67

Propozimi për shkarkimin e Kryetarit të Bashkisë

 1. Propozimi për shkarkimin e Kryetarit të Bashkisë për mosparaqitje në detyrë për një periudhë 3-mujore të pandërprerë, bëhet nga çdo këshillar apo grup këshilltarësh. Propozimi duhet të paraqitet me shkrim, të nëshkruhet nga propozuesit dhe t’i drejtohet Këshillit nëpërmjet Kryetarit të Këshillit.
 2. Propozimi duhet të shoqërohet me dokumentet dhe faktet që provojnë mosparaqitje në detyrë të Kryetarit të Bashkisë për një periudhë 3-mujore të pandërprerë. Propozimi i përfshihet në rendin e ditës së Mbledhjes më të parë të Këshillit pas depozitimit pranë Kryetarit të Këshillit të propozimit.
 3. Propozimi i dërgohet nga Kryetari i Këshillit, Komisionit të Përhershëm të Mandateve dhe Rregullore dhe Çështjeve Juridike për shqyrtim, dhe një kopje e propozimit bashkë me dokumentacionin shoqërues ia dërgon Kryetarit të Bashkisë nëpërmjet zyrës së protokollit të Bashkisë. Komisioni i Përhershëm i Mandateve i dërgon ftesë me shkrim Kryetarit të Bashkisë për të marrë pjesë në mbledhjen e Komisionit me qëllim dëgjimin e argumenteve dhe fakteve të Kryetarit të Bashkisë. Kryetari i Këshillit i dërgon ftesë me shkrim Kryetarit të Bashkisë për të marrë pjesë në Mbledhjen e Këshillit, ky shqyrtohet propozimi për shkarkim të tij/saj, me qëllim dëgjimin e argumenteve dhe fakteve të Kryetarit të Bashkisë.
 4. Vendimi për miratimin e propozimit të Këshillit Bashkiak për shkarkimin e Kryetarit të Bashkisë për mosparaqitje në detyrë për një periudhë 3-mujore të pandërprerë, merret me shumicën e votave, në prani të më shumë se gjysmës së të gjithë anëtarëve të Këshillit, dhe i dërgohet për vendim Këshillit të Ministrave.

 

Neni 68

Kufizimet në veprimtarinë e Këshillit

1.Në periudhën nga data e zgjedhjeve, deri në konstituimin e Këshillit të ri, Këshilli i Bashkiak ushtron funksione të kufizuara dhe merr vendime sipas procedurave të mbajtjes së Mbledhjes së Jashtëzakonshme, të përcaktuara në këtë Rregullore, dhe vetëm në raste e emergjencave civile të shkaktuar nga fatkeqësi natyrore, zjarret, shpërthimet, rrëzimet e digave, aksidentet bërthamore, ekologjike ose industriale dhe çdo lloj tjetër aksidenti të shkaktuar nga veprimi njerëzor, në rastet e luftërave ose gjendjeve të emergjencës të shkaktuar nga faktorë socialë, veprime terroriste, veprime ushtarake (në gjendje lufte), të cilat sjellin dëme dhe pasoja të menjëhershme e të rënda për jetën dhe shëndetin e popullatës dhe të gjësë së gjallë, për pasurinë, për trashëgiminë kulturore dhe për mjedisin, në përputhje me Ligjin për Emergjencat Civile.

 1. Këshilli Bashkiak nuk mund të ulë nivelin e taksave apo të tarifave vendore në buxhetin e vitit të fundit të mandatit të tij, me përjashtim të rasteve kur ekziston një plan i detajuar ndër vite, i cili është miratuar nga Këshilli Bashkiak.

3.Në rasti kur Këshilli i Ministrave shpall Bashkinë në mbikëqyrje financiare, Këshilli nuk mund të:

 1. a) marrë asnjë vendim që mund të çojë në shtimin e detyrimeve financiare të Bashkisë;
 2. b) të vendosë shërbime të reja publike, të themelojë sipërmarrje publike apo çdo institucion tjetër;
 3. c) të shlyejë asnjë detyrim financiar, të krijuar para shpalljes së rastit të vështirësisë financiare, përveç detyrimeve të përcaktuara shprehimisht në planin e rehabilitimit financiar të Bashkisë.

4.Këshilli nuk mund të marrë vendime edhe në rastin e vendosjes së Bashkisë nën administrim të Këshillit të Ministratve, minimalisht për vendimet që përmenden në paragrafin me sipër.

 

Neni 69

Procesverbali i Mbledhjes

 1. Mbledhjet e Këshillit pasqyrohen në procesverbalin e Mbledhjes. Procesverbali i mbledhjes mbahet nga Sekretari i Këshillit.
 2. Në rastin kur Sekretari nuk merr pjesë në mbledhje apo në një seancë të mbledhjes për arsye se nuk është i mundur apo ka konflikt interesi më çeshtjen në shqyrtim, Sekretari zëvendësohet përkohësisht nga anëtari i këshillit më i ri në detyrë, me të drejte vote dhe mbas përfundimit të mbledhjes apo seancës,mbajtësi i proces-verbalit i transferon Sekretarit procesverbalin e firmosur nga Komisioni i Proces-verbalit të Mbledhjes.
 3. Mbledhjet e Komisioneve të Përhershme/Përkohshme dhe Mikse regjistrohen në proçesverbalin e këtyre mbledhjeve, i cili mbahet nga Sekretari dhe në mungesë të tij një person tjetër i caktuar nga Këshilli. Në fund të mbledhjes proçesverbali i mbledhjes firmoset nga secili Kryetar/ Kryesuesi i Komisionit të Përhershëm/ Përkohshëm/Miks dhe Sekretari/ person tjetër i caktuar. Çdo Komision ka librin e vet të proçesverbalit.
 4. Procesverbali i mbledhjes mbahet me shkrim dhe mund të mbahet edhe me stenografi ose me mjete incizimi. Gjithsesi, edhe në këto raste, teksti e tij hidhet në letër dhe firmoset sipas rregullit të mësipërm.
 5. Këshilli Bashkiak përdor sistemin audio-video për regjistrimin e Mbledhjes së Këshillit, dhe sëpaku të mbledhjes së Komisionit të Zhvillimit Strategjik, Financave dhe Buxhetit dhe asaj të Komisionit të Mandateve dhe Rregullores. Regjistrimet nga sistemi audio-video i Mbledhjes së Këshillit dhe të dy Komisioneve, si dhe proces-verbalet e Komisioneve të Përhershëm zbardhen nga Sekretari i Këshillit.
 6. Zbardhja dhe shtypja e proces-verbalit të Mbledhjes së Këshillit, bazuar në rregjistrimet apo mbajtjet me shkrim të proces-verbalit (kur nuk është e mundur me sistem audio-video), bëhet më vete për çdo çështje të rendit të ditës së Mbledhjes.
 7. Nëse pajisjet që bëjnë regjistrimin audio –video të Mbedhjes së Këshillit kanë difekt gjatë mbledhjes së Këshillit, kjo gje shpallet nga Kryetari i cili kërkon ndërprerje e Mbledhjes për jo më shumë se tridhjetë (30) minuta. Ndërkohë Sekretari, kujdeset për rregullimin e pajisjes, e nëse kjo nuk është e mundur brenda tridhjetë (30) minutave nga ndërprerja e Mbledhjes, Kryetari deklaron vazhdimin e Mbledhjes dhe Sekretari mban proces-verbalin me shkrim dore.
 8. Procesverbali që mbahet me dorë, mbahet në Librin e Procesverbalit të Mbledhjeve. Sekretari është përgjegjës për përgatitjen e Librit të Procesverbalit të Mbledhjeve. Çdo Këshill i ri fillon një libër të ri për mbajtjen e proces-verbalit.
 9. Në Procesverbalin e Mbledhjes së Këshillit regjistrohen:
 10. Data, ora, vendi i mbajtjes së mbledhjes;
 11. Lloji i mbledhjes (e rregullt, jashtë radhe, emergjente, vazhduese, e hapur, e mbyllur);
 12. Lista e Këshilltarëve të pranishëm;
 13. Emri e mbiemri i Këshilltarëve të përcaktuar, sipas nenit 30 të kësaj regullore, për të nënshkruar proçes-verbalin e mbledhjes;
 14. Emërtimi dhe ora e fillimit dhe mbarimit të shqyrtimit të çdo pike të rendit të ditës;
 15. Emërtimin e mocionit- emri i Këshilltarit që prezanton mocionit;
 16. Deklaratat e konfliktit të interesit të shprehura nga këshilltarët në mbledhje, apo ato depozituara me shkrim para mbledhjes dhe të lexuara nga Kryetari i Këshillit/ Kryesuesi i Mbledhjes, në Mbledhje;
 17. Gjithçka që u tha në Mbledhje nga folësit, sipas rendit të ditës dhe lejes për të folur të dhënë nga Kryetari i Këshillit/ Kryesuesi i Mbledhjes;
 18. Vendimet e marra nga Këshilli (shprehja siç ështe cituar nga kryesuesi i mbledhjes);
 19. Forma dhe rezultati i votimeve, votat- Pro, Kundra dhe Abstenim, për çdo çështje për të cilën është votuar dhe marrë një vendim, dhe emrat e Këshilltarëve që kanë votuar Pro, Kundra dhe ato që kanë Abstenuar;
 20. Vendimet për sanksionet e ndërmarra ndaj Këshilltarëve;
 21. Firmat e Komisionit të Verifikimit të Proces-verbalit të Mbledhjes dhe të Sekretarit.
 22. Etj, (e vendosur nga këshilli).

 

 

 

Neni 70

Miratimi i Proçesverbalit të Mbledhjes

 1. Procesverbali i mbledhjes u paraqitet për miratim të gjithë anëtarëve të Këshillit në fillim të Mbledhjes pasardhëse dhe pas miratimit, procesverbali nënshkruhet se bashku nga Kryetari dhe Sekretari i Këshillit. Në rastet kur Mbledhja është e ndarë në seanca, procesverbali miratohet menjëherë pas përfundimit të seancës përkatëse (nëse vendoset nga Këshilli).
 2. Procesverbali i Mbledhjes paraprake u shpërndahet Këshilltarëve përpara mbledhjes ku do miratohet procësverbali. Nëse një Këshilltar ka kundërshtim për procesverbali, kundërshtimi mbahet shënim nga Sekretari gjatë Mbledhjes, dhe procedohet me miratimin e pjesës së proces-verbalit për të cilën nuk ka kundërshtime. Kryetari e paraqet për shqyrtim në fund të pikës së rendit të ditës ”miratimi i proces-verbalit”, kundërshtimet për procesverbalin.
 3. Çdo këshilltar mund të kërkojë që të shënohet ne procesverbal fakti dhe arsyet e votimit kundër një vendimi të marrë nga Këshilli. Këshilltarët, të cilët kanë votuar kundër një vendimi dhe kane kërkuar shënimin e këtij fakti në procesverbal, sipas paragrafit 1 të këtij neni, përjashtohen nga çdo përgjegjësi që mund të rrjedhë nga ky vendim.
 4. Në rastet kur vendimet do t’i dërgohen një organi më të lartë të administratës, këto vendime do të shoqërohen me deklarimet e votave të këshilltarëve.

 

Neni 71

 

Zbardhja e procesverbalit

 1. Zbardhja (transkripti), editimi, korigjimi, printimi dhe publikimi i procesverbalit ështe nën përgjegjësinë e Kryetarit të Këshillit dhe administrohet nga Sekretari i Këshillit.
 2. Në çdo rast zbardhja e procesverbalit të Mbledhjes së Këshilit dhe Komisioneve të Përhershme, bëhet sipas të drejtës së marrjes së fjalës të dhënë nga Kryetari i Këshillit/ kryesuesi i mbledhjes.
 3. Editimi i procesverbalit do të kufizohet në korigjime gramatikore, drejtshkrimore, pikëzimesh, eleminim të përsëritjeve të fjalëve, dhe nuk lejohet ndryshime të përmbajtjes apo amendime që ndikojnë në ndryshimin e kuptimit të asaj që është thënë. Zbardhja e procesverbalit do të jetë pasqyrim i saktë i asaj që është thënë.
 4. Këshilltarët nuk kanë të drejtë t’i kërkojnë Kryetarit dhe Sekretarit korigjimin në procesverbal për atë çfarë kanë thënë në Mbledhje. Nëse Këshilltari kërkon ndonjë korrigjim të asaj çfarë ka thënë në mbledhje, me arsyetimin se ajo çfarë ka thënë është keqshpjeguar apo regjistrimi nuk ka qënë i plotë dhe i saktë, është e drejta e Kryetarit të vendosë nëse e pranon apo jo korigjimin e propozuar. Në çdo rast korigjimi do të propozohet me shkrim përpara Mbledhjes ku do të miratohet procesverbali, dhe do t’i njoftohet Mbledhjes ku miratohet procesverbali.

 

KREU VI

 PARAQITJA, SHQYRTIMI DHE MIRATIM I AKTEVE, REZOLUTAVE, NISMAVE DHE PETICIONEVE

Neni 72

Propozimi i projektakteve, rezolutave dhe deklaratave

 1. Këshilli pranon për shqyrtim mocione, projektakte të Kryetarit të Bashkisë, rezoluta, raporte të Komisioneve të Përhershme, të Përkohshme dhe të Përziera, vendime të Prefektit në lidhje me vlefshmërinë e akteve të Këshillit, deklarata, marrëveshje, kontrata, nisma qytetare, peticione. Për projektakte që kanë të bëjnë me ofrimin e shërbimeve publike, ato duhet të jenë të shoqëruara me tregues gjinorë për matjen e performancës.
 2. Kur nuk kërkohet me ligj ose kur Këshilli nuk dëshiron të veprojë me miratim të një akti, Këshilli mund të veprojë me rezolutë.
 3. Projektaktet që i paraqiten Këshillit për shqyrtim hartohen nga propozuesi i aktit dhe depozitohen pranë Sekretarit të Këshillit. Hartimi projektakteve që paraqiten për shqyrtim nga Kryetari i Bashkisë bëhet nga drejtoria përkatëse në bashkëpunim më drejtorinë juridike dhe drejtorinë e financave të Bashkisë.
 4. Projektaktet duhet të paraqiten në formë të shkruar sipas modelit në aneksin nr. _____ të kësaj rregullore dhe duhet të përmbajnë:
 5. a) Propozuesin;
 6. b) Objektin që propozohet;
 7. c) Bazën ligjore të propozimit;

ç)         Relacion/ arsyet e propozimit dhe efektet e pritshme të aktit;

 1. d) Materiale shtesë nëse ka, si: draft marrëveshje, kontrata, urdhëresa; tabela, preventive, harta, foto, etj
 2. Të drejtën për të paraqitur projektakte, rezoluta, deklarata e kanë:
 3. a) çdo këshilltar apo grup këshilltarësh, përfshirë Aleancën e Grave Këshilltare;
 4. b) Kryetari i Bashkisë;
 5. c) Deputetët e Qarkut në territorin e të cilit ndodhet Bashkia;
 6. d) Komisionet dhe komitetet/ bordet e ngritura me vendim Këshilli;
 7. dh) Çdo komunitet, nëpërmjet përfaqësuesve të autorizuar të tij sipas Ligjit, ose jo më pak se një (1) për qind e banorëve të Bashkisë.
 8. Për projektaktet me karakter financiar, që nuk paraqiten nga Kryetari i Bashkisë, duhet të merret më parë mendimi i Kryetarit të Bashkisë, i cili duhet të shprehet brenda një muaji, përpara se akti të shqyrohet nga Këshilli. Në rast mos shprehjeje brenda këtij afati, përgjigjia konsiderohet pozitive.
 9. Një projekakt duhet dorëzuar zyrtarisht tek Sekretari për t’u shqyrtuar nga Këshilli. Sekretari shoqëron projekt-aktin me një shkrese përcjellëse ku specifikohet data e marrjes se projekt-aktit nga sekretari, si dhe konfirmohet se projektakti ka kaluar procedurat e paraqitjes në këshill të cilat kërkohen nga Ligji dhe kjo rregullore e këshillit bashkiak. Sekretari i Këshillit njofton Kryetarin e Këshillit për të gjitha propozimet drejtuar Këshillit..
 10. Kryetari i Këshillit me ndihmën e Sekretarit, pasi njihet me projektaktet/ propozimet dhe nëse i gjen ato në përputhje me kërkesat e kësaj rregullore, i paraqet në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit, e cila vendos për kohën e shqyrtimit të tyre në Këshill
 11. Çdo projekt-akt/rezolutë/ raport duhet të kalojë për shqyrtim paraprak tek komisioni i përhershëm i cili trajton çështjet që paraqiten në projekt-akt/resolutë.Sekretari shpërndan tek komisionet e përhershme projektaktet, rezolutat dhe të gjithë informacionet dhe dokumentet e tjera bashkëngjitur, mbas këshillimit me Kryetarin e Këshillit. shpërndarja bëhen jo më vonë se 10 ditë nga data e mbledhjes së radhës së Këshilit.

 

Neni 73

Procedura e shqyrtimit të projekt akteve, rezolutave, deklaratave

 1. Projektaktet shqyrtohen dhe votohen sipas rendit të ditës së miratuar. Sipas radhës së përcaktuar në rendin e ditës, për çdo projektakt të paraqitur, zhvillohet shqyrtimi dhe debati e më pas votimi, i ndarë nga projektaktet e tjera. Pas paraqitjes së një projektakti Këshilli vazhdon me dabatin e më pas me votimin e projektaktin.
 2. Paraqitja e projektaktit kryhet nga propozuesi. Pas relatimit të propozuesit, vijohet me relatimin e Komisionit të Përkohshëm që kanë shqyrtuar projektaktin, rezolutën, deklaratën.
 3. Këshilltarët kanë të drejtë të bëjnë pyetje propozuesit të projektaktit dhe/ apo kryetarin e Komisionit të Përhershëm. Pyetjet mund të paraqiten me shkrim ose verbalisht. E drejta e fjalës për të bërë pyetje jepet nga kryesuesi i mbledhjes. Çdo pyetje nuk zgjat me shumë se një (1) minutë. Në rastin e çështjeve komplekse, propozuesi ka të drejtën të kërkojë kohë për të përgatitur përgjigjet. Gjatë përgjigjeve nuk lejohet debat. Përgjigjia për çdo pyetje nuk zgjat me shumë se tre (3) minuta.
 4. Pas përgjigjeve nga propozuesi dhe/ apo kryetarin e Komisionit të Përhershëm, çdo këshilltar që kërkon fjalën mund të diskutojë për projekt aktin/çështjen. Koha e diskutimeve vendoset në fillim të mbledhjes, duke marr parasysh shpërndarje e kohës mes grupeve të Këshilltarëve, sipas raportit të përfaqësimit të forcave politike në Këshill, por jo më shumë se pesë (5) min, përveç rasteve kur Këshilli mund të vendosë ndryshe. Një Këshilltar diskutant nuk mund të marrë nga koha e një Këshilltari diskutanti tjetër.
 5. Kryetari i Këshillit me ndihmën e Sekretarit mban shënim emrat e këshilltarëve që kanë kërkuar fjalën për të diskutuar në lidhje me projekaktin. Radha e fjalës për të diskutuar caktohet nga Kryetari, duke respektuar edhe përfaqësimin politik të Këshilltarëve.
 6. Kur këshilltari diskuton për çështje që nuk kanë bëjnë me project-aktin, Kryetari i tërheq vëmendjen, dhe nëse Këshilltari edhe pas kësaj e përsërit veprimin, atij i ndërpritet fjala nga Kryetari.
 7. Ndryshimet e propozuara për një projekt-akt duhet të paraqiten me shkrim.
 8. Para shyrtimit në Këshill të propozimit të një Këshilltarit për të ndryshuar një projektakt apo rezolutë, propozimi me shkrim dhe i nënshkruar duhet ti dorëzohet Sekretarit sëpaku 3 ditë para mbledhjes së Këshillit.
 9. Sekretari a kalon për vlerësim juridik dhe komente juristit të Sekretariatit si dhe drejtorisë juridike të Bashkisë. Nëse ndryshimi i propozuar ka edhe pasoja financiare Sekretari ja kalon për vlerësim dhe komente drejtorisë së financës së Bashkisë. Më pas Sekretari i dërgon një kopje të propozimit për ndryshim të aktit tek Komisioni i Përhershëm përkatës.
 10. Propozimi për ndryshimin e projekt-aktit lexohet nga Kryetari i Këshillit dhe pas leximit Këshillitari propozues ka deri në dy (2) minuta për të shpjeguar ndryshimin. Këshilltarët që dëshirojnë të marrin pjesë në debat për ndryshimin e propozuar, gjithashtu kanë të drejtë të flasin deri në dy (2) minuta. Në përfundim të debatit, ndryshimi i propozuar do të votohet dhe, nëse miratohet, i shtohet legjislacionit origjinal, i cili do të vendoset për një votim në Mbledhjen e radhës së Këshillit. Nëse propozohen më shumë se një ndryshim, ato do të konsiderohen në sipas radhës së propozimit. Nëse ndryshimi/et nuk votohet/n, projekt-akti votohet nga Këshilli.
 11. Projektaktet që propozohen nga Këshilltarët, Grupet e Këshilltarëve apo Komisionet e Përhershmë të Këshillit, përgatiten nga Sekretari, mbi bazë të vlerësimit paraprak financiar e juridik të bërë nga punonjësit e Sekretariatit si dhe konfirmimit të bazueshmërisë ligjore të projekt-aktit nga drejtoria juridike të Bashkisë. Këto projektakte paraqitet nga propozuesi/t.
 12. Projektaktet e paraqitura me iniciativë të Këshilltarit, Grupit Politike Këshilltarësh, Komisionit të Përhershëm apo Komisionit të Ngritur me vendim të Këshilli, nëse kanë efekte financiare duhet t’i kalojnë më parë për mendim Kryetarit të Bashkisë, i cili është i detyruar të shprehet me shkrim brenda 20 ditëve pune dhe në rast mos shprehjeje brenda këtij afati, përgjigjia Komisioni i përhershmë përkates shqyrton projekt aktin. Punonjësit e Sekretariatit, juristi dhe financieri bëjnë vlerësimin juridik e financiar të këtyre projektakteve (i nënshkruajnë këto vlerësime), përpara se ato të ti kalojnë për shqyrtim në Mbledhjene Këshillit. Gjithashtu drejtoria juridike e Bashkisë është e detyruar të shprehet me shkrim për bazueshmërinë ligjore të projektaktit.
 13. Projektaktet e propozuara nga Komisionet e Përhershme, duhet të shoqërohen me raportin e Komisionit dhe propozimin e Komisionit të nënshkruar nga Kryetari i Komisionit, zëvendëskryetari apo Kryesuesi i Mbledhjes së Komisionit si dhe me komentet, sugjerimet nga konsultimet publike, nëse ka. Edhe projektaktet e paraqitura nga Këshilltarë apo Grupet Politike Këshilltarësh duhet të nënshkruhen nga Këshilltari apo Kryetari i Grupit dhe duhet të shoqërohen me relacionin shpjegues dhe dokumenet teknikë (nëse ka), si dhe me komentet e sugjerimet nga konsultimet publike, nëse ka. Propozimi dorëzohet zyrtarisht, i nënshkruar, në zyrën e protokoll arkivit të Bashkisë, drejtuar Kryetarit të Këshillit.

 

Neni 74

Projektaktet e propozuara nga Kryetari i Bashkisë

 1. Këshilli pranon për shqyrtim vetëm projekt-akte të organi ekzekutiv së Bashkisë të cilat janë firmosur paraprakisht nga Kryetari i Bashkisë ose personi i autorizuar me shkrim nga Kryetari, bashkë me kryesuesin e departamenti/drejtorisë që ka përgatitur projekt-aktin dhe drejtorinë juridike të Bashkisë.
 2. Projektakti i shoqëruar me relacionin dhe /ose materiale të tjera dorëzohet zyrtarisht në zyrën e protokoll-arkivit të bashkisë, me shkresë përcjellëse drejtuar Këshillit, shkresë e cila nënshkuhet nga Kryetari i Bashkisë ose personi i autorizuar prej tij.
 3. Projektakti i shoqëruar me relacionin dhe /ose materiale të tjera paraqitet në orgjinal në jo më pak se 3 kopje. Materiali i mësipërm duhet të dërgohet edhe elektronikisht (email) në adresën zyrtare të Këshillit Bashkiak.
 4. Në rastet kur në rendin e ditës së mbledhjes së Këshillit janë çështje apo projektakte për: 1) miratimin e buxhetit. 2) të paketës fiskale të bashkisë, c) për shit-blerje apo dhënie me qera te pronave, 4) miratim të planeve strategjike të bashkisë, 5) çështje të investimeve të bizneseve që do prodhojnë efekte zhvillomore të mëdha në Bashki, apo 6) çështje të menaxhimit të territorit me ndikim të madhe në Bashki, Këshilli pranon shqyrtimin e këtyre çështjeve apo projektakteve vetëm nëse ato paraqiten dhe prezantohen nga Kryetari i Bashkisë, në të kundërt shqyrtimi i çështjeve apo projekt vendimeve shtyhet për mbledhjen tjetër. Këshilli shqyrton çështjet e mësipërme në mbledhjen e ardhshme të rregullt edhe pa praninë e Kryetarit, dhe në këtë rast projektakti mbrohet nga ekzekutivi përkatës i hierarkisë më të lartë, apo personi i autorizuar me shkim nga Kryetari.

 

Neni 75

Miratim i akteve, rezolutave, raporteve

 1. Miratimi i akteve, rezolutave, raporteve bëhet sipas procedurave ligjore dhe të kësaj rregulloreje.
 2. Asnjë akt nuk miratohet nga Këshill pa u shpallur më parë për konsultim publik sipas Ligjit për Konsultimin Publik dhe Rregullores përkatëse për Konsultimin Publik të miratuar nga Këshilli.

Neni 76

Projektaktet e paraqitura nga komuniteti – Iniciativa qytetare

 1. Çdo komunitet, nëpërmjet përfaqësuesve të autorizuar të tij, kryetarin e këshillit të fshatit apo ndërlidhësin e këshillit komunitarë, apo jo më pak se një për qind e banorëve të bashkisë me të drejtë vote, ka të drejtë të paraqesë për vendimarrje në Këshillin Bashkiak një iniciativë qytetare për çështje që janë brenda juridiksionit të Bashkisë. Propozimi shoqërohet me listën e personave propozues, nënshkrimin e tyre, numrin personal të identitetit, të dhënat dhe adresën e përfaqësuesit, sipas modelit në shtojcë _________ dhe duhet të përmbajë:
 2. a) propozuesin/it;
 3. b) objektin që propozohet;
 4. c) bazën ligjore të propozimit;

ç) arsyet e propozimit dhe efektet e pritshme të aktit;

 1. d) materiale shtesë nëse ka.
 2. Propozimi dorëzohet zyrtarisht, në zyrën e protokoll arkivit të Bashkisë dhe i drejtohet Këshillit të Bashkisë
 3. Iniciativa mund të jetë një propozim drejtuar Këshillit për të filluar një iniciativë legjislative, miratimin e një akti, apo një propozim i një projektakti për t’u shqyrtuar e miratuar në Këshill.

Iniciativa qytetare të paraqitura për vendimarrje në Këshillin e Bashkisë i drejtohët Këshillit Bashkiak dhe depozitohet pranë Kryetarit të Këshillit dhe shqyrtohen paraprakisht nga Kryesia e Këshillit.

 1. Kryetari i Këshillit, fton një dëgjesë publike me perfaqësues të autorizuar të banorëve që kanë nënshkruar iniciativën, e cila organizohet nga Sekretari, dhe ku marrin pjesë sëpaku Kryetari i Komisionit Mandateve, Legjislaconit, Rregullores, Zgjedhjeve që mbulon fushën e iniciativës qytetare, kryetarët e Grupeve më të mëdha politike të Këshilltarëve dhe përfaqësues të drejtorisë që mbulon cështjet të cilën trajton iniciativa qytetare.
 2. Iniciativa qytetare para se ti paraqitet Këshillit dhe Komisionit të Përhershëm për shqyrtim duhet të marrin mendimin me shkrim të Kryetarit të Bashkisë. Sekretarit i dorëzon një kopje të iniciativës Kryetarit të Bashkisë.. Propozimet e ardhura në Këshill si iniciativë qytetare, kur kanë ndikim financiar në buxhetin e Bashkisë (Ligji 139, neni 20/2), nuk mund të shqyrtohen dhe miratohen nga Këshillit pa marrë më parë mendimin e Kryetarit të Bashkisë.
 3. Kryetari i Bashkisë është i detyruar t’i dërgojë Këshillit mendimin, komentet, vërejtjet për propozimin jo më vonë se vonë se 20 ditë pune nga marrja e propozimit nga Sekretari i Këshillit. Punonjësit e Sekretariatit, juristi dhe financieri, bëjnë vlerësimin judidik e financiar të iniciativës qytetare të depozituar pranë Këshillit dhe vlerësimin e tyre ia përcjellin Kryetarit të Këshillit.
 4. Mbas dëgjesës publike dhe shprehjes me shkrim të mendimit të Kryetari te Bashkisë, iniciativa shqyrtohet nga Komisioni për Mandatet, Rregulore, Cështjet Juridike dhe Zgjedhjet. Përfaqësuesit e autorizuar të grupit që ka paraqitur iniciativën ftohen në mbledhjen më të afërt të Komisionit. Anëtarët e Komisionit kanë të drejtën t’u paraqesin këtyre përfaqësuesve pyetjet dhe komentet e tyre mbi çështjen që trajton iniciativa. Pas paraqitjes së raportit dhe propozimit të Komisionit, iniciativa shqyrtohet dhe debatohet në Këshill. Këshilli me shumicën e votave dhe brenda 60 ditëvë nga depozitimi i iniciativës në Bashki, vendos pranimin e shqyrtimit të iniciativës dhe marrjen e vendimit nga Këshilli, apo kalimin e iniciativë në një referendum vendor.
 5. Vendimi për pranimin apo refuzimin e iniciativës nuk merret në mbledhjen e Këshillit Bashkiak ku iniciativa prezantohet për herë të parë, pervec rastit kur me vendim të shumicës së të gjithe Këshilltarëve vleresohet se iniciativa trajton një rast që Këshilli e vlerëson si rast emergjent.
 6. Në raste kur iniciativa qytetare lidhen me çështje për të cilat Bashkia dhe Këshilli Bashkiak nuk është drejtpërdrejt kompetente, Kryetari i Këshillit brenda afatit prej 30 ditë pune nga data e depozitimit të iniciativës në zyrën e protokollit të Bashkisë, e njofton me shkrim parashtruesin/t e iniciativës, se Këshilli nuk ka autoritetin ligjor të shqyrtojë iniciativën.
 7. Miratimi i iniciativës qytetare bëhet me shumicën absolute të votave të të gjithe Këshilltarëve.

 

Neni 77

Shqyrtimi dhe miratimi i Peticioneve

 

 1. Çdo person apo organizatë që ka një interes në punët e Bashkisë dhe kushdo që jeton, punon apo studion në territorin e Bashkisë ka të drejtë të parashtrojë një peticion drejtuar Këshillin Bashkiak, për cilëndo çështje që lidhet me punën e Bashkisë. Peticioni është kërkesë për Këshillin Bashkiak, për t’u marrë me çështjet specifike apo për të miratuar aktë të caktuara, për të siguruar mbështetje apo për të kundërshtuar një çështje që po debatohet nga Këshilli apo Komisioni , apo për të shprehur një shqetësim apo prioritet.
 2. Peticioni për t’u shqyrtuar nga Këshilli/ Komisioni duhet të ketë sëpaku 20 firmëtarë që janë persona që banojnë, punojnë apo studiojnë në territorin e Bashkisë.
 3. Peticioni nuk pranohet të shqyrtohet nga Këshilli nëse trajton çështje për të cilat ka një procedure ligjore apelimi/ ankimimi (psh. Leje dhe licenca), ceshtje shqyrtimi i të të cilave bëhet sipas rregullimeve ligjore apo ceshtje qe kane të bëjnë me informacione sensitive për individë e biznese inidividuale.
 4. Komunikimi i Këshillit bëhet me drejtuesin e peticionit. Kryetari i Këshillit i dërgon kryesuesit të peticionit një shkresë ku i konfirmon marrjen e peticionit, brënda 5 ditëve nga regjistrimi i peticionit në protokollin e Bashkisë.
 5. Peticionet shqyrtohen nga Këshilli i Bashkisë brenda afatit prej gjashtëdhjetë (60) ditësh. Kryetari i Këshillit vendos mbajtjen e një takimit publik në të cilin komuniteti diskuton, bashkë me Këshilltarët, kryetarin e fshatit dhe ndërlidhësin komunitar dhe punonjësit e Bashkisë, për çështjen që citon peticioni. Peticionet, të cilat i drejtohen Këshillit shqyrtohen nga komisionet e përhershme përkatëse. Kryetari komisionit mund t’ia kthejë peticionin dërguesve për rihartim ose t’u kërkojë atyre sqarime shtesë.
 6. Pranohen për shqyrtim peticionet, të cilat janë bërë me shkrim, kanë emrin dhe adresën e dërguesit/ve dhe nënshkrimet përkatëse, kanë në secilën faqe të nënshkruar të peticionit kërkesën e peticionit, janë të kuptueshme dhe tregojnë qartë objektin e tyre, çështja që trajton peticioninduhet të jetë brenda funksioneve ligjore të Bashkisë apo të agjencive me të cilat Bashkia është në partneritet, kanë të qartë kryesuesn e peticionit, sipas modelit në shtojcë _________, dhe që përmbajnë:
 7. a) objektin e peticionit;
 8. b) bazën ligjore të peticionit;
 9. c) kërkesën e nëshkruesve se cfarë veprimi i kërkohet të ndërmarrë Këshilli / Komisioni.
 10. d) arsyet e paraqitjes së peticionit ;
 11. e) materiale shtesë nëse ka.

Peticioni dhe nënshkrimet janë të hapura për publikun, dhe kjo citohet në dokumentin e peticionit.

Jo më shumë se 3 peticione mund të shqyrtohen në një mbledhje të Këshillit/ Komisionit. Kryesuesi i peticionit mund të flasë jo më shumë se 5 minuta për cështjen e peticionit në Mbledhjen e Këshillit. Këshilli nuk e debaton peticionin përpara se peticioni shqqyrtohet nga Komisioni i Përhershëm që mbulon çështjen që trajton peticioni. Kur peticioni ka më shumë së 1500 nënshkrime të vlefshme, Këshilli e debaton sipas procedurave të Tij, por jo më shumë së 15 minuta. Mbas debatit Këshilli vendos për të ndërmarrë veprimin që kërkon peticioni, te mos marrë veprimin që kërkon peticioni duke sqaruat arsyet, apo tja përcjellë Komisionit të Përheshëm përkatës për vlerësim dhe hetim të metejshëm. Pas shqyrtimit në Këshillin e Bashkisë, dhe jo më vonë se pesëmbëdhjetë (15) ditë nga dita e shqyrtimit, Sekretari njofton me shkrim parashtruesit/n e peticionit për vendimin e Këshillit dhe për hapat e ndërmarrë për zgjidhjen e çështjes së ngritur në peticion. Ky vendim do të publikohet në faqen e internetit të Këshillit.

 1. Jo më vonë se 15/25 ditë nga data e marrjes së peticionit nga Komisioni i Përhershëm, kryetari i Komisionit e paraqet peticionin në Komision, duke propozuar njëkohësisht edhe mënyrën e zgjidhjes ligjore ose mospranimin e peticionit. Në rast se Komisioni e gjykon të arsyeshme për zgjidhjen e çështjes, mund të autorizojë Kryetarin e Komisionit për të paraqitur një deklaratë në Mbledhjen e Këshillit..
 2. Në raste kur peticioni, lidhen me çështje për të cilat Bashkia dhe Këshilli Bashkiak nuk është drejtpërdrejt kompetente, Kryetari i Këshillit brenda afatit prej 10 ditësh e njofton me shkrim parashtruesin e peticionit se nuk ka mmpetence për shqyrtimin e peticionit, si dhe e përcjell atë tek organet kompetente, duke njoftuar njëkohësisht edhe parashtruesin e peticionit.
 3. Banorët mund të nënshkruajnë edhe e-Peticione, duke mbështetur peticione të shfaqur në ndërfaqen zyrtare të internetit të Këshillit të Bashkisë.

 

Neni 78

Shqyrtimi dhe miratimi i Rezolutave

 1. Rezolutat duhet të propozohen me shkrim, dhe një kopje duhet t’i dorëzohet Sekretarit dhe secilit Këshilltar para se të propozohet për miratim në Mbledhjen e Këshillit.
 2. Procedurat për rezolutat janë të njëjta më ata të miratimit të projekt-akteve.
 3. Rezolutat nuk miratohen në mbledhjet ku ato propozohen për herë të parë.

.

KREU VII

AKTET E KËSHILLIT

 

Neni 79

Vlefshmëria e Akteve

Një akt i Këshillit quhet i vlefshëm nëse ai është miratuar në një Mbledhje të Këshillit, ku është shqyrtuar dhe votuar sipas procedurave ligjore, kësaj Rregulloreje të Këshillit Bashkiak dhe është i regjistruar në Procesverbalin e Mbledhjes, pa të cilin ai nuk sjell asnjë pasojë juridike, procesverbal i firmosur nga Komisioni i Verifikimit të Procesverbalit të Mbledhjes dhe Sekretari, është zbardhur, shpallur dhe ka hyrë në fuqi në përputhje me Ligjin dhe këtë Rregullore.

 

Neni 80

Zbardhja e Aktit

Zbardhja e një akti bëhet në mënyrë shkresore, format A4, pasi ai të jetë regjistruar në Procesverbalin e Mbledhjes. Akti i Këshillit zbardhet në momentin kur kopja origjinale e tij nënshkruhet nga Kryetari, Kryesuesi, ku shënohet data dhe ora e zbardhjes së aktit. Sekretari bashkëfirmos kopjen e aktit që arkivohet në dosjen e Mbledhjes së Këshillit. Në zbardhjen e aktit të Këshillit, Sekretari i Këshillit bashkëpunon me drejtorinë/ agjencinë e cila ka përgatitut projektaktin, si dhe me juristin e Sekretariati të Këshillit.

 

Neni 81

Nënshkrimi i Aktit

Aktet e Këshillit nënshkruhen nga Kryetari i Këshillit / Kryesuesi i mbledhjes i autorizuar me shkrim nga Kryetari. Nëse akti nuk firmoset nga Kryetari/Kryesuesi i Mbledhjes, anëtarët e Këshillit që kanë votuar miratimin e aktit mund t’i drejtohen gjykatës administrative të rrethit gjyqësor ky ështe Bashkia, për të urdhëruar zbardhjen e aktit.

 

Neni 82

Forma dhe Përmbajtja e Aktit

 1. Kërkesat e formës së aktit të shkruar në letër ose elektronik janë:

Në çdo rast akti duhet të tregojë qëllimin e tij. Akti i shkruar në letër ose elektronik përmban:

 1. a) pjesën hyrëse, që përmban:
 2. i) emrin e organit publik që nxjerr aktin;
 3. ii) palët të cilave u drejtohet akti;

iii) datën e miratimit;

 1. iv) bazën ligjore;
 2. b) pjesën arsyetuese;
 3. c) dispozitivin që tregon:
 4. i) pjesën urdhëruese që tregon çfarë është

vendosur;

 1. ii) kohën e hyrjes në fuqi të aktit;

iii) të drejtën e ankimit, përfshirë organin publik

apo gjykatën ku mund të paraqitet ankimi, mjetet e ankimit, afatin dhe mënyrën e përllogaritjes së tij për paraqitjen e ankimit.

 

 1. Relacionet shoqëruese dhe procesverbali i mbledhjes për secilin projektakt i bashkangjiten dhe janë pjesë e vendimit të Këshillit. Versioni shkresor i arkivuar i aktit të shpallura të Këshillit është i njëjtë në përmbajtje me versionin elektronik të shpallur në faqen zyrtare të internetit të Bashkisë.

 

Neni 83

Shpallja dhe Hyrja në Fuqi e Akteve

1.Aktet e Këshillit shpallen brenda 10 ditëve (Këshilli mund të përcaktojë më pak se 10) nga data e miratimit të tyre dhe hyjnë në fuqi 10 ditë pas shpalljes Aktet me karakter individual hyjnë në fuqi në datën e njoftimit të tyre subjekteve që përfshihen në to.

2.Vendimet jonormative të Këshillit hyjnë në fuqi vetëm pasi të jetë miratuar procesverbali përkatës nga Këshilli.

 1. Shpallja dhe publikimi i akteve të Këshillit bëhet nga Sekretari.
 2. Aktet e Këshillit shpallet në faqen zyrtare të internetit të Bashkisë, në hollin e Bashkisë si dhe në buletinin e akteve të Këshillit Bashkiak, dhe njoftohen në median audiovizive vendore.

5.Në rast Mbledhje të Jashtëzakonshme, ku merren vendime për veprim në situata emergjente si fatkeqësi natyrore, mungesë në masë të madhe të rendit dhe qetësisë publike në komunitet, apo raste të tjera të specifikuara me ligj, sipas specifikimit të bërë në tekstin e vendimit të Këshillit, aktet e Këshillit shpallen në këndin e njoftimeve të ndodhur në hollin e Bashkisë dhe jashtë godinës së Bashkisë dhe në media audiovizive vendore, dhe hyjnë në fuqi menjëherë.

6.Kopje elektronike apo në letër të akteve të shpallura janë të disponueshme nga Sekretari i Këshilli për t’i vërë më pas në dispozicion pubikut apo çdo personi fizik e juridik të interesuar nëpërmjet Koordinatorit për të Drejtën e Informimitn në Bashki, kundrejt tarifës së përcaktuar nga Këshilli i Bashkisë.

 1. Çdo akt normativ i miratuar nga Këshilli nënshkruhet minimalisht në 5 (pesë) kopje origjinale. Një kopje për arkivin e bashkisë, (2) një kopje për Kryetarin e Bashkisë, (3) një kopje për Prefektin, (4) një kopje për institucionin e varësisë së bashkisë që akti a ngarkon përgjegjës për zbatimin e aktit, apo individit/ subjektit të cilit i drejtohet akti, (5) një kopje për shpallje publike. Kopja e pare origjinale e aktit nënshkruhet nga Kryetari i Këshillit, apo nga Zëvëndëskryetari kur ky ka drejtuar mbledhjen, dhe më pas vuloset me vulën e Bashkisë. Kur akti përbëhet nga më shumë se një faqe, të gjitha faqet e aktit siglohen nga të sipërpërmendurit dhe vulosen në çdo faqe ose me vulë lidhëse. Kjo kopje ruhet në arkivin e vendimeve të Këshillit.

8.Afati i nënshkrimit të akteve të mbledhjes ështe jo më parë se tre (3) ditë pune por jo më vonë se 9 ditë kalendarik (sipas përcaktimeve të Këshilli) pas miratimit të tyre nga Këshilli.

 

Neni 84

Rishikimi i Akteve, Anulimi,  Shfuqizimi dhe Ndryshimi i tyre

 1. Këshilli Bashkiak mund të anulojë apo shfuqizojë një akti të nxjerrë prej tij, duke ndërprerë fuqinë juridike të akteve të anulluara apo shfuqizuara. Anulimi i një akti ka pasoja për të shkuarën, ndërsa shfuqizimi i aktit administrativ ka pasoja vetëm për të ardhmen.
 2. Anulimi dhe shfuqizimi mund të jenë të pjesshëm apo të tërësishëm. Anulimi ose shfuqizimi bëhen me një akt të ri me shkrim, i cili anulon, shfuqizon, ndryshon apo plotëson aktin e parë.
 3. Propozimi për anulimi dhe shfuqizimin e pjesshëm apo të tërësishëm të një akti të Këshillit, e propozon Kryetari i Bashkisë, Kryesia e Këshillit, një Grup Politik Këshilltarësh, një numër jo me pak së 5 Këshilltarë, çdo komunitet, nëpërmjet përfaqësuesve të autorizuar të tij, ose jo më pak se një për qind e banorëve të bashkisë. Propozimi, kur nuk paraqitet nga Kryetari i Bashkisë, i përcillet Kryetarit të bashkisë, nëpërmjet Kryetari të Këshillit, për t’u shprehur me sqarime për pasojat juridike dhe financiare të ndryshimit të propozuar. Sqarimet e Kryetarit të Bashkisë i paraqiten Komisionit të Këshillit dhe mbledhjes së Këshillit nga punonjesit e autorizuar të Bashkisë.

 

Neni 85

Kthimi për rishqyrtim i vendimeve të Këshillit nga Kryetari i Bashkisë

1.Kryetari i Bashkisë kthen për rishqyrtim jo më shumë se një herë në Këshill, vendimet e Këshillit, kur vëren se ato cënojnë interesa të bashkësisë.

Kërkesën ,Kryetari i Këshillit ia kalon për shqyrtim Komisionit përkatës të Përhershëm për shqyrtim. Kryetari i Bashkisë ftohet të marrë pjesë në Mbledhjen e Këshillit ku shqyrtohet kërkesa e Kryetarit të Bashkisë për rishqyrtimin e aktit. Këshilli dëgjon më parë Kryetarin e Bashkisë e më pas raportin e Komisionit të Përhershëm.

2.Këshilli mund të miratojë të njëjtin vendim vetëm me shumicën e votave, në prani të më shumë se gjysmës së të gjithë anëtarëve (ligji 139/ 2015, neni 64/i).

 

Neni 86

Dërgimi i Akteve të miratura tek Prefekti

Këshilli nëpermjet Sekretarit, brenda 10 ditëve (Këshilli mund të vendosi më pak ditë) nga data e shpalljes së akteve, depoziton në regjistrin e zyrën së Prefektit të gjitha aktet me karakter normativ të nxjerra nga Këshillipër arsye tëverifikimit të ligjshmërisë së akteve. Në çdo rast aktet dorezohen doravisht nga Sekretari i Këshillit tek zyra e Protokollit e Prefektit nga ku merr konfrimimin për dorezimine akteve.

 

Neni 87

Dërgimi i Akteve tek Palët e Ngarkuara për Zbatim apo Palët e Interesuara

Sekretari i dërgon një kopje të çdo akti Kryetarit të Bashkisë dhe Zyrës se Arkivit të Bashkisë si dhe njësisë administrative dhe institucionit të varësisë që është ngarkuar për zbatimin e aktit. Sekretari dërgon zyrtarisht një kopje të aktit me karakter individual subjekteve që përmenden në akt. Në çdo rast akti dërgohet nëpërmjet zyrës së Protokollit të Bashkisë.

Neni 88

Raportimi mbi zbatimin e Vendimeve të Këshillit nga kryetari i Bashkisë

Sekretari harton çdo 3 muaj raportin  për zbatimin e akteve nga kryetari i Bashkise dhe instiucionet dhe ndërmarrjet në varësi të Bashkisë, dhe ua shpërndan të gjithë këshilltarëve.

Neni 89

Administrimi i dokumenteve zyrtare të Këshillit

1.Sekretari i Këshillit është përgjegjës për mbajtjen e dokumenteve zyrtare të Këshillit për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e regjistrit të akteve që ka miratuar Këshilli, ku dokumentohet: titulli, numri, data e plotë të aktit/ rezolutës, emrin e propozuesit, datën e zbardhjes, data e shpalljes publike dhe data e hyrjes në fuqi të aktit, data kur akti i është dërguar Prefektit dhe datën e shkresës me përgjigjen e Prefektit (nëse ka).

Sekretari regjiston secilin akt në regjistrin e akteve të Këshillit, jo më vonë se 20 ditë nga data e shpallja publike e aktit.

Regjistri i akteve është publik dhe përbën provë në shqyrtimin e një çështje në gjykatë.

Regjistrimi i akteve behet sipas indeksit të akteve, të miratuar nga Këshilli dhe sipas legjsilacionit.

2.Për çdo mbledhje të Këshillit, Sekretari mban dosje të veçantë, dhe në secilën dosje ka një fashikull të ndarë për secilën prej projektakteve, rezolutave apo mocioneve të miratuara. Në dosjen e mbledhjes është procesverbali i Mbledhjes, Për çdo akt./ çështje të shqyrtuar në Mbledhjes, siaps rendit të ditës, një fashikull ku përfshihet projektakti, akti, relacionin që shoqëron projektaktin, dokumentin me sugjerimet dhe komentet për projektaktin nga konsutimet apo takimet publike, dokumentet që shoqërojnë projekt aktin dhe ato që shoqërojnë aktin, procesverbalin e mbledhjes për atë akt/ cështje, shkresa që shoqëron aktin dërguar Prefektit, shkresa me shprehjen e vlefshmërisë së aktit dërguar nga Prefekti, shkresa e Kryetarit të Bashkisë për rishqyrtimin e aktit (nëse ka), si dhe çdo shkresë apo dokument tjetër që lidhet me aktin. Cdo dosje ka listën përmbledhëse të të gjithë dokumenteve të dosjes, e cila nënshkruhet nga Sekretari dhe mbi çdo dosje shënohet data e Mbledhjes së Këshillit.

3.Arkivimi i dokumenteve zyrtare të Këshillit bëhet nga Sekretari sipas kërkesave të ligjit për arkivat dhe kësaj Rregullore.

 

Neni 90

Gazeta Zyrtare e Akteve të Këshillit

 1. Këshilli boton Buletinin/ Gazetën Zyrtare të Akteve të Këshillit apo në Gazetën Zyrtare të Bashkisë, ku pasqyrohen aktet e miratuara nga Këshilli dhe bëhen njoftimet publike të Këshillit. Sekretari mundëson botimin e akteve në Buletinin/ Gazetën Zyrtare të Akteve të Këshillit, jo më vonë se 30 ditë nga miratimi i akteve. Mos botimi i akteve në Buletinin/ Gazetën Zyrtare të Bashkive apo në Gazetën Zyrtare të Bashkisë nuk i bën aktet e Këshillit të pavlefshëm. Këshilli, nëpërmjet Sekretarit, e boton Gazetën Zyrtare Elektronike të Akteve të Këshillit në faqen zyrtare të Bashkisë. Sekretari mirëmban Regjistrin Elektronik të Akteve të Këshillit, ku përfshihen aktet origjinale, aktet që rishikojnë aktet, si dhe aktet e përditësuara, dhe i pasqyron ato në Gazetën Zyrtare Elektronike të Akteve të Këshillit.
 2. Rregullat dhe kriteret teknike, formati, procedurat e përgatitjes për botimin elektronik, autorizimi i botimit elektronik, si dhe kodifikimi i akteve përcaktohen me vendim të vecantë të Këshillit.
 3. Këshilli mundëson që aktet në format elektronik që botohen në Gazetën Zyrtare e Akteve të Këshillit të nënshkruhet elektronikisht me vulën elektronike të Bashkisë .

Neni 91

Dokumentimi i Historikut të Akteve

1.Aktet e Këshilli do të shoqërohen me kartelën të plotësuar dhe firmosur nga Sekretari i Këshillit. Për modelin e kartelës shih shtojcën nr. _______ të kësaj rregulloreje.

2.Sekretari, brenda çdo muaji Shkurt, mundëson botimin e përmbledhësit të akteve të miratuara nga Këshilli për vitin paraardhës si dhe raportin statistikor të punëve të Këshillin dhe të transparencës së vendimarrjes së Këshillit, për t’ja paraqitur Këshillit për informacion në mbledhjen Këshillit të muajit Mars, si dhe i bën publike ato në faqen zyrtare të internetit të Bashkisë.

 

TITULLI IV

KREU VIII

FINANCIMI I AKTIVITETEVE TË KËSHILLIT

Neni 92

Buxhetimi vjetor i shpenzimeve të Këshillit

 1. Këshilli Bashkiak harton projektbuxhetin e vet mbi bazë përformance dhe e përfshin çdo vit në linjën e vet buxhetore në buxhetin e Bashkisë, si dhe përcakton shpenzimet e veta në mbështetje të aktiviteteve të parashikuata në programin e tij të punës, të standarteve të punës së Këshillit dhe nevoja për ushtrimin e funksioneve të Këshillit.

Në  këto shpenzime përfshihen shpenzimet për paga e shpërblime për punonjësit e Sekretariatit të Këshillit, të shpërblimeve të këshilltarëve, fond të barabartë për secilin këshilltar për aktivitetin e tij si këshilltar; shpenzimet për informimin dhe transparencën e veprimtarisë së Këshillit; marrëdhëniet me publikun, pjesëmarrjen e publikut në politikëbërje dhe vendimarrje dhe konsultimet me publikun, shpenzimet për mbështetje teknike e ekspertizë; për rritjen e kapaciteteve të këshilltarëve dhe Sekretariatit; për shpenzime operative dhe investime në përmirësimin e kushteve dhe mjediseve të punës; për pjesëmarrje për vizita studimore, konferenca e aktivitete të ngjashme; aktivitetet e përfaqësimit institucional të Këshillit, dhuratat, pritje të delegacioneve nga këshilla homologë; për bërjen dhe blerjen e botimeve, rimbursimet për shpenzimet e autorizuara, anëtarësim në organizata profesionale aop ku përfaqësohet Këshillit,  etj.

 

Neni 93

 

Miratimi dhe zbatimi i buxhetit vjetor të Këshillit

 1. Sekretari i Këshillit i dorëzon çdo këshilltari një kopje të projektbuxhetit mbi bazë përformance.
 2. Miratimi i buxhetit të Këshillit Bashkiak bëhet me votimin Pro të shumicës së Këshilltarëve të pranishëm në Mbledhje. Kryetari firmos projektbuxhetin dhe ia përcjell Kryetarit të Bashkisë për ta përfshirë në projekt dokumentin e konsoliduar të buxhetit të Bashkisë.
 3. Kryesia e Këshillit është përgjegjëse për planifikimin dhe ndjekjen e zbatimit të buxhetit të Këshillit. Kryetari dhe Sekretari i Këshillit janë përgjegjës për mikromenaxhimin e buxhetit të Këshillit, ndërkohë Kryetari i Këshillit raporton në Këshill për zbatimin e këtij buxheti. Sekretari i këshillit është personi përgjegjës për administrimin e buxhetit të Këshillit dhe bashkëpunon me administratën e Bashkisë për këtë qëllim.

Neni 94

Shpërblimi dhe Rimbursimi i këshilltarëve

 1. Këshilltarët shpërblehen çdo muaj për punën që kryejnë si anëtarë të Këshillit. Masa e shpërblimit për çdo këshilltar, përveç Kryetarit, është 10% e rrogës së Kryetarit të Bashkisë. Masa e shpërblimit për Kryetarin e Këshillit është _____________lekë në muaj.
 2. Anëtarët e Këshillit marrin shpërblimin për kohën e:
 3. a) pjesëmarrjes në mbledhjet e këshillit bashkiak;
 4. b) pjesëmarrjes në mbledhjet e komisioneve bashkiake, në të cilat këshilltari është zgjedhur anëtar;
 5. c) pjesëmarrjes në grupet e punës ad-hoc të ngritura për probleme të veçanta, në të cilat këshilltari është i zgjedhur anëtar;
 6. d) përfaqësimit të bashkisë jashtë kufijve administrativë të saj, kur ai është deleguar nga këshilli bashkiak.
 7. Nëse këshilltari nuk merr pjesë në mbledhjen e Këshillit dhe në mbledhjen e Komisionit të Përhershme të muajit përkatës, Këshilltari nuk merr shperblimin mujor, ndërsa nëse merr pjesë në Mbledhjen e Komisionit të Përhershëm, i zbritet 1/3 e shpërblimit mujor. Raporti me listë-prezencën mujore të miratuar nga Kryetari i Këshillit, Sekretari i Këshillit ia dërgon Drejtorisë së Financës së Bashkisë për veprim.
 8. Pjesëmarrja e këshilltarëve në Mbledhjet e Këshillit dhe në mbledhjet e Komisioneve të Përhershëm dokumentohet nga Sekretari i Këshillit, mbi bazë të procesverbaleve të Mbledhjeve të Këshillit dhe në mbledhjet e Komisioneve të Përhershëm.
 9. Parimet e veçanta të shpërblimit për Këshilltarët, përcaktohet sipas legjislacionit në fuqi.
 10. Këshilltarët rimbursohen për shpenzimet e autorizuara dhe të bëra sipas vendimit të Këshillit dhe legjislacionit në fuqi.
 11. Këshilli mundëson edukimin e vazhdueshëm të Këshilltarëve për të rritur efektivitetin dhe eficencën e punës dhe vendimarrjes së Këshillit, si dhe përgatit buxhetin për këte qëllim.
 12. Kryetari i Këshillit në bashkëpunim me Sekretarin e Këshillit dhe drejtorinë e burimeve njerëzore të Bashkisë, ndërmerr një vlerësim të nevojave për trajnim të të gjithë këshilltarëve. Gjetjet e këtij vlerësimi shërbejnë për të hartuar planin dy vjecar të trajnimit për Këshilltarët dhe përllogaritur buxhetin përkatës.
 13. Këshilli miraton një grup treguesish të përformancës për punë të Këshillit dhe Sekretariatit, monitorimi i të cilëve bëhet nga Komisioni i Mandateve Rregullores dhe Qeverises së mirë.

 

 

Neni 95

Raporti i shpenzimeve vjetore të Këshillit

1.Kryetari i Këshillit harton raportin vjetor të shpenzimeve të buxhetit të Këshillit, në bashkëpunim më Sekretarin dhe drejtorinë e financave të Bashkisë.

Raporti shqyrtohet në Komisionin e Financës dhe Buxhetit dhe i paraqitet Këshillit për miratim jo më vonë se muaji Prill i vitit pasardhës. Sekretari e bën publik raportin në faqen zyrtare të internetit të Bashkisë.

Raporti paraqitet sipas zërave të shpenzimeve: 1- Këshilltarët; 2- Komisionet e Këshillit; 3- Informimin dhe transparencën e veprimtarisë së Këshillit; 4- Pjesëmarrja dhe konsultimi i publikut; 5- Mbështetje teknike e ekspertizë; 6- Rritjen e kapaciteteve të Këshilltarëve dhe Sekretariatit, 7-Pjesëmarrje për vizita studimore, konferenca e aktivitete të ngjashme; 8- Pritje të delegacioneve nga këshilla homologë; 9- Botime (etj. sipas kërkesave të Këshillit),

Raporti paraqitet dhe në klasifikime: 1- shpenzime operative, 2- personeli, 3- investime.

2.Buxheti i Këshillit  Bashkiak nuk mund të përdoret për reklama.

 1. Këshilli mund të angazhojë ekspertizë nga jashtë për tema të rëndësishme që kanë të bëjnë me shërbimet dhe zhvillimin e bashkisë dhe komunitetit. Propozimi mund të behet nga Kryetari i këshillit apo kryetarët e Komisioneve të Përhershme dhe miratohet me shumice e thjeshtë të votave të Këshillit. Këshilli në këto raste dhe kur alokohen buxhet, zbaton kërkesat ligjore për marrjen e shërbimit të konsulencës nga jashtë.

Procedura e prokurimit kryhet nga Sekretari në bazë të ligjislacionin për prokurimin publik.

 

 

Neni 96

Kontrolli i Jashtëm dhe Auditimi

1.Këshilli i Bashkiak është subjekt i auditimit të brendshëm dhe të jashtëm, në përputhje me legjislacionin në fuqi për përdorimin e buxheti që i ështe alokuar Këshillit Bashkiak nga buxheti i Bashkisë.

2.Këshilli Bashkiak merr vendim dhe alokon fondin përkatës për të mundësuar auditimit e ekzekutivit të Bashkisë nga shoqëri të specializuara në fushën e audimit. Vendimi merret me shumicën e thjeshtë të votave të Këshilltarëve. Shoqëria e auditimit përzgjidhet sipas procedura ligjore nga një komision me anëtarë të Këshillit Bashkiak të zgjedhur nga Këshilli i Bashkisë. Raporti i auditit paraqitet në Këshillin Bashkiak nga shoqëria e auditimit. Këshilli bashkiak vendos për masave dhe rekomandimeve të prezantuara në raportin e auditimit.

3.Këshilli Bashkiak merr vendim dhe alokon fondin përkatës për të kontraktuar auditimin e performancës së Këshillit Bashkiak . Auditimi synon të japë siguri të arsyeshme për Këshillin, në mënyrë të pavarur dhe objektive, si dhe këshilla për përmirësimin e veprimtarisë dhe efektivitetin të brendshëm të Këshillit.Çdo raport i kontrollit të jashtëm apo auditimit të brendshëm mbi funksionimin e Këshillit të Bashkisë duhet të vihet në dispozicion të publikut, sipas legjislacionit në fuqi, dhe Sekretari i Këshillit është përgjegjës për t’i bërë publik në faqen zyrtare të internetit të Bashkisë këto raporte.

 1. Këshilli Bashkiak fton organizatat jofitimprurëse të ndjekin performancën e veprimtarisë së Këshillit dhe shqyrton në mbledhjen e Këshillit raportet e monitorimit dhe vlerësimit të hartuara nga këto organizata, raporte që më pas Sekretati i Këshillit i bën publike në faqen zyrtare të internetit të Bashkisë.

Neni 97

Programi i punës së Këshilli Bashkiak

1.Këshilli i zhvillon punimet në mbledhjen plenare dhe në Komisione, sipas një programi të caktuar pune i cili përcaktohet nga Konferenca e Kryetarëve për një periudhë nga 6 muajsh, me propozimin e Kryetarit të Këshilli, pasi ka marrë më parë mendimin i Kryetari të Bashkisë

Programi i punës përmban listën e çështjeve që do të shqyrtojë Këshilli. Në të shënohen institucioni që ka ndërmarrë nismën, data e paraqitjes, si dh.e komisioni përgjegjës që ngarkohet me shqyrtimin e tij.

Programi i punës miratohet me mirëkuptim në Konferencën e Kryetarëve dhe i njoftohet Këshillit. Për programin e punës çdo Këshilltar, në mbeledhjen plenare të Këshillit, për jo më shumë se 3 minuta, mund të bëjë propozime, për të cilat Këshilli vendos me votim të hapur.

Në rast se në Konferencën e Kryetarëve nuk arrihet mirëkuptimi për programin e punës së Këshillit, ai hartohet nga Kryetari i Këshillit për një periudhë 3 mujore dhe i paraqitet për miratim Këshillit në mbledhjen e tij plenare.

2.Në programin e paraqitur Kryetari merr në konsideratë propozimet e bëra nga Kryetari i Bashkisë dhe kryetarët e Grupeve të Këshilltarëve. Për shqyrtimin e propozimeve për ndryshime në program, të propozuara me shkrim nga një grup prej jo më pak se 5 Këshilltarë apo nga Kryetari i Bashkisë, votohet pa debat në mbledhjen plenare, pasi është dëgjuar për jo më shumë se 5 minuta një folës pro dhe një folës kundër.

Në programin e punës së Këshillit futen automatikisht projekaktet financiare ose ndryshimi i buxhetit të Bashkisë, vendimet e Prefektit për rishqyrtim të akteve të Këshillit, propozimet për mbarimin e mandatit të Këshillatrëve dhe Kryetarit të Bashkisë, propozimet për shkarkimin e Kryetarit, Zëvendëskryetarit dhe Sekretarit të Këshilit, mocionet e kërkuara, projektaktet ose projektvendimet e mbartuara nga programi paraardhës, si dhe çështjet që lidhen me gjendjen e emergjencës në Bashki.

 

 

Neni 98

Kalendari i Mbledhjeve të Këshillit

 1. Për zbatimin e programit të punës së Këshillit, Kryetari i Këshillit i propozon Konferencës së Kryetarëve kalendarin e punimeve të Këshilli për një periudhë 3 mujore. Në mbledhjen e Konferencës së Kryetarëve merr pjesë edhe përfaqësuesi i Kryetari të Bashkisë, i cili njoftohet nga Sekretari i Këshillit. Projektkalendari i punimeve u jepet kryetarëve të Grupeve të Këshilltarëve dhe Kryetari të Bashkisë të paktën 4 ditë para zhvillimit të mbledhjes.
 2. Në kalendarin e punimeve për çdo çështje shënohet Komisioni i Përhershmë përgjegjës që do të shqyrtojë çështjen, dhe emri i relatorit/relatorëve.
 3. Kalendari i miratuar me mirëkuptim në Konferencën e Kryetarëve bëhet i detyrueshëm për zbatim pasi i njoftohet Këshilli ne mbledhje e tij plenare.
 4. Kur në Konferencën e Kryetarëve nuk arrihet mirëkuptimi për kalendarin e punimeve, Kryetari i Këshillit e harton vetë atë dhe ia paraqet për miratim Këshllit në mbledhje e tij plenare.
 5. Kalendari i punimeve të Këshillit përmban në mënyrë të detajuar kohën kur Këshilli zhvillon punimet në mbledhje plenare dhe në komisione.
 6. Kalendari publikohet dhe u shpërndahet Këshilltarë, si dhe u vihet në dispozicion përfaqësuesve të medias.

 

 

Neni 99

Auditimi i përformancës së Sekretariatit

Kryesia e Këshillit bën vlerësim vjetor të punës së Sekretarit dhe të punonjësve të Sekretariatit mbi bazë të planit vjetor të punës të Sekretarit dhe punonjësve, si dhe të treguesve dhe procedurës së miratuar me vendim të Këshillit. Vlerësimi i njoftohet Sekretari dhe punonjësve, të cilët kanë të drejtë t’u drejtohen Komisionit të Apelimit për ankesat dhe rezervat për vleresimin.

 

Neni 100

Raportet e Këshillit

 1. Kryesia e Këshilli e mbështetur nga Sekretari dhe punonjësit e Sekretariatit harton raportin vjetor të veprimtarisë së Këshillit, raportin vjetor të vendimmarjes, raportin vjetor të shpenzimeve të buxhetit të Këshillit. Raportet hartohen nën kujdesin e Kryetarit të Këshillit dhe firmsosen prej tij. Raportet u shpërndahen këshilltarëve, diskutohen nga Konferenca e Kryetarëve brenda gjysmës së parë të muajt Mars dhe i prezantohen Këshillit në mbledhjen e tij të muajit Mars.
 2. Këshilli organizon brenda muajit Mars takimin publik vjetor të prezantimit të punës për vitin e mëparshëm. Prezantimi bëhet nga Kryetari i Këshillit. Takimi publik i njoftohet publikut 10 ditë para mbledhjes dhe Sekretari fton media audiovizive vendore dhe kombëtare.
 3. Sekretari i Këshillit harton dhe mirëmban statistikat vjetore të punës së Këshillit, sipas llojit dhe formatit të miratuar nga Kryesia e Këshillit, dhe ia paraqet Kryetarit të Këshillit.
 4. Kryetari i Këshillit është i detyruar të mundësojë pjesëmarrjen e rregullt të organizatave jofitimprurëse në monitorimin e mbledhjeve të Këshillit dhe të Komisioneve të Këshillit, pas kërkesës me shkrim të paraqitur nga organizatat përkatëse.

TITULLI V

MIRATIMI I POLITIKAVE STRATEGJIKE TË BASHKISË, MIRATIMI I BUXHETIT

KREU IX

Neni 101

 

Shqyrtimi dhe miratimi i Planit Strategjik të Zhvillimit të Bashkisë

 

1.Këshilli miraton Planin Strategjik të Zhvillimit të Bashkisë, të përgatitur nga Kryetari i Bashkisë, i cili diskutohet e shqyrtohet paraprakisht në komisioney e Këshillit.

 1. Para miratimit të projekt- Planit, Këshilli mban 5 seanca këshillimore:
 2. a) me përfaqësuesit e komunitetit të biznesit;
 3. b) më përfaqësuesit e komunitetit të arsimit, akademisë, shëndetesisë;
 4. c) me përfaqësuesit e grupeve komunitare të margjinalizuara dhe në nevojë;
 5. d) me këshillat bashkiakë të bashkive me të cilat kufizohet territori i Bashkisë.

Në këto takime ftohen të marrin pjesë të gjithë këshilltarët. Komentet, vërejtjet dhe sugjerimet e bashkësisë dokumentohen nga Sekretari i Këshillit dhe shqyrtohen nga Komisioni i të Gjithëve.

 1. Të njëjtën proces dhe procedurë, si më sipër, ndjek Këshilli edhe për rishikimin afatmesëm, pas tre vitesh, të Planit Strategjik.

4.Miratimi i Planin Strategjik bëhet me shumicën e votave, në prani të më shumë se gjysmës së të gjithë anëtarëve të Këshillit.

 1. Këshilli nuk miraton projekt Planin Strategjik nëse ai i paraqitet nga Kryetari i Bashkisë tre (3) muaj nga data e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore.
 2. Këshilli merr masa të sigurojë financimin e prioriteteve strategjike të Bashkisë, në përputhje me politikat sektoriale e ndërsektoriale kombëtare, marrëveshjet ndërkombëtare dhe me nevojat e komunitetit, të cilit i shërbejnë dhe harton Buxhetin Vendore mbi Bazë Përformance.

Neni 102

Miratimi i Buxhetit

1.Këshill miraton çdo vit planin e punës dhe kalendarin për procesin e shqyrtimit të projekt buxhetit nga Këshilli, sipas propozimit të bërë nga Kryetari i Këshillit në konsultim me kryesinë e Këshillit, Kryetarin e Komisionit të Buxhetit dhe Kryetarin e Bashkisë. Model kalendari i shqyrtimit të buxhetit afatmesëm dhe vjetor nga Këshilli është paraqitur në shtojcën _________.

Gjatë hartimit të planit të punës Kryetari i Këshillit merr parasysh nevojat për asistencë teknike të paraqitura nga çdo Këshilltar dhe Kryetari i Komisionit për Financa dhe Buxhet për tema që ata nuk kanë ekspertizë.

 1. Kryetari i Këshillit raporton përpara Këshillit, në Mbledhjen e muajit Shkurt, për zbatimin e planit të punës dhe kalendarit për shqyrtim të projekt buxhetit.

 

 1. Këshilli miraton strukturën e paraqitjes së dokumentit të projekt buxhetit vjetor dhe afatmesëm të Bashkisë, duke iu referuar akteve nënligjore të Ministrisë së Financave, si dhe strukturën e paraqitjes së dokumentit të projekt buxhetit për publikun “Buxheti për Qytetarin”, dhe ia dërgon Kryetarit të Bashkisë.

4.Këshilli miraton strukturën e raportit të zbatimit të buxhetit vjetor dhe afatmesëm të Bashkisë, duke iu referuar akteve nënligjore të ministrisë së financave, si dhe strukturën e raportit të zbatimit të buxhetit për publikun “Raporti i Zbatimit të Buxhetit për Qytetarin”. Të dy raportet bëhen publikë në faqen e internetit zyrtare të bashkisë.

 

Neni 103

Procesi i shyrtimit të projekt programit buxhetor afatmesëm dhe projekt buxhetit vjetor nga Këshilli

 1. Këshilli i Bashkisë miraton kalendarin e programit buxhetor afatmesëm dhe të buxhetit vjetor, të propozuar nga Kryetari i Bashkisë, jo më vonë se data 31 dhjetor dhe hyn në fuqi në ditën e parë të çdo viti buxhetor.
 2. Këshilli i Bashkisë e shqyrton buxhetin vjetor dhe afatmesëm te Bashkisë sëpaku në dy mbledhje, ku në Mbledhjen e parë (muaji shtator) Këshilli shqyrton raportin e Kryetarit të Bashkisë për të ardhurat si dhe projekt buxhetin e Kryetarit të Bashkisë, dhe në Mbledhjen e dytë (muaji Dhjetor) Këshilli bën shqyrtimin final të projektbuxhetit mbi bazë raportit të paraqitur nga Komisioni për Financa dhe Buxhet dhe rekomandimet dhe propozimet në lidhje me projekt buxhetin dhe raportin e të ardhurave të paraqitura nga Kryetari i Bashkisë.
 3. Këshilli miraton ndryshimet në politikën fiskale vendore të taksave dhe tarifave vendore, jo më vonë se 30 ditë pas miratimit nga Kuvendi të ndryshimeve në legjislacionin fiskal, me impakt në të ardhurat e vetëqeverisjes vendore. Ndryshimet në politikën fiskale vendore bëhen në konsultim me komunitetin.
 4. Këshilli merr për shqyrtim, jo më vonë se data 31 janar, raportin për vlerësimet dhe parashikimet afatmesme të të ardhurave, të paraqitur nga Kryetari i Bashkisë, për: a) dy vitet para vitit buxhetor; b) vitin buxhetor; c) tre vitet e ardhshme buxhetore, dhe e miraton raportin jo më vonë se data 1 mars.
 5. Këshilli merr për shqyrtim tavanet përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm në nivel programi, dhe miraton ato jo më vonë se data 15 mars.
 6. Këshilli merr për shqyrtim dhe miraton brenda muajit maj projekt dokumentin e programit buxhetor afatmesëm, i cili brenda datës 1 qershor i dërgohet Ministrisë së Financave për mendime nga Kryetari i Bashkisë.
 7. Këshilli brenda datës 30 qershor shqyrton dhe miraton projektin e parë të programit buxhetor afatmesëm, të paraqitur nga Kryetari i Bashkisë dhe shoqëruar me mendimet e Ministrisë së Financave, duke shprehur gjatë shqyrtimit edhe opinionin e tij për rekomandimet e Ministrisë së Financave. Ky projekt i parë i programit buxhetor afatmesëm publikohet nga Kryetari i Bashkisë brenda datës 5 korrik..
 8. Këshilli brenda datës 20 korrik miraton tavanet përfundimtare të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm praqitura nga Kryetari i Bashkisë, dhe që bazohen në vlerësimet dhe parashikimet afatmesme të përditësuara të të ardhurave dhe transfertave nga Buxheti i Shtetit, të përcaktuara në udhëzimin plotësues të përgatitjes së buxhetit vendor të Ministrisë së Financave.
 9. Këshilli, brenda datës 10 shtator, miraton dokumentin e programit buxhetor afatmesëm të rishikuar, dhe Kryetari i Bashkisë ja dërgon më pas Ministrisë së Financave bredas datës 15 shtator së bashku me një informacion mbi rekomandimet e dhëna nga Ministria e Financave gjatë fazës së parë. Pas miratimit të projektit të programit buxhetor afatmesëm të rishikuar, Kryetari i Bashkisë përgatit projektbuxhetin vjetor.
 10. Kryetari i Këshillit në bashkëpunim më Kryetarin e Bashkisë organizojnë, brenda datës 5 tetor, një dëgjesë publike të përbashkët me Ministrine e Financave. Kryetari i Këshillit, brenda datës 20 tetor, merr mendimet përfundimtare të Ministrisë së Financave (nëse ka), për t’i reflektuar në dokumentin final të programit buxhetor afatmesëm. Në këtë dëgjesë publike merr pjesë edhe Kryetari i Komisionit të Finacave dhe Buxhetit. Njoftimi për dëgjesën publike bëhet nga Sekretari.
 11. Këshilli, brenda datës 30 nëntor, merr për shqyrtim nga Kryetari dokumentin e programit buxhetor afatmesëm përfundimtar dhe projektbuxhetin vjetor. Mendimet e Ministrisë së Financave dhe vlerësimi i Kryetari të Bashkisë për marrjen në konsideratë të tyre, paraqiten në një aneks të veçantë të projektit të programit buxhetor afatmesëm përfundimtar. Çdo anëtar i Këshillit mund të propozojë ndryshime të argumentuara të projektbuxhetit të paraqitur nga kryetari. Këto ndryshime duhet të jenë në përputhje me parimet dhe rregullat e përcaktuara në nenin 5 Ligjit 68/2017.
 12. Këshilli, brenda datës 25 dhjetor, miraton dokumentin e programit buxhetor afatmesëm përfundimtar dhe projektbuxhetin vjetor. Gjatë shqyrtimit të projekti final të projekt buxhetit, Këshilli dëgjon edhe komentet e publikut, të cilat pasqyrohën në shtojcën e dokumenti të buxhetit sëbashkue me komentet e marra nga dëgjesat publike dhe dëgjesën e Komisionit të Finacave dhe Buxhetit.

13.Kryetari i Bashkisë, brënda datës 31 dhjetor, bën publikimin e dokumentit të plotë të programit buxhetor afatmesëm dhe të buxhetit vjetor të miratuar, përfshirë dokumentacionin shoqërues të tyre.

 

Neni 104

Shqyrtimi i projekt buxhetit nga Komisioni i Financës, Buxhetit dhe Zhvillimit Strategjik

 

 1. Komisioni shqyrton raportin për vlerësimet dhe parashikimet afatmesme të të ardhurave jo më vonë së data 20 Janar.
 2. Komisioni shqyrton sëpaku 10 ditë pune para mbajtjes së Mbledhjes të Këshillit të gjithë projektet e buxhetit afatmesëm dhe vjetor që shqyrtohen nga Këshilli sipas kalendarit të specifikuar në nenin më sipër.
 3. Komisioni mban një dëgjesë publike dhe mbledh komente dhe sugjerimet, për raportin për vlerësimet dhe parashikimet afatmesme të të ardhurave (në Janar) dhe dy dëgjesa publike për projekt buxhetin e paraqitur nga Kryetarit të Bashkisë.(në qershor dhe nëntor). Sekretari i Këshillit organizon dëgjesat publike. Kërkesat për të folur në dëgjesën publike regjistrohen dhe adminstrohen nga Sekretari i Këshillit.
 4. Komisioni shqyrton propozimet dhe rekomandimet e dokumentuara nga dëgjesa publike si dhe kërkesat me shkrim qe i janë dërguar Komisionit nga publiku dhe grupet e interest. Dëgjesa publike thirret nga Kryetari i Komisioni dhe u njoftohet Këshilltarëve, kryetarit të Bashkisë dhe publikut nëpëmjet Sekretarit.
 5. Kryetari i Komisionit harton dhe nënshkruan raportin e Komisionit për projekt buxhetin, në të cilin përfshihen rekomandimet e Komisionit për shtesa dhe rregullime, rekomandime këto që duhet të kenë referencë të qartë tek numri i paragrafit të dokumentit të projekt buxhetit të paraqitur nga Kryetari i Bashkisë.
 6. Raporti i Komisionit i dërgohet Kryetarit të Këshillit sëpaku 15 ditë pune para Mbledhjes së Këshillit dhe njëkohësisht edhe Kryetarit të Bashkisë. Sekretari ua shpëndan këshilltarëve sëpaku 10 ditë para mbledhjes së këshillit kopje të raportit të Komisionit.

Neni 105

Informimi dhe Konsultimi publik i projektbuxhetit

 1. Programet buxhetore afatmesme dhe projektbuxhetet vjetore vendore konsultohen me komunitetin dhe grupet e interesit në Bashkinë_________.
 2. Kryetari i Këshillit në konsultim me Kryesinë e Këshillit dhe Kryetarin e Bashkisë harton kalendarin e dëgjesave publike për buxhetin afatmesëm e vjetor të Bashkisë dhe Sekretari ua njofton të gjithë këshilltarëve 10 ditë përpara fillimit të dëgjesave publike. Takimet e hapura për konsultimin publik të buxhetit organizohen në muajin tetor. Në kalendarin e takimeve të hapura specifikohet data, ora, vendi dhe pjesemarrësit që do të jenë të pranishëm nga Këshilli Bashkiak, për secilën prej takimeve të hapura. Këshilli organizon sëpaku një takim të hapur në secilën njësi administrative të bashkisë.
 3. Kryetari i Këshillit me mbështetjen e Sekretarit harton listën e këshilltarëve me emrat dhe njësinë administrative që ato kanë njoftuar se do të marrin pjesë në takimet e hapura. Çdo këshillar është i lirë të marrë pjesë në takimet e hapura të organizuara nga Këshilli, edhe pa vënë në dijeni paraprakisht Kryetarin e Këshillit.
 4. Këshilli publikon treguesit financiarë të përformancës në një aneks të veçantë të projektbuxhetit vjetor dhe raporteve të monitorimit të zbatimit të buxhetit.

 

 1. Rekomandimet dhe propozimet e paraqitura në dëgjesat publike të organizuara nga Këshilli, Komisioni i Financave dhe Buxhetit, Kryetari i Bashkisë, dhe si dhe ato të paraqitura në mbledhjet ku diskutohen projekti i parë dhe projekti final i buxhetit, dokumentohen në shtojcën për Konsultimin Publik të dokumentit të miratuar të buxhetit, ku dhe në këtë të fundit, pasqyrohet edhe fotot takimeve dhe dëgjesave me publikun të organizuara për konsultimin e projekt buxhetit. Gjithashtu Rekomandimet dhe propozimet e paraqitura në dëgjesat publike të organizuara nga Komisioni i Financave dhe Buxhetit dokumentohen në shtojcën për konsultimin publik të raportit të Komisionit.

Neni 106

Rishikimi i buxhetit vendor dhe rishpërndarja e fondeve

1.Këshilli shqyrton kërkesën e Kryetarit për rishpërndarjen e fondeve të buxhetit nga një zë shpenzimesh në një tjetër, brenda dhe midis programeve të ndryshme buxhetore.

2.Këshilli, brenda muajit korrik, shqyrton propozimin e Kryetarit të Bashkisë për rishikimin e zbatimit të buxhetit vendor të paraqitur Këshillit nga Kryetari i Bashkisë jo me vonë se data 30 qershor e çdo viti.

 

 

Neni 107

Mungesa e buxhetit të miratuar nga Këshilli

 1. Në rastin kur Këshilli nuk miraton buxhetin vendor brenda datës 25 dhjetor, prefekti i kërkon Kryetarit të Bashkisë thirrjen e një mbledhjeje të dytë të Këshillit, e cila duhet të mbahet jo më vonë se data 5 janar e vitit pasardhës. Nëse edhe në këtë rast Këshilli nuk arrin të miratojë buxhetin, Këshilli i Ministrave vendos shpërndarjen para kohe të Këshillit.
 2. Në rast të mosmiratimit të buxhetit të Bashkisë, sipas paragrafit më sipër, Kryetari i Bashkisë zbaton procedurat për buxhetin e përkohshëm vendor. Në këto kushte të mungesës së buxhetit të miratuar nga Këshilli, Kryetari i Bashkisë merr përkohësisht kompetencat e Këshillit dhe autorizon kryerjen e shpenzimeve mujore deri në 1/12 e shpenzimeve faktike të buxhetit vendor në vitin buxhetor paraardhës. Në këtë rast Këshilli, brenda muajit janar dhe përmes rezolutës, i kërkon Kryetarit të Bashkisë ta njoftojë zyrtarisht Këshillin për fillimin e autorizimit të shpenzimeve mujore, si dhe paraqitjen e shpenzimeve faktike të buxhetit vendor në vitin buxhetor paraardhës. Kryetari i Bashkisë i dërgon Këshillit njoftimin zyrtar për fillimin e autorizimit të shpenzimeve mujore si dhe shpenzimeve faktike të buxhetit vendor në vitin buxhetor paraardhës, brenda datës ___________. Njoftimi zyrtar bëhet publik në faqen zyrtare të internetit të Bashkisë.

 

Neni 108

Shqyrtimi i raportit të zbatimit të buxhetit

1.Këshilli shqyrton tre raporte katër mujore të zbatimit të buxhetit, të paraqitura nga Kryetari i Bashkisë, dhe përkatësisht në Mbledhjet e muajve maj, shtator, shkurt të vitit paardhës. Sekretari, sepaku 10 ditë para Mbledhjes së Këshillit ku do të shqyrtohen këto raporte, u dërgon këshilltarëve dhe Komisionit të Financave dhe Buxhetit një kopje të raportit së bashku me komentet dhe rekomandimet e Ministrisë së Financave, nëse ka të tilla. Këshilli dhe Komisionit i Financave dhe Buxhetit mbajnë secili sëpaku një dëgjesë publike në mbledhjen ky shqyrtohet raporti. Raportet bëhet publike nga Sekretari. Raportet e monitorimit të zbatimit të buxhetit publikohen nga nëpunësi autorizues në faqen zyrtare të njësisë përkatëse, brenda 30 ditëve pas përfundimit të periudhës së raportimit.

2.Këshilli, brenda muajit prill shqyrton dhe miraton raportin vjetor për veprimtarinë financiare dhe zbatimin e buxhetit të Bashkisë, përfshirë dhe institucionet e saj të varësisë, raport i cili i përmban raportin e performancës së Bashkisë dhe raportin e auditimit të jashtëm, raport i cili paraqitet Këshillit nga Kryetari i Bashkisë jo më vonë se data 31 mars të vitit pasardhës. Sekretari, sëpaku 20 ditë para Mbledhjes së Këshillit ku do të shqyrtohet raporti, u dërgon Këshilltarëve dhe Komisionit të Financave dhe Buxhetit një kopje të raportit. Këshilli dhe Komisionit të Financave dhe Buxhetit mbajnë secili sëpaku një dëgjesë publike në Mbledhjen ky shqyrtohet raporti. Shqyrtimi i raportit të zbatimit të buxhetit të paraqitur nga Kryetari i Bashkisë bëhet së pari në Komisionin e Financave dhe Buxhetit, në të cilin paraqiten vërejtjet, komentet dhe propozimet e tij. Raporti i Komisionit në lidhje me raportin e Kryetarit të Bashkisë për zbatimin e buxhetit prezantohet dhe shqyrtohet në Këshill pas prezantimit nga Kryetari i Bashkisë i raportit të zbatimit të buxhetit.

 

Neni 109

Kontrolli i brendshëm financiar publik

 1. Këshilli, jo më pak se një here në vit, i kërkon Kryetarit të Bashkisë të raportojë për çështje që kanë lidhje me kontrollin e brendshëm financiar publik të Bashkisë. Kërkesa mund të propozohet nga Kryetari i Këshillit, Kryetari i Komisionit për Financat dhe Buxhetin, një grup prej jo më pak se 5 këshilltarësh. Kërkesa shqyrtohet nga Këshilli dhe nëse miratohet, me shumicë të thjeshtë, i dërgohet Kryetarit të Bashkisë, përmes Sekretarit, jo më vonë se pesë (5) ditë nga dita e miratimit. Raporti i përgatitur nga Kryetari i Bashkisë shqyrtohet fillimisht nga Komisioni i Financave dhe Buxhetit.
 2. Këshilli, në mbledhjen e muajit mars, si pjesë e raportit vjetor të konsoliduar të zbatimit të buxhetit vendor shqyrton edhe raportin e auditimit të jashtëm të dërguar nga Kryetari i Bashkisë si dhe masat e marra për rekomandimet e auditit të jashtëm.
 3. Këshilli shqyrton raportin e progresit të Planit të Veprimi për zbatimin e rekomandimeve të lëna nga raportet e auditimit të jashtëm, raportin e progresi që është hartuar dhe prezantohet nga Kryetari i Bashkisë.
 4. Këshilli vendos për auditimin e Bashkisë, nga shoqëri të specializuara në fushën e audimit. Procedurat e përzgjedhjes së shoqërisë së specializuar kryhet nga Këshilli sipas përcaktimeve dhe procedurave ne vendimin e Këshillit dhe legjislacionit në fuqi.
 5. Këshilli, në mbledhjen ku shqyrton raportin e konsoliduar të zbatimit të buxhetit vendor, shqyrton raportin vjetor të performancës së Bashkisë të paraqitur nga Kryetari i Bashkisë.

 

Neni 110

Kontabiliteti

 1. Këshilli miraton procedurat dhe rregullat për menaxhimin e aktiveve, në kuadër të sistemit të kontabilitetit të Bashkisë , të propozuara nga Kryetari i Bashkisë.
 2. Këshilli shqyrton informacionin në lidhje me transferimin dhe asgjësimin e aktiveve të trupëzuara, informacion i cili është pjesë e dokumentit të buxhetit dhe e raportit vjetor të zbatimit të buxhetit.

Neni 111

Vështirësitë Financiare

1.Këshilli shqyrton informacionin dhe propozimin për masat që duhen marrë, të dërguar nga Kryetari i Bashkisë për vështirësinë financiare të Bashkisë, nëse në muajin pasues totali në vlerë i detyrimeve financiare të konstatuara dhe të papaguara tejkalon nivelin prej 20 për qind të shpenzimeve vjetore të miratuara.

2.Këshillit shqyrton dhe miraton, brenda 15 ditëve nga data e paraqitjes, planin për daljen nga situata e vështirë financiare dhe alternativat përkatëse, të paraqitur nga Kryetari i Bashkisë 20 ditë mbas konstatimit nga ana e këtij të fundit se Bashkia është në vështirësi financiare.

3.Këshilli shqyrton informacionin e përgatitur nga Kryetari i Bashkisë për situatën në vështirë serioze financiare (kur borxhet afatgjata dhe detyrimet e papaguara ndaj palëve të treta përbëjnë mbi 80 për qind të shpenzimeve vjetore të miratuara) në të cilën ndodhet Bashkia.

 1. Në rastin kur Këshilli i Ministrave shpall Bashkinë në mbikëqyrje financiare, si masë për daljen nga situata e vështirësise serioze financiare, Këshilli nuk mund të:
 2. a) marrë asnjë vendim që mund të çojë në shtimin e detyrimeve financiare të Bashkisë;
 3. b) të vendosë shërbime të reja publike, të themelojë sipërmarrje publike apo çdo institucion tjetër;
 4. c) të shlyejë asnjë detyrim financiar, të krijuar para shpalljes së rastit të vështirësisë financiare, përveç detyrimeve të përcaktuara shprehimisht në planin e rehabilitimit financiar të Bashkisë.
 5. Këshilli, brenda 30 ditëve nga shpallja e Bashkisë në mbikëqyrje financiare miraton Planin e rehabilitimi financiar, që përgatitet dhe propozohet nga Kryetari i Bashkisë me asistencën e Ministrisë së Financave, plan i cilin i dorëzohet për miratim Ministrisë së Financave.

 

Neni 112

Situata e paaftësisë paguese

 1. Këshilli shqyrton informacionin e përgatitur nga Kryetari i Bashkisë për situatën e paaftësisë paguese të Bashkisë (nëse nuk arrin të zbatojë planin e rehabilitimit financiar dhe/ose nëse raporti i borxheve afatgjata dhe detyrimeve të papaguara ndaj shpenzimeve vjetore të miratuara është më i lartë sesa 1.3) në të cilën ndodhet Bashkia.
 2. Këshilli shqyrton dhe vendos masat zbatuese të plani i veprimit për daljen nga situata e paaftësisë paguese të Bashkisë, plan i cili shoqëron vendimin e Këshillit të Ministrave për shpalljen e situatës së paaftësisë paguese të Bashkisë.

 

Neni 113

Ruajtja dhe administrimi i dokumenteve financiare

 1. Këshilli miraton rregulloren e brendshme për arkivimin, ruajtjen dhe administrimin e dokumenteve financiare, në përputhje me legjislacionin në fuqi.
 2. Projektrregullorja propozohet nga Kryetari i Bashkisë.

KREU X

MIRATIMI I INSTRUMENTEVE TE PLANIFIKIMIT TE TERRITORIT

 

Neni 114

Përgjegjësitë e Këshillit Bashkiak në planifikimin dhe zhvillimin e territorit

Këshilli Bashkiak është përgjegjës për të:[7]

 1. a) miratuar nismën për hartimin apo rishikimin e planit të përgjithshëm vendor, të propozuar nga Kryetari i Bashkisë;
 2. b) miratuar planin e përgjithshëm vendor të propozuar nga Kryetari i Bashkisë;
 3. c) monitoruar dhe mbikëqyrur zbatimin e planit të përgjithshëm vendor dhe planeve sektoriale në nivel vendor;

ç)    monitoruar respektimin e kuadrit ligjor për pjesëmarrjen dhe shqyrtimin publik të dokumenteve vendorë të planifikimit dhe kontrollit të zhvillimit, gjatë procesit të hartimit të tyre; verifikon nëse

 1. d) shqyrtuar në bazë vjetore Raportin Monitorues të Zbatimit të Qëllimeve dhe të Objektivave të deklaruara në dokumentet e planifikimit në nivel vendor.
 2. dh) verifikon nëse përmbledhja e vërejtjeve apo propozimeve të bëra gjatë takimit publik për planin e përgjithshëm vendor i është bashkëlidhur, nga Kryetari i Bashkisë, projektit të dokumentit të planin e përgjithshëm vendor të Bashkisë, të paraqitur për miratim, dhe i është njoftuar publikut në një ose disa mjeteve tradicionale të informimit dhe Gazetën e Bashkisë.

 

Neni 115

Miratimi i Planit të Përgjithshëm Vendor

1.Këshilli miraton projektaktin e Planit të Përgjithshëm Vendor ose ia rikthen atë për rishqyrtim Kryetarit të Bashkisë, së bashku me arsyet e mosmiratimit në rastet kur vlerëson se:

 1. a) nuk janë kryer bashkërendimi, këshillimi dhe takimit publik ose nuk janë respektuar procedurat e tjera të detyrueshme të planifikimit, sipas përcaktimeve të këtij ligji;
 2. b) projektakti ka mospërputhje me dokumentet e planifikimit ose me legjislacionin në fuqi.

2.Projektakti i Planit të Përgjithshëm Vendor shqyrtohet nga Komisioni i Zhvillimit Hapësinor, Infrastrukturës dhe Strehimit në një mbledhje të hapur për publikun dhe median. Komisioni shqyrton Projektaktin, së bashku me argumentimin e moskryerjes së ndryshimeve të sugjerura Kryetarit të Bashkisë gjate takimeve me publikun.

Kryetari i Komisionit fton ekspertë të planifikimit dhe dizenjimit urbanistë, arkitektë dhe inxhinierë mjedisi dhe të agromjedisit, juristë për t’u konsultuar nëse Projektakti i Planit ka mospërputhje me dokumentet e planifikimit ose me legjislacionin në fuqi.

3.Këshilli organizion dy dëgjesa publike për në lidhje me projektaktin e Planit të Përgjithshëm Vendor apo rishikimin e Planit të Përgjithshëm Vendor. Dëgjesa publike drejtohet nga Kryetari i Komisionit të Zhvillimit Hapësinor, Infrastrukturës dhe Strehimit, dhe në dëgjesën publike ftohen të marrin pjesë të gjithë anëtarët e Këshillit. Kekresat dhe procedurat për organzimin e takimeve publike dhe dokumentimin e komenteve dhe vërejtjeve realizohen sipas dispozitave të kësaj regullore.

 1. Shqyrtimi nga Këshilli i projektaktit të PPV bëhet në dy mbledhje të Këshillit. Në Mbledhjen e parë, të rregullt, shqyrtohet projektakti i propozuar nga Kryetari i Bashkisë dhe percaktohen datat e dëgjesat publike që do të organizohen nga Këshilli, ndërkohë në Mbledhjen e dytë, jashtë radhe, shqyrtohet raporti i Komisionit të Zhvillimit Hapësinor dhe komentet dhe vërejtje e publikut të dokumentuara nga dëgjesat publike dhe debatohet mbi projektaktit të PPV. Miratimi i projektaktit të Planit të Përgjithshëm Vendor bëhet me votimin Pro të shumicë së të gjithë anëtarë të Këshillit.

 

Neni 116

Delegimi i përgjegjësive që lidhen me planifikimin dhe kontrollin e zhvillimit të territorit

 1. Këshilli Bashkiak mund t’i delegojë, me marrëveshje, autoriteteve kombëtare:
 2. a) përgjegjësi dhe funksione të caktuara, që lidhen me planifikimin dhe kontrollin e zhvillimit të territorit;
 3. b) mund të kontraktojnë kryerjen e shërbimeve të ndryshme për planifikimin dhe zhvillimin e territorit ose mund t’i kryejnë ato bashkërisht në marrëveshje me Qeveri të tjera Bashkiake.
 4. Në këto raste vendimi i Këshillit merret me votimin Pro të shumicës së të gjithë anëtarëve të Këshillit.

.

 

 

TITULLI VI

 

KREU XI

MARRËDHËNIET E KËSHILLIT BASHKIAK ME TË TRETËT

 

Neni 117

 

Marrëdhëniet me Kryetarin dhe Administratën e Bashkisë

 

1.Marrëdhëniet e Këshillit me Kryetarin dhe Administratën e Bashkisë drejtohen nga parimi i bashkëpunimit për interesin publik dhe qeverisjen e mirë, komunikimin efektiv e i hapur për të ndarë idetë,  sfidat dhe identifikuar zgjidhjet dhe veprimet, punë në ekip në interes të rezultateve dhe objektivave të përcaktuara në strategjite dhe planet e miratura, bashkëpunim intensiv në zbatimin e vendimeve të Këshillit, një kulture organizative që lejon planifikim afat shkurtër e afatgjate të bazuar në vizion dhe objektiva, marrja në kohë e komenteve, propozimeve dhe vërejtjeve, raportim periodik dhe në kohë të, adresim në kohë i problematikave në marrëdhënjet mes palëve.

 1. Kryetari i Bashkisë/ Sekretari i Përgjithshëm është ndërlidhësi për informacionin e kërkuar, midis Këshillit dhe Kryetarit të të Bashkisë.

3.Kryetari i Bashkisë zbaton aktet e këshillit, si dhe:

 1. a) Merr masa për përgatitjen e materialeve të mbledhjeve për këshillin bashkiak, në përputhje me rendin e ditës së përcaktuar nga këshilli, si dhe për probleme që kërkon ai vetë. Gjatë punës përgatitore për përgatitjen e materialeve, cdo këshilltar ka të drejtën e informimit mbi procedurat e ndjekura.
 2. b) Raporton në këshill për gjendjen ekonomiko-financiare të bashkisë dhe njësive administrative përbërëse të paktën çdo 6 muaj ose sa herë kërkohet nga këshilli, sipas një formati raporti të miratuar nga Këshilli i Bashkisë;
 3. c) Raporton para Këshillit sa herë kërkohet prej Këshillit për probleme të tjera që kanë të bëjnë me funksionet e Bashkisë. Gjatë raportimit, nëse e gjykon të nevojshme, Këshilli mund të thërrasë dhe punonjës të administratës.
 4. d) Kthen për rishqyrtim jo më shumë se një herë në Këshill vendimet e Këshilli, kur vëren se ato cenojnë interesa të Bashkësisë, duke argumentuar me shkrim arsyet e kthimit për rishqyrtim të vendimeve të Këshillit. Në këtë rast Këshilli Bashkiak zhvillon debat për cështjen e kthimit për rishqyrtim të vendimet të Këshillit, dhe mund të miratojë të njëjtin vendim vetëm me shumicën e votave, në prani të më shumë se gjysmës së të gjithë anëtarëve.

e)Me kërkesë të 1/3 të anëtarëve të Këshillit Bashkiak, Kryetari i bashkisë detyrohet të raportojë për cështje të vecanta, përvec atyre të parashikuara në ligj. Në fillim të raportimit, Këshilli Bashkiak vendos për mënyrën e zhvillimit të mbledhjes, me debat ose jo, kohën e debatit, ndarjen e kohës për Grupet Politike të Këshilltarëve. Gjatë këtyre mbledhjeve, me kërkesë të Kryetarit të Bashkisë apo dhe të Këshilltarëve Bashkiakë, mund të marrin pjesë dhe të raportojnë dhe punonjësit e Administratës së Bashkisë.

 1. Kryetari i Bashkisë lejohet të marrë pjesë në të gjitha mbledhjet e hapura të Këshillit.
 2. Kryetari i Bashkisë, u përgjigjet pyetjeve që i drejtojnë këshilltarët gjatë raportimit, apo organizimit të seancave të vecanta të pyetjeve.

Kur një Këshilltar ka pyetje për Kryetarin e Bashkisë, përgjigjet e të cilave kërkojnë të dhëna dhe informacion paraprake, ato i dërgohen me shkrim Sekretarit, i cili më pas ai dërgon Kryetarit jo më vonë se  7 (shtatë) ditë pune para Mbledhjes ku do t’i jepet përgjigje pyetjeve, në të kundërt Kryetari i Bashkisë ka të drejtë të kërkojë kohë për përgjigjet, por jo më shumë se mbledhja tjetër e radhës e Këshillit. Sekretari përfshin në rendin e ditës, si pikë më vete, sesionin e përgjigjeve të Kryetarit të Bashkisë.

 1. Kur një Këshilltar ka pyetje për Kryetarin e Bashkisë, jashtë rendit të ditës, ato paraqiten me shkrim te Sekretari i Këshillit përpara Mbledhjes, i cili ia dërgon Kryetarit të Bashkisë. Kryetari i Bashkisë ka të drejtë të kërkojë kohë për përgjigjet, por jo më shumë se mbledhja tjetër e radhës e Këshillit.
 2. Këshilltari që drejton pyetjet për Kryetarin e Bashkisë ka të drejtë të kërkojë përgjigje me shkrim duke e specifikuar në kërkesën e paraqitur. Para se Kryetari i Bashkisë t’i përgjigjet pyetjeve, Këshilltari që ka bërë pyetjet ka të drejtë të shpjegojë arsyet pse i ka bërë pyetjet. Kryetari i Bashkisë nuk ka detyrim t’i përgjigjet pyetjeve, pavarësisht se kjo është futur në rendin e ditës, nëse Këshilltari/ët nuk është/ janë i/të pranishëm.

Kur këshilltari që ka bërë pyetjet, tërhiqet nga kërkesa për pyetjet, këtë e deklaron me shkrim në shkresën që i dërgon Kryetarit të Këshillit, para zhvillimit të mbledhjes.

 1. Gjatë seancës së përgjigjes së pyetjeve nga Kryetari i Bashkisë, Kryesuesi nuk lejon debat. Mbas dhënies së përgjigjeve Këshilltari që ka bërë pyetjet ka të drejtën e replikës dhe vlerësimin e përgjigjeve, gjë e cila nuk zgjat më shumë se dy (2) minuta.
 2. Në rastet kur Kryetari i Bashkisë kthen për rishqyrtim në mbledhjen e Këshillit vendimet e Këshillit, pasi vëren se ato cenojnë interesa të bashkësisë, Këshilli rishqyrton vendimin në mbledhjen e parë pas paraqitjes së kërkesës nga Kryetari i Bashkisë dhe shprehet me vendim në atë mbledhje.
 3. Kryetari i Bashkisë depoziton tek Sekretari i Këshilli jo më vonë se 8 ditë përpara datës së mbledhjes së Këshilli dhe sipas rendit të ditës, projektvendimet, relacionet dhe dokumentacionin shoqëruese.
 4. Kryetari Bashkisë paraqet çdo vit një raport me shkrim Këshilli, që pasqyron veprimtarinë financiare dhe zbatimin e buxhetit të Bashkisë, përfshirë dhe institucionet e saj të varësisë. Ky raport i paraqitet këshillit jo më vonë se data 31 mars e vitit pasardhës. Këshilli Bashkiak e merr në shqyrtim raportin e paraqitur nga Kryetari jo me vonë së data 30 Prill. Këshilltarët kanë të drejtë t’i dërgojnë me shkrim Kryetarit të Bashkisë, nëpërmjet Sekretarit të Këshillit, pyetje në lidhje me raportin, pergjigje të të cilave Kryetari mund ti japë ne mbledhje ku shqyrtohen raporti, apo me shkrim dhe brenda muajit Maj.

12.Kryetari i Bashkisë ka të drejtë të ftojë stafin e tij në mbledhjen e Këshillit për të dhënë shpjegime teknike dhe ligjore për projekt vendimet e paraqitura nga ekzekutivi në mbledhjen e Këshillit.

 1. Këshilli mund t’i kërkojë Kryetarit të Bashkisë t’i paraqese një raport mbi punën dhe disiplinën në punë si dhe performancën e Sekretarit në raport me zbatimin e detyrave të këshillit dhe marrëdhëniet me kryetarin e bashkisë.

 

Neni 118

Takimet e Këshillit me Kryetarin e Bashkisë

1.Këshilli mban takime strategjike e këshilluese me Kryetarin e Bashkisë së paku (4) herë ne vit në lidhje me politikat e zhvillimit të bashkisë dhe çëshjet financiare e të buxhetit., dhe kryesisht për:

 1. prioritetet strategjike të zhvillimit të Bashkisë dhe të zhvillimin ekonomik;
 2. politikën fiskale vendore;
 3. programin buxhetor afatmesëm dhe projekt buxhetin vjetor;
 4. huamarrjen vendore;
 5. përdorimin dhe përfitimin e pronave bashkiake;
 6. qëndrueshmërinë e sistemit të menaxhimit financiar të bashkisë;
 7. çështje të marredhënjeve të Këshillit më Kryetarin dhe Administraten e Bashkisë;
 8. çështje të zbatimi të akteve dhe vendimeve të Këshillit;
 9. çështje të cilësisë së ofrimit të shërbimeve publike;
 10. çështje të tjera në interes të Bashkisë dhe të bashkëpunimin mes Këshillit dhe Ekzekutivit të Bashkisë.

Në këto takimi marrin pjesë Kryetari i Këshillit, zëvendëskryetarët e Këshillit, Sekretari i Këshillit dhe dy kryetarët e Grupeve më të mëdha Politike të Këshilltarëve, dhe sipas rastit Kryetarët e Komisioneve të Përhershme të Këshillit të cilët ftohen në takim nga Kryetari i Këshillit.

2.Këshilli, nëpërmjet Sekretarit, depoziton me shkrim pranë zyrës së Kryetarit të Bashkisë çështjet për diskutim që propozon Këshilli, jo më vonë së 5 ditë nga data e takimit.

Takimet organizohen në bashkëpunim mes Sekretarit të Këshillit dhe zëvendëskryetarit të Bashkisë, dhe Procesverbali i këtyra takimeve mbahet nga Sekretari i Këshillit. Konkluzionet dhe detyrat e lëna nga takimeve zbardhen nga Sekretari i Këshillit dhe i dërgohen Kryetari të Këshillit dhe një kopje i dërgohet Kryetari të Bashkisë. Sekretari ndjek zbatimin e detyrave të lëna, midis dy takimeve.

 

3.Kryetari Këshillit merr pjesë sëpaku në katër takime periodike në vit mes Kryetarit të Bashkisë dhe menaxhimin e lartë të adminsitratës, për të diskutuar çeshtje të bashkëpunimit mes dy organeve dhe të zbatimit të akteve të Këshillit.

 

Neni 119

Llogaridhënia e Kryetarit të Bashkisë

1.Këshilli dhe çdo Komision i Përhershëm ka të drejtë të therrasë Kryetarin e Bashkisë dhe t’i drejtojë pyetje Kryetarit apo punonjësit të Bashkisë te autorizuar prej tij, si dhe kryesuesve të institucioneve/ ndërmarrjeve/ agjencive  në varësi të Bashksisë për çështje që kanë të bëjnë me strategjitë, vendimet apo veprimiet e tyre, pyetje të cilat i drejtohen në Mbledhjen e Këshillit apo te Komisioneve të Përhershëm.

 1. Kryetari i Bashkisë raporton një herë në vit përpara Këshillit, në muajin Tetor, për situatën social ekonomike të Bashkisë si dhe për zbatimin e vendimeve të Këshillit për të cilat ai/ajo dhe administrata e Bashkisë dhe institucionet/ ndërmarrjet/ agjencitë në varesi të Bashksië janë përgjegjës. Formati i këtij raporti diskutohet mes Kryetarit të Këshillit dhe Kryetarit të Bashkisë dhe miratohet nga Këshilli i Bashkisë.

3.Një kopje e të gjitha vendimeve dhe urdhërave të nxjerra nga Kryetari i Bashkisë i dërgohen zyrtarisht Këshillit çdo muaj, dhe një listë e këtyre akteve, e përgatitur nga Sekretari, u dërgohet të gjithë këshilltarëve nga Sekretari. Sekretari mban një kopje të tyre për të lexuar apo shumëfishuar nga çdo Këshilltar.

Neni 120

Marrëdhëniet me Administratën e Bashkisë

 

1.Këshilltarët në mënyrë individuale nuk mund të ndërhyjnë në vendimmarrjen e nëpunësve, zhvillimin e rekomandimeve të nëpunësve, caktimin e punës dhe ekzekutimin e përparësive të drejtorisë/departamentit pa njohuri paraprake dhe miratimi të Këshillit Bashkiak në tërësi.

 1. Përveç se për çështje hetimore të miratuara nga Këshilli, Këshilli dhe çdo këshilltar do të merret me shërbimet administrative vetëm nëpërmjet Sekretatit të Përgjithshëm, apo të autorizuarit të tij/saj, dhe asnjë këshilltar, Kryetari i Këshillit, Komisione të Këshillit nuk kanë të drejtë t’i japë urdhër një punonjësi të Administratës së Bashkisë. Stafit i kërkohet të hedhë poshtë çdo përpjekje të këshilltarëve për t’i drejtuar padrejtësisht apo për t’u bërë presion atyre për të bërë, ndryshuar, apo influencuar rekomandimet e tyre drejtuar Këshillit.

3.Këshilli në Mbledhje të hapur, ka të drejtë, të pyesë dhe të diskutojë plotësisht dhe lirshëm me Kryetarin e Bashkisë për çdo gjë që ka të bëjë me emërimet dhe largimet e nëpunësve  Bashkisë apo aspekte të çështjeve të Bashkisë.

 1. Kontaktet e Këshilltarëve dhe nëpunësit e Bashkisë realizohet brenda orarit zyrtar të punës, përveç rasteve të emergjencave civile.

5.Me kërkesën e tij, këshilltari informohet dhe i vihet në dispozicion në çdo kohë, nga administrata e bashkisë apo e njësisë administrative, çdo dokumentacion i lidhur me bashkinë dhe njësinë administrative.

6.Në bashkëpunim me koordinatorin e bashkisë për njoftimin dhe konsultimin publik, Sekretari i Këshillit organizon dhe bashkërendon punën për konsultimin publik, njoftimet apo dëgjesat publike me qytetarët.

7.Këshilli mban takime këshillimore më drejtorë e drejtorive të Bashkisë. Grupe Këshilltarësh mbajnë seanca dëgjimore me stafin për diskutimin e ideve për politika dhe rregullime të veçanta.

8.Këshilltarët organizojnë seanca sqaruese me Drejtoritë e Bashkisë dhe administratorët e njësive administrative për ankesat e komunitetit, problemet me zbatimin e politikave apo akte të veçanta.

9.Komisionet, Komitetet, Bordet që dëshirojnë t’i komunikojnë Këshillit Bashkiak rekomandimet e tyre, do ta bëjnë këtë përmes procedurave të miratuara të rendit të ditës së Këshillit. Kur Komisionet, Komitetet, Bordet dëshiron të komunikojnë me korrespondojë zyrtare me një agjenci jashtë Bashkisë, korrespodenca do të rishikohet dhe miratohet nga Kryetari i Këshillit.

 

 

Neni 121

Raportimi në Mbledhjen e Këshillit të drejtuesve të institucioneve dhe ndërmarrjeve në varësi të Bashkisë

 1. Konferenca e Kryetarëve, në fillim të çdo viti, me propozimin e Kryetarit të Këshillit, vendos për kalendarin e paraqitjes në Mbledhjen e Këshillit të raporteve të drejtuesve të institucioneve dhe ndërmarrjeve në varësi të Bashkisë. Kalendari i paraqitjes së raporteve u shpërndahet Këshilltarëve në Mbledhjen e muajit Shkurt.
 2. Kryetari i Këshillit u kërkon drejtuesit të institucionit dhe ndërmarrjes në varësi të Bashkisë dërgimin me shkrim të raportit përkatëse, tek Kryetari i Këshillit, të paktën dy javë para datës së caktuar për ta paraqitur raportin në Mbledhjene Këshillit dhe, pas marrjes së raporteve ia dërgon ato për shqyrtim paraprak Komisionit të përhershëm përkatës. Komisioni organizon seancë dëgjimore me me drejtuesin e institucionit apo ndërmarrjes në varësi të Bashkisë, dhe në përfundim të diskutimeve, Komisioni harton një projektrezolutë të vlerësimit të punës së institucionit apo ndërmarrjes dhe e paraqet atë në Mbledhjen e Këshillit.
 3. Në Mbledhjen e Këshillit, raporti mbahet nga drejtuesi i institucionit apo ndërmarrjes, për jo më shumë se 60 minuta, lexohet projektrezoluta e komisionit përkatës për vlerësimin e punës së institucionit apo ndërmarrjes dhe vijohet me pyetjet dhe përgjigjet për 10 minuta, nga secili grup Këshilltarësh, dhe vazhdon me hapjen nga Kryesuesi i Mbledhjes i debatit, në rast se zhvillimi i debatit kërkohet me shkrim nga një komision i përhershëm, një kryetar grupi këshilltarësh ose të paktën 5/7 Këshilltarë. Koha e diskutimeve mund të përcaktohet paraprakisht në Konferencën e Kryetarëve në mënyrë përpjesëtimore ndërmjet grupeve të këshilltarëve, sipas përfaqësimit të tyre në Këshill, por në çdo rast jo më pak se 10 minuta për një grup këshilltarësh. Në përfundim të debatit votohet projektrezoluta e paraqitur nga komisioni, sipas përcaktimeve të bëra në nenin ________ (për mocionin) të kësaj Rregulloreje.
 4. Një komision i përhershëm, një kryetar grupi këshilltarësh ose të paktën 5/7 Këshilltarë kanë të drejtë të kërkojnë të thirren në Mbledhjen e Këshillit drejtuesit e institucionit apo ndërmarrjes, për të dhënë shpjegime ose për të informuar Këshillin për çështje të veprimtarisë së tyre. Kërkesa duhet të paraqitet me shkrim dhe Këshilli vendos me votim të hapur dhe pa debat, pasi dëgjon një folës Pro dhe një Kundër jo më shumë se 3 minuta.

KREU XII

MARRËDHËNIET ME AUTORITETET JASHTË BASHKISË

 

Neni 122

Marrëdhëniet me institucionet e qeverisjes qendrore

1.Marrëdhëniet ndërmjet Këshillit Bashkiak dhe institucioneve të qeverisjes qendrore bazohen në parimet e subsidiaritetit, të konsultimit dhe të bashkëpunimit për zgjidhjen e problemeve të përbashkëta.

 

2.Këshilli Bashkiak, për fushën e tyre të përgjegjësisë, informon me shkrim organet e qeverisjes qendrore për çdo çështje që u kërkohet informacion. Organet e qeverisjes qendrore, kur u kërkohet Këshillit Bashkiak, japin informacion, sipas afateve të përcaktuara nga legjislacioni në fuqi.

 

Neni 123

Marrëdhëniet me Deputetët e Qarkut

 1. Deputeti ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhjet dhe analizat që organizohen nga Këshilli.

Sekretari në fillim të çdo muaji i vë në dispozicion deputetëve të qarkut, pranë zyrave të tyre, kalendarin e mbledhjeve, duke përfshirë ndryshimet e mundshme që mund t’i bëhen atij.

 

2.Kryetari dhe Sekretari i Këshillit u sigurojnë deputetëve të Qarkut të gjitha shpjegimet dhe informacionet për çdo çështje që ka të bëjë me përmbushjen e detyrës së deputetit dhe janë të detyruar t’i përgjigjen deputetit brenda 15 ditëve nga data e paraqitjes së kërkesës në zyrën e protokollit të Bashkisë.

3.Kryetari dhe Sekretari i Këshillit  i sigurojnë deputetit pjesëmarrje në mbledhjet kur në to shqyrtohen probleme të ngritura prej deputetit dhe që lidhen me Qarkun ku deputeti është zgjedhur.

 1. Këshilli është i detyruar të marrë në shqyrtim kërkesat, ankesat dhe propozimet e bëra nga zgjedhësit, të cilat i paraqiten atyre nëpërmjet deputetit. Këshilli, brenda 1 muaji nga data e paraqitjes së tyre, detyrohen të njoftojnë deputetin për mënyrën e trajtimit apo zgjidhjes së tyre.

 

 1. Këshilli është i detyruar të shqyrtojnë në mbledhjen e tij më të afërt të radhës propozimin me shkrim të bërë nga Deputetit për rishikimin, ndryshimin ose shfuqizimin, e një akt normativ të miratuar nga Këshilli, e të cilin Deputeti e gjykon se është i është i kontestueshëm. Në këtë rast Këshilli brenda 15 ditëve nga data e mbledhjes që shqyrton propozimne Deputetit, e njofton atë me shkrim për përfundimin e shqyrtimit. Njoftimi i dërgohet nga Sekretari në adresën që citohen në shkresën e dërguat nga Deputeti.

 

 

Neni 124

Marrëdhëniet me Këshillin e Ministrave

Në rastin e mbarimit para afatit të mandatit të Kryetarit të Bashkisë, Këshilli i Bashkisë e njofton Këshillin e Ministrave nëpermjet Prefektit të Qarkut. Njoftimi firmoset nga Kryetari i Këshillit Bashkiak.

Neni 125

Marrëdhëniet me Prefektin e Qarkut

 1. Këshilli, nëpërmjet Sekretari i mundëson Prefektit të Qarkut verifikimin e ligjshmërisë së vendimeve, urdhrave dhe urdhëresave me karakter normativ. Sekretari i Këshillit depoziton me regjistrim në zyrën e protokollit te Prefektit të Qarkut të të gjitha aktet me karakter normative të miratuara nga Këshilli, brenda 10 ditëve nga data e shpalljes së tyre.
 2. Këshilli, nëpërmjet Sekretari, i mundëson Prefektit të Qarkut, apo të dërguarit të tij, verifikimin në zyrat e Bashkisë të ligjshmërisë së akteve me karakter normativ, jo më vonë se dy ditë nga marrja e njoftim me shkrim nga Prefekti, për verifikim.
 3. Në rastet kur Prefekti është shprehur për papajtushmëri ligjore të aktit të Këshillit, në shkresën drejtuar Këshillit, Sekretari njofton brenda ditës dhe në pamundesi jo më vonë se brenda dy ditëve Kryetarin e Këshillit, Kryetarin e Bashkisë, agjencinë e cila është ngarkuar për zbatimin e aktit. Këshill jo më vonë se në Mbledhjen e radhës shqyrton kërkesën e Prefektit për rishqyrtimin e aktit dhe shprehet me vendim apo vendos pezullimin e aktit deri në marrjen e vendimit përfundimtar.
 4. Në rast se Prefekti njofton Këshillin për depozitimin në gjykatën për çështjet administrative të kërkesës për pavlefshmërinë e aktit të Këshillit Bashkiak, ky njoftim i bëhet i ditur nga Kryetari i Këshillit të gjithë Këshilltarëve në mbledhjen më të parë mbas marrjes së njoftimit të Prefektit. Sekretari i Këshillit në konsultimim me Sekretarin e Përgjithshëm të Bashkisë, pasi merr një raport sqarues nga drejtori i përgjithshëm/ drejtori juridik dhe drejtori i përgjithshëm/ drejtori që ka hartuar projekt-aktin, harton një raport për Këshillin ku i bashkëngjit dhe raportet e mësipërme, dhe ja shpërndan Këshilltarëve bashkë me dokumentet e tjara të Mbledhjes së Radhës. Në këtë rast çdo Këshilltari apo grupi Këshilltarësh i lind e drejta të paraqesë një mocion për rishqyrtimin e aktit mbi bazën e arsyeve të paraqitura nga Prefektin në njoftimin e tij drejtuar Këshillit.
 5. Këshilli mund të thërrasë një mbledhje jashtë radhe për të shqyrtuar shprehjen e papajtushmërisë ligjore të aktit të Këshillit, nëse kjo kërkohet nga Kryetari i Bashkisë apo vendoset nga Konferenca e Kryetarëve, kjo e fundit e thirruar nga Kryetari i Këshillit.
 6. Kryetari i Këshilli mund t’i kërkojë Prefektit takim këshillues mes Sekretarit dhe juristit të Këshillit dhe drejtuesit të sektorit juridik të Prefektit në lidhje me bazueshmërinë ligjore të një projektakti që ështe depozituar për shqyrtim në Këshill, për të parandaluar shprehjen e papajtushmërisë ligjore të Prefektit.
 7. Këshilli, nëpërmjet Sekretari, i mundëson Prefektit të Qarkut verifikimin e gjithë dokumentacionit që administron Këshilli në lidhje me realizimin e funksioneve e të përgjegjësive të deleguara nga qeveria qendrore dhe përdorimin e fondeve të parashikuara për këto funksione, si dhe të përdorimin e fondeve, donacioneve apo kredive ku përfiton Bashkia e që rrjedhin nga marrëveshje të qeverisë qendore me organizma ndërkombëtarë.

 

Neni 126

Marrëdhëniet me agjensitë e dekoncentruara

 1. Këshilli Bashkiak mund të ftojë kryesuesit e agjencive dhe institucioneve të dekoncetruara në nivel qarku për të raportuar apo për t’u dëgjuar për çështje që kanë lidhje me problemet apo zhvillimin e bashkisë dhe të bashkësisë së saj. Ftesa firmoset nga Kryetari i Këshillit dhe dergohet nga Sekretari.
 2. Brenda përcaktimeve në ligj, Këshilli mund të miratojë memorandume mirëkuptimi e bashkëpunimi me agjencitë, ku përcaktohen në detaje format e bashkëpunimit dhe konsultimit për sektorët e vecantë.

 

Neni 127

Marrëdhëniet me Këshillin e Qarkut

 1. Këshilli bashkëpunon me Këshillin e Qarkut për përcaktimin e përqasjeve dhe procedurave të transferimit të politikave bashkiake në vendimmarrjen e Këshillit të Qarkut për të mundësuar zhvillim rajonal të integruar dhe shërbime publike cilësore.
 2. Kryesia e Këshillit mban takime periodike, sëpaku tre here në vit, më Kryetarin e Këshilit të Qarkut për të dikutuat dhe koordinuar për zhvillimin e mekanizmave, procedura dhe procese bashkëpunuese për koordinimin e zbatimit dhe monitorimin e politikave zhvillimore rajonale në territorin e bashkisë.

 

Neni 128

Marrëdhëniet me Partitë Politike

Marrëdhënjet me partitë politike mbahen nëpëmjet Kryetarëve të Grupeve Politike të Këshilltarëve. 2.Kryetari i Këshillit mban dy herë në vit takime me kryetarët e degës vendore të partive politike të përfaqësuara në Këshill për të diskutuar rreth mirëfunksionimit të Këshillit dhe politikave të zhvillimit të bashkisë.

Neni 129

Marrëdhëniet më Shoqatën e Këshillave Bashkiakë/Bashkive

 1. Kryetari i Këshillit përfaqëson Këshillin në Shoqatën e Këshillave Bashkiakë/ Bashkive. Këshilli zgjedh Këshilltarët, me përfaqësim të balancuar nga shumica dhe pakica politike dhe balancim gjinor, që do të përfaqësojnë Këshillin në komitetet e Shoqatës. Çdo grup politik apo grup këshilltarësh ka të drejtë të propozojë këshilltarë për të përfaqësuar Këshillin në Shoqatë, të cilët miratohen votim Pro të shumicës së Këshilltarëve në Mbledhje.
 2. Këshilltarët e zgjedhur marrin pjesë rregullisht në takimet e këtyre komiteteve të Shoqatës, dhe prezantojnë prioritet dhe nevojat e propozuara nga Këshilli.

 

 

Neni 130

 

Marrëdhëniet me organizatat jofitimprurëse

 1. Këshilli përfshin organizatat jofitimprurëse në monitorimin e punës së Këshillit, organeve dhe Komisioneve të Këshillit. si dhe pranon për prezantim në Këshill të raporte të vlerësmit të organizatave për performancën e Këshillit dhe ato për ndikimin e akteve të dhe veprimeve Këshillit në cilësinë e jetës së komunitetit dhe zhvillimin e Bashkisë.
 2. Këshilli harton një memorandum mirëkuptimi dhe bashkëpunimi më organizata jofitimprurëse vendore për përfshirjen e tyre në organizimin apo lehtësimin e takimeve të hapura të Këshillit me publikun dhe grupet e interesuara.
 3. Sekretari i Këshilli mban një bazë te dhënash të përditësuar të OJFve, për t’i njoftuar ato rregullisht për të të gjitha Mbledhjeve të Këshillit e të Komisioneve, si dhe takimeve të hapura e dëgjesave publike të organizuara nga Këshilli.

 

TITULLI VII

KREU XIII

ZBATIMI, INTERPRETIMI DHE NDRYSHIMI I RREGULLORES

 

Neni 131

Zbatimi i Rregullores

 1. Kryetari i Këshillit, dhe në mungesë të tij Zëvendëskryetari, është përgjegjës për zbatimit të kësaj rregulloreje gjatë mbajtjes së Mbledhjes së Këshillit.
 2. Sekretari i Këshillit mbikëqyr respektimin e rregullores së funksionimit të Këshillit.
 3. Kryetarët e Komisioneve të Përhershëm të Këshillit janë përgjegjës për zbatimin e kësaj Rregulloreje
 4. Në rast të shkeljeve të vazhdueshme e të qëllimshme të kësaj rregulloreje nga Kryetari apo zevëndëskryetarët, Kryetarët e Komisioneve të Përhershëm, apo Sekretari dhe të moszbatimi nga ana e tyre të detyrave të përcaktuara në këte rregullore, përbëjnë arsye për të propozuar dhe shqyrtuar në Mbledhjen e Këshillit shkarkimin të secilit prej tyre nga detyra.

 

 

Neni 132

Interpretimi i Rregullores

 1. Kur ngrihen pretendime gjatë zhvillimit të Mbledhjes se Këshillit lidhur me interpretimin dhe zbatimin e kësaj Rregulloreje, është kompetencë e Kryesuesit për të vendosur për pretendimin e ngritur, vendim i cili nuk është objekt diskutimi.
 2. Kur ngrihen pretendime për interpetimin dhe zbatimin e kësaj Rregulloreje gjatë zhvillimit të mbledhjeve të komisioneve, kryetari i komisionit vendos për pretendimin e ngritur, vendim i cili nuk është objekt diskutimi. Me kërkesë të Këshilltarit të interesuar, kërkesa mund t’i paraqitet Këshillit për Rregulloren, Imunitetin dhe Mandatet, i cili duhet të bëjë, brenda 10 ditëve nga marrja e kërkesës, interpretimin përfundimtar për çështjen e ngritur në komision.
 3. Për rastet e tjera është kompetencë e Këshillit për Rregulloren, Imunitetin dhe Mandatet për të bërë interpretimin e neneve të kësaj Rregulloreje. Kërkesa për interpretim nga ky Këshill mund të bëhet nga çdo Këshilltar.
 4. Kryetari i Këshillit, një kryetar Grupi Këshilltarësh, një Komision i Përhershëm ose 10 Këshilltarë mund të kërkojnë që çështja e interpretimit për një rast të veçantë t’i paraqitet Këshillit në mbledhjen plenare për të marrë vendim.
 5. Për çështje dhe procedura që nuk janë trajtuar në këtë rregullrore Kryetari i Këshillit dhe Këshilli Bashkisë përdorin për referencë dispozitat e Rregullores së Kuvendit të Shqipërisë.

 

Neni 133

Ndryshimi, pezullimi, shfuqizimi ose shtimi i një rregulli të ri në Rregullore

 1. Ndryshimi, pezullimi, shfuqizimi ose shtimi i një rregulli të ri në këtë Rregullore rekomandohen nga Komisioni për Mandatet, Rregulloren dhe Çështjet Juridike.
 2. Çdo anëtar i Këshillit mund të propozojë për të pezulluar, ndryshuar ose shfuqizuar ndonjë rregull ose për të shtuar një rregull të ri, por një mocion i tillë nuk do të jetë shqyrtohet pa votimin unanim të Këshillit, përveç nëse secilit prej anëtarëve i është dhënë njoftim me shkrim që specifikon qëllimin të pezullimit, ndryshimit, shpëtimit ose plotësimit të propozuar, të paktën një javë përpara, në këtë rast një miratimi bëhet më votimin Pro të shumicës së Këshilltarëve.
 3. Çdo Këshilltar apo grup Këshilltarësh ka të drejtë të paraqesë propozim për ndryshimin, pezullimin, shfuqizimin ose shtimin e një rregulli të ri në këtë Rregullore. Propozimi i dërgohet me shkrim dhe i nënshkruar Kryetarit të Këshillit dhe i drejtohet Komisionit për Mandatet, Rregulloren dhe Çështjet Juridike. Për shqyrtimin e këtyre propozimeve ndiqet procedura e parashikuar në këtë Rregullore për paraqitjen dhe shqyrtimin e projekt-akteve dhe mocioneve. Nëse Komisionit për Mandatet, Rregulloren dhe Çështjet Juridike nuk shprehet me raport për propozimin brenda dy (2) mbledhjeve të radhës së Këshillit, nga dita e depozitimit të propozimit, propozuesi/t i kërkojnë Kryetarit perfshirjen e propozimit në rendin e ditës së Mbledhjen më të parë të Këshillit, dhe Kryetari është e i detyruar të përfshijë.
 4. Një Këshilltar apo një grup Këshilltarësh mund të bëjë një mocion në Mbledhjen e Këshillit për ndryshimin, pezullimin, shfuqizimin ose shtimin e një rregulli të ri në këtë Rregullore, dhe mocioni shqyrtohet nëse votojnë Pro 2/5 e të gjithë Këshilltarëve. Mocioni mund të pranohet të shqyrtohet me votimin Pro të shumicës së Këshilltarëve të pranishëm në Mbledhje, nëse propozimi me shkrim dhe i nënshkruar dhe ku është shpjeguar arsyeja për ndryshimin, pezullimin, shfuqizimin ose shtimin e një rregulli të ri, i është dërguar të gjithë Këshilltarëve pesë (5) ditë pune para mbledhjes së Këshillit
 5. Propozimet për ndryshimin, pezullimin, shfuqizimin ose shtimin e një rregulli të ri në këtë Rregullore miratohen me votimin Pro të shumicës së votave të të gjithë anëtarëve të Këshillit.
 6. Sekretari i Këshillit, në konsultim me drejtorinë juridike të Bashkisë, është përgjegjës për identifikimin e kërkesave ligjore për përditësimin e kësaj Rregulloreje.

Neni 134

Shqyrtimi dhe Konsultimi i Rregullores

 1. Këshilli e bën publike projekt- rregulloren për konsultim publik, përpara se rregullorja të shqyrtohet nga Komisioni i Mandateve, Rregullores, Çështjeve Juridike, Administratës, Zgjedhjeve. Komentet dhe sugjerimet e publikut mbas përfundimit të afatit prej 20 ditë të konsultimit publik, dokumentohen nga Sekretari i Këshillit dhe u dërgohen Kryetarit të Komisionit te Mandateve dhe Rrgullores.
 2. Kryetari i Këshillit organizon seancë këshillimi me bashkësinë për projekt-rregulloren përpara shqyrtimit të saj në Komisionin e Përhershëm, ku merr pjesë Kryesia e Këshillit, Kryetarët e Grupeve Politike të Këshilltarëve, Kryetari i Komisionit të Mandateve dhe Rregullores, dhe persona të tjerë te ftuar nga Kryetari i Këshillit. Çdo Këshilltar ka të drejtë të marrë pjesë në këte seance dëgjimore.

 

KREU XIV

DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT

 

Neni 135

Në zbatim të legjislacionit në fuqi dhe përcaktimeve në këtë Rregullore, Këshilli Bashkiak miraton Kodin e Etikës dhe të Parandalimit të Interesave, Rregulloren për Konsultimin dhe Informimin e Publikut, Rregulloren për Zgjedhjen, Organizimin dhe Funksionimin e Strukturave Komunitare.

Neni 136

Shfuqizimi i rregullores së mëparshme

Çdo rregullore e mëparshme e organizimit dhe funksionimit të Këshillit Bashkiak të _____________ shfuqizohet.

 

Neni 137

Miratimi dhe Hyrja në fuqi

Kjo Rregullore miratohet me votimin Pro të shumicës së të gjithë anëtarëve të Këshilli Bashkiak dhe hyn në fuqi 10 ditë pas shpalljes publike të saj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shtojcat

 1. Përkufizime
 2. Format njoftimi për mbledhjen e Këshilli Bashkiak
 3. Format projekt vendim për Këshilli Bashkiak
 4. Format shkrese që shoqëron projekt aktit për Këshilli Bashkiak
 5. Format vendimi i Këshilli Bashkiak
 6. Format proces-verbali i Mbledhjes së Këshillit
 7. Format shkrese që shoqëron vendimet drejtuar Prefektit për verifikim të Ligjishmërisë së aktit.
 8. Raporti i vlefshmërisë së mandateve të Këshilltarëve (model)
 9. Format kalendari i shqyrtimi të buxhetit afatmesëm dhe vjetor nga Këshilli
 10. Detyrat dhe përgjegjësitë e Sekretarit të Këshillit
 11. Format proces-verbali që shoqëron dorëzimin e dosjeve të mbledhjeve të Këshilli Bashkiak tek zyra e arkivit
 12. Format kartele për aktet e Këshilli Bashkiak
 13. Format i kalendarit të vendimmarrjes së Këshillit
 14. Dokumentacioni bazë dhe dokumentacioni shoqërues që përfshen në projekt buxheti vjetor të bashkisë
 15. Komisioni i Përkohshëm Hetimor (shëmbull)
 16. Lista e regjistrave që administron Këshilli
 17. Lista e raporteve që harton Këshilli
 18. Lista e instrumenteve planifikues të veprimtarisë së Këshillit
 19. Lista e normave, standarteve, rregulloreve, strategjive dhe planeve që miraton Këshilli Bashkiak
 20. Model salle e Këshillit Bashkiak, Bashkia Toronto, Kanada
 21. Format për deklarimin e shpenzimeve  të udhëtimit nga Këshilltari i Bashkisë

 

 

 

Shtojca nr. 1 Përkufizime

 1. Akt: Çdo akt normativ nënligjor apo akt administrativ, në formën e vendimit, urdhërit, urdhëresës, rezolutës, kontratës apo çdo rregullim apo veprim tjetër që ka efektin e të sipërpërmendurave, i shqyrtuar dhe miratuar nëpërmjet proçedurave, normave, standarteve, kritereve të miratuara nga Ligji dhe kjo rregullore e Këshillit Bashkiak, dhe për të cilën ka votuar shumica e domosdoshme e Këshilltarëve në një mbledhje zyrtare dhe të vlefshme të Këshillit. Akti quhet i tillë dhe është i zbatueshëm, përsa kohë është në fuqi.
 2. Akti administrativ: a) “Akti administrativ individual” është çdo shprehje e vullnetit nga organi publik, në ushtrimin e funksionit të tij publik, kundrejt një apo më shumë subjektesh të përcaktuara individualisht të së drejtës, i cili krijon, ndryshon ose shuan një marrëdhënie juridike konkrete; b) “Akti administrativ kolektiv” është një shprehje e vullnetit nga organi publik, në ushtrimin e funksionit të tij publik, që i drejtohet një grupi subjektesh, anëtarët e të cilit janë të përcaktuar individualisht ose mund të përcaktohen individualisht mbi bazën e karakteristikave të përgjithshme, i cili krijon, ndryshon ose shuan një marrëdhënie juridike konkrete (KPA, Ligji nr. 44/2015).
 3. Akt normativ nënligjor: është çdo shprehje e vullnetit nga një organ publik (Këshilli Bashkiak), në ushtrimin e funksionit të tij publik, që rregullon një apo disa marrëdhënie juridike, duke vendosur rregulla të përgjithshme të sjelljes dhe nuk është i shteruar në zbatimin e tij (KPA, Ligji nr. 44/2015).
 4. Akt i Përditësuar: është akti ku janë pasqyruar të gjitha ndryshimeve të aktit në tekstin bazë të tij. Akti i përditësuar është akti i botueshëm, së bashku me ndryshimet e pësuara, në një tekst të vetëm integral dhe që pasqyron variantin në fuqi të tij.
 5. Akte të Botueshme: janë të gjitha aktet e miratuara nga Këshilli, përveç atyre që shprehimisht nuk lejohen nga legjislacioni.
 6. Aktit, Rishikim i: është mjeti ligjor me anë të të cilit kërkohet anulimi apo ndryshimi i një akti të nxjerrë nga Këshilli Bashkiak apo nxjerrja e një akti administrative.[8]
 7. Regjistri Elektronik i Akteve: është baza elektronike e të dhënave, që përmbledh të gjitha gazetat zyrtare në formatin elektronik, dhe të gjitha aktet e botuara, që është lehtësisht i përdorshëm dhe me aksesim të plotë nga publiku, në rrugë elektronike.
 8. Autonomi vendore: kuptohet e drejta dhe aftësia e Këshillit Bashkiakë dhe bashkësive vendore (nëpërmjet referendume apo çdo formë tjetër të pjesëmarrjes së drejtpërdrejtë të tyre aty ku lejohet nga Ligji) që të rregullojnë dhe të administrojnë një pjesë thelbësore të çështjeve publike nën përgjegjësinë e tyre dhe në interes të bashkësisë. [9]
 9. Autonomi fiskale: E drejta e Bashkisë _____________ për të krijuar të ardhura në mënyrë të pavarur, në përputhje me Ligjin; e drejta për të përfituar transfertë të pakushtëzuar nga Buxheti i Shtetit; e drejta për të përfituar nga ndarja e të ardhurave nga taksat kombëtare dhe tatimet; e drejta e përdorimit të ardhurave të veta, të transfertës së pakushtëzuar dhe të ardhurave nga taksat e ndara; drejta e kompensimit të plotë nga qeverisja qendrore në rastet kur ulen apo hiqen taksa ose tarifa vendore, nëpërmjet rritjes së transfertës së pakushtëzuar, taksave të ndara, transferimit në nivel vendor të një takse tjetër kombëtare ose kombinimi i tyre; e drejta e shoqërimit kurdoherë me mjetet dhe burimet e nevojshme financiare në rastet kur ulen apo hiqen taksa ose tarifa vendore për ushtrimin e funksioneve ose kompetencave të Bashkisë, apo kur si vendoset një standardi të ri kombëtar për kryerjen e funksioneve ose kompetencave të Bashkisë.[10].
 10. Autoritet publik: Bashkia___________, shoqëritë tregtare ku bashkia zotëron shumicën e aksioneve, dhe çdo person fizik ose juridik, të cilit i është dhënë me ligj, akt nënligjor ose çdo lloj forme tjetër, të parashikuar nga legjislacioni në fuqi, e drejta e ushtrimit të funksioneve publike bashkiake[11].
 11. Bashkia: Bashkia ____________.
 12. Barazi gjinore: është pjesëmarrja e barabartë e femrave dhe e meshkujve në të gjithat fushat e jetës, pozita e barabartë ndërmjet tyre, mundësi e shanse të barabarta, për të gëzuar të drejtat dhe për të përmbushur detyrimet në shoqëri, duke përfituar njëlloj nga arritjet e zhvillimit të saj.
 13. Botim: është bërja e njohur botërisht, në formë të shkruar dhe/ose elektronike, e akteve të botueshme.
 14. Buxheti i Bashkisë: është tërësia e të ardhurave, financimeve dhe shpenzimeve të njësisë së vetëqeverisjes vendore, miratuar nga Këshilli Bashkiak[12] dhe përbëhet nga programi buxhetor afatmesëm dhe buxheti vjetor i Bashkisë.
 15. Buxhetor afatmesëm i Bashkisë, programi: Pasqyron mënyrën e krijimit dhe të shpërndarjes së burimeve financiare afatmesme për një përiudhe tre (3) vjeçare, dhe bën të zbatueshëm planin strategjik të zhvillimit të Bashkisë.
 16. Buxhetimi mbi Bazë përfromance:ë Buxhetim i cili ka për qëllim të përmirësojë efikasitetin dhe efektivitetin e përdorimi të fondeve publike duke lidhur alokimin e fondeve me rezultatet e synuara të shpenzimeve, duke përdorur në mënyrë sistematike informacionin mbi performancën sipas treguesve të matjes së përformancës, përgjatë procesit dhe vendimmajes së fincimit të buxhetit.
 17. Buxhetimi i përgjigjshëm gjinor: është integrimi i perspektivës gjinore në hartimin, analizim dhe vlerësimin e programeve buxhetore duke garantuar akses dhe shpërndarje të balancuar gjinore të burimeve.
 18. Çështje: Mocion, projekt-akt, peticion, rezolutë, raport i prezantuar në mbledhjen e Këshillit Bashkiak.
 19. Dëgjimor me Publikun, Takim: Takimi i inicuara nga Këshilli Bashkiak apo Komisionet e Këshillit, të kërkuara nga Ligji dhe kjo rregullore, ku ftohet publiku për të shprehur opinionet dhe propozimet, apo për të dëgjuar dëshmitë e publiku, për çeshtjet që janë në interes të dhe në shqyrtim nga Këshilli apo Komisioni i Këshillit Bashkiak.
 20. Dhëna personale, Të: është çdo informacion në lidhje me një person fizik, të identifikuar ose të identifikueshëm, direkt ose indirekt, në veçanti duke iu referuar një numri identifikimi ose një a më shumë faktorëve të veçantë për identitetin e tij fizik, fiziologjik, mendor, ekonomik, kulturor apo social (Ligji 9887/2008 ‘Për mbrojtjen e të dhënave personale’, neni 3/1).
 21. Dhënave personale, Komunikimi: është komunikimi i të dhënave personale një ose më shumë subjekteve të caktuara, të ndryshme nga i interesuari, nga përfaqësuesi i titullarit në territorin e vendit, nga përgjegjësit dhe të ngarkuarit, në çdo formë, edhe përmes vënies në dispozicion ose për konsultime. (Ligji 9887/2008 ‘Për mbrojtjen e të dhënave personale’, neni 3/19).
 22. Dhënave personale, Përhapje: është komunikimi i informacionit për të dhënat personale palëve të papërcaktuara, në çfarëdo forme, edhe përmes vënies në dispozicion ose konsultimit.[13]
 23. Dhëna të hapura, Të: nënkupton të dhënat e prodhuara, pranuara, mbajtura apo kontrolluara nga institucionet publike, të cilat mund të përdoren lirisht, të modifikohen dhe shpërndahen nga çdo person, me kusht që të mbesin të hapura dhe t’i atribuohen burimit.
 24. Dhëna të ndara sipas gjinisë: Të dhënat klasifikohen dhe krahashen në bazë të seksit, duke bërë ndarjen e informacionit për burrat nga ai për gratë.
 25. Diskriminim për shkak të gjinisë: është çdo dallim, përjashtim ose kufizim mbi baza gjinore, që ka për qëllim ose për pasojë dëmtimin, mosnjohjen, mosgëzimin dhe mosushtrimin, në mënyrë të barabartë, nga secila gjini, të të drejtave të njeriut dhe lirive të parashikuara në Kushtetutë dhe në ligje, në fushat politike, ekonomike, shoqërore, kulturore e civile.
 26. Dokument Zyrtar/ Publik: kuptohet dokumenti i çdo lloji, si akt, fakt apo informatë në formë elektronike apo me zë, formë të shtypur, në incizime vizuale apo audiovizuale, prodhuar apo i mbajtur nga Këshilli Bashkiak, në përputhje me ligjet rregullat ne fuqi dhe që ka lidhje me ushtrimin funksionit të Tij publik.
 27. Dokument Publik– nënkupton çdo document të prodhuara apo mbajtura nga institucioni publik;
 28. Efektivitet: është masa në të cilën arrihen objektivat ose lidhja ndërmjet ndikimit të planifikuar dhe ndikimit aktual për një aktivitet të caktuar (Ligji nr. 114/ 2015).
 29. Efiçencë: është raporti më i mirë ndërmjet rezultateve dhe burimeve të përdorura për arritjen e tyre (Ligji nr. 114/ 2015).
 30. Ekonomizim: është minimizimi i kostos së burimeve të përdorura për kryerjen e veprimtarisë, duke ruajtur cilësinë (Ligji nr. 114/ 2015).
 31. Ekzekutiv i Bashkisë, Organi: Kryetari i Bashkisë (Ligji nr. 139/2015, neni 7/2).
 32. Ekzekutive të Bashkisë, Agjencitë/Njësitë: Administrata e Bashkisë, institucionet, ndermarrjet dhe agjencitë në varësi të Bashkisë.
 33. Emergjencë Civile: kuptohet një situatë e shkaktuar nga faktorë natyrorë, ekologjikë, industrialë, socialë, veprime terroriste, veprime ushtarake (në gjendje lufte), të cilat sjellin dëme të menjëhershme e të rënda për jetën, për shëndetin e popullatës dhe të gjësë së gjallë, për pasurinë, për trashëgiminë kulturore dhe për mjedisin (Ligji nr. 146/2014, neni 2/3).
 34. Fatkeqësi: kuptohet një ngjarje, pasojat e së cilës janë shkaktuar nga forca natyrore të pakontrolluara ose nga arsye të tjera të parashikuara në Ligjin për Emergjencat Civile, të cilat kërcënojnë ose dëmtojnë jetën dhe shëndetin e popullatës, të gjësë së gjallë, pasurinë, trashëgiminë kulturore dhe mjedisin, në një masë të tillë, që kërkojnë marrjen e masave të veçanta dhe përdorimin e burimeve të veçanta njerëzore e materiale-teknike.
 35. Fatkeqësi Natyrore: kuptohen tërmetet, përmbytjet, thatësirat atmosferike të tejzgjatura, rrëshqitjet arkitektonike, ortekët, erërat e forta, zjarret në pyje dhe në mjediset e banuara, sëmundjet infektive masive, pasojat e të cilave prekin popullatën, gjënë e gjallë, pronën, mjedisin, si dhe ngjarje të tjera të shkaktuara nga dukuri natyrore.
 36. Fatkeqësi të tjera: kuptohen aksidentet rrugore, hekurudhore, detare, ajrore, si dhe zjarret, shpërthimet, rrëzimet e digave, aksidentet bërthamore, ekologjike ose industriale dhe çdo lloj tjetër aksidenti të shkaktuar nga veprimi njerëzor, nga luftërat ose gjendjet e emergjencës, si dhe format e tjera të dhunës masive.
 37. Financiar, Menaxhimi dhe Kontrolli: është një sistem politikash, procedurash, veprimtarish dhe kontrollesh, nëpërmjet të cilave burimet financiare janë planifikuar, drejtuar dhe kontrolluar në pajtueshmëri me legjislacionin, për të mundësuar dhe influencuar ofrimin me efikasitet, efektshmëri dhe ekonomi të shërbimeve publike dhe veprimtarive.[14]
 38. Forum: një mbledhje që organizohet rregullisht (në mënyrë periodike) me njerëz që përfaqësojnë grupe ose organizata të shoqërisë civile.
 39. Funksion: është fusha e veprimtarisë, për të cilën njësia e vetëqeverisjes vendore është përgjegjëse dhe ka kompetencën ligjore për ta ushtruar lirisht, tërësisht apo në një pjesë të saj, në përputhje me ligjet dhe aktet nënligjore (Ligji 139/2015).
 40. Grup Politik: Grupim politik Këshilltarësh Bashkiak të një forcë politike elektoraleose Këshilltarësh të pavarur.
 41. Grupim jo-politike: grupim Këshilltaresh mbi bazën e një kauze apo ceshtjeje, psh Aleanca e Grave Këshilltare me pjesëmarrje te disa apo të gjitha forcave politike në Këshill.
 42. Grup interesi: është organizatë apo një grup organizatash jofitimprurëse që përfaqësojnë interesat e një grupi personash fizikë ose juridikë, si dhe subjekte të tjera të prekura apo të interesuara për projektaktet që i nënshtrohen procesit të konsultimit publik.Këshilltarësh të pavarur (Ligji 146/2014, neni 2).
 43. Grup nismëtar: është një grup qytetarësh, me të drejtë vote, që marrin inisiativën, hartojnë dhe paraqesin tek Këshilli kërkesën për iniciativë qytetare apo referendum vendor sipas kërkesave dhe procedurave ligjore.
 44. Hapësira publike: është hapësira e jashtme, si trotuari, rruga, sheshi, lulishtja, parku e të tjera të ngjashme, në shërbim të komunitetit, ku menaxhimi mund të jetë publik dhe/ose privat. Hapësira publike përfshin rrugëkalime publike dhe mjedise që janë të hapura për publikun ose në shërbim të përdorimit publik, pavarësisht nga regjimi juridik i tokës dhe përtej përcaktimeve të pronës publike të dhënë Ligjin nr. 8743/2001[15], (Ligji 107/2014, neni 4/1/1).
 45. Hetime: Janë veprimet procedurale që ndërmerren nga Komisioni Hetimor i Këshilli Bashkiak për të sqaruar një çështje të veçantë, por pa marrë të pandehur dhe pa ngritur akuzë penale.
 46. Informacion: nënkupton, por nuk kufizohet në, të dhëna, fotografi, vizatime, video, film, raport, akt, tabelë, projekte, drafte ose shtesa të tjera, të cilat prodhohen, pranohen, mbahen ose kontrollohen nga institucionet publike, pavarësisht nëse janë të përfshira në ndonjë dokument, si dhe pavarësisht burimit, kohës së krijimit, vendit të depozitimit ose ruajtjes, mediumin ose formën në të cilën gjendet, emrit ose institucionit publik në emër të cilit është krijuar ose çfarëdo karakteristike tjetër;
 47. Informacion konfidencial:Informacione në pronësi të, ose të marrë në vetëbesim nga Bashkia dhe i klasifikuar me ligj si jo publik (psh. informacion për personat që marrin ndihmë ekonomike, rekorde kriminale, rekorde mjeksore, të shëndetit mendor etj), dhe që është i ndaluar të zbulohet.
 48. Informacion publik: është çdo e dhënë e regjistruar në çfarëdo lloj forme dhe formati, gjatë ushtrimit të funksionit publik, pavarësisht nëse është përpiluar ose jo nga autoriteti publik[16].
 49. Informacionit, Sisteme të menaxhimit të: përfshin përpunimin manual ose automatik të të dhënave, procedurat, planet, kontrollet, pajisjet dhe programet kompjuterike e personelin që vë në zbatim dhe mirëmban funksionet e sistemit.[17]
 50. Infrastrukturë publike: është tërësia e rrjeteve, instalimeve dhe e ndërtimeve ekzistuese në territor, si dhe në hapësira publike, që synojnë realizimin e shërbimeve publike në fushat e transportit, të energjisë, administrimit të ujit, komunikimit elektronik, arsimit, shëndetësisë, administrimit të mbetjeve dhe mbrojtjes së mjedisit, administrimit të burimeve natyrore e kulturore, mbrojtjes kombëtare, civile e kundër zjarrit si dhe të tjera fusha të ngjashme në shërbim të publikut. Infrastruktura publike ka karakter kombëtar ose vendor dhe realizohet me investime publike ose private[18].
 51. Iniciativë qytetare: propozim me shkrim dhe i nënshkruar nga propozuesit, i paraqitur nga çdo komunitet për vendimmarrje në Këshillin Bashkiak, nëpërmjet përfaqësuesve të tij të autorizuar sipas Ligjit, ose jo më pak se një për qind (1%) e banorëve të bashkisë, iniciativë e cila ka në përmbajtjen e saj çështje që janë brenda juridiksionit të Bashkisë dhe janë në kompetencën ligjore të Këshillit.
 52. Integrim gjinor: është procesi që zhvillohet ndërmjet femrave dhe meshkujve, si një proces që nuk i përket vetëm njërës gjini si grup i veçuar, por shoqërisë në tërësi. Si i tillë, integrimi gjinor është rruga për arritjen e barazisë gjinore në shoqëri, nëpërmjet përfshirjes së perspektivës së secilës nga gjinitë në të gjitha proceset ligjvënëse, politikëbërëse, planifikuese, zbatuese e monitoruese.
 53. Interpelanca: është kërkesa me shkrim për të marrë shpjegime për motivet, synimet dhe qëndrimin e kryetarit të Bashkisë ose kryesuesve të tjerë të saj, apo enteve dhe ndërmarrjeve që varen prej Bashkisë, lidhur me aspekte të rëndësishme të veprimtarisë së tyre.
 54. Këshilli Bashkiak: Këshilli i Bashkisë ____________.
 55. Këshillimet me Bashkësinë:Përfshijnë këshillimet nëpërmjet takimeve dëgjimore (shih më sipër) dhe takimet publike (shih më poshtë), me grupe banorësh, me specialistë, me institucionet dhe organizatat jo-qeveritare të interesuara të thirrura nga Këshilli dhe Komisioni i Përhershëm i Këshillit Bashkiak, sipas rasteve të kërkuara nga legjislacioni dhe/ apo kjo rregullore, për çështjen e projektakte që ato kanë shqyrtim., apo për rastet e marrjes së nismës për organizimin e referendumit vendore.
 56. Këshilltar: Këshilltar i mandatuar dhe në detyrë i Këshillit të Bashkisë________________..
 57. Komision i Përhershëm:Komision me Këshilltarë Bashkiak i cili themelohet me vendim të Këshillit dhe ka si funksion diskutimin, debatimin, hetimin dhe rekomandimin të një veprim që duhet të marrë Këshilli për të marrë një vendim në ushtrim të kompetencave të dhëna me ligj, komision i cili funksionon gjatë gjithë mandatit të Këshillit.
 58. Komision i Përkohshëm:Komision me Këshilltarë Bashkiak i cili themelohet me vendim të Këshillit për një qëllim të veçantë dhe ka si funksion diskutimin, debatimin, hetimin dhe rekomandimin për veprim që duhet të marrë Këshilli për të marrë vendime në ushtrim të kompetencave të dhëna me ligj, komision i cili funksionon për një periudhë të përcaktuar në vendimin e Këshillit deri në realizimin e qëllimit të veçantë për të cilin është ngritur.
 59. Komision i Përzier:Quhet ai Komision i përbërë nga Këshilltarë Bashkiak nga më shumë se një komision i përhershëm, apo një komision i përbërë nga këshilltarë dhe anëtarë të komunitetit dhe/apo përfaqësues të organizatave qeveritare dhe joqeveritare.
 60. Komitet/ Bord Këshillimor Qytetar: një organ që formohen me rezolutë, i përbërë nga anëtarë jo Këshilltarë Bashkiakë, të cilëve i është deleguar përgjegjësia për të dhënë këshilla ose rekomandime për çështje që janë në atoritetin e Këshillit, si dhe për të shqyrtuar, hetuar, ndërmarrë veprime ose hartuar raporte në lidhje më çështje të një fushe të funksioneve të Bashkisë. Komiteti/ Bordi mund të ndërmarrë kërkime të pavarura, të shqyrtojë dhe të japë komente për raportet, rekomandimet apo projekaktet e Ekzekutivit të Bashkisë, po që nuk ka autorizimin për të miratuar, administruar, interpretuar ose ekzekutuar vendimet e Këshillit Bashkiak. Komiteti ka fuksion mirëfilli këshillimor, ndërsa
 61. Bordi: ështe një organ gjysëm autonom, i themeluar me vendim të Këshillit, dhe që ka funksione menaxheriale, mbikqyrëse, apo hetuese dhe përbëhet nga jo-anëtarë Këshillit Bashkiak, dhe vendimet e të cilëve mund të kundërshtohen në gjykatë. ?????????
 62. Konflikt i interesit: është gjendja e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe interesave privatë të një zyrtari, në të cilën ai ka interesa privatë, të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, që ndikojnë, mund të ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave dhe përgjegjësive të tij publike (Ligji 9131/ 2003, nenit 3/1).
 63. Konsultim Publik: Tërheqja e mendimeve, sygjerimeve dhe vërejtjeve të publikut për përmbajtjen dhe përmirësimin e projektaktit, nga momenti i publikimit deri në miratimin përfundimtar nga Keshilli Bashkiak (Ligji 146/2017, neni 2).
 64. Kontrolli i brendshëm financiar publik (KBFP): është tërësia e sistemit të kontrollit të brendshëm që ushtrohet nga njësitë publike, për të garantuar se menaxhimi financiar dhe kontrolli i njësive të sektorit publik është në përputhje me legjislacionin përkatës, kërkesat e buxhetit, si dhe me parimet e menaxhimit financiar me transparencë, efektivitet, efiçencë dhe ekonomi. Kontrolli i brendshëm financiar publik përfshin të gjitha veprimtaritë, me qëllim kontrollin e të ardhurave, shpenzimeve, aktiveve dhe detyrimeve të njësive publike. Ai, gjithashtu, përfshin harmonizimin qendror dhe koordinimin e menaxhimit financiar dhe kontrollit, si dhe të auditimit të brendshëm (Ligji nr. 10 296, neni 4/1)
 65. Kontrollit, Veprimtari: kontrolle para faktit dhe pas faktit. Ato përfshijnë kontrollin e ligjshmërisë dhe të rregullshmërisë dhe marrin parasysh parimet e ekonomizimit, të efiçencës e të efektivitetit. (Ligji nr.10296/2010)
 66. KQZ: Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve
 67. Kryesia Politike: Kryetarët e Grupimeve politike të Këshillit, këto të fundit të miratuar nga Këshilli Bashkiak.
 68. Kryesia: Kryetari dhe N/kryerari i Këshillit Bashkiak.
 69. Kryesuesi:Kryetari, Z/kryetari apo secili Këshilltar, në mungesë të dy të parëve, i cili kryeson një Mbledhje Zyrtare të Këshillit.
 70. Kryetari i Këshillit: Kryetari i Zgjedhur i Këshillit Bashkiak ______________
 71. Kuorum:Shumica e të gjithë Këshilltarëve, duke përjashtuarnga numërimi vendet e mundshme bosh në Këshill në momentin e llogaritjes së Kuorumit apo Këshilltarin i cili nuk merr pjesë në mbledhje për arsye të konfliktit të interesit, shumicë e cila e bën të vlefshme për proçedim një mbledhje zyrtare të Këshillit.
 72. Legjislativ, Veprim: veprimi që ndërmerr Këshilli në lidhje me subjektet fizike dhe juridike, dhe që kanë karakter të përhershëm dhe të përgjithshëm, ndërkohë që ato veprime të cilat ndërmerren ndaj subjekteve, dhe kanë karakter të përkohshëm dhe të veçantë, vlerësohen si administrative.”
 73. Llogaridhënie – Llogaridhënie e Këshllit për përgjegjësitë ligjore ndaj qytetarëve për punën e kryer, vendimet e nxjerra si dhe veprimet e ndërmarra;
 74. Mbledhje e Këshillit (Mbledhje Plenare e Këshillit Bashkiak ________________): Është çdo grumbullim apo komunikim i njëkohshëm i shumicës së anëtarëve të Këshillit, në të njëjtën orë dhe sallë apo nepërmjet mjeteve elektronike (kjo e fundit në rast shpalljes së emergjencë civile dhe epidemive kundra shëndetit), të Këshilltarëve të mandatuar të Këshillit Bashkiak, e thirrur sipas Ligjit dhe kësaj rregullore, ku Këshilltarët dëgjojnë, diskutojnë, shqyrtojnë dhe ndërmarrin veprime apo marrin vendime vetëm për çështje publike në ushtrim të funksioneve dhe kompetencave që i janë dhënë Këshillit me Kushtetutë e ligj
 75. Mbledhje Jashtë Radhe:Është një mbledhje e Këshillit Bashkiak, përveç mbledhjes emergjente dhe vazhduese, e cila mbahen në një kohë dhe vend ndryshe nga ato të mbledhjes së rregullt të Këshillit.
 76. Mbledhje e Jashtëzokonshme/ Emergjence: Është një mbledhje e Këshillit Bashkiak e cila mbahet në rrethana të papritura dhe të situatës së emergjencës civile gjatë proçedimeve të së cilës shqyrtohen dhe diskutohen çështje emergjente për të cilat nuk mund të pritet për 48 orë (afati i mbledhjes jashtë radhe), dhe ku ndërmerren veprime të menjëhershme nga Këshilli.
 77. Mbledhje Organizative/konstituimit: Mbledhja e parë e Këshillit Bashkiak mbas zgjedhjeve vendore, ku bëhet mandatimi i Këshilltarëve të sapozgjedhur dhe zgjidhet Kryetari, Z/Kryetari i Këshillit Bashkiak dhe vendoset për emërtimin dhe përbërjen e Komisioneve të Përhershme të Këshillit.
 78. Mbledhje e Mbyllur:Është një mbledhje ku nuk lejohet pjesëmarrja e publikut dhe e jo-Këshilltarëve. Në këtë mbledhje lejohet të marrë pjesë Sekretari i Këshillit për të mbajtur proces-verbalin e mbledhjes.
 79. Mbledhje e Rregullt: Është një mbledhje e Këshillit Bashkiak e cila mbahet në datën, orën dhe vendin e caktuar nga Këshilli Bashkiak në mënyrë të përhershme sipas kësaj rregulloreje.
 80. Mbledhje e Vlefshme:Është mbledhja e Këshillit Bashkiak gjatë proçedimeve të së cilës është i pranishëm kuroumi.
 81. Mbledhje Vazhduese:Është çdo mbledhje e rregullt, jashtë radhe, emergjence dhe mbledhje e mbyllur e Këshillit Bashkiak për të cilën data, ora dhe vendi i mbajtjes së saj caktohet në mbledhjen paraparake dhe ku shqyrtohen çëshje të rendit të ditës të po kësaj mbledhjeje paraprake.
 82. Mbledhje Zyrtare:Është çdo Mbledhje e Rregullt, Mbledhje e Jashtë Radhe, Mbledhje Emergjence, Mbledhje Vazhduese qoftë kjo e Hapur apo e Mbyllur, e cila zhvillohet me pjesëmarrjen e Kuorumit, dhe për të cilën data, ora, vendi, rendi i ditës dhe dokumentet sipas afateve, i janë njoftuar Këshilltarëve dhe publikut sipas proçedurave të Ligjit, dhe kësaj rregulloreje.
 83. Mbrojtja civile: ёshtё tërësia e masave të marra për parashikimin, parandalimin, lehtësimin, gatishmërinë, përgjigjen dhe rimëkëmbjen nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera, me qëllim mbrojtjen e jetës së njerëzve, të gjësë së gjallë, të pronës, të trashëgimisë kulturore dhe të mjedisit (Ligji 45/2019 Për mbrojtjen civile)..
 84. Menaxhimi Financiar dhe Kontrolli – është sistem politikash, procedurash, veprimtarish dhe kontrollesh, të cilat vendosen, ruhen dhe përditësohen rregullisht nga titullari i njësisë publike dhe vihen në zbatim nga i gjithë personeli, me qëllim për të adresuar risqet e për të dhënë garancitë e mjaftueshme, se objektivat e njësisë publike do të arrihen nëpërmjet: (a) veprimtarive efektive, efiçente dhe me ekonomi; (b) në pajtueshmëri me legjislacionin rregullator të njësisë publike; (c) informacione operative e financiare të besueshme e të plota; dhe (ç) mbrojtjen e informacionit dhe aktiveve (.
 85. Mocion: Parashtrim me propozim i bërë gjatë Mbledhjes së Këshillit për një çeshtje të debatueshme për shqyrtim dhe vendim, nëpërmjet të cilit Këshillit (si organ legjislativ) I propozohet të ndërmarrë një veprim të veçantë. Veprimi i propozuar mund të jetë substancial, ose ai mund të shprehë një pikëpamje të caktuar, ose të drejtojë një veprim të veçantë, të tillë si një hetim.[19] Një mocion, pasi të jetë aprovuar dhe futur në proces-verbalin e Mbledhjes, është i barasvlefshëm me një resolutë (Spokane v Ridpath; 1913).
 86. Mocion proçedurial: Mocion i cili ka të bëjë me çështje që lidhen me procedurat e mbajtjes dhe zhvillimit të Mbledhjes së Këshillit.
 87. Mocion substancial: Mocion i cili ka të bëjë më çështje që lidhen me funksionet, kompetencat, fuqitë, detyrat dhe përgjegjësitë ligjore të Këshillit.
 88. Ndjeshmëria gjinore: Angazhimi për të njohur pabarazitë shoqërore ndërmjet meshkujve dhe femrave, me qëllim që ato të ndreqen përmes trajtimit të nevojave dhe përparësive të grave, dhe të analizohen projektet dhe programet për ndikimet e diferencuara që kanë mbi gratë dhe burrat. Ky ndërgjegjësim përfshin edhe dijeninë se gratë, ashtu si edhe burrat duhet të përfshihen në konsultime publike.
 89. Njoftim publik për konsultim të projektakteve: është ftesa zyrtare e Këshillit Bashkiak për të marrë pjesë në procesin e konsultimit të projektaktit të propozuar për tu shqyrtuar nga Këshilli Bashkiak dhe nisjen e procedurave të konsultimit publik (Ligji 146/2014, neni 2).
 90. OJFOrganizata jofitimprurëse: kuptohet shoqatat, fondacionet dhe qendrat, veprimtaria e të cilave zhvillohet në mënyrë të pavarur dhe pa u ndikuar nga shteti (Ligji nr. 8788 datë 7.5.2001 ”Për organizatat jofitimprurëse”, neni 2/3) dhe që ndjekin objektiva jo fitimprurëse të themeluesve apo anëtarëve të tyre.
 91. Organet e Njësive të Vetëqeverisjes Vendore: Këshilli Bashkiak (përfaqësues), Kryetari i Bashkisë (ekzekutiv), (Ligji 139/2015, neni 7/2).
 92. Person: Çdo person, fizik ose juridik, vendas ose i huaj.
 93. Pjesëmarrja publike: angazhimi i individëve, OJF-ve dhe shoqërisë civile në përgjithësi në proceset e vendimmarrjes së Këshilli Bashkiak. Pjesëmarrja publike në vendimmarrjen politike të Këshilli Bashkiak është e ndryshme nga aktivitetet politike që lidhen me angazhimin e drejtpërdrejtë me partitë politike dhe nga lobimi që lidhet me interesat e biznesit.
 94. Peticion: Kërkesë kolektive me shkrim që i adresohen Këshillit Bashkiak nga një grup interesit apo një grup organizatash, për çështje në kompetencë ligjore të Këshillit Bashkiak me qellim qe Këshilli të ndërmarrë apo të mos ndërmarrë ndonjë veprim në lidhje me çështjen.
 95. Përfaqësim i barabartë gjinor: është përfaqësimi i secilës prej gjinive në institucione, në nivel drejtues, organe të emëruara, parti politike.
 96. Prezantim:Prezantim zyrtar, i plotë dhe në përputhje me proçedurat e përcaktuara në ligj dhe rregulloren e Këshillit i një mocioni, projekt-akti, rezolute, raporti i bërë para Këshilli të Bashkisë.
 97. Proçesverbali i Mbledhjes:Proçesverbali i Mbledhjes Zyrtare të Këshillit Bashkiak.
 98. Projektakt: është projekti i një Ligji, projekte të dokumenteve strategjike, kombëtare dhe vendore, të politikave me interes të lartë publik, të hartuara nga organet publike (Ligji 146/2014, neni 2/11).
 99. Publikim: Eshtë bërja publike e vendimeve, raporteve dhe dokumenteve të Këshillit Bashkiak, në Buletinin e Njoftimeve Publike, në faqen zyrtare të internetit të bashkisë dhe çdo formë tjetër të paraqitjes së informacionit/ dokumenteve për publikun/ bashkësinë (Ligji 68/2017, neni 3/7).
 100. Publikim[20]: nënkupton vënien në dispozicion në një formë të qasshme për publikun dhe që përfshinë shtypin, transmetimin dhe format elektronike.
 101. Qeverisje vendore: proçeset politike dhe institucionale përmes të cilave merren dhe zbatohen vendimet e Këshillit Bashkiak për drejtimin dhe rregullimin e çështjeve vendore, proçese të cilat janë pjesëmarrëse, llogaridhënëse, transparente, eficente, përfshirëse, dhe që ndërmirren në zbatim të Ligjit.[21]
 102. VetëQeverisje vendore: E drejta dhe aftësia e autoriteteve të qeverisjes vendore për të rregulluar e për të drejtuar, brenda kornizës së Ligjit, një pjesë të mirë të çështjeve publike nën përgjegjësinë e tyre, dhe në të mirë të bashkësive vendore (8548/1999, neni 3/1).
 103. Ratifikim: Miratim përfundimtar nga Këshilli Bashkiak i veprimeve, një mocioni, një projekt-akti, një projekt-rezolute, të cilët janë ndërmarrë në emër të tij por pa miratimin paraprak të Këshillit.
 104. Referendum vendor: është referendumi që zhvillohet sipas pikës 4 të nenit 108 të Kushtetutës.
 105. Regjistri Elektronik për Njoftimin dhe Konsultimin Publik: Eshtë ndërfaqja në faqjen zyrtare të internetit të Bashkisë ku do të publikohen projektaktet e depozituara për shqyrtim nga Këshilli Bashkiak, sipas përcaktimeve të nenit 7 të Ligjit 146/2014 ’Për Informuimin Publik’.
 106. Rekomandim: Eshtë çdo sugjerim, propozim apo mendim me karakter konsultativ për projektaktet e hartuara, i shprehur verbalisht dhe/ose me shkrim nga palët e interesuara (Ligji 146/2014, neni 2/13).
 107. Replikë:Një qëndrim i paraqitur në mënyrë të përmbledhur nga një Këshilltar apo grup Këshilltarësh në lidhje me përmbajtjen e një diskutimi të përfunduar.
 108. Rezolutë. Eshtë një mendimin kolektiv i Këshillit që ka natyrë këshilluese ose orientuese për politika e Këshillit për një çështje të caktuar. Kur nuk kërkohet me ligj ose kur Këshilli nuk dëshirohet të shprehet me miratim të një akti, Këshilli mund të veprojë me rezolutë. Rezolutat ndonjëherë përdoren për të aprovuar aplikime për grante, për të caktuar data të seancave dëgjimore ose për të ndërmarrë veprime që nuk kanë ndikim financiar mbi buxhetin e Bashkisë.
 109. Risk: është mundësia e ndodhjes së një ngjarjeje të caktuar, e cila do të ndikonte negativisht në arritjen e objektivave të Bashkisë (Ligji 10296/2010).
 110. Riskut, Menaxhimi i: përmban identifikimin, vlerësimin dhe kontrollin mbi ato ngjarje apo situata të mundshme, që kanë efekt të dëmshëm për përmbushjen e objektivave të Bashkisë, dhe kryhet për të dhënë siguri të arsyeshme se këta objektiva do të realizohen. Risku matet sipas efektit të tij dhe shkallës së probabilitetit të ngjarjes (Ligji 10296/2010, neni12).
 111. Sekretari i Këshillit: Sekretari/ja i/e Këshillit Bashkiak _______________.
 112. Shërbime publike: janë ato shërbime me interes të përgjithshëm publik, të cilat ofrohen për komunitetin nga bashkitë, në mënyrë të vazhdueshme, me çmime të përballueshme, sipas standardeve minimale kombëtare, të përcaktuara me ligj apo me akte të tjera normative (Ligji 139/2015, neni 2/13).
 113. Shërbime publike/ administrative: janë produkte që u ofrohen ng Qeveria Bashkiake, brenda juridiksionit të saj, personave fizikë dhe juridikë, në bazë të kërkesës së tyre dhe që rezulton në një përgjigje të formave të ndryshme, si certifikatë, licencë, leje, vërtetim etj., nga institucioni përgjegjës, i parashikuar në ligj (Ligji 13/2016, nenei 4/10[22]).
 114. Shpallje e Aktit: Bërja publike e një akti të miratuar nga Këshilli, duke e botuar gazetën e Bashkisë apo në buletinin zyrtar të Bashkisë, duke e vendosur në këndet e njoftimit të miratuara nga Këshilli për shpallje të akteve të Tij dhe vendndodhja e të cilëve është publikisht e ditur dhe lehtësisht e aksesueshme për publikun, duke e publikuar në faqe e internetit zyrtare të Bashkisë, apo duke e bërë të njohur nëpërmjet radios dhe televizionit. vendor.
 115. Shqyrtim: Proçesi i leximit, egzaminimit, diskutimit, debatimit, ballafaqimit dhe/ose marrja vendimit për një çështje gjatë mbledhjes se Këshillit Bashkiak.
 116. RiShqyrtim – shqyrtimi ose rikthimi i një çështje të votuar më parë. Mocioni për rishqyrtim duhet të bëhet nga votuesi në anën e shumicës votuese dhe duhet të bëhet në të njëjtën ditë ose në të njëjtën seancë të Mbledhjes së Këshillit.
 117. Shumica Absolute: Shumica, 50% +1, e numrit të përgjithshëm të të gjithë Këshilltarëve Bashkiakë/Anëtarëve.
 118. Shumica e Cilësuar: Shumicë e cila është cilësuar në ligj apo rregullore të Këshillit Bashkiak, p.sh 1/3 apo 3/5 e të gjithë Këshilltarëve Bashkiak apo e Këshilltarëve të pranishëm në mbledhje.
 119. Shumicë e Domosdoshme: Shumica absolute, e thjeshtë apo e cilësuar që përbëjnë numrin e mjaftueshëm të Këshilltarëve për të shqyrtuar apo për të ndërmarrë një veprim ligjor për një çështje, mocion, projekt-akt, apo tre të pestat të numrit të përgjithshëm të Këshilltarëve, kjo për rastet e parashikuara në Ligjin 139/2015 neni 55/3).
 120. Shumicë e Thjeshtë: Numri 50% +1 të këshilltarëve të pranishëm, shumicë kjo e mjaftueshme për mbajtjen e një mbledhje apo marrjen e një vendimi nga Këshilli sipas kërkesave të Ligjit apo kësaj rregullore.
 121. Takim publik: është çdo takim i hapur me palët e interesuara për diskutimin e projektakteve që i nënshtrohen procesit të njoftimit dhe konsultimit publik, me qëllim sqarimin dhe informimin e opinionit publik në lidhje me këto projektakte, si dhe marrjen e komenteve e të rekomandimeve përkatëse për përmirësimin e tyre (Ligji 146/2014, neni 2/14).
 122. Territorit, Zhvillim i: është procesi i ndryshimit të territorit përmes ndërtimeve të reja ose ndryshimit të ndërtimeve ekzistuese (Ligji 107/2014, neni 3/45).
 123. Territori, Kontroll: procesi, në bazë të të cilit Bashkia vlerëson dhe vendos nëse një kërkesë për zhvillim, kërkesë për ndërtim, kryerja e punimit ose ndërtimit përputhet me dokumentet e planifikimit, zhvillimit dhe të kontrollit të zhvillimit, të miratuara, kodin e ndërtimit dhe kërkesat e legjislacionit në fuqi (Ligji 107/2014, neni 3/14).
 124. Transparencë – është veprimtaria e hapur e Këshillit Bashkiak për të informuar në lidhje me aktet me interes të lartë publik, me proceset politikëbërëse dhe vendimmarrëse, që u siguron palëve të interesuara mundësinë për të marrë pjesë në këto procese (Ligji 146/2014, neni 2/15)
 125. Treguesit e matshëm me bazë gjinore: matin performancën e ofrimit të shërbimeve dhe të programeve buxhetore duke përfshirë tregues sasiorë, që mbështeten në të dhëna statistikore të ndara sipas gjinisë dhe ndryshime cilësore që janë të lidhura me objektivat e programeve.
 126. Zëvëndëskryetari: Z/kryerari/ja i/e Këshillit të Bashkisë i/e zgjedhur me votim nga Këshilltarët.
 127. Vendim – nënkupton aktin normativ që nxirret nga Këshilli Bashkiak dhe në kuadër të autoritetit të dhënë me Ligji dhe me anët të të cilit vendoset për çështje, për të cilat kërkohet një vendim i organit përkatës[23].
 128. Vendimmarrje për një akt: vlerësohet, në çdo rast, çasti i fundit i procesit vendimmarrës, gjatë të cilit vendoset përmbajtja përfundimtare e aktit, si edhe ato çaste paraprake të vendimmarrjes, të cilat janë thelbësisht të rëndësishme dhe përcaktuese për përmbajtjen përfundimtare të aktit (Ligji 9367/2005, neni 4/2).
 129. Vendimmarrjes, Proces i: përfshin proceset e hartimit e të miratimit (Ligji 146/2014, neni 2/10), të vlerësimit dhe riformulimit nga Këshilli të projektakteve, si dokument politikash, strategji, akt normativ, rregullore, rezolute, deklarate ose çdo proces ku është marrë një vendim që prek publikun, ose një segment i tij, e për të cilin Këshilli Bashkiak është investuar nëpërmjet autoritetit ligjor për ta bërë këtë.[24]
 130. Veprim i Këshillit: Veprim i ndërmarrë nga Këshillit në një mbledhje zyrtare të Tij, nëpërmjet vendimit, rezolutës, mocionit.

 

 

Shtojca nr. 2 Format njoftim për mbledhjen e Këshilli Bashkiak

 

STEMA

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA _____________
KËSHILLI BASHKIAK

 

 

 

 

(Adresa,________________________ nr. Tel________, e-mail___________)

 

 

NJOFTIM

                                                                                                Vendi, dita/muaji/viti

 

Lënda:      Njoftim për mbajtjen e mbledhjes së Këshillit të Komunës___________

 

Drejtuar:   z.________________________

 

I Nderuar këshilltar.

Ju njoftoj së ditën e ________ me datë __________ ora ____, në sallën e mbledhjeve të Këshillit të Komunës zhvillohet mbledhja e radhës e Këshillit të Komunës, e thirrur nga Kryetari i Këshillit në bazë të Ligjit 8652, neni 31 pika 3), me këtë rend dite:

(Shembull)

 1. Shqyrtim dhe miratim i ndihmës ekonomike për muajin Maj 2018 dhe të paaftësisë për muajin Qershor
 2. Shqyrtim dhe miratim i projekt-vendimit për Planit Social Zonal në funksion të përmirësimit të shërbimeve sociale.
 3. Shqyrtim dhe miratim i projekt-vendimit për ndryshimin e destinacionit të një pjese të fondit miratuar me VKB nr. ___ dt. ____.____.2018 për mbulimin e shpenzimeve për Olimpiadën e Matematikës.
 4. Shqyrtim dhe miratim i ndryshimit të destinacionit të një pjese të fondit miratuar në buxhetin 2008 për Zyrën e Arsimit dhe Degën Ekonomike te Kultures.
 5. Për një ndryshim në strukturën organizative të administratës së bashkisë miratuar me VKB 29, dt. 27.03.2008
 6. Shqyrtim dhe miratim i vendqëndrimit provizor të taxive 8+1 të liçensuara (targa të verdha).
 7. Dhënie titulli “Qytetar Nderi” z. _____________

 

Kryetari i Këshillit të Bashkisë

Emri, Mbiemri, Firma

 

 

Shtojca nr. 3 Format projekt vendim për Këshilli Bashkiak

 

 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË


BASHKIA _____________
KËSHILLI BASHKIAK

(Adresa,________________________ nr. Tel________, e-mail___________)

 

PROJEKTVENDIM

 

 

Nr. _________ datë __________2019

 

 

“________________________________________________________________________”

 

Në mbështetje të nenit ________________________________________________________,

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

 

KËSHILLI BASHKIAK

V E N D O S I :

 

 1. Miratimin e _____________________________________________________________.
 2. Miratimin e _____________________________________________________________.
 3. Efektet _________________________________________________________________.
 4. Ngarkohen ______________________________________________________________.
 5. Ky vendim hyn në fuqi 10 ditë mbas shpalljes publike (sipas përcaktimeve të nenit 55, pika 6, të Ligjit nr. 139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”).

 

 

 

K R Y E T A R

 

 

_______________________

 

 

Shtojca nr. 4 Format shkrese që shoqëron projekt aktit për Këshilli Bashkiak

 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

 

  BASHKIA _______________
K R Y E T A R I

 

(Adresa,________________________ nr. Tel________, e-mail___________)

 

Nr._______ prot.                                                                         _______, më___, ___, 2019

 

 

Lënda: Dërgohet material për shqyrtim e miratim.

 

 1. _______ __________

 

KRYETAR I KËSHILLIT BASHKIAK ________________

 

I nderuar zoti Kryetar,

 

Bashkëngjitur po ju dërgojmë relacionin dhe projektvendimin

“_________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________”

 

 

Me respekt,

 

K R Y E T A R I

 

____________   _______________

 

Miratoi:

________: Drejtor i _________________________

________: Drejtor i Drejtoria e Financës dhe Buxhetit

________: Drejtor, Drejtoria Juridike

________: Përgjegjës i __________

Konceptoi:

_________, Specialist i Sektorit ____________________

Datë: _______

Nr. i faqeve A4 të projekt-vendimit: ____

Nr. i faqeve A4 të relacioni shoqërues: ____

Nr. i i fletëve të dokumenteve që shoqërojnë projekt vendimin: ____

 

Shtojca nr. 5 Format vendim i Këshilli Bashkiak

 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA _____________
KËSHILLI BASHKIAK

 

 

V E N D I M

 

Nr. _________ datë __________2019

 

 

“________________________________________________________________________________”

 

Në mbështetje të nenit ________________________________________________________,

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

 

KËSHILLI BASHKIAK

V E N D O S I

 

 1. Miratimin e _____________________________________________________________.
 2. Miratimin e _____________________________________________________________.
 3. Efektet _________________________________________________________________.
 4. Ngarkohen ______________________________________________________________.
 5. Ky vendim hyn në fuqi 10 ditë mbas shpalljes publike (sipas përcaktimeve të nenit 55, pika 6, të Ligjit nr. 139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”).

 

 

 

K R Y E T A R

_______________________

 

Sekretari i Këshillit Bashkiak

_______________________

 

Miratuar me ________vota

Vota Pro______

Vota Kunder_______

Vota Abstenim__________

Zbardhur me datë_________

 

 

Shtojca nr. 6 Format proces-verbali i Mbledhjes së Këshillit

 

 

Shtojca nr. 7 Format shkrese që shoqëron vendimet drejtuar Prefektit për verifikim të ligjishmërisë

                                                                                                       

 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË


BASHKIA _____________
KËSHILLI BASHKIAK

 

Nr.______ prot.                                                                          _________, më___, ___, 2019

 

 

Drejtuar:    Z. ____________

Prefekt i ___________

 

 

Lënda:      Dërgim vendimesh

 

 

I nderuar  z.________,

 

Bashkëlidhur, Ju dërgojmë vendimet e miratuara  nga  Këshilli Bashkiak  ____________ në mbledhjen e datës __/__/____,  gjithësej __________vendime, si më poshtë:

 

 

 1. Vendim Nr. __ datë _._._  “________________________________________”.

 

 1. Vendim Nr. __ datë _._._  “________________________________________”.

 

 1. Vendim Nr. __ datë _._._  “________________________________________”.

 

 1. Vendim Nr. __ datë _._._  “________________________________________”.

 

 1. Vendim Nr. __ datë _._._  “________________________________________”.

 

Me respekt,

 

                                                                                               

                                                                                                SEKRETAR I KESHILLIT

                                                                                          ___________  _____________

 

 

 

 

Shtojca nr. 8 Raporti i vlefshmërisë së mandateve të Këshilltarëve (model)

 

 

 

Shtojca nr. 9 Kalendari i shqyrtimi të buxhetit afatmesëm dhe vjetor nga Këshilli

 

Nr. Afati Aktivitetet
1 Dhjetor Miratimi i kalendarit për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm dhe të buxhetit vjetor
2 31 Janar Këshilli merr nga Kryetari i Bashkise për shqyrtimit raportit për parashikimin e të ardhurave
3 01 Mars Këshilli miraton raportin për parashikimin e të ardhurave
4 15 Mars Këshilli miraton tavaneve përgatitore për secilin program buxhetor
5 Maj Këshilli njihet nga Kryetari i Bashkisë me projekt dokumentin e pare të programit buxhetor afatmesëm, të cilin Kryetari i Bashkisë ia dërgohn brenda datës 1 qershor  Ministrisë së Financave për mendime
6 30 Qershor Këshilli miraton projektin e parë të dokumentit të programit buxhetor afatmesëm, duke marrë parasysh edhe mendimet e Ministrisë së Financave
7 20 Korrik Miratimi nga Këshilli i tavaneve përfundimtare të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm në nivel programi
8 10 Shtator Këshilli miraton dokumentin e programit buxhetor afatmesëm të rishikuar
9 Nëntor Këshilli merr nga Kryetari i Bashkise projekt dokumentin përfundimtar të programit buxhetor afatmesëm dhe të projekt-buxhetit vjetor
10 Dhjetor Këshilli bën publik në faqen e interneti të Bashkisë dokumentin përfundimtar të PBA-së dhe të projekt-buxhetit vjetor të depozituar nga Kryetari i Bashkisë
11 Dhjetor Këshilli zhvillon seancave të konsultimeve me publikun për  projekt dokumentin përfundimtar të programit buxhetor afatmesëm dhe të projekt-buxhetit vjetor
12 Dhjetor Këshilli reflekton propozimet e dokumentuara nga konsultimeve me publikun dhe në bashkëpunim me Kryetarin e Bashkisë bën ndryshimet përkatëse në projekt buxhetin afatmesëm dhe vjetor
13 25 Dhjetor Këshilli shqyrton dhe miraton PBA-në dhe buxhetin vjetor

 

 

Shtojca nr. 10 Detyrat dhe përgjegjësitë e Sekretarit të Këshillit

 1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Sekretarit përcaktohen në rregulloren për funksionimin dhe organizimin e veprimtarisë së Këshillit Bashkiak, në zbatim të Ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, neni 57, pika 2[25]::

1.1 Përgatitja për mbledhjet e këshillit bashkiak

Sekretari mban përgjegjësinë për përgatitjen e mbledhjeve të rregullta dhe të veçanta të këshillit bashkiak. Kjo përfshin grumbullimin dhe përgatitjen e materialeve për këshilltarët si dhe njoftimin dhe dorëzimin e rendit të ditës dhe materialeve që lidhen me to.

1.2 Mbledhja e materialeve

Për të përmbushur këtë detyrë Sekretari ndërvepron, menaxhon dhe është një ndërlidhje me kryetarin e këshillit bashkiak dhe administratën bashkiake për çështjet e propozuara që duhet të konsultohen

në mbledhjet e këshillit, ndërvepron me qytetarët, OJF-të, bizneset, strukturat e komunitetit për shqetësimet/problematikat e mundshme të nevojshme për t’u konsultuar në mbledhjet e këshillit. Gjithashtu, ai bashkëvepron me institucionet në nivel qendror dhe vendor në lidhje me detyrimet që këshilli ka në përputhje me legjislacioni në fuqi.

1.3 Përgatitja e materialeve

Për të përmbushur këtë detyrë, Sekretari përgatit agjendën dhe materialet që lidhen me të. Materialet e përgatitura dërgohen në të gjithë këshilltarët e këshillit bashkiak si dhe në të gjitha palët e interesit. Sekretari përgatit materialet përmes mjeteve logjistike: elektronike dhe manuale.

1.4 Njoftimi i mbledhjes së këshillit

Për të përmbushur këtë detyrë, sekretari vendos një njoftim me shkrim mbi mbledhjet e këshillit bashkiak në të gjitha njësitë administrative të bashkisë. Gjithashtu, sekretari njofton mbledhjen e këshillit tek këshilltarët, kryetarin e bashkisë, drejtorët e departamenteve të administratës bashkiake, mediat lokale dhe OJF-të, përditëson faqen e internetit të bashkisë dhe/ose këshillit me njoftimin e mbledhjeve. Sekretari mund të përdorë mediat sociale të këshillit për të njoftuar takimet.

1.5 Hartimi i rendit të ditës së mbledhjes

Për të përmbushur këtë detyrë, sekretari në bashkëpunim dhe koordinim të ngushtë me kryesinë e këshillit bashkiak harton rendin e ditës. Në vijim, kontakton drejtpërdrejt me çdo këshilltar për të informuar për datën dhe orën e mbledhjes, rendin e ditës dhe materialet që lidhen me to. Sekretari duhet të bëjë një përmbledhje të temave të takimit për çdo këshilltar.

1.6 Aspektet ministeriale të përgatitjes së mbledhjes

Edhe pse kryetari i bashkisë është përgjegjës për organizimin dhe mbajtjen e mbledhjes së këshillit bashkiak, sekretari mund të marrë një pjesë të kësaj përgjegjësie në bazë të pozitës së tij si përfaqësues i këshillit. Sekretari mund të kryejë komunikime të minutës së fundit me këshilltarët, kryetarin e këshillit, zyrtarët administrativë të komisioneve, në lidhje me rregullimin e dokumenteve, testimin e regjistruesit ose mikrofonit, sigurimin e logjistikës për këshilltarët dhe akomodimin e publikut.

1.7 Ndihmës dhe regjistrues për proces-verbalin e mbledhjes së këshillit bashkiak

Detyra kryesore e sekretarit qëndron në regjistrimin e proces-verbalit të mbledhjes; në këtë detyrë ajo/ai duhet të ndihmohet nga një asistent dhe/ose me pajisje elektronike, në mënyrë që të mos humbasë informacion. Sekretari duhet të sigurojë saktësinë e proces-verbalit si dokument thelbësor për përcaktimin e vlefshmërisë së vendimeve të këshillit bashkiak.

1.8 Mbikëqyr respektimin e rregullores së këshillit bashkiak

Zbatimi i rregullores së këshillit është një nga detyrat më të rëndësishme të sekretarit për zhvillim e përshtatshëm të mbledhjes. Për çdo shkelje të rregullores nga çdo këshilltar ose ndonjë pjesëmarrës tjetër, sekretari duhet menjëherë të njoftojë kryetarin e këshillit, i cili njofton komisionin e mandateve dhe rregulloreve sipas procedurave te përcaktuara në rregulloren e këshillit bashkiak.

1.9 Veprimet pas Mbledhjes së Këshillit

Edhe pse shumë veprimtari janë të grumbulluar në ditët e fundit para takimit, shumë përgatitje duhet të bëhen që në fillim të takimit të mëparshëm. Proces-verbali i mbledhjes së këshillit duhet të përgatitet dhe të shpërndahet sa më shpejt që të jetë e mundur pasi përmban urdhra për veprime që ndikojnë në veprimtarinë e bashkisë. Shpërndarja e menjëhershme siguron qarkullimin e shpejtë të urdhrave apo udhëzimeve tek zyrtarët dhe punonjësit sipas fushës së përgjegjësisë. Gjithashtu, u jep këshilltarëve mundësi për të kontrolluar në kohë saktësinë e proces-verbalit. Sekretari mund të shpërndajë proces-verbalet në media apo publik vetëm pas miratimit zyrtar. Proces-verbali pas mbledhjes miratohet sipas përcaktimit në rregulloren e këshillit.

1.10 Përgatitja dhe ndjekja e një liste kontrolli të urdhrave dhe/ose veprimeve

Bazuar në proces-verbal, sekretari duhet të përgatisë një listë të veprimeve të nevojshme në zbatim të urdhrave apo udhëzime që duhet të zbatohen nga administrata bashkiake në mënyrë që të bëjë të mundur raportimet e nevojshme në mbledhjen e ardhshme të këshillit duke informuar mbi gjendjen dhe ecurinë e zbatimit të tyre.

 1. Përgjegjësi të Tjera

Përveç organizimit të mbledhjes së këshillit bashkiak, sekretari ka përgjegjësi të tjera që duhet të përmbushen ndërmjet mbledhjeve.

2.1 Veprimet në emër të Këshillit

Sekretari, në emër të këshillit bashkiak, kryen detyra të dhëna nga Kryetari i Këshillit dhe kryesia e këshillit apo edhe nga këshilli bashkiak. Si person i punësuar me kohë të plotë nga këshilli bashkiak, së bashku me stafin e tij mbështetës, ai përmbush detyrat e tij në mbështetje të funksioneve dhe detyrave që këshilli ka në periudhën ndërmjet mbledhjeve.

2.2 Marrëdhëniet me komunitetin

Sekretari respekton përcaktimet e Ligjit 119/2014 “Për të drejtën e informimit”. Në lidhje me kërkesat e qytetarëve/OJF/person fizik dhe juridik për dokumente dhe informacionet për vendimet e këshillit, sekretari përgjigjet dhe i informon ata. Ai duhet t’u përgjigjet në kohë, në mënyrë korrekte etike dhe në përputhje me përgjegjësitë e kompetencat, si dhe të përdorë të gjitha mënyrat e lejuara për të siguruar transparencën e vendimeve të këshillit.

Sekretari respekton modelin e transparencës ku përcaktohen kategoritë e informacionit që bëhet publik pa kërkesë dhe mënyrën e bërjes publike të tyre. Lidhur me kërkesat për informim sekretari duhet të respektojë afatin ligjor 10 ditor përveç rasteve kur Ligji e parashikon ndryshe, apo, kur refuzon të japë informacion, duhet të dalë me vendim të arsyetuar, pasi qytetarit i lind e drejta të ankohet brenda 30 ditëve te Komision ri i të Drejtës për Informim. Sipas kompetencave të tij, Komisioneri duhet të dalë më një vendim pranimi ose refuzimi të kërkesës brenda 15 ditëve.

 

 

2.3 Iniciativa qytetare

Sekretari kujdeset për nismat qytetare (duke përfshirë peticionet) për vendimmarrjen e këshillit të përcaktuara këto në nenin 20 të Ligjit 139/2015. Sekretari ushtron detyrat e tij në përputhje me mënyrat dhe format e paraqitjes së këtyre iniciativave, procedurat e shqyrtimit dhe miratimit të tyre në përputhje me parashikimet e rregulloreve të brendshme të çdo bashkie.

2.4 Konsultimet publike

Sekretari respekton përcaktimet e Ligjit 146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik” në përgatitjen e seancave të këshillimit me komunitetin. Shumë vendime të këshillit duhet të konsultohen me komunitetin para se të paraqiten në mbledhjen e këshillit për miratim. Njoftimi dhe organizimi i mbledhjeve të konsultimeve publike, krijimi dhe mbajtja e regjistrit të konsultimeve publike, mbajtja e proces-verbalit për secilën takim, paraqitja në mbledhjet e këshillit të propozimeve dhe mendimeve që vijnë nga grupet e interesave dhe komunitetit dhe madje informimi i komunitetit për atë që është marrë në konsideratë nga propozimet e tyre dhe çfarë nuk është, janë detyrë e sekretarit si përfaqësues i këshillit.

2.5 Marrëdhëniet ndërinstitucionale

Në emër të këshillit bashkiak, sekretari mban marrëdhëniet institucionale ndërmjet këshillit dhe institucioneve të tjera si Prefekti, Këshilli i Qarkut, agjencitë e dekoncentruara, ministritë, Komisionin Qendror i Zgjedhjeve dhe institucionet e tjera.

2.6 Administrimi i linjës buxhetore

Këshilli bashkiak përcakton mënyrën e administrimit nga sekretari i linjës buxhetore të përcaktuar për veprimtarinë e këshillit e cila parashikohet në nene të veçanta të rregullores së organizimit dhe të funksionimit të këshillit.

2.7 Mbikëqyrja e punës së administratës

Këshilli bashkiak ka një rol në monitorimin e veprimtarisë së ekzekutivit. Vendimet e këshillit janë të detyrueshme për administratën bashkiake, e cila duhet të raportojë periodikisht në këshill. Sekretari ka rolin kryesor në monitorimin e zbatimit të vendimeve të këshillit, kërkimin e informacionit nga administrata, marrja e mendimit të qytetarëve dhe përgatitja e raporteve për këshillin në lidhje me veprimtarinë e ekzekutivit.

 

 

 

Shtojca nr. 11 Format proces-verbali që shoqëron dorëzimin e dosjeve të mbledhjeve të Këshilli Bashkiak tek zyra e arkivit

 

 

Shtojca nr. 12 Format kartele për dokumentimin e aktit të Këshilli Bashkiak

 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA _____________
KËSHILLI BASHKIAK

Kartelë e Aktit Nr. 1068, Datë 10 Qershor 2018

Titulli i Aktit:                                  (psh. Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik të Bashkisë ____2019- 2024).

Nr. i Projekt-Akti:                          (p.sh.p1070 datë 25.06.2018)

Nr. i vendimit të Komisionit të Këshillit për miratimin e projekt aktit:(p.sh.Nr. 168 datë_____)

Akti amendon: PO/ Ska                (psh. Aktin nr.___datë 2015 ”Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik të Bashkisë ______2015- 2019”)

Komisioni që prezantoi projektin:                                                    Komisoni i Zhvillimit Strategjik dhe Financave.

Data e depozimit tek Sekretari i vendimit të komisionit: (psh. 03 Qershor 2018).

Drejtoria i që përgatiti projekt aktin:                                               Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik Vendor

Statusi:                                                                                                      I Miratuar (Refezuar) – PO.

Shumica e domosdoshme për miratimin e aktit:                           p.sh, 8 (tetë) këshilltarë

Rezultati i Votimit:                                                                                Pro- 6 (gjashtë), Kundër–2 (dy), Abstenim – 0

Data e:

 • Miratimit nga Këshilli: (psh. 10 Qershor 2018)
 • Nënshkrimit/ Zbardhjes së Aktit:                                           (psh. 15 Qershor 2018)
 • Shpalljes publike së Aktit nga Sekretari:                             (psh. 20 Qershor 2018)
 • Dërgimit të Aktit tek Prefekti:                                                (psh. 24 Qershor 2008, shkresa prot nr.___)
 • Hyrjes në Fuqi të Aktit:                                                            (psh. 30 Qershor 2018)
 • Hyrjes në fuqi të Aktit për subjektin:                                    (psh. 10 Korrik 2001)
 • Kthimi i Aktit në KB për rishqyrtim, nga Prefekti:          (psh. 20 Qershor 2018, shkresa prot nr.___)
 • Anullimit të aktit me vendim gjykate:                                  (psh. Ska, ose Vendimi nr. __datë___ i Gjykatës)

Nr. i faqeve të aktit:                                                                               (p.sh, 3 (tre) faqe

Nr.i dokumenteve që shoqërojnë Aktit:                                            (p.sh, 5 (pesë) faqe

Nr. i faqeve të projekt aktit:                                                                (p.sh, 3 (tre) faqe.

Nr.i faqeve të relacionit shoqërues:                                                  (p.sh, 7 (shtatë) faqe

Nr.i faqeve të proçesverbalit të mbledhjes së Këshillit:               (p.sh, 5 (pesë) faqe

që shoqëron Aktin

Nr.i faqeve të dokumenteve të tjerë që shoqërojnë Aktin:           (p.sh, 5 (pesë) faqe

Sekretari i Këshillit

Emri Mbiemri

Firma

Datë ______2018

Shtojca nr. 13 Format i kalendarit të vendim-marrjes së Këshillit

 

 

 

Shtojca nr. 14 Dokumentacioni bazë dhe dokumentacioni shoqërues që përfshen në projekt buxheti vjetor të bashkisë (Ligji  nr. 68/2017, neni 40).

 

Dokumentacioni bazë:

 1. a) fondet buxhetore, të parashikuara sipas programeve buxhetore për çdo njësi shpenzuese, për vitin e ardhshëm, të ndara në korrente dhe kapitale;
 2. b) tavanet për çdo program, për vitin e dytë dhe të tretë të programit buxhetor afatmesëm;
 3. c) një tabelë përmbledhëse të të ardhurave dhe shpenzimeve të buxhetit, sipas zërave kryesorë, për dy vitet e mëparshme buxhetore dhe tre vitet e ardhshme;

ç) numrin e punonjësve buxhetorë, për çdo njësi shpenzuese të njësisë së vetëqeverisjes vendore, për vitin e ardhshëm;

 1. d) përputhshmërinë me rregullat fiskale në fuqi për vetëqeverisjen vendore.

 

Dokumentacioni shoqërues:

 1. a) informacion të detajuar për shpenzimet, sipas klasifikimeve buxhetore;
 2. b) listën e projekteve të investimeve publike, për çdo program, e cila përmban:
 3. i) koston e plotë të projekteve;
 4. ii) vlerën e financuar deri në fund të vitit buxhetor paraardhës;

iii) vlerën e parashikuar për t’u financuar në vitin buxhetor;

 1. iv) vlerën e mbetur për t’u financuar në vitet pasardhëse buxhetore;
 2. v) burimet e financimit;
 3. c) llogaritjen e efektit financiar të përjashtimeve ose lehtësimeve fiskale vendore, si pjesë e paketës fiskale të parashikuara në këtë buxhet vjetor;

ç) listën e njësive shpenzuese të njësisë së vetëqeverisjes vendore;

 1. d) objektivat kryesorë të programeve të njësisë së vetëqeverisjes vendore;
 2. dh) informacion mbi gjendjen/stokun e borxhit të njësisë së vetëqeverisjes vendore dhe një analizë të elementeve të riskut, të cilat karakterizojnë këtë borxh;
 3. e) risqet fiskale dhe masat mbrojtëse, sipas përcaktimeve të udhëzimit përkatës të Ministrit të Financave;

ë) detyrimet kontingjente dhe mundësinë e shfaqjes së tyre si detyrime në vitin buxhetor pasardhës;

 1. f) listën e plotë të projekteve koncesionare/partneriteteve publike private në vazhdim, vlerën totale të kontraktuar të investimit dhe implikimet buxhetore për çdo projekt, sipas legjislacionit në fuqi;
 2. g) një përmbledhje të të ardhurave, shpenzimeve dhe subvencioneve të shoqërive në pronësi të bashkisë;
 3. gj) projektin e parë të planit të arkës së projektbuxhetit, të paraqitur për miratim;
 4. h) sipas rastit, një përmbledhje të pagesave të vonuara ndaj palëve të treta, përfshirë edhe origjinën e tyre dhe masat për likuidimin e parandalimin e krijimit të tyre.

 

 

Shtojca nr. 15  Komisioni i Përkohshëm Hetimor (shëmbull)

 1. Komisioni krijohet me kërkesë të një e katërta e të gjithë anëtarëve të Këshillit, për verifikimin apo hetimin e një çështjeje të caktuar. Komisioni mbledh informacion dhe heton përputhshmërinë e proceseve, standarteve, treguesve të përformancës, qellimeve dhe objektivave zhvillimore me rezultatet dhe performancën e shërbimeve dhe të qeverisjes për një cështje të caktuar apo një agjencie/ departament të caktuar, heton abuzimet dhe keqpërdorimet e fondeve dhe autoritetit, dhe propozon përmirësime apo veprime të Këshillit për përmirësimin e procedurave, cilësisë së shërbimeve dhe cilësinë e qeverisjes. Hetimi/ auditimi mund të iniciaohet nga një ankesë drejtuar Këshillit apo kryesisht nga një grup këshilltarësh.
 2. Komisioni përbëhet nga jo më pak se 5 dhe jo më shumë se 15 Këshilltarë, por gjithmonë me numër tek dhe përbëhet nga Këshilltarë të partive të pozitës dhe të opozitës, në raporte sa më të afërta përfaqësimi, por diferenca të jetë jo më shumë se një anëtar. Këshilli ndërmerr masa të veçanta të përkohshme për të arritur pjesëmarrje të barabartë së gjinisë më pak të përfaqësuar në vendimmarrje (Ligji nr. 9970/2008, neni 8). Në rast të refuzimi të njërit grup politik për të marrë pjesë në Komision, Komisioni vazhdon punën e tij me nismëtarët e Komisionit. Kryetari i komisionit i takon atij grupimi politik, Këshilltarë e të cilit janë nismëtarë të krijimit të komisionit. Në këtë rast zëvendëskryetari i takon grupimit tjetër (nëse merr pjesë në Komision).
 3. Grupi nismëtar paraqet para Kryetarit të Këshillit qëllimin e krijimit të komisionit, çështjen që do të hetohet, propozimin për përbërjen e komisionit dhe afatin e përafërt të përfundimit të hetimeve. Në këtë rast Këshilli është i detyruar ta miratojë ngritjen e komisionit.
 4. Kryetari i Këshillit, jo më vonë se 5 ditë nga data e marrjes së kërkesës së firmosur për ngritjen e Komisionit, mbledh Konferencën e Kryetarëve për të diskutuar mbi kërkesën e nismëtarëve dhe propozimin për përbërjen e komisionit, objektin e hetimit, planin e hetimit, datën e fillimit të hetimit dhe caktimin e datës së miratimit në Këshill. Kur Konferenca e Kryetarëve nuk arrin të përcaktojë elementet e mësipërme me konsensus, atëherë këto çështje i adresohen mbledhjes së Këshillit, e cila vendos me shumicën e anëtarëve të pranishëm.
 5. Kërkesa e të Këshilltarëve për ngritjen e Komisionit Hetimor paraqitet për miratim në mbledhjen e parë më të afërt të Këshillit. Nëse kërkesa e paraqitur nga ¼ e anëtërëve të Këshillit për ngritje e Komisionit, nuk miratohet nga shumicën e anëtarëve të pranishëm në Mbledhjen e Këshillit, Kryetari i Këshillit deklaron në Mbledhje ngritjen e Komisionit Hetimor, sipas propozimin të komisionit nismëtar në lidhje me përbërjen e komisionit, objektin e hetimit, planin e hetimit, datën e fillimit të hetimit.
 6. Brenda 7 ditëve nga miratimi i vendimit nga Këshilli apo i deklarimit të Kryetart të Këshillit për krijimin e Komisionit, Komisioni fillon punën dhe drejtohet nga Kryesuesi i propozuar nga grupi nismëtar.
 7. Vendimi i Këshillit duhet të përmbajë qëllimin e krijimit të komisionit, objektin e hetimit, numrin dhe anëtarët e tij, sipas përkatësisë politike, si dhe kryetarin e zëvendëskryetarin. Vendimi përfundimtar i komisionit hetimor shoqërohet gjithmonë me mendimin e pakicës dhe shpallet publikisht.
 8. Komisionet hetimore nuk mund të ngrihen gjatë 4 muajve para mbarimit të mandatit katër vjeçar të Këshillit.
 9. Anëtarët e komisionit kanë të drejtë të tërhiqen nga komisioni në çdo kohë që ata e çmojnë të arsyeshme, me përjashtim të momentit kur komisioni do të marrë vendimin përfundimtar. Anëtarët e larguar zëvendësohen nga grupimi politik që ato përfaqësojnë, jo më vonë se 3 ditë nga data e deklarimit të tërheqjes së tyre. Anëtari i ri miratohet në mbledhjen më të parë të Këshillit. Në rastet e mungesave të anëtarit të komisionit të hetimit në më shumë se 3 mbledhje radhazi, komisioni vendos që të kërkojë zëvendësimin e tij në seancën plenare më të afërt të Këshillit. Në rast se anëtarët e tërhequr të Komisionit i takojnë grupit nismëtarët e Komisonit, Këshilli vendos pushimin e veprimtarisë së mëtejshme të Komisionit.

 

Veprimtaria e Komisionit Hetimor

 1. Mbledhjet e komisionit janë të vlefshme kur në to merr pjesë më shumë se gjysma e anëtarëve të tij.Regullate votimit dhe marrjes së vendimit janë ato që përdoren për Komisionet e Përhershme të Këshillit.
 2. Komisioni Hetimor:
 3. a) kryen hetime, sipas përcaktimeve të bëra në këtë rregullore;
 4. b) thërret titullarë të bashkisë dhe të institucioneve/ndërmarrjeve në varësi të bashkisë për pyetje, si dhe kërkon nga ata informacione ose dokumente zyrtare;
 5. c) merr në pyetje dëshmitarë dhe persona të tjerë;
 6. d) përgatit dhe miraton vendimin përfundimtar të hetimit, së bashku me mendimin e pakicës;
 7. dh) paraqet për miratim në Këshill raportin përfundimtar.
 8. Pasi sigurohen të dhënat paraprake për çështjen, komisioni me vendim të ndërmjetëm miraton planin e hetimeve deri në përfundimin e tyre. Plani i hetimeve përmban gjithë hapat proceduralë, veprimet hetimore që do të ndiqen nga komisioni për hetimin e çështjes, si dhe rrethin e personave që do të merren si dëshmitarë ose ekspertë.
 9. Komisioni thërret dëshmitarë për të sqaruar rrethana të ndryshme që lidhen me çështjen,. Të gjitha dëshmitë e marra regjistrohen në proces-verbalin e mbledhjes të Komisionit.
 10. Në shërbim të hetimeve mbi çështjen, Komisioni administron dokumente zyrtare, si dhe të dhëna të tjera që ndihmojnë në zhvillimin e hetimeve.
 11. Për të sqaruar rrethana të ndryshme që lidhen me çështjen, komisioni thërret ekspertë të njohur nga gjykata për fusha të ndryshme. Ekspertët janë të detyruar të raportojnë me shkrim për pyetjet që ngre komisioni për ta.
 12. Hetimet quhen të përfunduara kur përmbushen të gjitha pikat e planit të hetimeve dhe kur Komisioni krijon mendim të qartë për çështjen objekt hetimi
 13. Pas përfundimit të hetimeve, kryetari i Komisionit paraqet raportin. përfundimtar të hetimeve, i cili përmban konkluzionet e hetimit, provat që kanë çuar komisionin në këto konkluzione, si dhe propozime për zgjidhjen e çështjes ose masa ndëshkimore për persona përgjegjës, kur ka të tillë. Raporti përfundimtar i Kommisionit shoqërohet edhe me planin e hetimeve, si dhe me aktet e ekspertimit, që mund të jenë bërë gjatë hetimit.

 

 

 

Shtojca nr. 16 Lista (jo ezauruese) e regjistrave dhe dokumentet e tjera që administron Këshilli

 1. Librat e proces-verbaleve të Mbledhjeve të Këshillitdhe Komisioneve të Përhershëm
 2. Buletini i Akteve të Këshillit
 3. Regjistri i konfliktit të interesave
 4. Regjistri i Ankesave, Kërkesave dhe Vërejtjeve
 5. Regjistri i Kërkesave për Informim
 6. Regjistri për njoftimet dhe konsultimet publike
 7. Regjistri i emërtimeve të anëtarëve në komitete dhe borde
 8. Evidenca e përditësuar me të dhëna mbi përfaqësimin gjinor në Këshill dhe në strukturat e ngritura nga Këshilli
 9. Regjistri i të dhënave gjinore për pjesëmarrjen e publikut në aktivitete e organizuara në Këshilli (dëgjesa etj)
 10. Regjistri i akteve të Këshillit të kundërshtuara nga Prefekti dhe ato të kundërshtuar në gjykatë
 11. Regjistri i lobimeve dhe lobuesve

 

Shtojca nr. 17 Lista (jo ezauruese) e Raporteve që harton Këshilli

 1. Raporti vjetor i zbatimit të buxhetit të Këshillit
 2. Raporti vjetor i veprimtarisë së Këshillit
 3. Raporti i statistikave të akteve të Këshillit
 4. Raportin vjetor për transparencën në procesin e vendimmarrjes
 5. Raporti mbi ekzekutimit të vendimeve të Këshillit nga Kryetari i Bashkisë
 6. Raporti i vjetor i thyerjeve se Kodit të Etikës nga Këshilltarët

 

Shtojca nr. 18 Lista (jo ezauruese) e instrumenteve planifikues të veprimtarisë së Këshillit

 1. Plani vjetor punës
 2. Kalendari i takimeve
 3. Plani i vendimarrjes së Këshillit
 4. Planin vjetor të komunikimit dhe konsultimit me publikun
 5. Planin dy vjecar të trajnimit për Këshilltarët.

 

 

Shtojca nr. 19 Lista  (jo ezauruese) e normave, standarteve, rregulloreve, strategjive dhe planeve që miraton Këshilli Bashkiak

Fusha Normat, standarte dhe rregulloret Strategjite e Planet
Infrastruktura dhe shërbimet publike Normat, standarte dhe rregullorja per furnizimin me uje te pijshem Plani afatmesem per furnizimin me uje te pijshem
Normat, standarte dhe rregullorja per menaxhimin e mbetjeve bashkiake Plani afatmesem per menaxhimin e mbetjeve bashkiake
Normat, standarte dhe rregullorja per manaxhimin e ujrave te ndotur dhe te shiut Plani afatmesem per manaxhimin e ujrave te ndotur dhe te shiut
Normat, standartet per ndertimin dhe administrimin e sistemit rrugor vendor Plani afatmesem per zhvillimin dhe administrimin e sistemit rrugor vendor
Normat, standartet dhe rregullorja per transportin publik Plani afatmesem per transportin publik
Normat, standartet dhe rregullorja per ndricimin publik Plani afatmesem per ndricimin publik
Normat, standartet dhe rregullorja per sherbimin e varrimit dhe administrimin e varrezave Plani afatmesem per sherbimin e varrimit dhe administrimin e varrezave
Normat, standartet dhe rregullorja per dekorin pubik Plani afatmesem per dekorin pubik
Normat, standartet dhe rregullorja per manaxhimin e ujrave te larta, digave dhe rrezervuareve Plani per manaxhimin e ujrave te larta, digave dhe rrezervuareve
Normat, standartet dhe rregullorja per administrimin e kopshteve Plani afatmesem per administrimin e kopshteve
Normat, standartet dhe rregullorja per administrimin e cerdheve Plani afatmesem per administrimin e cerdheve
Normat, standartet dhe rregullorja per mbrojtjen e shendetit publik, sherbimit veterinar dhe mbrojtjes se konsumatorit Plani afatmesem per mbrojtjen e shendetit publik, sherbimit veterinar dhe mbrojtjes se konsumatorit
Normat, standartet dhe rregullorja per perdorimin e sitemit te kanaleve ujitese dhe vaditese Plani afatmesem per sitemin e kanaleve ujitese dhe vaditese
Normat, standartet dhe rregullorja per perdorimin  e parqeve e lulishteve, pemeve Plani afatmesem per parqet e lulishtet dhe pemet
Kujdesi, integrimi, dhe zhvillimi shoqeror Normat, standartet dhe rregullorja per sherbimet e kujdesit shoqeror Plani social
Normat, standartet dhe rregullorja per strehimin social Plani i Strehimit social
Normat, standartet dhe rregullorja per menaxhimin e qendrave rinore Plani per zhvillimin e rinise
Normat, standartet dhe rregullorja per menaxhimin e qendrave per femijet Plani per zhvillimin e femijeve
Normat, standartet dhe rregullorja per barazine gjinore Plani per barazine gjinore
  Plani per mbrojtjen dhe zhvillimin e komunitetit rome dhe egjipjan
Zhvillimi i Territorit Normat, standartet dhe rregullorja per zhvillimin e territorit Plani i pergjithshem vendor
  Rishikimi i Planit te pergjithshem vendor
Kultura, Edukimi, Sporti, Clodhja, Argëtimi, Zhvillimi I komunitetit Normat, standartet dhe rregullorja per zhvillimin e kultures dhe mbrojtjen e trashegimise Plani per zhvillimin e kultures dhe mbrojtjen e trashegimise
Normat, standartet dhe rregullorja per sherbimet e bibliotekave Plani afatmesem per sherbimet e bibliotekave
Normat, standartet dhe rregullorja per strukturat komunitare (fshat, lagje) Plani per zhvillimin e marredhenjeve ne komunitet dhe strukturat komunitare
Zhvillimi Ekonomik, Bujqesia, Blegtoria, Zhvillmi rural, Turizimi Normat, standartet dhe rregullorja per tregjet publike Plani strategjik per zhvillimin ekonomik (bujqesise, zhvillimit rural, turizmit, agrobiznesit)
Normat, standartet dhe rregullorja per administrimin dhe mbrojtja e tokave bujqësore Plani per administrimin dhe mbrojtja e tokave bujqësore
Normat, standartet dhe rregullorja per administrimin e pyjeve dhe kullotave Plani per zhvillimin  dhe mbareshtrimin e pyjeve dhe kullotave
Mjedisi, natyra dhe biodiversitetit Normat, standartet dhe rregullorja per mbrojtjen e mjedisit, natyres dhe biodiversitetit Plani per mbrojtjen e mjedisit, natyres dhe biodiversitetit
Normat, standartet dhe rregullorja per mbojtjen nga ndotja akustike Plani afatmesem per mbojtjen nga ndotja akustike
Normat, standartet dhe rregullorja per eficencen e energjise Plani afatmesem per eficencen e energjise dhe energjine e rinovueshme
Siguria Publike Normat, standartet dhe rregullorja per sherbimin zjarrefikes Plani afatmesem per sigurine vendore
Normat, standartet dhe rregullorja per sherbimin e policise bashkiake Plani per sherbimin e zjarrefikes
Normat, standartet per parandalimin dhe ndërmjetësimin i konflikteve ne komunitet Plani per parandalimin dhe ndërmjetësimin i konflikteve ne komunitet
  Plani i mbrojtjes civile
Sherbimet e brendshme   Plani strategjik i zhvillimit te bashkise
  Plani per qeverisjen e mire dhe te hapur
  Buxheti afatmesem dhe buxheti vjetor
  Plani fiskal
Rregullorja per perdorimin e sistemeve dhe te dhenave elektronike Plani i menaxhimit te rikut
Rregullorja per Integritetin, Etiken dhe Konfliktin e Interesit Plani i investimeve kapitale
Rregullorja per per menaxhimin e burimeve njerezore Plani i huamarrjes vendore
Rregullorja per menaxhimin te aseteve Plani per zhvillimin e burimeve njerezore
Rregullorja per menaxhimin e te dhenave personale Plani per menaxhimin dhe zhvillimin e aseteve
Rregullorja per ngritjen dhe fuksionimin e kryesive te fshatrave Plani per komunikimin dhe konsultimin e publikut
Rregullorja per arkivat (ligji nr. 139/ 2015, neni 42/2) Plani per qeverisjen elektronike
Rregullorja per ngritjen dhe funksionimin e keshillave komunitare ne lagje Plani per integritetin ne qeverisje

 

 

 

Shtojca nr. 20 Model salle e Këshillit Bashkiak, Toronto, Kanada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shtojca nr. 21 Format për deklarimin e shpenzimeve të udhëtimit nga Këshilltari i Bashkisë

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencat

 1. Ligji nr. 139 datë 17.12.2015 “Për Vetë-Qeverisjes Vendore”
 2. Ligji nr. 8548 datë 11.11.1999 “Për Ratifikimin e Kartës Europiane të Autonomisë Vendore“
 3. Ligji nr. 8480, date 27.5.1999, “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”
 4. Ligji nr. 44 datë 30.4.2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”
 5. Ligji nr. m8 datë 27.04. 2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”
 6. Ligji nr. 119 datë 18.09.2014 “Për të drejtën e informimit”
 7. Ligji nr. 146 datë 301.10.2014 “Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik”
 8. Ligji nr. 107 datë 27.10.2016 “Për prefektin e Qarkut”
 9. Projektligj “Për referendumet vendore”
 10. Botimi “Organizimi dhe Struktura e Qeverisë Vendore në Shqipëri – Model Rregullore e Këshillit Bashkiak”, 2001, Programi COMPASS – Komunitet Pushtet dhe Administratë Sëbashku” i Shoqatën e Bashkive të Shqipërisë dhe VNG-I
 11. “Model Rregullore për Këshillat Komunalë “ 2008, Programi DAAC, i Shoqatës së Komunave të Shqipërisë dhe i SALAR, VNG-I & FLAG.
 12. Rregullorja e Këshillit Bashkia Shkodër
 13. Rregullorja e Këshillit Bashkia Vlorë
 14. Rregullorja e Keshillit Bashkiak Tirane, 2018.
 15. Rregullorja e Kovendit të Republikës së Shqipërisë
 16. Rregullorja e Këshillit Bashkia Dibër, 2016
 17. Udhëzimi “Për forcimin e administratës së këshillit bashkiak”, AMVV, 2019
 18. Manual për Zyrtarët Vendorë, 2016; Projekti i Planifikimit dhe Qeverisjes Vendore në Shqipëri (PLGP/USAID)
 19. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0704:FIN:en:PDF
 20. Karta Evropiane për Barazi të Grave dhe Burrave në Jetën Vendore[26], 2006; Këshillit të Bashkive dhe Rajoneve Evropiane (CCRE)
 21. City of New York, The Council, Rules of the Council – 2016
 22. Kosove, Ligji nr. 03/L-040 “Për Vetëqeverisje Lokale”, 2008
 23. Guidelines for civil participation in political decision-making (Adopted by the Committee of Ministers on 27 September 2017 at the 1295th meeting of the Ministers’ Deputies)
 24. Kosovë, Udhëzim Administrativ (Mapl) Nr. 04/2018 PëR Transparencë në Komuna
 25. Kosovë, Ligji nr. 06/L-081, 2019 “Për Qasje në Dokumente Publike”
 26. Kosovë 2016 Udhëzimi Administrativ (mapl) nr. 01.2016 “Për Procedurën e Themelimit, Organizimin dhe Kompetecat e Komiteteve Konsultative në Komuna”.
 27. US, City of Richmond Rules of Procedure; June 26, 2017 http://www.richmondgov.com/CityClerk/documents/RulesofProcedure.pdf
 28. US, Robert’s Rules of Order
 29. Initiative and Referendum Guide for Washington Cities and Charter Counties, 2018;

Municipal Research and Services Center of Ëashington (MRSC)

 1. Local Government Citizen Advisory Boards, 2008;

http://mrsc.org/getmedia/72061479-9ba8-48b4-ab1f-cfa62cf7d4f1/Local-Government-Citizen-Advistory-Boards.pdf.aspx?ext=.pdf

 1. European Code of conduct for the political integrity of local and regional elected representatives, 2016; Council of Europe Congress of Local and Regional Authorities
 2. UK, “The 7 principles of public life: An overview of the ‘Nolan principles”. London, 31 May 1995.

https://www.gov.uk/government/publications/the-7-principles-of-public-life?fbclid=IëAR1VohGS3ODUmRd8BVyUTEu_iF7iVkcBgr7Xhk5OUhZ4FsHTL9aXIvhy0ys

 1. Public Services Ombudsman for Wales, “The Code of Conduct for members of local authorities in Wales”. July 2016.

https://Www.ombudsman.ëales/ëp-content/uploads/2018/03/Code-of-Conduct-Community-Councils-August-2016-ENGLISH.pdf?fbclid=IëAR0iZ0n3llGEës75zh7napcjocIËF9lNsdpI2a-eYGR6XoEPt5DVl-Gm9Do

 1. Welsh Government, “The good Councilor’s Guide”, 2016.

http://www.onevoicewales.org.uk/OVWWeb/UserFiles/Files/Good%20Practice%20General/Good%20Councillors%20Guide%202017.PDF?fbclid=IëAR2dFY9tëGgtgGu-ëJLCYBDIrS9oJx1G5Lv8yiVMPoewco3EH8t4A1DFB88

 1. European Code of Conduct for the Political Integrity of Local and Regional Elected Representatives

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Neni 15 i ligjit nr.9970, datë 24.7.2008 “Për barazinë gjinore në shoqëri”

Ligji nr. 138 datë 17.12. 2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.

[3] Ligji nr. 138/2015, neni 14/4,

[4] Ligji nr. 112/2013, neni 7.

[5] Ligji nr. 139/2015, Neni 17/3

Ligji nr. 138 datë 17.12. 2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.

 

[7] Ligji Nr. 107/2014 Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit, neni 12.

 

[8] Ligji nr. 44 /2015 “Kodi i Procedurave Administrative”

[9] Ligji nr. 8548/1999 neni 3; Ligji 139/2015, neni 2

[10] Ligji nr. 68/2017, “Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore”, n.eni 7

[11] Ligji nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”

[12]Ligji nr. 68/2017, neni 3/2.

[13]Ligji nr. 9887/2008 ‘Për mbrojtjen e të dhënave personale’, neni 3/20.

[14]Ligji nr. 10296/2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, neni 5.

[15] Ligji nr. 8743 datë 22.2.2001 “Për pronat e paluajtshme të shtetit”

[16] Ligji 119/2014 Për të Drejtën e Informimit, neni 2/2.

[17] Ligji 10 296/2010 “Për Menaximin Financiar dhe Kontrollin”

[18]Ligji 107/ 2014, neni 3/11

[19] Robert, Robert’s Rules of Order Newly Revised, at p. 27 (11th Edition 2011)

[20] Ligji nr. 06/L-081, 2019 ‘Për Qasje në Dokumente Publike’

[21] United Cities and Local Governments (UCLG)

[22] Ligj nr. 13/2016 “Për mënyrën e ofrimit të shërbimeve publike në sportel”

[23] Kosovë, Udhëzim Administrativ (Mapl) Nr. 04/2018 “Për Transparencë në Komuna”

[24] Guidelines for civil participation in political decision making (Adopted by the Committee of Ministers of Council of Europe on 27 September 2017 at the 1295th meeting of the Ministers’ Deputies)

[25]Udhëzimi “Për forcimin e administratës së këshillit bashkiak”, AMVV, 2019)

[26] https://www.ccre.org/docs/charte_egalite_en.pdf

You may also like...