SHPALLJE E LISTËS PARAPRAKE TË REZULTATEVE “SPECIALIST PERSONELI”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist personeli” në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë me procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve të nenit 22 të ligjit, KPP shpall rezultatet paraprake të konkurrimit për këtë pozicion:
Nuk shpallet asnje kandidat fitues.
Drejtoria e Burimeve Njerëzore Bashkia Vlorë

You may also like...