PËR KRIJIMIN E KËSHILLIT TË PËRHERSHËM ARTISTIKO-KULTUROR TË BASHKISË VLORË

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

R E P U B L I K A  E SH Q I P Ë R I S Ë

BASHKIA VLORË

DREJTORIA JURIDIKE

Nr._______prot.                                                                          Vlorë, më_____._____ 2020

 

PROJEKT-VENDIM

Nr. _____, Datë, _______2020

 

 

“PËR KRIJIMIN E KËSHILLIT TË PËRHERSHËM ARTISTIKO-KULTUROR TË BASHKISË VLORË”.

 

 

Nëzbatim të Ligjit Nr.139/2015 datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” neni 8, neni 9 pika 1.1, Neni 25, Neni 54 pika k, në Ligjin nr.10352 datë 18.11.2010  Për Artin dhe Kulturën”, Neni 5, pika 4, në VKM nr.540, datë 21.12.1992 “ Për krijimin e Këshillave  Artistiko-Kulturore dhe shpërblimin e anëtarëve tëtyre”, i ndryshuar, pika 1, 2 dhe 4,si dhe në  relacionin e Administratës të Bashkisë për krijimin e Këshillit të Përhershëm Artistiko Kulturor të Bashkisë,  Këshilli i Bashkisë Vlorë  në mbledhjen e datës

 

VENDOSI:

 

  1. Tëmiratojëkrijimin e KëshillittëPërhershëmArtistiko-Kulturor (KPAK) pranëBashkisëVlorëipërbërënga 5 anëtarë.

 

  1. KPAK tëpërbëhëtnga:
  • Myrteza Mara Shkrimtar
  • Elvira HoxharaMuzikante
  • Edi KojaniPiktor
  • VasillaqGodoAktor
  • KozmaBilla Poet

 

  1. Mandatii KPAK do tëjetëaiiparashikuarnëdispozitatligjorenëfuqi.

 

  1. Anëtarët e KPAK do tëpaguhen me njëshpërblimprej 4.500 lekëshpërçdombledhjeqë do tëzhvillohet, shpenzimkyqë do tëpërballohetngafondiibuxhetittëBashkisëVlorëpërprojektetkulturore.
  2. KyVendimhynnëfuqisipasLigjit nr.139/2015 datë 17.12.2015 “PërVetëqeverisjenVendore” neni 55, pika 6.

 

Konceptoi:D.Zeraj

 

 

 

KRYETARI

 

Dritan Leli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...