PËR SHTYRJE TË AFATEVE PËR VENDIN VAKANT NË POZICIONIN E DREJTUESIT TË KOPSHTIT NR. 1

__________________________________________________________

REPUBLIKA E SHQIPERISË

BASHKIA VLORË

PËR SHTYRJE TË AFATEVE PËR

VENDIN VAKANT NË POZICIONIN E DREJTUESIT TË

KOPSHTIT NR. 1

 

Bazuar shpalljen e vendin vakant për pozicionin e Drejtorit Kopshtit Nr. 1, Ligjin Nr.69/2012 “Për sistemin arsimorparauniversitar Republikën e Shqipërisë”, me ndryshime,Udhëzim Nr. 2, datë 28.01.2020 Për procedurat e emërimit, pezullimit dhe shkarkimit drejtorit institucionit publik arsimit parauniversitar, Kreu I, pika C/8:

Shpallja e rezultateve verifikimit paraprak ​​​brenda datës 19 korrik 2021

Plotesimi dokumentacionit pas verifikimit paraprak ​​brenda dates 23 korrik 2021

You may also like...