Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist “Teknolog Ushqimor”

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategotine ekzekutive”, per procedurën e pranimit në shërbimin civil, nuk shpall asnje kandidat.

 

 

 

 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë

You may also like...