Njoftim për verifikimin paraprak – ​Drejtor në Drejtorinë e Infrastruktures dhe Investimeve Publike

zbatim nenit 26, ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe Kreut II dhe III VKM nr. 242, datë 18.03.2015,” Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Bashkia Vlorë,shpall:

 

Aplikantët e kualifikuar për vazhduar procedurën e ngritjes detyrë dhe pranim nga jashtë Shërbimin Civil:

1. Zambak Selmani

Procedura e konkurrimit do zhvillohet datën 20.08.2021 ora11:00 ambientet e Bashkisë Vlorë.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë

You may also like...