Njoftim për verifikimin paraprak – ​Drejtor në Drejtorinë Juridike

Njoftim për verifikimin paraprak – ​Drejtor në Drejtorinë Juridike
Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III të VKM nr. 242, datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Bashkia Vlorë, shpall:

Aplikantët e kualifikuar për të vazhduar procedurën e ngritjes në detyrë:
1. Z. Dorian Demiri

Drejtoria e Burimeve Njerëzore
Bashkia Vlorë

You may also like...