PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE PËR PERIUDHËN 01-31 TETOR 201