Pjesa IV Konstituimi i KB

Pjesa IV   Konstituimi  i  KB    faqe 21.

 

 

Neni  4 pika 2 ( Thuhet se data  për mbajtjen e mbledhjes së parë  përcaktohet nga Sekretari(139/2015  neni 48 pika 2) nëkonsultim të ngushtë  me Kryetarin e sapozgjedhur të Bashkisë dhe i  njoftohet Prefektit.

 

 • Data përcaktohet në bashkëpunimin  Prefekt, Kryetar  bashkie në fuqi  dhe Sekretari i KB, sepse  kryetarit të vjetër të bashkisë  sipas nenit 60 të ligjit  139 mandati i përfundon   kur bën betimin  kryetari pasardhës. Shumëndikim  për datën  ka  Prefekti   pasi  është edhe kordinator  me MB mbi bazën  e Udhëzimit që ata dërgojnë. Së dyti, kryetari  i ri , s’ka asnjë tagër ligjor të merret me atë punë.
 • Që të bëhet  konstituimi i  mbledhjes së parë  të KB , duhen 3 dokumente:

a-Shpallja përfundimtare  e rezultatit  të zgjedhjeve nga KQZ.

b-Shkresa e Prefektit të Qarkut  sipas nenit 46, pika 2 e ligjit 139/2015,

ku përcaktohet   numri i anëtarëve të KB për çdo bashki në juridiksionin e saj ,

mbi bazën e numrit të banorëve  sipas evidencës së  ZGJC të datës 1 janar të

vitit kur zhvillohen  zgjedhjet në atë bashki .

c-Vërtetimi i mandatit të Kryetarit të bashkisë  nga Gjykata e rrethit gjyqësor

(dhoma civile)  ,sipas nenit 60 pika 1 të ligjit 139/2015.

 

 

Neni  5 – Sekretari ( ose Prefekti) për mbledhjen e parë , I shpërndan secilit këshilltar  të pranishëm në mbledhje , 1 kopje të listës  me emrat e këshilltarëve të konfirmuar  nga KQZ.

Pse ?

Praktika ime është :

a-Kërkoj me shkresë zyrtare  nga subjektet politike pjesëmarrëse në këshill, adresat e plota të  të shtëpive për këshilltarët  që ata kanë , e-mail dhe numrat e celularëve të tyre(Por edhe nga  ZGJC çertifikatat). Mbi këtë bazë bëj njoftimin  me shkrim të personalizuar për çdo këshilltar( dhe mbi zarf shkruaj emër. mbiemër, adresën e plotë të vendndodhjes  dhe numrin e celularit dhe  i  dërgoj rekomande me postë, duke përcaktuar dhe rendin e ditës.

b- njoftim të dytë dhe komplementar u bëj nëpërmjet e-mail-it.të secilit prej tyre

c-dhe njoftimi I tretë nëpërmjet numrit të celularit ose  grupit nëWhatsapp.

 

 

Hyrja – misioni I vetqeverrisjes vendore  (mund të hiqet ), shumë teorike , mendoj që më mirë  të kalohet tek objekti  dhe  qëllimi I kësaj rregulloreje . sepse misionin e shpjegon  shumë  mirë  ligji “ Për Vetqeverisjen Vendore  “.

Tek baza ligjore  : Mund të shtohet  ligji për dekoratat dhe  dhe titujt vendorë të nderit.

Tek , përshkrimi I termave : 7 faqe, personalisht unë jam që të hiqet fare  , sepse I zbërthen ligji  dhe janë të lodhshme.dhe të panevojshme.

 

Tek pjesa II – Barazia gjinore

 

-Të hiqet pika 5 , për aksesin  gjinor të granteve , sepse ku i kemi gjithë ato grante  për të bërë këto seleksionime për mbështetjen  e biznesit të vogël e të mesëm ndaj më duken të panevojsme edhe pikat 6,7,8 të  fq 19.

 

Tek pjesa III- Parimet e jetës publike .

 

-Të hiqet neni 1 , për kuptimin e parimeve  të jetës publike, pasi më duket një sqarim I tepërt  për nivelin e këshilltarëve  dhe, të kalohet direkt  tek neni 2 pika 1 ,  sepse potë flasësh edhe për gjashtë parimet  e tjera, rregullorja  merr trajtë teorike, leksioni dhe  shkëputet nga detyrat precize me të cilat duhet të  edukohet  dhe punojë këshilltari. Pra, parimi 2 deri tek 7  të hiqen.

Po ashtu,  më duket   I  panevojshëm  edhe neni 3 për parimet e jetës publike  që për nivelin e këshilltarëve  më duken të tepërta .

 

                                    Konstituimi dhe funksioni I  Këshillit

 

Për mbledhjen  konstituive  Sekretari I këshillit  njofton me shkrim edhe

-Deputetët e Qarkut

-Prefektin e Qarkut

-Kryetarët e subjekteve  që kanë këshilltarë në KB

-Ish-kryetarët e bashkisë dhe ish-kryetarët e KB. Njoftimi shoqërohet  me rendin e ditës.

 

Në vendet që ulen këshilltarët  e rinj, mbi tavolinë, për secilin këshilltar vendoset një dosje në përbërje të së cilës ndodhen:

-Rendi i ditës

-Formula e betimit, me emër, mbiemër dhe nënshkrim.

-Kartonat e votimit.

-Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë

 

Neni 6  –Rendi i ditës  i  mbledhjes së parë të KB.

 

Në nenin 6 gërma  e, thuhet se në mbledhjen e parë  , vendoset për emërtimin  dhe përbërjen e komisioneve të përherëshme në këshill.

 

Së pari  për deri sa  nuk e parashikon ligji  për tu futur në rendin e ditës  së  mbledhjes  së konstituimit , nuk kemi pse ta fusim këtë pikë

-Së dyti, Secili këshill ka një rregullore tëbrendëshme  dhe i ka të përcaktuara komisionet.

-Sëtreti , mendoj se grupet dhe komisionet  formohen në mbledhjen e dytë  pasi jepen mendime dhe ka  propozime të ndryshme të cilat nuk duhen bërë në mbledhjen e parë.

 

Neni 7 – Hapja e mbledhjes së parë tëkëshillit . Të tre pikat janëshumë  të sakta , por unë veproj kështu :

-Në një fjalëhyrëse , gjysmë faqe, fus edhe kush na nderon  me pjesëmarrje në këtë mbledhje , pasi ka raste që vijnë   ministra,Kryetari i Kuvendit ose Kryeministri etj.. dhe  pas prezantimit citoj ligjin, nenin , duke ftuar këshilltarin më të vjetër për të drejtuar mbledhjen

 

Neni 9 pika 1 – Komisioni i mandateve  thuhet përbëhet nga  5  këshilltarë. Mendoj që  të jetë jo më shumë se 3.

 

Nenin 9 pika 6– thuhet diku që, më pas këshilltarët me mandat tëvlefshëm  , zënë vend në karriget e sallës së KB. Po ata i kanë zënëvendet  e tyre që në fillim.

 

Neni 11 pika 3 – Kush nga këshilltarët nuk bën betimin  as në mbledhjen e tretë radhazi të këshillit, konsiderohet se jep dorëheqjen( Mendoj që të jemi më tolerantë  se, mund të jetë i shtruar në spital. Sepse kur thuhet në mbledhjen e tretë , mund të ndodhë  që të 3 mbledhjet  , bëhen brenda datës  20-30 ditëve ).

 

Nenin 11 pika 4  –  Kur këshilli vendos me shumicë votash  që  një  këshilltari të mos i japi mandatin , thuhet se Sekretari njofton KQZ dhe Prefektin e Qarkut.   Mendoj që Prefekti i Qarkut ska lidhje fare me njoftimin për mosdhënien e mandatit të një apo më shumë këshilltarëve.

 

 

Neni 15  –Betimi i Kryetarit të bashkisë, të shtohet  dhe vendosja e   shiritit ceremonial nga Kryetari i këshillit , Kryetarit të bashkisë.

 

 

Neni 16 pika 2 – thuhet  se,  Kryetari dhe  zëvendëskryetarët  , zgjidhen me votim të fshehtë. Por .ligji 139/2015 neni 55 pika 1 thotë se, votimi në këshill bëhet i hapur ose i fshehtë. Këshilli me kërkesë të jo mëpak  se 1/3  të  anëtarëve  të tij , vëndos për rastet kur  votimi bëhet I fshehtë.

 

 

Te Neni 17 –  thuhet që kur mungon kryetari  i këshillit ose është në pamundësi të kryej detyrat e tij ai autorizon një nga zv/kryetarët për kryerjen e detyrës. Mendoj që tështohet , që në pamundësi   të pjesëmarrjes nga Kryetari dhe zv/kryetari  , mbledhjen ta drejtojë këshilltari më I vjetër në moshë.( Për çbllokim të situatës nëse mungojnë të dy.).

 

 

Neni 20  –  Mendoj që komisioni i votimit të përbëhet nga 3 anëtarë dhe jo 5.

-Aty ku thuhet se, anëtari më  I vjetër në moshë  I  komisionit të votimit, kryen edhe detyrën e Kryetarit  të  komisionit dhe shpall  rezultatin e votimit.(Flitet për mbledhjen e parë të KB dhe komisioni zgjedh vet kryetar zv/kryetar dhe sekretar dhe ska pse ta kryej rolin e kryetarit këshilltari më i vjetër në moshë.).

 

 

Neni 21 pika 5 –  Mendoj që kryetari I këshillit  mund të zgjidhet dhe   përfaqësues në këshillin e qarkut. Edhe nëkuvend , kryetari I grupit  zgjidhet në kryesi..Nuk ka pengesë ligjore.

 

 

Neni 23 –  Emërtimin e komisioneve të përhershëm në këshill – Thuhet  se, propozimin  për emërtimin  e komisioneve të përhershëm të këshillit e bën  Kryetari I këshillit  në mbledhjen e parë të KB në konsultim  me partitë politike  të përfaqësuara në këshill. Emrat dhe numri ikomisioneve  deklarohen me zë nga kryetari  I këshillit  dhe miratohen me vorim të hapur  nga shumica e këshilltarëve.

 • Mendoj që kryetarët e kashillave të rinj nuk e dinë  se çfarë komisione duhen.
 • Kryetari mund të jetë këshilltar i ri
 • Mbledhja e parëështë shumë e ngarkuar dhe , as që mund të mendohet  të përcaktohen  komisione në këtë mbledhje.
 • Komisionet janë tëpërcaktuara në rregulloren ekzistuese  të KB e  cila mund të ndryshojë  më vonë.
 • Kryetari ikomisionit nuk njeh as funksionet  dhe as funksionimin e këshillit .

 

Neni 27–  Sekretari dhe Sekretariati  i Këshillit.-

Thuhet se, këshilli  me propozim

të Kryesisë së  këshillit  miraton strukturën e Sekretariatit  dhe kriteret e përzgjedhjes  së punonjësve. Këshilli miraton njëkomision  për përzgjedhjen e kandidaturave  për pozicionet e sekretariatit,  në  komision bëjnë pjesë këshilltarë plus  Sekretari i KB. Emërimi  i punonjësve  bëhet me emërim të Kryesisë së këshillit.

Mbi çbazë, mbi cilin ligj  këshilli merr në punë specialist të ndryshëm , pasi edhe ata që nuk janë punonjës të shërbimit civil , emërohen nga komisioni  i administratës së bashkisë  ( 3 emra ) përzgjidhen dhe vendos Kryetari i Bashkisë.

 

 

Neni 31  – Konferenca e kryetarëve   – Mendoj se në Konferencën e kryetarëvetë jetë  edhe Sekretari i këshillit  si njohës i problematikave  të këshillit.

 

 

Neni 32  –Grupet e këshilltarëve – Thuhet se grupet e këshilltarëve  mund të formohen Brenda dy muajve  nga konstituimi.

Mendoj se, ështëvonë , duhet formuar  brenda 1015 ditëve  nga konstituimi , në mbledhje të posaçme  të krijimit të grupeve e të komisioneve.

 

 

Neni 36 – Ngritja dhe përbërja e komisioneve të përhershëm.

Në nenin 36 pika 2  thuhet se, struktura, numri  emërtimi dhe  përbërja e komisioneve  , propozohen nga kryetari i këshillit pas konsultimit  me kryetarët e grupeve të këshilltarëve.

Por, në nenin 23 ,thuhet se emërtimi  i komisioneve të përhershëm  e bën kryetari I këshillit  në mbledhjen e parë të këshillit , në konsultim me partitë politike  të përfaqësuara në këshill. Si ta kuptojmë këtë ?Ka një kontradiktë që mund të rregullohet.

 

 

Neni 40  pika 6 – Thuhet se procesverbalet e mbledhjes së komisioneve  mbahen nga Sekretari i këshillit.

Po nëqoftëse2-3 komisione  mblidhen në të njëjtën datë dhe orë , si bëhet ?

 

Neni  46 – Komisioni thuhet aty, shprehet  me vendim  dhe firmosen nga kryetari  apo zv/kryetari , edhe procesverbali  i mbledhjes së komisionit , mbahet nga sekretari   këshillit .Po të kishte ndonjë problem që procesverbalet nuk i mban sekretarii këshillit ,Kontrolli i Lartë i Shtetit do ta penalizonte

 

 

Neni 53  – Komisioni i mandateve, çështjeve ligjore dhe administrative

. Mendoj që komisioni mund të quhet i mandateve  dhe rregullores, sepse për çështjet ligjore  është Komisioni Juridik, ndërsa për çështjet administrative , nuk e kuptoj  çfarë çështje administrative .

 

Neni 54 –Komisioni i verifikimit të Procesverbaleve – Mendoj që ky komision  duhet të drejtohet nga opozita  dhe të përbëjë  ajo shumicën në komision.

 

 

Neni 63,64,65  – Për  komitetet këshillimore të këshillit dhe kopetencat.

Mendoj se do jenë formale këto  komitete, pasi për projekt aktet  po të bëhen dëgjesa publike, aty ke nga shoqëria civile  etj , pra ezaurohet me to se ,ndryshe bëhet formale.

 

 

Neni 72 pika 12 –Kompetencat  e Kryetarit të këshillit – Thuhet , kujdeset  për veprimtarinë e këshillit  dhe firmos projekt buxhetin  dhe ia përcjell Kryetarit të bashkisë( Ku shprehet kjo kompetencë , në cilin ligj e nen ? Sepse nënenin  34 pika 6 të ligjit 139/2015 , thuhet se çdo njësi e vetqeverisjes vendore harton, miraton, zbaton dhe  administron çdo vit  buxhetin e vet. Neni 72 pika 12 , bie e ndesh me nenin  85 të kësaj rregullore, ku thuhet  se projektaktet  bëhen nga drejtoritë  dhe i paraqiten Kryetarit të bashkisë  plus nenin 89 i rregullores.

 

 

Neni 75 pika 24 –  Detyrat e Sekretarit të këshillit – Thuhet plotëson kartelën  e secilit  akt të miratuar në këshill ( Mos bëhet fjalë për rregjistrin elektronik të akteve ?)

 

 

Neni 158  –  Thuhet se rendi i ditës së KB  duhet ti lërë një  kohë në dispozicion , jo më pak se 30 minuta në funksion të qytetarëve ku qytetarët të japin komente  dhe ti ofrojnë informacion këshillit për  çështje që nuk janë në rendin e  ditës.( Një individ mund të flasë jo më shumë se 4 herë në vit dhe jo më shumë se  1 herë , brenda një periudhe  3 mujore. Po përse duhet ?

 • Plani 3-mujor afishohet para bashkisë  dhe jepet në media.
 • Letrat dhe problemet që ngrenëqytetarët në këshill ose bashki , u kthehet përgjigje brenda 10 ditëve.
 • Këta që janëkëshilltarë a nuk janë përfaqësues të tyre ?
 • Dëgjesa publike bëhen për problemet më esenciale me komunitetin

 

 

Neni 160  – Pika e rendit të ditës për çështje emergjente  (shtesë )

Pra , thuhet  të shtohet në rend  dite një problem emergjent  ( po përse, në nenin  151  a nuk  flitet  për mbledhjet emergjente, të jashtëzakonshme ?  Pra, bëhen mbledhje apostafat  për 24 orë.

Sëdyti , mendoj  edhe nëse futet   do një kuorum  ,p.sh 3/5 e këshilltarëve.

 

 

Neni 161 – Miratimi I rendit të ditës në mbledhje

Thuhet , publikut  i lejohet të komentojë  pikat e rendit të ditës dhe mund të bëjë

mocion për rendin e ditës,

 • Çfarëështë rendi paraprak dhe cili është  moment  në mbledhje i këtij rendi paraprak?
 • Po të futet publiku tëkomentojë rendin e ditës dalim  te vija e masave  dhe mbledhjet e këshillit i bëjmë  fshaçe.

 

 

Neni 162 – Thuhet që çështjet shtesë  për tu futur në rendin e ditës  shqyrtohen , mbasi të ketë përfunduar  shqyrtimi i pikave të rendit paraprak të ditës  që u  janë shpërndarë këshilltarëve  përpara mbledhjes, përveçse shumica  e gjithë këshilltarëve  votojnë .

-Më duket shprehje  kaotike  ose që nuk e kuptoj unë.

-Këshilltarëve materialin  ua jap 5 ditë  para

-Publiku është njoftuar me rendin e ditës

-Nëmbledhje  të  ngrihet një qytetar  dhe të thotë që “unë dua  të shtoj (x) problem në rend dite.

-Mua personalisht nuk më duket e drejtë pasi mund të ngrihet dhe një qytetar i dytë,i tretë etj.

 

 

Neni 166 –  Thuhet se, Sekretari I këshillit  përgatit versionin përfundimtar të projekt rendit të ditës  dhe, pasi e nënshkruan  kryetari i këshillit i  dërgohet këshilltarëve . Deri këtu , dakort.

-Pastaj thuhet  , bashkë me rendin paraprak të ditës, Sekretari i shpërndan  këshilltarëve  edhe përmbledhjen e çështjeve  të rendit të ditës  që i  janë shpërndarë  komisioneve për shqyrtim , si dhe rendin e punës  të secilit komision  të përhershëm  dhe i  bën ato publike. Kryetari këshillit  konsultohet për rendin me kryetarët e komisioneve , për të evituar çdo kundërshti  apo paqartësi etj.

-Flitet për  përmbledhjen e çështjeve  që u dërgohet komisioneve

-Po , Kryesia përse është ?. Sa herë do mblidhen këto komisione  kur dihet që bëjnë edhe  2-3 mbledhje në muaj ?

.

 

Neni  173 – 176  – Për nenet 173 – 176 , mendoj se ska nevojë të zgjatemi, pasi dihet me sa veta  sigurohet kuorumi dhe me sa veta një projekt akt duhet miratuar nga këshilli .

 

 

Neni 178 – 179 – Mbajtja e mbledhjes së mbyllur.

Thuhet ,mbledhja e mbyllur rregjistrohet në procesverbal  Të dhënat e mbledhjes  së mbyllur , hapen për publikun  jo më vonë se 2 vjet  nga mbajtja e mbledhjes  së mbyllur.

-Unë di se,  në bazë të ligjit “ Mbi Arkivat “ në bashki dhe në këshill  nuk ka asnjë dokument sekret  , me përjashtim të  të raporteve për gjendjen  shëndetësore të punonjësve  dhe të dhënat për kompanitë  ose firmat që depozitojnë  të dhëna  që, për hir të konkurencës , dëmtojnë atë.

 

Neni 196 – Thuhet se, këshilltari   mund të flaës për herë tëdytë  për të njëjtën çështje , vetëm pasi çdo këshilltar  që dëshiron të flasë e ka bërë  këtë një herë. Këshilltari nuk mund të flasi më shumë se 10 minuta për një çështje.

-Mendoj që, një këshilltar të flaës vetëm njëherë  për çështjen, pasi bëhet anarki dhe I njëjti këshilltar flet 2-3 herë.

-Sëdyti,  të flaës 5 minuta dhe jo 10 minuta . Po të flaës 10 minuta për  një pikë , i bie që për një projekt të mos diskutojnë më shumë se dy këshilltarë, pasi dihet që ne mesatarisht në një rend dite kemi 8 projektvendime për të shqyrtuar.

You may also like...