rregjister realizimi te prokurimeve publike viti 2019