“PËR VENDOSJEN E BUSTIT “OSMAN HAXHIU” NË SHESHIN “4 HERONJTË”

 

Bazuar në Ligjin nr.139/2015 datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, neni 8, neni 9.1  pika 1.1 a dhe b, pika 1.7 a dhe b, neni 23 pika 9, neni 25 pika 1 dhe 2,  neni 54 pika m, në propozimin  e Asamblesë së Shoqatave Kulturore e Atdhetare të Vlorës  si dhe në relacionin e  Administratës së Bashkisë Vlorë, Këshilli i Bashkisë në mbledhjen e tij të datës _____________,

 

VENDOSI:

 

  1. Të vendoset busti i Atdhetarit “Osman Haxhiu” në sheshin “4 Heronjtë” te lulishtja para godinës së Bashkisë,  sipas planimetrisë bashkëlidhur këtij Projekt-Vendimi.

 

  1. Për zbatimin e këtij Vendimi ngarkohet Kryetari dhe Administrata e Bashkisë Vlorë.

 

  1. Ky vendim hyn në fuqi bazuar në Ligjin nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” neni 55,  pika 6.

                                                                     KRYETARI

 

        Dritan Leli

 

 

You may also like...