Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist “Protokoll-Arkive Nj. A. Shushicë” në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore”

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për
nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin,
levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategotine ekzekutive”, per procedurën
e pranimit në shërbimin civil, shpall:

Aplikantët e kualifikuar për të vazhduar procedurën e pranimit në shërbimin civil:

1. Aleksina Demiraj
2. Dallandyshe Sulejmani
3. Emiljano Dalipaj
4. Florida Bellaj
5. Gerta Rapushi
6. Rovena Dauti

Procedura e konkurrimit do të zhvillohet në datën 9 Shtator 2020, ora 11:00 në ambientet e
Bashkisë Vlorë.

 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë

You may also like...