Vlore – 18e Harta e mënyrave të ndërhyrjes të propozuara 25000