Njoftim për listen e verifikuar– Specialist “Protokoll-Arkive Nj. A. Shushicë” në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore”

Njoftim për listen e verifikuarSpecialist Protokoll-Arkive Nj. A. Shushicë Drejtorinë e Burimeve Njerëzore

 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore Bashkisë Vlorë bazë nenit 22 ligjit nr.152/2013 “Përnëpunësin civil” i ndryshuar dhe Kreut II VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategotine ekzekutive”, per procedurëne pranimit shërbimin civil, shpall:

 

Aplikantët e kualifikuar për vazhduar procedurën e pranimit shërbimin civil:

1. Aleksina Demiraj
2. Dallandyshe Sulejmani
3. Emiljano Dalipaj
4. Florida Bellaj
5. Gerta Rapushi
6. Rovena Dauti

Procedura e konkurrimit do zhvillohet datën 9 Shtator 2020, ora 11:00 ambientet e Bashkisë Vlorë. 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë

You may also like...