SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE PER POZICIONET

                                                  Specialist Pranimi

 zbatim ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, përfundim procedurave konkurimit për plotësimin e vendeve lirë dy pozicionet Specialist PranimiDrejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore Bashkisë Vlorë me procedurën e pranimit shërbimin civil kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve nenit 22 ligjitKPP shpall rezultatet paraprake

Nuk ka kandidatë fitues për këto pozicione.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë 

You may also like...