Njoftim për listen e verifikuar– Mjek

Drejtoria e Burimeve Njerëzore Bashkisë Vlorë bazuar Ligjin Nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës Republikës Shqipërisë, i ndryshuar, VKB nr. 108, datë 27.11.2019 “Përmiratimin e numrit punonjësve Bashkisë, Institucioneve Varësisë dhe Funksioneve Deleguara – 2020”, Vendim Nr. 12, datë 11.02.2020 i Kryetarit Bashkisë Vlore “Për disandryshime strukturën organizative Bashkisë Vlorë, institucioneve varësisë dhefunksioneve deleguara për vitin 2020”, shpall:

Aplikantët e kualifikuar për vazhduar procedurën e konkurimit:

Nuk ka kandidat aplikant për këtë pozicion.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë

You may also like...