PËR SHTYRJE TË AFATEVE PËR VENDIN VAKANT NË POZICIONIN E DREJTUESIT TË KOPSHTIT NR. 9

REPUBLIKA E SHQIPERISË

BASHKIA VLORË

PËR SHTYRJE TË AFATEVE PËR

VENDIN VAKANT NË POZICIONIN E DREJTUESIT TË

KOPSHTIT NR. 9

 

Bazuar në shpalljen e vendin vakant për pozicionin e Drejtorit të Kopshtit Nr. 9, Ligjin Nr.69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, me ndryshime,Udhëzim Nr. 2, datë 28.01.2020 “Për procedurat e emërimit, pezullimit dhe shkarkimit të drejtorit të institucionit publik të arsimit parauniversitar, Kreu I, pika C/8:

Shpallja e rezultateve të verifikimit paraprak  ​​           brenda datës 09 shtator 2022

Plotesimi dokumentacionit pas verifikimit paraprak             brenda datës 13 shtator 2022

You may also like...