SHPALLJE E LISTËS PËRFUNDIMTARE

SHPALLJE E LISTËS PËRFUNDIMTARE “Specialist i vlerësimit të nevojave” në Drejtorinë e Ndihmës dhe Shërbimit Social
Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist i vlerësimit të nevojave” në Drejtorinë e Ndihmës dhe Shërbimit social të Bashkisë Vlorë me procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve të nenit 22 të ligjit, KPP shpall rezultatet e listës përfundimtare për këto pozicione:
Nuk shpallet asnjë kandidat për të vazhduar procedurën e pranimit në shërbimin civil.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë

You may also like...