SHPALLJE E REZULTATEVE PËRFUNDIMTARE “Specialist për mbrojtjen e fëmijëve” në Drejtorinë e Ndihmës dhe Shërbimit Social

SHPALLJE E REZULTATEVE PËRFUNDIMTARE “Specialist për mbrojtjene fëmijëve Drejtorinë e Ndihmës dhe Shërbimit Social

 zbatim ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, përfundim procedurave konkurimit për plotësimin e vendit lirë pozicionin “Specialist për mbrojtjen e fëmijëve Drejtorinë e Ndihmës dhe Shërbimit social Bashkisë Vlorë me procedurën e pranimit shërbimin civil kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve nenit 22 ligjitKPP shpallrezultatet përfundimtare për këtë pozicion:

Nuk shpallet asnje kandidat fitues.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë 

You may also like...