REPUBLIKA E SHQIPERISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE

_________________________________________________________

REPUBLIKA E SHQIPERISË

BASHKIA VLORË

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE

Ne zbatim te Ligjit nr.152/2013, date 30.05.2013 “Per nepunesin civil”, i ndryshuar, neni 18,

“Plani vjetor i pranimit ne sherbimin civil”, Vendimit te Keshillit te Ministrave, nr. 108, date

26.02.2014 “Per planin vjetor te pranimit ne sherbirnin civil”dhe VKB nr.78 datë 02.12.2021 “Për miratimin e numrit të punonjësve të Bashkisë Vlorë për vitin 2022”.

PLANI VJETOR I PRANIMEVE NË SHËRBIMIN CIVIL

TË BASHKISË VLORË

PËR VITIN 2022

Vende të lira në pozicionet e punës pjesë e shërbimit civil

Numri I Vendeve

Vakante

Kategoria

Nivel i mesëm drejtues

(Drejtor drejtorie)

3

II-b

Nivel Ekzekutiv

(Specialist)

19

III-b

________________________________________________________________________________

Adresa:Sheshi “4 Heronjtë”, Tel.033 421 201. Fax.: 033 421 201, e-mail: info@bashkiavlore.org

You may also like...